Zamknięcie roku 2019 w jednostkach sektora publicznego

  • Nowość
147,00 zł

Publikacja zawiera praktyczne zestawienie wszystkich czynności związanych z zamknięciem roku w jednostce. Dzięki tej publikacji Czytelnik bez kłopotu dokona wszystkich niezbędnych czynności związanych z przygotowaniem ksiąg rachunkowych do zamknięcia.

Dostępność: W magazynie Realizacja: 24h (dni robocze) + czas dostawy zamówienia

Zamów: 22 518 28 27

„Zamknięcie roku 2019  w jednostkach sektora publicznego” to praktyczny przewodnik, który opisuje niezbędne do wykonania czynności na poszczególnych etapach zakończenia roku obrachunkowego. Dzięki temu przygotujesz księgi rachunkowych do zamknięcia, aby uzyskane na ich podstawie informacje były rzetelne, obiektywne, bezbłędne i sprawdzalne. W publikacji znajdziesz wskazówki, dzięki którym bezbłędnie sporządzisz sprawozdania. Książka zawiera liczne przykłady, wzory dokumentów, a także przykładowo wypełnione sprawozdania.

Więcej informacji
Product Name Zamknięcie roku 2019 w jednostkach sektora publicznego
ISBN 978-83-269-8767-0
Data wydania 4 gru 2019
Symbol UOJ0095
Opis hasłowy Zamknięcie roku, inwentaryzacja sprawozdania budżetowe, sprawozdania finansowe, bilans
Korzyści dla Ciebie

Dzięki tej publikacji:

- będziesz wiedzieć, jak prawidłowo rozliczyć różnice inwentaryzacyjne i jak ująć je w ewidencji rachunkowej;

- poznasz właściwą ewidencję składników aktywów i pasywów jednostki na dzień bilansowy;

- dokonasz wszystkich niezbędnych czynności związanych z przygotowaniem ksiąg rachunkowych do zamknięcia;

- bez kłopotu przygotujesz sprawozdania.

Grupa docelowa Księgowa, główna księgowa, działy finansowe
Format B5
Liczba stron 306
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Joanna Mrówczyńska
Autor Izabela Świderek Barbara Jarosz Anna Zienkiewicz

Spis treści

Od autorów......................................................................................................................................5

Rozdział I. Czynności przygotowawcze związane z zakończeniem roku budżetowego................7

1.1. Ustalenie terminu wpływu dokumentacji finansowej do jednostki ...........................................7

1.2. Ustalenie terminu rocznych sprawozdań budżetowych i finansowych................................... 16

Rozdział II. Inwentaryzacja składników aktywów i pasywów jednostki .....................................26

2.1. Istota i cele inwentaryzacji ............................................................................................................ 26

2.2. Terminy i częstotliwość przeprowadzania inwentaryzacji........................................................ 28

2.3. Formy i metody inwentaryzacji.................................................................................................... 32

2.4. Etapy inwentaryzacji...................................................................................................................... 42

2.5. Różnice inwentaryzacyjne i sposób ich ujęcia w księgach rachunkowych............................. 56

2.6. Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy ...................................................................... 61

2.7. Odpowiedzialność w zakresie inwentaryzacji............................................................................ 67

Rozdział III. Ewidencja składników aktywów i pasywów jednostki na dzień bilansowy............70

3.1. Należności i zobowiązania na koniec roku budżetowego......................................................... 70

3.2. Dochody budżetowe i środki pieniężne na koniec okresu budżetowego ............................... 77

3.3. Przychody i koszty na koniec roku budżetowego ...................................................................... 83

3.4. Dotacje i ich rozliczenie ................................................................................................................ 90

3.5. Rozliczenia międzyokresowe kosztów....................................................................................... 101

3.6. Wydatki uznane za niewygasające z końcem roku budżetowego .......................................... 103

Rozdział IV. Przygotowanie ksiąg rachunkowych do zamknięcia .............................................108

4.1. Zapewnienie kompletności i poprawności zapisów w księgach rachunkowych jednostki.....109

4.2. Uzgadnianie zapisów i sald kont księgi głównej ...................................................................... 113

4.3. Uzgadnianie zapisów i sald ewidencji analitycznej i syntetycznej......................................... 115

Rozdział V. Sprawozdawczość budżetowa na koniec roku.........................................................119

5.1. Sprawozdania budżetowe ........................................................................................................... 120

5.2. Sprawozdania w zakresie operacji finansowych...................................................................... 187

Rozdział VI. Sprawozdawczość finansowa na koniec roku........................................................230

6.1. Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego ........................................ 232

6.2. Bilans jednostki budżetowej, samorządowego zakładu budżetowego .................................. 239

6.3. Rachunek zysków i strat ............................................................................................................. 250

6.4. Zestawienie zmian w funduszu jednostki................................................................................. 261

6.5. Informacja dodatkowa................................................................................................................. 268

6.6. Łączne sprawozdania finansowe ................................................................................................ 274

6.7. Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego ................................................. 277

Rozdział VII. Sprawozdanie z wykonania budżetu i absolutorium z wykonania budżetu.......288

7.1. Terminy sporządzenia sprawozdania z wykonania budżetu oraz zakres informacyjny w nim

zawarty........................................................................................................................................... 288

7.2. Procedura udzielania absolutorium organowi wykonawczemu

samorządu terytorialnego .......................................................................................................... 295

Podstawa prawna ........................................................................................................................ 304

Spis tabel ..................................................................................................................................... 305

Spis schematów ........................................................................................................................... 306

Spis wzorów ................................................................................................................................ 306