Zarządzanie jakością w działalności leczniczej. Nowe wymagania systemów zarządzania – normy ISO i standardy akredytacyjne z płytą CD

Cena promocyjna 71,20 zł Regular Price 89,00 zł

Książka to kompendium wiedzy z zakresu zarządzania jakością i ryzykiem w działalności leczniczej. W sposób praktyczny omawia obecnie funkcjonujące na rynku ochrony zdrowia systemy zarządzania jakością - normy ISO i standardy akredytacyjne. Wskazuje ich wady i zalety, jak również problemy i bariery związane z ich wdrożeniem oraz utrzymaniem w placówce. Podpowiada, jak przygotować placówkę do wdrożenia najnowszej normy ISO 9001:2015. Dodatkowo poradnik zawiera wskazówki z zakresu zarządzania ryzykiem klinicznym oraz narzędzia optymalizacji jakości i zapewnienia łańcucha wartości. Cała dokumentacja związane z zarządzaniem jakością znajduje się na dołączonej do książki płycie CD.

Dostępność: W magazynie

Zamów: 22 518 28 27

Książka omawia najważniejsze problemy związane z wdrożeniem systemów zarządzaniem jakością w placówce medycznej. Uwzględnia zmiany organizacyjne i systemowe, które spowodowały, że jakość stała się przedmiotem całościowego zarządzania organizacją. Poradnik omawia nową strukturę, podejście oraz wymagania najpopularniejszych standardów zarządzania w ochronie zdrowia: system zarządzania jakością ISO z uwzględnieniem najnowszej normy 9001:2015 i 14001:2015, akredytację ministra zdrowia oraz standardy międzynarodowe.

Do publikacji dołączona jest płyta CD zawierająca przykładowe szablony dokumentów, które mogą zostać wykorzystane podczas planowania, wdrażania i utrzymania systemów zarządzania jakością wg ISO w placówkach medycznych. Szablony stanowią jedynie wzorzec możliwy do zastosowania. Oznacza to, że każda placówka medyczna może tworzyć własne wzory dokumentów, w zależności od potrzeb, poziomu zinformatyzowania, profilu działalności, struktury organizacyjnej, stosowanych dotychczas dokumentów oraz od preferencji zespołu wdrażającego system zarządzania jakością.

Więcej informacji
Nazwa produktu Zarządzanie jakością w działalności leczniczej. Nowe wymagania systemów zarządzania – normy ISO i standardy akredytacyjne z płytą CD
ISBN 978-83-269-4773-5
Data wydania 24 lut 2016
Symbol ZOV0002
Opis hasłowy zarządzanie jakością w placówce medycznej, akredytacja, ISO w ochronie zdrowia, normy jakości w ochronie zdrowia, ISO 9001:2015
Korzyści dla Ciebie

Dowiesz się:

  • jak istotną rolę odgrywa jakość w ochronie zdrowia,
  • co dla placówek oznacza wzmocnienie kryterium jakości przy ocenie ofert przez NFZ,
  • jakie systemy zarządzania jakością będą premiowane (medyczne i niemedyczne),
  • dlaczego warto wdrożyć nowy standard jakości dla ochrony zdrowia EN 15224:2012,
  • na co zwracać uwagę, wybierając firmę konsultingową,
  • jak zaplanować harmonogram wdrożenia i ile to kosztuje,
  • jak uniknąć problemów i błędów przy wdrożeniu systemów zarządzania jakością,
  • jak przygotować się do wdrożenia akredytacji ministra zdrowia,
  • jak dostoswać swój dotychczasowy system zarządzania ISO do nowej normy i jak spełnić wiele dodatkowych wymagań nieobecnych w dotychczasowym wydani.
Grupa docelowa menedżer placówki medycznej, specjalista ds. systemów zarządzania jakością
Liczba stron 316
Oprawa miękka
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Alina Sulgostowska
Autor Arkadiusz Trela
Wprowadzenie 
RozdziaŁ 1. Wprowadzenie do jakości w ochronie zdrowia 
1.1. Specyfika rynku ochrony zdrowia 
1.2. Pojęcie jakości w ochronie zdrowia 
1.3. Zarządzanie jakością w ochronie zdrowia 
Rozdział 2. Zależność między przepisami prawnymi a systemami zarządzania jakością 
2.1. Wprowadzenie do prawodawstwa w zakresie jakości usług zdrowotnych 
2.2. Prawodawstwo krajowe 
2.3. Prawodawstwo Unii Europejskiej 
2.4. Wymagania prawne a certyfikaty jakości 
Rozdział 3. Rola zarządzania jakością w zwiększaniu konkurencyjności w ochronie zdrowia 
3.1. Konkurencja na rynku ochrony zdrowia 
3.2. Wpływ systemów zarządzania na konkurencyjność placówek medycznych 
Rozdział 4. Wskaźniki i mierniki jakości w podmiotach leczniczych i ich zastosowanie 
4.1. Wskaźniki jakości w ochronie zdrowia 
4.2. Mierniki jakości w ochronie zdrowia 
Rozdział 5. Planowanie systemów jakości w podmiocie leczniczym 
5.1. Projektowanie systemu zarządzania jakością w podmiocie leczniczym 
5.1.1. Kiedy wdrażać system jakości w placówce medycznej 
5.1.2. Rodzaje systemów jakości 
5.2. Sposób wdrożenia systemu zarządzania 
5.3. Bariery oraz błędy wdrożenia systemów zarządzania 
5.4. Harmonogram i proces wdrożenia systemu zarządzania jakością 
5.5. Certyfikacja systemów zarządzania 
5.6. Koszty wdrożenia, utrzymania i certyfikacji systemów zarządzania 
5.6.1. Koszty wdrożenia systemów zarządzania wg ISO 
5.6.2. Koszty utrzymania systemów zarządzania wg ISO
5.6.3. Koszty certyfikacji systemów zarządzania wg ISO
5.6.4. Koszty procesu uzyskania akredytacji ministra zdrowia 
5.7. Korzyści i zagrożenia z wdrożonych systemów zarządzania 
Rozdział 6. Wspólne wymagania systemów zarządzania wg struktury High Level Structure 
6.1. Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna 
6.2. Struktura ramowa systemów zarządzania 
6.3. Kontekst organizacji 
6.4. Myślenie i planowanie oparte na ryzyku 
6.5. Nowa rola przywództwa 
6.6. Wsparcie – wewnętrzny potencjał organizacji 
6.7. Udokumentowane informacje
6.8. Podejście procesowe 
Rozdział 7. Charakterystyka najważniejszych standardów zarządzania w ochronie zdrowia 
7.1. System zarządzania jakością wg ISO 9001 
7.1.1. Rozwój systemu zarządzania jakością wg ISO 9001 
7.1.2. Wdrażanie systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2015
7.2. System zarządzania jakością w ochronie zdrowia wg EN 15224:2012 
7.2.1. Budowa normy i zasady zarządzania wg EN 15224:2012 
7.2.2. Wymagania normy EN 15224:2012 
7.2.3. Porównanie norm ISO 9001:2008, ISO 9001:2015 oraz EN 15224:2012 
7.2.4. Miejsce normy EN 15224 na tle innych standardów 
7.2.5. Norma ISO 9001:2015 vs. EN 15224:2012 
7.3. System zarządzania środowiskowego wg ISO 14001
7.3.1. Zasady i idea systemu zarządzania środowiskowego 
7.3.2. Obszary zarządzania środowiskowego 
7.3.3 Wymagania normy ISO 14001:2015 
7.4. System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg PN-N/OHSAS 18001 
7.4.1. Wdrażanie i dokumentowanie SZBiHP 
7.4.2. Ocena ryzyka zawodowego 
7.4.3. Korzyści z wdrożenia systemu zarządzania bhp 
7.4.4. Różnice między PN-N 18001 a OHSAS 18001 
7.4.5. System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg ISO 45001 
7.5. System zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001
7.5.1. Wdrażanie systemu bezpieczeństwa informacji 
7.5.2. Problemy wdrożeniowe i modele bezpieczeństwa informacji
7.5.3. Korzyści i zagrożenia związane z ISO 27001 
7.6. System zarządzania bezpieczeństwem żywności wg ISO 22000 
7.6.1. Dobre Praktyki i HACCP 
7.6.2. Wdrażanie normy ISO 22000 w placówce medycznej 
7.7. P orównanie najpopularniejszych standardów w ochronie zdrowia 
Rozdział 8. Zarządzanie ryzykiem klinicznym 
8.1. Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem w ochronie zdrowia 
8.2. Metodologia zarządzania ryzykiem 
8.3. Zarządzanie ryzykiem klinicznym 
8.4. Zarządzanie ryzykiem w systemach zarządzania jakością 
Rozdział 9. Optymalizacja i doskonalenie systemów zarządzania w ochronie zdrowia 
9.1. Filozofia Lean w ochronie zdrowia 
9.1.1. Metodologia Lean Healthcare 
9.1.2. Wdrażanie Lean Healthcare w ochronie zdrowia 
9.1.3. Koncepcja łańcucha wartości w ochronie zdrowia 
9.2. Wybrane narzędzia doskonalenia jakości w ochronie zdrowia 
9.2.1. Mapowanie strumienia wartości 
9.2.2. Metoda 5S
9.2.3. Ciągłe doskonalenie wg Kaizen 
9.2.4. Mistake proofing 
9.2.5. FMEA – analiza rodzajów i skutków błędów 
9.2.6. Metoda czarnych punktów 
9.2.7. RCA (Root Cause Analysies) – analiza przyczyn źródłowych 
9.3. Six Sigma
9.4. Optymalizacja kosztów jakości 
9.4.1. Zarządzanie kosztami jakości w placówce medycznej 
9.4.2. Identyfikacja kosztów jakości 
9.4.3. Ewidencja kosztów jakości 
9.4.4. Pomiar, analiza i sprawozdawczość kosztów jakości
Rozdział 10. Akredytacje w ochronie zdrowia
10.1. Akredytacja ministra zdrowia wg standardów Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia 
10.1.1. Geneza i zasady akredytacji w ochronie zdrowia 
10.1.2. Standardy akredytacyjne wg CMJ 
10.1.3. Program akredytacji szpitali 
10.1.4. Program Akredytacji Podstawowej Opieki Zdrowotnej 
10.1.5. Program akredytacji jednostek leczenia uzależnień 
10.1.6. Program akredytacji podmiotów leczniczych wykonujących inwazyjne procedury zabiegowe i operacyjne w trybie jednego dnia 
10.1.7. W drażanie akredytacji ministra zdrowia w placówkach medycznych 
10.2. Międzynarodowe akredytacje w ochronie zdrowia 
10.2.1. Joint Commission International (JCI) 
10.2.2. DNV International Accreditation Standard (DIAS) 
10.2.3. American Accreditation Commission International (AACI) 
10.2.4. Managing Infection Risk (MIR)
10.3. Zalety i wady akredytacji 
Rozdział 11. Porównanie wymagań ISO 9001 i akredytacji CMJ 
Podsumowanie 
Bibliografia 
Spis tabel .
Spis rysunków