FabrykaWiedzy.com
Wieloletnia prognoza finansowa jako instrument zarządzania finansami lokalnymi
Wieloletnia prognoza finansowa jako instrument zarządzania finansami lokalnymi

Wieloletnia prognoza finansowa jako instrument zarządzania finansami lokalnymi

Instytucja WPF wprowadzona przepisami ustawy o finansach publicznych wciąż ewoluuje, na co istotnie wpływają modyfikacje innych konstrukcji systemu finansów publicznych.Kolejne zmiany w przepisach o finansach publicznych, wprowadzone w szczególności ustawą z 8.11.2013 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1646 ze zm.) oraz ustawą z 9.5.2014 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 911), które weszły w życie odpowiednio 28.12.2013 r. i 11.7.2014 r., miały także znaczenie dla kształtu WPF. Nowelizacje te wprowadziły zmiany w odniesieniu do zakresu wyłączeń z obliczenia relacji spłaty zobowiązań, jak również nowe regulacje dotyczące procedur uchwalania budżetu i WPF w przypadku niespełniania przez jednostkę samorządową zasad wynikających z art. 242 – art. 244 ustawy o finansach publicznych.Celem niniejszej książki jest, m.in., wyjaśnienie wpływu powyżej wspomnianych zmian na sporządzanie WPF na 2015 r. i lata kolejne. Dodatkowo w książce przedstawiono poszczególne części uchwały w sprawie WPF oraz zachodzące między nimi relacje, jak również pokazano prognozę w szerszym kontekście prowadzenia gospodarki finansowej przez JST.Kolejne wydanie książki wzbogacone zostało o aktualne orzecznictwo dotyczące WPF, jak również szereg symulacji pokazujących związki między określonymi decyzjami finansowymi podejmowanymi przez JST i wprowadzanymi do budżetu a treścią WPF. Szerzej omówiona została także problematyka zgodności budżetu i uchwały w sprawie WPF. Pokazane zostały możliwe zmiany w budżecie i ich wpływ na treść WPF. Znacząco rozbudowana została tematyka obliczania wskaźnika spłaty zobowiązań (art. 243 ustawy o finansach publicznych), także w związku z istotnymi zmianami w katalogu ustawowych wyłączeń z obliczania ww. wskaźnika. Ważną pozycją książki jest rozdział stanowiący swoisty przewodnik po wzorze WPF. Książka prezentuje także nowe procedury umożliwiające uchwalenie budżetu i WPF w sytuacji niespełniania przez JST zasad określonych w przepisach o finansach publicznych. W porównaniu do poprzednich wydań dodatkowo zamieszczony został w książce artykuł identyfikujący najczęściej stwierdzane nieprawidłowości w zakresie WPF przez regionalne izby obrachunkowe.Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2015 r. i lata kolejne należy sporządzić do 15 listopada 2014 r. Jest to dokument wieloaspektowy, niezwykle złożony, ogniskujący bardzo wiele zagadnień charakteryzujących gospodarkę finansową JST, a jednym z istotnych jej elementów jest prognoza długu (kwota długu, wskaźniki zadłużenia, sposób spłaty długu). Dług JST jest o tyle ważny, że od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje nowy wskaźnik zadłużenia (spłaty zobowiązań). Niespełnienie relacji skutkuje – co do zasady - brakiem możliwości uchwalenia budżetu i WPF.

149,00 zł

brutto

Dostępność: Brak w magazynie

Informacje dodatkowe

TytułWieloletnia prognoza finansowa jako instrument zarządzania finansami lokalnymi
ISBN9788325567019
Data wydania30-12-2014
SymbolOIS0001
Liczba stron371
WydawcaC.H. Beck
KategoriaAdministracyjne
149,00 zł

brutto

Reklama
pixel