Zwalnianie pracowników i zmiana warunków zatrudnienia w czasie ograniczeń dla biznesu (e-book)

  • Ebook
  • Nowość
49,90 zł

Wypowiedzenie umowy, wypowiedzenie zmieniające, zmiana warunków bez zmiany umowy, przyczyny, procedura, odprawy, ochrona przed wypowiedzeniem, przepisy antykryzysowe

Dostępność: W magazynie

Zamów: 22 518 28 27

Kryzys ma być na tyle głęboki, że wprowadzone przepisy antykryzysowe mogą jedynie nieco złagodzić sytuację. Ale nie uratują wielu firm przed redukcjami etatów czy – przynajmniej czasowym – pogorszeniem załodze warunków pracy i płacy. Dlatego warto sprawdzić:
- czy i jak można w obecnym czasie zwolnić pracownika lub zmienić mu warunki pracy,
- w jakich przypadkach można zmienić warunki zatrudniania,
- kiedy trzeba stosować ustawę o szczególnych zasadach rozwiązywania stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (zwolnienia indywidualne i grupowe),
- jak wskazać przyczynę wypowiedzenia (lub wypowiedzenia zmieniającego warunki) w tego typu kryzysowych przypadkach,
- czy i kiedy trzeba wypłacić odprawę,
- kto jest chroniony przed wypowiedzeniem.

Więcej informacji
Product Name Zwalnianie pracowników i zmiana warunków zatrudnienia w czasie ograniczeń dla biznesu (e-book)
Symbol 1OB0034
ISBN 978-83-269-9153-0
Data wydania 5 maj 2020
Opis hasłowy wypowiedzenie umowy, zmiana warunków umowy, wypowiedzenie zmieniające, przyczyna wypowiedzenia, odprawa, zwolnienia grupowe, zwolnienia indywidualne, ochrona przed wypowiedzeniem, ustawa antykryzysowa, tarcza antykryzysowa
Korzyści dla Ciebie

Z publikacji dowiesz się m.in.:
- o czym trzeba pamiętać zwalniając pracownika z powodu obecnego kryzysu
- jak zmienić warunki zatrudnienia i które zmiany można wprowadzić bez zmiany umowy,
- kiedy płacić odprawę, jak ją liczyć i kiedy pracownicy są chronieni przed wypowiedzeniem.

Grupa docelowa specjalista ds. kadr, kadrowa, specjalista ds. personalnych
Liczba stron 89
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Barbara Płucińska
Autor praca zbiorowa pod nadzorem merytorycznym Moniki Frączek

Spis treści
Wypowiedzenie umowy i wypowiedzenie warunków pracy
w dobie koronawirusa
Czy wypowiedzenie umowy z powodu skutków epidemii jest bezpieczne? .......................... 6
Czy można uznać taką przyczynę wypowiedzenia za bezpieczną?............................................ 7
Czy w czasie epidemii można wypowiedzieć umowę z przyczyn, które
dotyczą pracownika?.................................................................................................................................... 9
Czy można obecnie wręczyć wypowiedzenie, gdy zmiany były planowane
już przed epidemią?...................................................................................................................................... 9
Czy wolno wypowiedzieć warunki pracy w związku z koronawirusem
(np. proponując niższy etat lub obniżenie wynagrodzenia)?..................................................... 10
Pracownik „zniknął”. Co robić?................................................................................................................ 11
Sposoby zmiany warunków pracy bez zmiany umowy o pracę
Czasowe powierzenie innej pracy z powodu epidemii ................................................................ 12
Jak czasowo zawiesić zapisy regulaminów lub czasowo pogorszyć warunki
z umowy o pracę – na podstawie Kodeksu pracy?......................................................................... 12
Zawieszenie układu zbiorowego .......................................................................................................... 14
Bez wypowiadania warunków ............................................................................................................... 15
Porozumienie o mniej korzystnych warunkach niż wynikające z umów ............................... 16
Na przykład procentowe obniżenie wynagrodzeń ........................................................................ 16
Co to znaczy „pogorszenie sytuacji finansowej pracodawcy”? .................................................. 17
Zdalne wyłonienie reprezentacji i zdalne zawarcie porozumienia........................................... 18
Porozumienie o zmianie warunków pracy na podstawie specustawy
Porozumienie z delegatami .................................................................................................................... 19
Co zapisać w porozumieniu? .................................................................................................................. 20
Inne porozumienia z delegatami .......................................................................................................... 21
Jak prawidłowo zapisać przyczynę wypowiedzenia
w piśmie wypowiadającym?
Co to znaczy, że przyczyna wypowiedzenia powinna być prawdziwa (rzeczywista)? ...... 22
Co oznacza, że przyczyna powinna być konkretnie wskazana? ................................................ 25
W jaki sposób należy zapisać utratę zaufania jako przyczynę wypowiedzenia?................. 26
Co to znaczy, że pracownik musi rozumieć istotę przyczyny? ................................................... 27
Kiedy wystarczy ogólne podanie przyczyny?................................................................................... 28
Jak w przypadku redukcji etatów warto podać kryterium doboru? ........................................ 29
Kiedy przyczyna może być uznana za aktualną? ............................................................................ 30
Czy można podać kilka przyczyn wypowiedzenia? ....................................................................... 33
Kiedy stosujemy ustawę o zwalnianiu z przyczyn niedotyczących
pracownika?
Czy ustawa dotyczy też wypowiedzenia warunków umowy? ................................................... 36
Jak ustalać liczbę co najmniej 20 zatrudnionych? .......................................................................... 36
Przyczyna niedotycząca pracownika – co to oznacza?
Czy przy zwolnieniu za porozumieniem także stosujemy ustawę z 13 marca?
Jak sformułować przyczynę zwolnienia niedotyczącą pracownika? ....................................... 41
Czy i jak wskazujemy kryteria doboru do zwolnień?..................................................................... 43
Które kryteria bierzemy pod uwagę – wnioski z orzecznictwa.................................................. 44
Procedura zwolnień grupowych
Procedura zwolnienia grupowego ....................................................................................................... 46
Zwolniony w tym trybie ma pierwszeństwo przy rekrutacji....................................................... 48
Zwolnienia indywidualne
Zwolnienie z przyczyn dotyczących pracownika w trakcie zwolnień
„ekonomicznych”........................................................................................................................................ 51
Bez konsultacji, porozumienia, regulaminu ws. zwolnień........................................................... 52
Kiedy powstaje prawo do odprawy?
Kiedy odprawa nie przysługuje? ........................................................................................................... 54
Pracownik podważa przyczynę wypowiedzenia – czy musi oddać odprawę? ................... 55
Czy odprawa przysługuje także przy umowach terminowych? ................................................ 56
Czy odprawa przysługuje w przypadku przejścia zakładu?........................................................ 57
Czy odprawa przysługuje w razie zwolnienia za porozumieniem stron? .............................. 57
Czy płacimy odprawę, gdy pracownik zwolnił się z winy pracodawcy? ................................. 58
Pracownik nie przyjmuje nowych warunków. Czy płacimy mu odprawę?
Zmiana może być na tyle zła, że można z góry spodziewać się odmowy.............................. 62
Czy odprawa zależy od sytuacji pracownika i czy można ją nabyć ponownie?................... 65
W jaki sposób należy obliczać wysokość odprawy?
Liczenie odprawy przy różnych składnikach wynagrodzenia – krok po kroku.................... 67
Jak określić okres zatrudnienia niezbędny do określenia odprawy? ....................................... 69
Czy można przewidzieć wyższą lub dodatkową odprawę? ....................................................... 70
Zwolnienie z przyczyn niedotyczących pracownika – co wpisać
w świadectwie pracy
Pracownicy chronieni przed zwolnieniem
Czasowy zakaz zwalniania pracowników, na których pracodawca
otrzymał dofinansowanie
Przypadek 1. Dofinansowanie z FGŚP ................................................................................................. 77
Zakaz wypowiadania umów o pracę................................................................................................... 77
Urząd może skontrolować....................................................................................................................... 78
W razie uchybień – zwrot dopłat z odsetkami ................................................................................. 78
Kiedy nie trzeba zwracać pomocy?...................................................................................................... 79
Zakaz dokonania wypowiedzenia w okresie ochronnym............................................................ 79
Przypadek 2. Ochrona etatów w przypadku pomocy
od starosty z powiatowego urzędu pracy.......................................................................................... 80
Utrzymanie zatrudnienia – wątpliwości............................................................................................. 80
Opisana ochrona – także dla „cywilnoprawnych” ........................................................................... 81
Rozwiązanie umowy o pracę – tabele i schematy
Okresy wypowiedzenia – dla umów terminowych i bezterminowych......................................... 83
Skracanie lub wydłużanie okresów wypowiedzenia........................................................................... 84
Tryb rozwiązania umowy o pracę............................................................................................................... 85
Wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony ................................................... 87
Ochrona przed rozwiązaniem umowy na podstawie przepisów
antykryzysowych (dla pracodawców otrzymujących dopłaty