Zasiłki 2018. Ustalanie prawa do świadczeń oraz dokumentacja

69,00 zł

Wiedza dotycząca zasad przyznawania, obliczania oraz wypłacania świadczeń chorobowych jest ważna nie tylko dla płatników składek uprawnionych do wypłaty tego rodzaju świadczeń, ale również tych, którzy nie posiadają takiego prawa. Z książki dowiesz się, w jaki sposób ustalić prawo do świadczeń przysługujących ubezpieczonym w razie choroby i macierzyństwa.

Dostępność: W magazynie

Zamów: 22 518 28 27

Płatnicy wypłacający świadczenia chorobowe muszą stwierdzić, czy danej osobie przysługuje określone świadczenie oraz w jakiej wysokości. Płatnicy nieuprawnieni do wypłaty świadczeń muszą przyjąć od ubezpieczonego dokumenty i przekazać je do ZUS. Książka jest zatem dla wszystkich pracodawców i zleceniodawców.

Z książki dowiesz się:
Na podstawie jakich dokumentów ustalać prawo do wszystkich
rodzajów świadczeń w razie choroby i macierzyństwa?
W jaki sposób ustalać okres zasiłkowy, aby nie nadpłacić świadczeń?
Jak kontrolować e-zwolnienia lekarskie?

 

Więcej informacji
Nazwa produktu Zasiłki 2018. Ustalanie prawa do świadczeń oraz dokumentacja
ISBN 978-83-269-6957-7
Data wydania 30.11.2017
Symbol UOB0195
Opis hasłowy zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński, zasiłek wyrównawczy, zasiłek opiekuńczy, świadczenie rehabilitacyjne, prawo do świadczeń chorobowych, wynagrodzenie chorobowe, zwolnienia lekarskie, ZUS ZLA, e-ZLA, kontrola zwolnień lekarskich
Korzyści dla Ciebie

Z książki każdy czytelnik dowie się:

 

Na podstawie jakich dokumentów ustalać prawo do zasiłku chorobowego?
Jakie dokumenty są konieczne do ustalania prawa do zasiłku macierzyńskiego?
Jakie dokumenty są wymagane przy zasiłku opiekuńczym?
W jaki sposób ustalać okres zasiłkowy, aby nie nadpłacić świadczeń?
Jak kontrolować tradycyjne zwolnienia lekarskie (ZUS ZLA), jak e-zwolnienia?
W jakich przypadkach ubezpieczony może stracić prawo do świadczeń
chorobowych?
W jakich sytuacjach pracownik długo chorujący jest pozbawiony ochrony przed rozwiązaniem stosunku pracy?
Komu można wypłacić zasiłek wyrównawczy i na podstawie jakich dokumentów?

 

Strona produktowa N/D
Grupa docelowa księgowa, specjalista ds. rozliczeń z ZUS, kadrowa, specjalista ds. płac
Format B5
Liczba stron 148
Oprawa miękka
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Agnieszka Konopacka-Kuramochi
Autor praca zbiorowa

Rozdział 1. Zasiłek chorobowy
Kiedy płatnikiem zasiłków jest pracodawca?
Kiedy płatnikiem zasiłków jest ZUS?
Komu przysługuje zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego?
Komu przysługuje zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego?
Przed zasiłkiem chorobowym wynagrodzenie chorobowe
Okres wypłaty wynagrodzenia chorobowego
Według jakich zasad ustala się okres wypłaty wynagrodzenia chorobowego?
Niezdolność do pracy na przełomie roku kalendarzowego
Okres wyczekiwania na prawo do zasiłku chorobowego
Zasady ustalania okresu wyczekiwania
Kiedy nie trzeba wyczekiwać na prawo do zasiłku chorobowego?
Prawo do zasiłków chorobowych w okresie urlopu wypoczynkowego
Niezdolność do pracy w okresie urlopu bezpłatnego lub innych podobnych przerw w pracy
Brak prawa do zasiłku za okresy orzeczonej niezdolności do pracy przypadające na czas zatrudnienia
Niezdolność do pracy przypada na szczególne okresy
Niezdolność do pracy spowodowana nadużyciem alkoholu
Pracownik przedłożył sfałszowane zaświadczenie ZUS ZLA
Pracownik odsunięty od pracy z powodu podejrzenia o nosicielstwo zarazków choroby zakaźnej nie podjął proponowanej innej pracy
W wyniku kontroli orzekania o niezdolności do pracy został skrócony okres niezdolności do pracy
Pracownik wykonuje pracę zarobkową lub wykorzystuje zwolnienie lekarskie niezgodnie z jego celem
Przyczyną niezdolności do pracy był wypadek przy pracy, do którego przyczynił się pracownik w stanie nietrzeźwości
Przyczyną niezdolności do pracy był wypadek przy pracy i zostało udowodnione naruszenie przepisów o ochronie życia i zdrowia
Na podstawie przepisów szczególnych pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za okres niezdolności do pracy
Zasady ustalania okresu zasiłkowego
Ustalanie okresu zasiłkowego, gdy w niezdolności do pracy nie występują przerwy
Ustalanie okresu zasiłkowego, gdy w niezdolności do pracy występują przerwy
Kiedy pracodawca powinien ustalać okres zasiłkowy na nowo?
Jakie okresy należy wliczać do okresu zasiłkowego?
Jakich okresów nie należy wliczać do okresu zasiłkowego?
W jakiej wysokości pracodawca powinien wypłacać wynagrodzenie chorobowe?
W jakiej wysokości pracodawca powinien wypłacać zasiłek chorobowy?
Prawo do zasiłku chorobowego po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego
Kiedy pracownikowi nie przysługuje zasiłek chorobowy po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego?
Rozdział 2. Świadczenie rehabilitacyjne
Kto ma prawo do świadczenia rehabilitacyjnego?
W jakich przypadkach nie przysługuje świadczenie rehabilitacyjne?
Dokumentacja do świadczenia rehabilitacyjnego
Tryb postępowania w sprawie przyznania świadczenia
Powrót do pracy przed zakończeniem świadczenia rehabilitacyjnego
Ponowne zachorowanie po zakończeniu świadczenia i powrocie do pracy
Wysokość świadczenia rehabilitacyjnego
Waloryzacja podstawy wymiaru zasiłku chorobowego na potrzeby świadczenia rehabilitacyjnego
Ochrona pracownika przed zwolnieniem
Co może zrobić pracownik, który nie odzyskał zdolności do pracy po zakończeniu świadczenia rehabilitacyjnego?
Rozdział 3. Zasiłek wyrównawczy
Zasiłek wyrównawczy i dodatek wyrównawczy
Zasiłek wyrównawczy z ubezpieczenia wypadkowego
W jakiej sytuacji przysługuje zasiłek wyrównawczy?
Kto orzeka potrzebę przeprowadzenia rehabilitacji zawodowej?
Przez jaki okres przysługuje zasiłek wyrównawczy?
W jakich przypadkach zasiłek wyrównawczy nie przysługuje?
Jak należy ustalić wysokość zasiłku wyrównawczego?
Jak uwzględniać zasiłek wyrównawczy w podstawie wymiaru innych zasiłków?
Kiedy zasiłek wyrównawczy wypłaca pracodawca, a kiedy ZUS?
Jakie dokumenty są niezbędne do ustalenia prawa i wypłaty zasiłku wyrównawczego?
Terminy wypłaty zasiłku wyrównawczego
Rozdział 4. Zasiłek macierzyński
Kiedy pracodawca ustala uprawnienia do zasiłku macierzyńskiego?
Uprawnienia pracowników i innych ubezpieczonych do zasiłków macierzyńskich
Zasiłek macierzyński za okres ustalony jako okres urlopu macierzyńskiego
Zasiłek macierzyński z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie
Pracownik lub pracownica pobierający zasiłek macierzyński występują o zasiłek za okres urlopu rodzicielskiego
Podział urlopu rodzicielskiego na części
Wymiar urlopu rodzicielskiego
Podział urlopu rodzicielskiego między rodziców
Pracownik lub pracownica, którzy nie pobierali zasiłku macierzyńskiego, występują o zasiłek za okres urlopu rodzicielskiego
Pracownik lub pracownica korzystający z urlopu rodzicielskiego i z zasiłku chcą zrezygnować z pobierania tego zasiłku
Warunki rezygnacji z zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego
Wniosek w sprawie rezygnacji z urlopu rodzicielskiego
Zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego nieprzypadający bezpośrednio po poprzednim okresie wypłaty zasiłku
Pracownica lub pracownik podejmują pracę w czasie urlopu rodzicielskiego
Obliczanie okresu wydłużenia urlopu rodzicielskiego
Choroba w czasie łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą
Pracownik występuje o zasiłek za okres urlopu ojcowskiego
Pracownica matka dziecka skraca okres pobierania zasiłku i wraca do pracy
Pracownik ojciec dziecka korzysta z zasiłku w związku ze skróceniem
okresu jego pobierania przez matkę dziecka (powrót do pracy)
Pracownica przerywa pobieranie zasiłku w związku z pobytem w szpitalu lub innej placówce leczniczej
Pracownik ubiega się o zasiłek w związku z pobytem ubezpieczonej matki dziecka w szpitalu lub innej placówce leczniczej
Pracownik przerywa pobieranie zasiłku w związku z wypisaniem ubezpieczonej matki dziecka ze szpitala lub innej placówki leczniczej
Pracownica ubiega się o wypłatę zasiłku po wypisaniu jej ze szpitala lub innej placówki leczniczej
Pracownica lub pracownik przerywają pobieranie zasiłku w związku z pobytem dziecka w szpitalu
Pracownica lub pracownik ubiegają się o wypłatę zasiłku po wypisaniu dziecka ze szpitala
Pracownik ubiega się o zasiłek w związku ze śmiercią matki dziecka lub porzuceniem przez nią dziecka
Pracownik ubiega się o zasiłek, ponieważ matka dziecka legitymuje się orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji
Pracownica z orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji przerywa pobieranie zasiłku ze wzglęu na stan zdrowia
Pracownica matka dziecka zaprzestaje sprawowania opieki nad dzieckiem i rezygnuje z pobierania zasiłku
Pracownik ojciec dziecka ubiega się o zasiłek, ponieważ matka dziecka będąca osobą nieubezpieczoną podejmuje zatrudnienie w wymiarze nie niższym niż połowa etatu
Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do wysokości świadczenia rodzicielskiego
Okres wypłaty podwyższenia zasiłku
Podmiot wypłacający podwyższenie zasiłku
Podwyższenie zasiłku dla ubezpieczonych niebędących pracownikami
Zasiłek z tytułu urodzenia dziecka po ustaniu zatrudnienia
Zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego
Rozdział 5. Zasiłek opiekuńczy
Komu przysługuje zasiłek opiekuńczy?
Ile wynosi okres wypłaty zasiłku?
Kiedy płatnikiem zasiłku jest ZUS?
Jak wykazywać w dokumentach pobieranie zasiłku, gdy w tym miesiącu pracownik też wykonywał pracę
Jak wykazywać w dokumentach zasiłek opiekuńczy na przełomie miesięcy kalendarzowych?
Jak wykazywać w raportach rozliczeniowych dwa różne świadczenia wypłacone w jednym miesiącu?
Jak wykazać w raporcie ZUS RCA opiekę przez cały miesiąc kalendarzowy?
Co ze sprawowaniem opieki w czasie urlopu wypoczynkowego?
Jak wykazywać w dokumentach zasiłek opiekuńczy na przełomie roku?
Jakie raporty wypełnia pracodawca nieuprawniony do wypłaty zasiłków?
Jak dokonać korekty błędów w raportach?
Rozdział 6. Dokumentowanie uprawnień do zasiłku
chorobowego i opiekuńczego
Dowody stwierdzające czasową niezdolność do pracy z powodu
choroby lub konieczności sprawowania opieki
Zaświadczenie lekarskie wystawione w formie dokumentu elektronicznego (e-ZLA)
Dane zawarte w e-ZLA
Wydruk zaświadczenia lekarskiego wystawionego w formie dokumentu elektronicznego (wydruk e-ZLA)
Wydruk e-ZLA – obowiązki lekarza i prawa ubezpieczonego
Zaświadczenie lekarskie wystawione na formularzu zaświadczenia wydrukowanym z systemu teleinformatycznego (tzw. tryb alternatywny)
Ustalanie uprawnień do zasiłku chorobowego i opiekuńczego, jeżeli niezdolność do pracy orzeczono elektronicznym zaświadczeniem lekarskim
Ustalanie przez płatnika składek uprawnień do zasiłku chorobowego
Zasiłek chorobowy – płatnik składek posiada profil na PUE ZUS
Ustalanie uprawnień do zasiłku opiekuńczego
Ustalanie uprawnień do wynagrodzenia z art. 92 kp
Wszczęcie przez ZUS postępowania w sprawie zasiłku chorobowego przysługującego pracownikowi
Zasiłki wypłaca ZUS – płatnik posiada profil na PUE ZUS
Zasiłki wypłaca ZUS – płatnik nie posiada profiluna PUE ZUS
5 zasad, o których trzeba pamiętać, gdy ZUS ustala pracownikowi uprawnienia do zasiłku
Zasiłki wypłaca ZUS, a pracownik sam wystąpi z wnioskiem o zasiłek chorobowy bezpośrednio do ZUS
Wszczęcie przez ZUS postępowania w sprawie zasiłku opiekuńczego
Wszczęcie postępowania przez ZUS w sprawie zasiłku chorobowego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia
Wszczęcie postępowania przez ZUS w sprawie zasiłku chorobowego przysługującego osobom prowadzącym pozarolniczą działalność
Terminy dotyczące elektronicznych zwolnień lekarskich
Zasady ubiegania się o zasiłki chorobowe i opiekuńcze, gdy niezdolność do pracy została orzeczona na ZUS ZLA
Rozdział 7. Kontrola zwolnień lekarskich (ZLA i e-ZLA)
Zasady orzekania o czasowej niezdolności do pracy
Zaświadczenie lekarskie wystawione za okres wsteczny
Zwolnienie od pracy za okres pobytu w szpitalu
Zaświadczenia lekarskie – zatrudnienie u więcej niż jednego pracodawcy
Wystawienie zaświadczenia lekarskiego w przypadku zgubienia oryginału
Zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza orzecznika ZUS (ZLA/K, e-ZLA/K)
Sprostowanie błędu w zaświadczeniu lekarskim
Ustawowa kontrola orzekania o czasowej niezdolności do pracy
Zakres kontroli orzekania o czasowej niezdolności do pracy
Skutki kontroli orzekania o czasowej niezdolności do pracy dla ubezpieczonego
Skutki kontroli orzekania o czasowej niezdolności do pracy dla lekarza
Kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnień od pracy
Kiedy i gdzie kontrolować prawidłowość wykorzystywania zwolnień?
Ubezpieczony pracuje w czasie zwolnienia
Ubezpieczony wykorzystuje zwolnienie niezgodnie z jego celem
Jak należy interpretować zapis „chory może chodzić”?
Jakie są skutki nieprawidłowości związanych z wykorzystywaniem zwolnienia?
Kontrola prawidłowości wykorzystania zwolnienia w związku ze sprawowaną opieką
Jakie są zasady przeprowadzania kontroli wykorzystania zwolnienia lekarskiego?
Co powinien zrobić pracodawca, który ma wątpliwości po kontroli?
Kontrola formalna zaświadczeń lekarskich
Kontrola formalna e-ZLA
Kontrola formalna ZUS ZLA