FabrykaWiedzy.com
Vademecum dokumentacji kadrowej - od zatrudnienia do zwolnienia pracownika (E-book)
Vademecum dokumentacji kadrowej - od zatrudnienia do zwolnienia pracownika

Vademecum dokumentacji kadrowej - od zatrudnienia do zwolnienia pracownika (E-book)

W publikacji "Vademecum dokumentacji kadrowej - od zatrudnienia do zwolnienia pracownika" publikujemy nie tylko wzory pism, ale radzimy, jak krok po kroku je wypełnić. Każdy wzór opatrzony jest bowiem przejrzystym komentarzem zawierającym informacje dotyczące danej umowy, pisma,
procedury czy innego dokumentu. Dzięki temu Czytelnicy z łatwością dostosują wzór do konkretnej sytuacji i własnych potrzeb. Komentarz opisuje nie tylko sposób wypełnienia dokumentu. Zawiera także opis stanu prawnego, najważniejsze orzecznictwo sądów pracy oraz stanowiska urzędowe dotyczące stosowania konkretnego dokumentu.  Przygotowaliśmy więc praktyczne porady i wskazówki związane z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej.

57,10 zł

brutto

Dostępność: W magazynie

Przeczytaj fragment
Dodaj do koszyka

Szczegóły

Przepisy prawa pracy nakładają na pracodawców wiele obowiązków związanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej. Aby pomóc zatrudniającym w prawidłowym wywiązaniu się z tych powinności, przygotowaliśmy „Vademecum dokumentacji kadrowej – od zatrudnienia do zwolnienia pracownika”. Jest to kompendium zawierające wzory dokumentów najczęściej wykorzystywanych przez pracodawców. Prezentowane wzory dokumentów zostały wybrane i przygotowane pod kątem potrzeb osób zajmujących się w firmie prowadzeniem dokumentacji pracowniczej.Emeryt czy rencista, mimo pobierania świadczenia, może być nadal aktywny zawodowo. Coraz więcej pracodawców rozumie, że pracownik z dużym  stażem zawodowym oznacza dla firmy bezcenne doświadczenie i zaangażowanie. Świadczeniobiorca zaś ma z tego tytułu dodatkowe przychody. Niejednokrotnie jednak to "dorabianie" na emeryturze czy rencie wiąże się ze zmniejszeniem a czasem i zawieszeniem prawa do pobierania świadczenia. Zanim więc osoba na wcześniejszej emeryturze lub rencista podejmie się pracy powinien sprawdzić jak przysługujące z jej tytułu wynagrodzenie wpłynie na pobieraną emeryturę czy świadczenie rentowe.

Spis treci

Rozdział I Zatrudnianie pracowników 

Kandydat do pracy powie nam mniej niż zatrudniony

Forma przekazania danych – oświadczenie 

Miejsce zamieszkania czy zameldowania    

Wymagane wykształcenie określi sam pracodawca albo pragmatyki

Dane dotyczące powszechnego obowiązku obrony pomogą wypełnić obowiązki wobec WKU  

Konieczny podpis i wskazanie daty 

Oświadczenia o niekaralności można wymagać tylko w szczególnych okolicznościach    

Od kandydata nie można domagać się udostępnienia zdjęcia, ale od pracownika już tak  

Jeden kwestionariusz do części A, a drugi do części B akt osobowych

Dobowa i tygodniowa norma czasu pracy

Częstotliwość wypłaty wynagrodzenia

Wymiar urlopu wypoczynkowego

Okres wypowiedzenia umowy o pracę

Pora nocna, obecności w pracy, układ zbiorowy

Dopuszczalna informacja w formie uproszczonej

Nie wszystkie zmiany rodzą konieczność aktualizacji informacji

Rodzaj umowy o pracę

Określenie stron stosunku pracy

Określenie rodzaju pracy

Miejsce wykonywania pracy

Obowiązujący zatrudnionego wymiar etatu

Wynagrodzenie za pracę

Przechowywanie dokumentu

Bezpiecznie można zawrzeć umowę na 2–3 lata

Niekiedy dopuszczalne jest wcześniejsze wypowiedzenie

Limit – tylko dwie takie umowy jedna po drugiej

Wskazuje się datę zawarcia umowy

Pracownik z tej samej firmy zastępcą

Nazwisko zastępowanego pracownika 

Jest kilka sposobów na wskazanie rodzaju pracy zastępcy

Wymiar czasu pracy – niekoniecznie taki jak zastępowanego

Zastępcę łatwiej jest zwolnić

Brak przedłużenia do dnia porodu

Można się posługiwać zwrotem „aneks”, ale uwaga na angaże

Określenie daty pozostawiono do decyzji stron

Bezwzględnie konieczna zgodna wola stron

Trzeba wyraźnie określić, od kiedy obowiązują nowe warunki

Za porozumieniem można zmieniać wszystkie istotne składniki umowy o pracę

Warto zaznaczyć, że pozostałe warunki umowy się nie zmieniają

Trzeba zadbać o podpisy stron na dokumencie

Powinna zostać zachowana forma pisemna

To rozwiązanie korzystne dla pracodawcy, ale trzeba uważać

Aneks wkładamy do akt osobowych pracownika

Trzeba zapoznać podwładnego z zakresem zadań

Nie dołącza się dokumentu do umowy o pracę

Warto wskazać podwładnemu ogólne i szczegółowe zadania

Nieprzyjęcie zakresu zadań może skutkować wypowiedzeniem

Zmiana rodzaju pracy = modyfikacja zakresu obowiązków

Zakres obowiązków jest niezależny od opisu stanowiska

Przechowywanie – w części B akt osobowych

Rozdział II Rozwiązywanie umów o pracę

Termin na wydanie dokumentu określają kodeks i rozporządzenie

Przy umowach terminowych mamy szczególne zasady

Obowiązek ciąży na każdym, kto zatrudnia pracowników

Nie wystawia się świadectw za umowy cywilnoprawne

Doręczenie – do rąk własnych albo pocztą

Trzeba wskazać wszystkie okresy zatrudnienia w danej firmie

Wyszczególnia się zmiany wymiaru etatu

Wpisuje się stanowisko służbowe pracownika

Podaje się tryb i podstawę prawną rozwiązania stosunku pracy

Informuje się o liczbie dni i godzin urlopu z bieżącego roku

Konieczne dane na temat urlopu bezpłatnego

Uwzględnia się okres niezdolności do pracy

Zaznacza się skorzystanie ze zwolnienia na opiekę i okresy nieskładkowe

W rubryce o zajęciu wynagrodzenia podaje się dane komornika i numer sprawy

W informacjach uzupełniających – ograniczona liczba danych

Lepiej nie podpisywać świadectwa „z upoważnienia”

Konieczne pouczenie o prawie sprostowania

Świadectwo wkładamy do części A bądź C akt osobowych

Za niedopełnienie obowiązków możliwe sankcje dla pracodawcy

Uwaga na wady oświadczenia woli

Data rozwiązania umowy może być dowolna

Tryb pomocny, gdy nie można stosować wypowiedzenia

Wypowiadając umowę bezterminową, trzeba wskazać przyczynę

Wskazanie fikcyjnej przyczyny to pewna przegrana w sądzie pracy

Konieczne jest pouczenie

Obowiązek konsultacji i zachowania formy pisemnej

Wypowiedzenie przechowuje się w aktach osobowych

Okres na wręczenie dyscyplinarki

Termin rozwiązania umowy o pracę

Powody rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia

Pouczenie o odwołaniu do sądu pracy

Podpis pracodawcy i pracownika

Przechowywanie dokumentu

Pismo musi zawierać określone elementy

Okres ochrony przed rozwiązaniem umowy z chorującym pracownikiem

Lepiej nie wpisywać daty ustania stosunku pracy

Przechowywanie dokumentów – w części C akt osobowych

Rozdział III Dokumenty związane z czasem pracy

Wniosek o zwolnienie od pracy ma być złożony na piśmie

Warto ustalić zasady w regulaminie

Nie ma ryzyka nadgodzin

Dopuszczalny jest przedział czasowy rozpoczęcia pracy

Konieczny zapis w układzie, porozumienie albo wniosek

Przechowywanie dokumentu

Nie mylić z listą obecności… 

…ani z grafikiem

Nie ma znaczenia podstawa nawiązania stosunku pracy

Nie zawsze ewidencjonuje się godziny pracy

Najbardziej praktyczna będzie karta obejmująca okres rozliczeniowy

Najważniejsza informacja to liczba przepracowanych godzin

Trzeba podać dane niezbędne do prawidłowego naliczenia wypłaty

Sposób na oznaczenia w ewidencji

Na żądanie pracownika trzeba mu udostępnić ewidencję

Nieprowadzenie (wadliwe prowadzenie) ewidencji spotka się z sankcjami

W sporze o nadgodziny dowodem może być nie tylko ewidencja

Karty ewidencji można trzymać w segregatorze

Rozdział IV Dokumenty związane z wynagrodzeniami

W jakim terminie należy wydać zaświadczenie

Dopuszczalne gotowe formularze i wzory

O tym, jakie informacje zamieścić, decyduje cel wystawienia zaświadczenia

Dodatkowe elementy – na prośbę pracownika

Z telefonicznym potwierdzaniem danych wiąże się duże ryzyko

Przechowywanie – fakultatywnie w aktach osobowych

Pracodawcy grożą określone sankcje karne

Możliwa też odpowiedzialność odszkodowawcza

Tryb zmiany regulaminu płacowego i umów o pracę w kwestii obniżki pensji

Porozumienie zmieniające warunki płacowe

Wypowiedzenie zmieniające warunki płacowe

Konsultacja ze związkami zawodowymi

Przechowywanie dokumentów

Rozdział V Obowiązki pracodawcy

8 zasad prowadzenia teczek osobowych, czyli co trzeba zapamiętać

Po otrzymaniu nowego dokumentu należy wykonać 4 kroki

Część D to pewne ryzyko w razie kontroli PIP

Przechowywanie dokumentacji – przez 50 lat

Za prowadzenie akt osobowych wobec PIP odpowiada pracodawca

Za nieprowadzenie akt osobowych grozi grzywna

Miejsce przechowywania dukumentów kadrowych – 9 przykładów z praktyki

Wydając dokument na piśmie, zakład chroni swoje interesy

W treści upoważnienia wskazuje się adresata i kilka dat

Uprawnionym do nadania upoważnienia będzie administrator danych

Trzeba zdążyć przed dopuszczeniem pracownika do przetwarzania danych

Adresatem jest każdy, kto ma dostęp do chronionych danych

Trzeba skonkretyzować zakres upoważnienia

Możliwe upoważnienie na czas określony bądź nieokreślony

Wytypowane osoby muszą zachować tajemnicę, a sankcją może być nawet więzienie

Konieczna jest ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych

Za brak upoważnienia możliwe sankcje

Przechowywanie dokumentu – w części B akt osobowych

Mały pracodawca zapoznaje z informacją o warunkach pracy

Obowiązek istnieje tylko w stosunku do pracowników

Termin wyraźnie określają przepisy rozporządzenia

Konieczne jest zachowanie formy pisemnej

Za niewypełnienie obowiązku pracodawcy grożą sankcje

Dokument przechowuje się w aktach osobowych

Trzeba zapoznać też z innymi procedurami i warto mieć dowód na piśmie

Informacje dodatkowe

TytułVademecum dokumentacji kadrowej - od zatrudnienia do zwolnienia pracownika (E-book)
Symbol3OB0038
ISBN978-83-269-3153-6
Data wydania14-07-2014
Opis hasłowydokumenty kadrowe, dokumentacja personalna, wzory dokumentów kadrowych
Korzyści dla Ciebie
  • sprawdzone wzory najważniejszych dokumentów kadrowych,
  • jasne i czytelne zasady ich wypełniania
  • przykłady błędnych i prawidłowych zapisów w dokumentach,
  • wzory niestandardowych regulaminów i procedur przydatnych w związku z zatrudnianiem praconwików.
Grupa docelowakadrowa, księgowa
FormatA5
Liczba stron152
WydawnictwoWiedza i Praktyka
WydawcaAgnieszka Gorczyca
AutorPraca zbiorowa
KategoriaZarządzanie personelem
57,10 zł

brutto

Dodaj do koszyka
Reklama
pixel