Vademecum dokumentacji kadrowej 2019 cz. II – Urlopy, czas pracy, wynagrodzenia

69,00 zł

W publikacji Czytelnik znajdzie wzory przykładowo wypełnionych dokumentów związanych z urlopami, czasem pracy i wynagrodzeniami. Do tego praktyczny komentarz eksperta, jak przygotować dany dokument – a przede wszystkim na co zwrócić uwagę, by poprawnie go wypełnić.

Kup dwie części Vademecum dokumentacji kadrowej a otrzymasz 25% zniżki!

Część I dostępna jest tu >>

Vademecum cz. I

Dostępność: W magazynie Realizacja: 24h (dni robocze) + czas dostawy zamówienia

Zamów: 22 518 28 27

II część bestselleru dla kadr!

VADEMECUM DOKUMENTACJI KADROWEJUrlopy, czas pracy, wynagrodzenia Czytelnik dowie się m.in.: 

-Jaki dokument pomoże pracodawcy uniknąć zamieszania i  nieporozumień, które mogą się pojawić się przy składaniu wniosków urlopowych przez wielu pracowników w tym samym terminie?

-Jaki praktyczny dokument kadrowy warto zastosować, by skutecznie przekonać pracowników do wykorzystania zaległych urlopów wypoczynkowych w terminie?

-Jakie zapisy dotyczące czasu pracy opłaca się wprowadzić do regulaminu pracy – 16 praktycznych wzorów

-Jaki wniosek pracownika dotyczący czasu pracy lepiej zawsze uwzględnić, by nie ryzykować grzywny za wykroczenie?

-Z kontroli PIP: jak uniknąć błędów w dokumentowaniu urlopów, czasu pracy i wynagrodzeń?

-Jakim dokumentem najlepiej wprowadzić ryczałt za nadgodziny i poprawnie ustalić jego wysokość?

-Jak wprowadzić do regulaminu wynagradzania własne regulacje dotyczące podróży służbowych?

-Jakie dokumenty trzeba sporządzić i komu je przesłać, gdy komornik zajmie wynagrodzenie pracownika?

Więcej informacji
Product Name Vademecum dokumentacji kadrowej 2019 cz. II – Urlopy, czas pracy, wynagrodzenia
ISBN 978-83-269-8319-1
Data wydania 30 kwi 2019
Symbol ZOB0067
Opis hasłowy Dokumentacja kadrowa, wzory kadrowe, urlopy, czas pracy, wynagrodzenia, regulamin pracy, regulamin wynagradzania, wnioski pracowników, podróże służbowe, diety, urlopy rodzicielskie, zwolnienia od pracy, potrącenia z wynagrodzenia
Korzyści dla Ciebie

Dzięki tej publikacji Czytelnik:

  • uniknie błędów w planowaniu i rozliczaniu czasu pracy oraz wynagrodzeń,
  • pozna niestandardowe, a przydatne zapisy w regulaminie pracy i wynagradzania,
  • ułatwi sobie pracę przy planowaniu i udzielaniu urlopów pracowniczych,
  • usprawni procedury związane z dokumentacją kadrową,
  • dowie się, co zmieniło się w regulaminach pracy, wynagradzania i ZFŚS.
Grupa docelowa specjaliści ds. kadr i płac; pracodawcy; właściciele
Format A4
Liczba stron 156
Oprawa miękka
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Agnieszka Gorczyca
Autor Praca zbiorowa

Rozdział I
Urlopy wypoczynkowe

 

Plan urlopów wypoczynkowych ............................................................................................      12

Dokument: Plan urlopów na 2019 rok ......................................................................................      12

Gdy nie ma planu, potrzebny będzie wniosek urlopowy ..........................................................      12

Najczęstszą praktyką jest planowanie na cały rok ....................................................................      13

Trzeba stworzyć dokument odpowiednio wcześniej i powiadomić pracowników ..................      13

Informacja dla zatrudnionych – zgodnie z firmową praktyką ..................................................      13

Ustalenia dotyczą wszystkich zatrudnionych ...........................................................................      13

Pracownicy tymczasowi – do uzgodnienia ...............................................................................      14

Osoby nieobjęte planem składają wnioski ................................................................................      14

Planuje się cały urlop bieżący i zaległy – z pominięciem tego „na żądanie” ...........................      14

Możliwy podział na części ........................................................................................................      14

Co najmniej 14 dni kalendarzowych – z wyjątkiem .................................................................      14

Urlop uzupełniający – do planu ................................................................................................      15

Urlop zaległy – do 30 września ................................................................................................      15

Terminy urlopów dopasowuje się zarówno do potrzeb zakładu, jak i pracownika ..................      16

Uzgodnienia z załogą są ograniczone datą ...............................................................................      16

Nie jest wymagany podpis pracownika ....................................................................................      17

Najlepiej, aby dokument sporządzał kierownik działu .............................................................      17

Przyda się zatwierdzenie ustaleń ..............................................................................................      17

PIP skontroluje ..........................................................................................................................      17

Przechowywanie – ważne do celów dowodowych ..................................................................      18

Wniosek urlopowy – zgodnie z planem ....................................................................................      18

Wnioski pracowników związane z udzielaniem urlopów wypoczynkowych .....................      19

Dokument: Wniosek pracownika o urlop wypoczynkowy .......................................................      19

Forma wniosku .........................................................................................................................      19

Co musi zawierać wniosek urlopowy .......................................................................................      20

Kiedy trzeba zaakceptować wniosek ........................................................................................      20

Trzeba sprawdzić, ile urlopu zostało do wykorzystania ...........................................................      20

Dokument: Wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego na żądanie .................................      21

Dokument: Potwierdzenie zgłoszenia i udzielenia urlopu wypoczynkowego na żądanie .......      21

Urlop na żądanie – dokumentowanie jego udzielenia ..............................................................      21

Wniosek o urlop lub potwierdzenie wykorzystania ..................................................................      22

Forma zgłoszenia żądania urlopu .............................................................................................      22

Regulamin pracy – fragment dotyczący urlopów na żądanie ...................................................      22

Elementy wniosku o urlop na żądanie ......................................................................................      22

Brak uzasadnienia wniosku ......................................................................................................      22

Ustne żądanie urlopu – trzeba poprosić o potwierdzenie .........................................................      23

Jak potwierdzić złożenie żądania urlopu w formie ustnej ........................................................      23

Wypełnienie wniosku urlopowego „po fakcie” ........................................................................      23

Inne formy potwierdzenia wykorzystania urlopu na żądanie ...................................................      23

Dokument: Wniosek pracownika o przesunięcie terminu wykorzystania
urlopu wypoczynkowego .......................................................................................................      24

Przesunięcie terminu urlopu na wniosek pracownika ..............................................................      24

Ważne powody przesunięcia urlopu .........................................................................................      24

Urlop może, ale nie musi być przesunięty ................................................................................      25

Urlop na żądanie – zapis w regulaminie pracy ....................................................................      26

Dokument: Regulamin pracy – fragment dotyczący  urlopów na żądanie ...............................      26

Przysługują 4 dni w roku – niezależnie od stażu pracy i wymiaru etatu ..................................      26

Trzeba poczekać na decyzję pracodawcy .................................................................................      27

Zmiana zatrudnienia nie zwiększa rocznego limitu .................................................................      27

Kumulacja z kilku lat – niedopuszczalna .................................................................................      27

Jak można zgłosić żądanie urlopu ............................................................................................      28

Nie dokonujemy przeliczenia na godziny .................................................................................      28

Niedozwolony urlop na część dniówki oraz na dzień grafikowo wolny ..................................      29

Urlopy zaległe – pomocny dokument ....................................................................................      30

Dokument: Informacja o konieczności wykorzystania zaległego urlopu .................................      30

Zasada – urlop zgodnie z planem lub w porozumieniu z pracownikiem .................................      31

Wyjątek – polecenie wykorzystania urlopu ..............................................................................      31

Po zwolnieniu ze świadczenia pracy nie będzie już urlopu ......................................................      31

Termin – do końca września kolejnego roku – z jednym wyjątkiem .......................................      32

Dla urlopów „na żądanie” odrębny termin ...............................................................................      32

Wyznaczenie daty to jeszcze za mało .......................................................................................      32

Pracownik sam nie wyznacza terminu zaległego urlopu ..........................................................      32

Pracodawcy grozi kara za wykroczenie ....................................................................................      33

Informacja o konieczności skorzystania z urlopu – sposób na opornych pracowników ..........      33

Data i adresat informacji ...........................................................................................................      33

Lepiej zadziała pismo imienne .................................................................................................      33

Treść informacji ........................................................................................................................      34

Konsekwencje dla pracownika niewykorzystania urlopu w terminie ......................................      34

Podpis pracodawcy i potwierdzenie odbioru przez adresata ....................................................      34

Przechowywanie dokumentu – możliwe w aktach osobowych ................................................      34

Odwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego ............................................................      35

Dokument: Odwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego ..............................................      35

Pismo – do celów dowodowych ...............................................................................................      35

Długość urlopu a jego przerwanie ............................................................................................      36

Ograniczony katalog powodów uzasadniających decyzję pracodawcy ...................................      36

Zasady zwrotu kosztów ............................................................................................................      37

Ponowne odwołanie z tego samego urlopu ..............................................................................      39

Brak ochrony przed wypowiedzeniem .....................................................................................      40

Szczególne zasady dotyczące urlopu na żądanie ......................................................................      40

Termin na powrót do pracy .......................................................................................................      41

Podpis pod odwołaniem ............................................................................................................      41

Skutki niepodporządkowania się przez pracownika .................................................................      42

Przechowywanie dokumentu ....................................................................................................      43

Porozumienie o niewypłacaniu ekwiwalentu .......................................................................      44

Dokument: Porozumienie o niewypłaceniu pracownikowi ekwiwalentu
za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, który pracownik będzie wykorzystywał
w trakcie trwania kolejnej umowy o pracę ............................................................................      44

Zamiast ekwiwalentu urlop – tylko za zgodną wolą stron .......................................................      44

Forma porozumienia .................................................................................................................      44

Treść porozumienia ..................................................................................................................      45

Sankcje dla pracodawcy ...........................................................................................................      45

Przechowywanie porozumienia ................................................................................................      45

Z kontroli PIP – błędy przy udzielaniu urlopów wypoczynkowych ..................................      46

Do urlopu uzupełniającego nie stosuje się proporcjonalności ..................................................      46

Na czym polegał błąd pracodawcy ...........................................................................................      46

Rada, jak należy postąpić w takiej sytuacji ..............................................................................      46

Sankcje ze strony PIP w razie kontroli .....................................................................................      46

 

Rozdział II

Urlopy rodzicielskie

 

Uprawnienia rodzicielskie.......................................................................................................      49

Nie tylko pracownik i niekoniecznie rodzic może skorzystać z uprawnień rodzicielskich .....      49

Nowe definicje ..........................................................................................................................      49

Ubezpieczony rodzic ................................................................................................................      49

Pracownik oraz ubezpieczony inny członek najbliższej rodziny .............................................      50

Ujednolicenie urlopów na dziecko ...........................................................................................      50

Dwa rodzaje urlopu na dziecko ................................................................................................      50

...i wydłużony urlop rodzicielski ..............................................................................................      50

Jeden wniosek urlopowy ...........................................................................................................      51

Dzielenie się uprawnieniami .....................................................................................................      51

Rezygnacja z urlopu macierzyńskiego przez matkę .................................................................      51

Kto może przejąć urlop macierzyński? .....................................................................................      51

Wniosek matki ..........................................................................................................................      52

Wniosek ojca lub innego członka rodziny ................................................................................      52

Porzucenie dziecka ...................................................................................................................      52

Śmierć matki dziecka ................................................................................................................      52

Matka nieubezpieczona ............................................................................................................      53

Przerwanie urlopu na czas pobytu matki w szpitalu .................................................................      53

Rezygnacja z wychowania dziecka ..........................................................................................      53

Wymiar urlopu rodzicielskiego ................................................................................................      53

Przepisy przejściowe ................................................................................................................      54

Udzielanie urlopu rodzicielskiego ............................................................................................      54

Podział urlopu rodzicielskiego na części ..................................................................................      54

Urlop ojcowski ..........................................................................................................................      55

Dłużej na ojcowskim ................................................................................................................      55

Wniosek bez zmian ...................................................................................................................      55

Urlop przysposabiającego lub przyjmującego na wychowanie ................................................      55

Zasiłek macierzyński ................................................................................................................      55

Nowe rozporządzenie ...............................................................................................................      56

Zakaz wypowiadania umowy ...................................................................................................      56

Zwolnienie z pracy na opiekę ...................................................................................................      56

Wnioskowanie o urlop rodzicielski po nowemu ......................................................................      57

Rezygnacja z urlopu rodzicielskiego ........................................................................................      57

Zmiany w zakresie prowadzenia dokumentacji pracowniczej .................................................      57

Rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej związanej z rodzicielstwem .............      57

Regulacje okresu przejściowego ...............................................................................................      58

Tabela: Zestawienie najważniejszych zmian .......................................................................      59

Niezbędne wzory .....................................................................................................................      61

Wniosek pracownicy o udzielenie części urlopu macierzyńskiego ..........................................      61

Wniosek pracownicy w sprawie rezygnacji z części urlopu macierzyńskiego ........................      61

Oświadczenie pracownicy o rezygnacji z urlopu macierzyńskiego .........................................      62

Wniosek ojca o udzielenie urlopu macierzyńskiego ................................................................      62

Zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu ojcu części urlopu macierzyńskiego .......................      63

Wniosek ojca o udzielenie urlopu wychowawczego (albo jego części) ...................................      63

Wniosek pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego o obniżenie wymiaru
czasu pracy .............................................................................................................................      64

Wniosek o łączenie korzystania z urlopu rodzicielskiego lub jego części
z wykonywaniem pracy .........................................................................................................      64

 

Rozdział III

Czas pracy – planowanie i rozliczanie

 

Czas pracy – 16 praktycznych wzorów zapisów w regulaminie pracy z komentarzem ..      67

4 zasady dotyczące regulaminu pracy ......................................................................................      67

Wzór 1: Potwierdzenie zapoznania się z treścią regulaminu pracy ..........................................      67

Niektóre systemy zapisuje się w innych aktach .......................................................................      68

Przykładowe zapisy fakultatywne ............................................................................................      68

Wzór 2: System podstawowy, stałe dni i godziny pracy – wzór zapisu w regulaminie ...........      68

Zawsze można wydłużyć okres rozliczeniowy do 12 miesięcy ...............................................      69

Grafik nie jest konieczny ..........................................................................................................      69

Wzór 3: System podstawowy, praca zmianowa – wzór zapisu w regulaminie ........................      70

Stałe godziny zmian trzeba wskazać w regulaminie, a przy ich braku odesłać do grafiku ......      70

Wzór 4: Zapis w regulaminie pracy w zakresie ruchomego czasu pracy .................................      71

Ruchomy czas pracy – przede wszystkim w układzie zbiorowym lub w porozumieniu .........      71

Wzór 5: System równoważny z przedłużeniem dobowym do 12 godzin – wzór zapisu
w regulaminie .........................................................................................................................      72

Można wydłużyć okres rozliczeniowy .....................................................................................      73

Wzór 6: System równoważny z przedłużeniem dobowym do 16 lub 24 godzin
– wzór zapisu w regulaminie .................................................................................................      73

Wzór 7: System zadaniowy – wzór zapisu w regulaminie .......................................................      74

Co trzeba uzgodnić z pracownikiem .........................................................................................      74

Wzór 8: 15-minutowa przerwa w pracy – wzór zapisu w regulaminie ....................................      75

Wzór 9: Przerwa lunchowa – wzór zapisu w regulaminie .......................................................      75

Jak ustalić pory wykorzystania przerwy ...................................................................................      76

Dopuszczalna przerwa tylko w niektóre dni tygodnia ..............................................................      76

Wzór 10: Pora nocna – wzór zapisu w regulaminie .................................................................      77

Szczególne zapisy dotyczą kierowców .....................................................................................      77

Wzór 11: Pora nocna kierowców – wzór zapisu w regulaminie ..............................................      77

Trzeba dobrze przemyśleć ustalenia .........................................................................................      78

Wzór 12: Niedziele, święta – wzór zapisu w regulaminie .......................................................      78

Wzór 13: Polecanie i rekompensowanie pracy nadliczbowej – wzór zapisu w regulaminie ...      78

Pomocny będzie zapis w regulaminie .......................................................................................      79

Roczny limit – 150 godzin lub więcej ......................................................................................      80

Stanowisko MPiPS jest inne .....................................................................................................      80

Sposoby na rekompensatę nadgodzin .......................................................................................      80

Dopuszczalna rekompensata mieszana .....................................................................................      81

Ostatecznie decyduje pracodawca ............................................................................................      81

Wzór 14: Ryczałtowa zapłata za nadgodziny – wzór zapisu w regulaminie ............................      81

Zapisy w regulacjach wewnętrznych pracodawcy ...................................................................      82

Jak ustalić wysokość ryczałtu ...................................................................................................      82

Wzór 15: Tworzenie grafików czasu pracy – wzór zapisu w regulaminie ...............................      83

Pracownicy muszą poznać grafik tydzień wcześniej ................................................................      83

Dokument dla konkretnego pracownika lub dla grupy .............................................................      83

Zapis o możliwości zmiany grafiku ..........................................................................................      84

Warto użyć zwrotu „w szczególności” .....................................................................................      84

Wzór 16: Wyjścia prywatne – wzór zapisu w regulaminie ......................................................      84

Najlepiej ustalić, że odpracować można do końca okresu rozliczeniowego ............................      85

Z kontroli PIP – błędy w planowaniu czasu pracy ..............................................................      86

Ciągły dyżur pod telefonem to wykroczenie ............................................................................      86

Na czym polegał błąd pracodawcy ...........................................................................................      86

Rada, jak należy postąpić w takiej sytuacji ..............................................................................      86

Sankcje ze strony PIP w razie kontroli .....................................................................................      87

 

Rozdział IV

Czas pracy – wnioski pracowników

 

Pracodawca nie ma obowiązku uwzględnienia wniosków pracownika
– poza jednym
.......................................................................................................................      89

Dokument: Wniosek pracownika o system  skróconego tygodnia pracy .................................      89

Należy wskazać datę i adresata pisma ......................................................................................      89

Podpis pracownika pod składanym dokumentem musi być własnoręczny ..............................      91

Nie ma bezwzględnego obowiązku uwzględnienia prośby o system skróconego
tygodnia pracy ........................................................................................................................      91

Dokument: Wniosek pracownika o weekendowo-świąteczny system czasu pracy .................      92

Akceptacja wniosku powoduje konieczność dokonania zmian w zawartej umowie
o pracę ....................................................................................................................................      92

Nie ma wymogów formalnych do treści pisma ........................................................................      92

Podpis pod wnioskiem ma być własnoręczny ..........................................................................      93

Niekoniecznie trzeba się godzić na propozycje pracownika ....................................................      93

Dokument: Wniosek pracownika o indywidualny rozkład czasu pracy ...................................      94

Wniosek możliwy w każdym momencie trwania umowy ........................................................      94

Wystarczy sama prośba o zmianę rozkładu ..............................................................................      94

Podpis pod wnioskiem – musi być własnoręczny ....................................................................      95

Można odrzucić prośbę podwładnego ......................................................................................      96

Zgoda na indywidualny rozkład uwalnia od grafików..............................................................     96

Dokument: Wniosek pracownika o poinformowanie o zatrudnianiu
osób pracujących w nocy .......................................................................................................      96

Wniosek składa pracujący w nocy ............................................................................................      96

Pracodawca musi powiadomić PIP ...........................................................................................      97

Przechowywanie – w części B teczki osobowej .......................................................................      98

Dokument: Wniosek pracownika o objęcie go ruchomym czasem pracy ................................      98

W ruchomym czasie pracy możliwe dwa warianty ..................................................................      98

Wniosek – tylko w formie pisemnej .........................................................................................      99

Zgoda na ruchome godziny pracy uwalnia od grafików ..........................................................    100

 

Rozdział V

Czas pracy – systemy i okres rozliczeniowy

 

Pracodawca może zastosować  kilka systemów czasu pracy ..............................................    102

Dokument: Fragment regulaminu pracy dotyczący systemów czasu pracy wprowadzonych w zakładzie       ................................................................................................................................................. 102

Wprowadzenie danego systemu czasu pracy ............................................................................    103

System podstawowy czasu pracy ..............................................................................................    103

System równoważnego czasu pracy .........................................................................................    104

Praca w ruchu ciągłym ..............................................................................................................    105

Przerywany czas pracy .............................................................................................................    105

System zadaniowy ....................................................................................................................    106

Indywidualny rozkład czasu pracy ...........................................................................................    110

Wniosek o indywidualny rozkład czasu pracy .........................................................................    110

Skrócony tydzień pracy ............................................................................................................    111

Wniosek o system skróconego tygodnia pracy .........................................................................    111

System weekendowy ................................................................................................................    112

Skrócenie czasu pracy ...............................................................................................................    112

Praca zmianowa – przykład zapisu w regulaminie pracy .........................................................    113

Ruchomy czas pracy .................................................................................................................    113

Okres rozliczeniowy jest zależny od systemu czasu pracy, ale można go wydłużyć ........    114

Dokument: Zapis w układzie zbiorowym pracy o wprowadzeniu 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego ................................................................................................................................................. 114

Dokument: Porozumienie w sprawie stosowania 12-miesięcznych okresów
rozliczeniowych .....................................................................................................................    115

Aby skorzystać na zmianach, pracodawca musi spełnić ustawowe przesłanki ........................    117

12-miesięczny okres rozliczeniowy – w układzie lub za porozumieniem ...............................    119

Dokument musi zawierać niezbędne dane ................................................................................    120

 

Rozdział VI

Wynagrodzenia

 

Ryczałt za nadgodziny powinien uwzględniać maksymalny limit pracy nadliczbowej ...    124

Dokument: Fragment regulaminu pracy oraz umowy dotyczący ryczałtu za pracę
w godzinach nadliczbowych ..................................................................................................    124

Ryczałt nie dla wszystkich ........................................................................................................    124

Wprowadzanie ryczałtu ............................................................................................................    125

Ustalanie wysokości świadczenia .............................................................................................    125

Trzeba zachować limity nadgodzin ..........................................................................................    126

Roszczenie o dodatkową zapłatę za nadgodziny ......................................................................    128

Zmiana wynagrodzenia pracownika lub zmniejszenie etatu ....................................................    128

Praca w dniu wolnym ...............................................................................................................    129

Ewidencja w ograniczonym zakresie ........................................................................................    129

Sankcje za nieprawidłowe stosowanie ryczałtowej rekompensaty  .........................................    130

Przechowywanie dokumentów .................................................................................................    130

Zasady dotyczące rozliczania podróży służbowych można modyfikować ........................    131

Dokument: Regulamin wynagradzania – zapisy dotyczące rozliczania podróży
służbowych .............................................................................................................................    131

Zapis regulaminowy dotyczący diety .......................................................................................    135

Oświadczenia związane z rozliczeniem delegacji ....................................................................    137

Noclegi w czasie delegacji – co warto uregulować ..................................................................    138

Przejazdy w czasie podróży służbowej .....................................................................................    139

Inne (dodatkowe) wydatki w delegacji .....................................................................................    139

Zaliczka na poczet wydatków w delegacji ...............................................................................    140

Wniosek pracownika o zaliczkę na koszty podróży służbowej ................................................    140

Termin na rozliczenie kosztów podróży ...................................................................................    141

Egzekucja z wynagrodzenia – obowiązki pracodawcy w zakresie dokumentacji ............    143

Zasady potrącania z wynagrodzenia .........................................................................................    143

W świadectwie pracy od poprzedniego pracodawcy jest zapis o zajęciu pensji ......................    143

Dokument: Zawiadomienie komornika sądowego o zatrudnieniu pracownika, którego wynagrodzenie podlega egzekucji ...................................................................................................................    144

Dokument: Informacja o zatrudnieniu pracownika, którego pensja podlega zajęciu,
skierowana do poprzedniego pracodawcy .............................................................................    145

Informacja o zajęciu wynagrodzenia otrzymana w trakcie stosunku pracy .............................    146

Dokument: Informacja dla komornika w związku z zajęciem przez niego wynagrodzenia pracownika           ................................................................................................................................................. 148

Kilka tytułów egzekucyjnych = kolejny dokument do sporządzenia .......................................    148

Dokument: Informacja dla komorników w przypadku zbiegu tytułów egzekucyjnych ...........    149

Dokument: Informacja w przypadku zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej ................    150

Rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem, którego wynagrodzenie podlega egzekucji  ...    150

Dokument: Powiadomienie komornika o rozwiązaniu umowy z pracownikiem,
który ma zajęcie wynagrodzenia ............................................................................................    151

Dokument: Fragment świadectwa pracy dotyczący informacji o zajęciu wynagrodzenia .......    152

Sankcje, które grożą pracodawcy .............................................................................................    152

Przechowywanie dokumentacji dotyczącej zajęcia komorniczego wynagrodzenia .................    153

Z kontroli PIP – błędy przy potrącaniu z wynagrodzenia ..................................................    154

Potrącenie nadpłaty pensji – bez zgody pracownika niedopuszczalne .....................................    154

Na czym polegał błąd pracodawcy ...........................................................................................    154

Rada, jak należy postąpić w takiej sytuacji ..............................................................................    154

Sankcje ze strony PIP w razie kontroli .....................................................................................    155

Regulamin pracy, regulamin wynagradzania, regulamin ZFŚS
– zmiana przepisów ................................................................................................................    156