Vademecum dokumentacji kadrowej 2018 cz. II – Urlopy, czas pracy, wynagrodzenia. Wydanie z CD

Cena promocyjna 51,74 zł Regular Price 69,00 zł

W publikacji znajdziesz wzory przykładowo wypełnionych dokumentów związanych z urlopami, czasem pracy i wynagrodzeniami. Do tego praktyczny komentarz eksperta, jak przygotować dany dokument – a przede wszystkim na co zwrócić uwagę, by poprawnie go wypełnić.

Dostępność: W magazynie Realizacja: 48h (dni robocze) + czas dostawy zamówienia

Zamów: 22 518 28 27

II część bestselleru dla kadr! VADEMECUM DOKUMENTACJI KADROWEJ
Urlopy, czas pracy, wynagrodzenia
Czytelnik dowie się m.in.: -Jaki dokument pomoże pracodawcy uniknąć zamieszania i  nieporozumień, które mogą się pojawić się przy składaniu wniosków urlopowych przez wielu pracowników w tym samym terminie? -Jaki praktyczny dokument kadrowy warto zastosować, by skutecznie przekonać pracowników do wykorzystania zaległych urlopów wypoczynkowych w terminie? -Jakie zapisy dot. czasu pracy opłaca się wprowadzić do regulaminu pracy? – 16 praktycznych wzorów -Jaki wniosek pracownika dot. czasu pracy lepiej zawsze uwzględnić, by nie ryzykować grzywny za wykroczenie? -Z kontroli PIP: jak uniknąć błędów w dokumentowaniu urlopów, czasu pracy i wynagrodzeń? -Jakim dokumentem najlepiej wprowadzić ryczałt za nadgodziny i poprawnie ustalić jego wysokość? -Jak wprowadzić do regulaminu wynagradzania własne regulacje dot. podróży służbowych? -Jakie dokumenty trzeba sporządzić i komu je przesłać, gdy komornik zajmie wynagrodzenie pracownika?

Więcej informacji
Nazwa produktu Vademecum dokumentacji kadrowej 2018 cz. II – Urlopy, czas pracy, wynagrodzenia. Wydanie z CD
ISBN 978-83-269-6968-3
Data wydania 28.02.2018
Symbol ZOB0022
Opis hasłowy urlop wypoczynkowy, urlop macierzyński, urlop rodzicielski, plan urlopów, czas pracy, godziny nadliczbowe, zwolnienia od pracy, regulamin pracy, regulamin wynagradzania, podróże służbowe, diety
Korzyści dla Ciebie

• unikniesz błędów w planowaniu i rozliczaniu czasu pracy oraz wynagrodzeń

• poznasz niestandardowe, a przydatne zapisy w regulaminie pracy dotyczące czasu pracy oraz zapisy w regulaminie wynagradzania dotyczące podróży służbowych

• ułatwisz sobie pracę przy planowaniu i udzielaniu urlopów pracowniczych – dowiesz się np., jak możesz pozbyć się problemu zaległych urlopów

• usprawnisz procedury związane z dokumentowaniem czasu pracy, urlopów czy wynagrodzeń w swojej firmie

Strona produktowa N/D
Grupa docelowa kadrowa, pracodawca, specjalista ds. personalnych
Format A4
Liczba stron 156
Oprawa miękka
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Agnieszka Gorczyca
Autor Praca zbiorowa

Rozdział I
Urlopy wypoczynkowe
Plan urlopów wypoczynkowych .............................................................................................. 12
Dokument: Plan urlopów na 2018 rok ....................................................................................... 12
Gdy nie ma planu, potrzebny będzie wniosek urlopowy ........................................................... 12
Najczęstszą praktyką jest planowanie na cały rok ..................................................................... 13
Trzeba stworzyć dokument odpowiednio wcześniej i powiadomić pracowników .................... 13
Informacja dla zatrudnionych – zgodnie z firmową praktyką .................................................... 13
Ustalenia dotyczą wszystkich zatrudnionych ............................................................................. 13
Pracownicy tymczasowi – do uzgodnienia ................................................................................ 14
Osoby nieobjęte planem składają wnioski ................................................................................. 14
Planuje się cały urlop bieżący i zaległy – z pominięciem tego „na żądanie” ............................ 14
Możliwy podział na części ......................................................................................................... 14
Co najmniej 14 dni kalendarzowych – z wyjątkiem .................................................................. 14
Urlop uzupełniający – do planu ................................................................................................. 15
Urlop zaległy – do 30 września .................................................................................................. 15
Terminy urlopów dopasowuje się zarówno do potrzeb zakładu, jak i pracownika .................... 16
Uzgodnienia z załogą są ograniczone datą ................................................................................. 16
Nie jest wymagany podpis pracownika ...................................................................................... 17
Najlepiej, aby dokument sporządzał kierownik działu .............................................................. 17
Przyda się zatwierdzenie ustaleń ................................................................................................ 17
PIP skontroluje ........................................................................................................................... 17
Przechowywanie – ważne do celów dowodowych .................................................................... 18
Wniosek urlopowy – zgodnie z planem ..................................................................................... 18
Wnioski pracowników związane z udzielaniem urlopów wypoczynkowych ...................... 19
Dokument: Wniosek pracownika o urlop wypoczynkowy ........................................................ 19
Forma wniosku ........................................................................................................................... 19
Co musi zawierać wniosek urlopowy ........................................................................................ 20
Kiedy trzeba zaakceptować wniosek ......................................................................................... 20
Trzeba sprawdzić, ile urlopu zostało do wykorzystania ............................................................. 20
Dokument: Wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego na żądanie ................................... 21
Dokument: Potwierdzenie zgłoszenia i udzielenia urlopu wypoczynkowego na żądanie ......... 21
Urlop na żądanie – dokumentowanie jego udzielenia ................................................................ 21
Wniosek o urlop lub potwierdzenie wykorzystania ................................................................... 22
Forma zgłoszenia żądania urlopu ............................................................................................... 22
Regulamin pracy – fragment dotyczący urlopów na żądanie .................................................... 22
Elementy wniosku o urlop na żądanie ....................................................................................... 22
Brak uzasadnienia wniosku ........................................................................................................ 22
Ustne żądanie urlopu – trzeba poprosić o potwierdzenie ........................................................... 23
Jak potwierdzić złożenie żądania urlopu w formie ustnej ......................................................... 23
Wypełnienie wniosku urlopowego „po fakcie” .......................................................................... 23
Inne formy potwierdzenia wykorzystania urlopu na żądanie .................................................... 23
Dokument: Wniosek pracownika o przesunięcie terminu wykorzystania
urlopu wypoczynkowego ........................................................................................................ 24
Przesunięcie terminu urlopu na wniosek pracownika ................................................................ 24
Ważne powody przesunięcia urlopu ........................................................................................... 24
Urlop może, ale nie musi być przesunięty ................................................................................. 25
Urlop na żądanie – zapis w regulaminie pracy ...................................................................... 26
Dokument: Regulamin pracy – fragment dotyczący urlopów na żądanie ................................ 26
Przysługują 4 dni w roku – niezależnie od stażu pracy i wymiaru etatu ................................... 26
Trzeba poczekać na decyzję pracodawcy ................................................................................... 27
Zmiana zatrudnienia nie zwiększa rocznego limitu ................................................................... 27
Kumulacja z kilku lat – niedopuszczalna ................................................................................... 27
Jak można zgłosić żądanie urlopu .............................................................................................. 28
Nie dokonujemy przeliczenia na godziny .................................................................................. 28
Niedozwolony urlop na część dniówki oraz na dzień grafikowo wolny .................................... 29
Urlopy zaległe – pomocny dokument ..................................................................................... 30
Dokument: Informacja o konieczności wykorzystania zaległego urlopu .................................. 30
Zasada – urlop zgodnie z planem lub w porozumieniu z pracownikiem ................................... 31
Wyjątek – polecenie wykorzystania urlopu ............................................................................... 31
Po zwolnieniu ze świadczenia pracy nie będzie już urlopu ....................................................... 31
Termin – do końca września kolejnego roku – z jednym wyjątkiem ......................................... 32
Dla urlopów „na żądanie” odrębny termin ................................................................................. 32
Wyznaczenie daty to jeszcze za mało ........................................................................................ 32
Pracownik sam nie wyznacza terminu zaległego urlopu ........................................................... 32
Pracodawcy grozi kara za wykroczenie ..................................................................................... 33
Informacja o konieczności skorzystania z urlopu – sposób na opornych pracowników ........... 33
Data i adresat informacji ............................................................................................................ 33
Lepiej zadziała pismo imienne ................................................................................................... 33
Treść informacji ......................................................................................................................... 34
Konsekwencje dla pracownika niewykorzystania urlopu w terminie ........................................ 34
Podpis pracodawcy i potwierdzenie odbioru przez adresata ...................................................... 34
Przechowywanie dokumentu – możliwe w aktach osobowych ................................................. 34
Odwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego .............................................................. 35
Dokument: Odwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego ............................................... 35
Pismo – do celów dowodowych ................................................................................................. 35
Długość urlopu a jego przerwanie .............................................................................................. 36
Ograniczony katalog powodów uzasadniających decyzję pracodawcy ..................................... 36
Zasady zwrotu kosztów .............................................................................................................. 37
Ponowne odwołanie z tego samego urlopu ................................................................................ 39
Brak ochrony przed wypowiedzeniem ....................................................................................... 40
Szczególne zasady dotyczące urlopu na żądanie ....................................................................... 40
Termin na powrót do pracy ........................................................................................................ 41
Podpis pod odwołaniem ............................................................................................................. 41
Skutki niepodporządkowania się przez pracownika .................................................................. 42
Przechowywanie dokumentu ..................................................................................................... 43
Porozumienie o niewypłacaniu ekwiwalentu ......................................................................... 44
Dokument: Porozumienie o niewypłaceniu pracownikowi ekwiwalentu
za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, który pracownik będzie wykorzystywał
w trakcie trwania kolejnej umowy o pracę .............................................................................. 44
Zamiast ekwiwalentu urlop – tylko za zgodną wolą stron ......................................................... 44
Forma porozumienia .................................................................................................................. 44
Treść porozumienia .................................................................................................................... 45
Sankcje dla pracodawcy ............................................................................................................. 45
Przechowywanie porozumienia ................................................................................................. 45
Z kontroli PIP – błędy przy udzielaniu urlopów wypoczynkowych .................................... 46
Do urlopu uzupełniającego nie stosuje się proporcjonalności ................................................... 46
Na czym polegał błąd pracodawcy ............................................................................................ 46
Rada, jak należy postąpić w takiej sytuacji ................................................................................ 46
Sankcje ze strony PIP w razie kontroli ....................................................................................... 46

Rozdział II
Urlopy rodzicielskie
Uprawnienia rodzicielskie........................................................................................................ 49
Nie tylko pracownik i niekoniecznie rodzic może skorzystać z uprawnień rodzicielskich ....... 49
Nowe definicje ........................................................................................................................... 49
Ubezpieczony rodzic .................................................................................................................. 49
Pracownik oraz ubezpieczony inny członek najbliższej rodziny ............................................... 50
Ujednolicenie urlopów na dziecko ............................................................................................. 50
Dwa rodzaje urlopu na dziecko .................................................................................................. 50
...i wydłużony urlop rodzicielski ................................................................................................ 50
Jeden wniosek urlopowy ............................................................................................................ 51
Dzielenie się uprawnieniami ...................................................................................................... 51
Rezygnacja z urlopu macierzyńskiego przez matkę .................................................................. 51
Kto może przejąć urlop macierzyński? ...................................................................................... 51
Wniosek matki ........................................................................................................................... 52
Wniosek ojca lub innego członka rodziny ................................................................................. 52
Porzucenie dziecka ..................................................................................................................... 52
Śmierć matki dziecka ................................................................................................................. 52
Matka nieubezpieczona .............................................................................................................. 53
Przerwanie urlopu na czas pobytu matki w szpitalu .................................................................. 53
Rezygnacja z wychowania dziecka ............................................................................................ 53
Wymiar urlopu rodzicielskiego .................................................................................................. 53
Przepisy przejściowe .................................................................................................................. 54
Udzielanie urlopu rodzicielskiego .............................................................................................. 54
Podział urlopu rodzicielskiego na części ................................................................................... 54
Urlop ojcowski ........................................................................................................................... 55
Dłużej na ojcowskim .................................................................................................................. 55
Wniosek bez zmian .................................................................................................................... 55
Urlop przysposabiającego lub przyjmującego na wychowanie ................................................. 55
Zasiłek macierzyński .................................................................................................................. 55
Nowe rozporządzenie ................................................................................................................. 56
Zakaz wypowiadania umowy ..................................................................................................... 56
Zwolnienie z pracy na opiekę .................................................................................................... 56
Wnioskowanie o urlop rodzicielski po nowemu ........................................................................ 57
Rezygnacja z urlopu rodzicielskiego ......................................................................................... 57
Zmiany w zakresie prowadzenia dokumentacji pracowniczej ................................................... 57
Rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej związanej z rodzicielstwem .............. 57
Regulacje okresu przejściowego ................................................................................................ 58
Tabela: Zestawienie najważniejszych zmian ......................................................................... 59
Niezbędne wzory ....................................................................................................................... 61
Wniosek pracownicy o udzielenie części urlopu macierzyńskiego ........................................... 61
Wniosek pracownicy w sprawie rezygnacji z części urlopu macierzyńskiego .......................... 61
Oświadczenie pracownicy o rezygnacji z urlopu macierzyńskiego ........................................... 62
Wniosek ojca o udzielenie urlopu macierzyńskiego .................................................................. 62
Zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu ojcu części urlopu macierzyńskiego ......................... 63
Wniosek ojca o udzielenie urlopu wychowawczego (albo jego części) .................................... 63
Wniosek pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego o obniżenie wymiaru
czasu pracy .............................................................................................................................. 64
Wniosek o łączenie korzystania z urlopu rodzicielskiego lub jego części
z wykonywaniem pracy ........................................................................................................... 64

Rozdział III
Czas pracy – planowanie i rozliczanie
Czas pracy – 16 praktycznych wzorów zapisów w regulaminie pracy z komentarzem .... 67
4 zasady dotyczące regulaminu pracy ........................................................................................ 67
Wzór 1: Potwierdzenie zapoznania się z treścią regulaminu pracy ........................................... 67
Niektóre systemy zapisuje się w innych aktach ......................................................................... 68
Przykładowe zapisy fakultatywne .............................................................................................. 68
Wzór 2: System podstawowy, stałe dni i godziny pracy – wzór zapisu w regulaminie ............. 68
Zawsze można wydłużyć okres rozliczeniowy do 12 miesięcy ................................................. 69
Grafik nie jest konieczny ............................................................................................................ 69
Wzór 3: System podstawowy, praca zmianowa – wzór zapisu w regulaminie .......................... 70
Stałe godziny zmian trzeba wskazać w regulaminie, a przy ich braku odesłać do grafiku ........ 70
Wzór 4: Zapis w regulaminie pracy w zakresie ruchomego czasu pracy .................................. 71
Ruchomy czas pracy – przede wszystkim w układzie zbiorowym lub w porozumieniu ........... 71
Wzór 5: System równoważny z przedłużeniem dobowym do 12 godzin – wzór zapisu
w regulaminie .......................................................................................................................... 72
Można wydłużyć okres rozliczeniowy ....................................................................................... 73
Wzór 6: System równoważny z przedłużeniem dobowym do 16 lub 24 godzin
– wzór zapisu w regulaminie ................................................................................................... 73
Wzór 7: System zadaniowy – wzór zapisu w regulaminie ........................................................ 74
Co trzeba uzgodnić z pracownikiem .......................................................................................... 74
Wzór 8: 15-minutowa przerwa w pracy – wzór zapisu w regulaminie ...................................... 75
Wzór 9: Przerwa lunchowa – wzór zapisu w regulaminie ......................................................... 75
Jak ustalić pory wykorzystania przerwy .................................................................................... 76
Dopuszczalna przerwa tylko w niektóre dni tygodnia ............................................................... 76
Wzór 10: Pora nocna – wzór zapisu w regulaminie ................................................................... 77
Szczególne zapisy dotyczą kierowców ...................................................................................... 77
Wzór 11: Pora nocna kierowców – wzór zapisu w regulaminie ................................................ 77
Trzeba dobrze przemyśleć ustalenia ........................................................................................... 78
Wzór 12: Niedziele, święta – wzór zapisu w regulaminie ......................................................... 78
Wzór 13: Polecanie i rekompensowanie pracy nadliczbowej – wzór zapisu w regulaminie ..... 78
Pomocny będzie zapis w regulaminie ........................................................................................ 79
Roczny limit – 150 godzin lub więcej ........................................................................................ 80
Stanowisko MPiPS jest inne ...................................................................................................... 80
Sposoby na rekompensatę nadgodzin ........................................................................................ 80
Dopuszczalna rekompensata mieszana ...................................................................................... 81
Ostatecznie decyduje pracodawca .............................................................................................. 81
Wzór 14: Ryczałtowa zapłata za nadgodziny – wzór zapisu w regulaminie ............................. 81
Zapisy w regulacjach wewnętrznych pracodawcy ..................................................................... 82
Jak ustalić wysokość ryczałtu .................................................................................................... 82
Wzór 15: Tworzenie grafików czasu pracy – wzór zapisu w regulaminie ................................. 83
Pracownicy muszą poznać grafik tydzień wcześniej ................................................................. 83
Dokument dla konkretnego pracownika lub dla grupy .............................................................. 83
Zapis o możliwości zmiany grafiku ........................................................................................... 84
Warto użyć zwrotu „w szczególności” ....................................................................................... 84
Wzór 16: Wyjścia prywatne – wzór zapisu w regulaminie ........................................................ 84
Najlepiej ustalić, że odpracować można do końca okresu rozliczeniowego ............................. 85
Z kontroli PIP – błędy w planowaniu czasu pracy ................................................................ 86
Ciągły dyżur pod telefonem to wykroczenie ............................................................................. 86
Na czym polegał błąd pracodawcy ............................................................................................ 86
Rada, jak należy postąpić w takiej sytuacji ................................................................................ 86
Sankcje ze strony PIP w razie kontroli ....................................................................................... 87

Rozdział IV
Czas pracy – wnioski pracowników
Pracodawca nie ma obowiązku uwzględnienia wniosków pracownika
– poza jednym ........................................................................................................................ 89
Dokument: Wniosek pracownika o system skróconego tygodnia pracy ................................... 89
Należy wskazać datę i adresata pisma ....................................................................................... 89
Podpis pracownika pod składanym dokumentem musi być własnoręczny ............................... 91
Nie ma bezwzględnego obowiązku uwzględnienia prośby o system skróconego
tygodnia pracy ......................................................................................................................... 91
Dokument: Wniosek pracownika o weekendowo-świąteczny system czasu pracy ................... 92
Akceptacja wniosku powoduje konieczność dokonania zmian w zawartej umowie
o pracę ..................................................................................................................................... 92
Nie ma wymogów formalnych do treści pisma .......................................................................... 92
Podpis pod wnioskiem ma być własnoręczny ............................................................................ 93
Niekoniecznie trzeba się godzić na propozycje pracownika ...................................................... 93
Dokument: Wniosek pracownika o indywidualny rozkład czasu pracy .................................... 94
Wniosek możliwy w każdym momencie trwania umowy ......................................................... 94
Wystarczy sama prośba o zmianę rozkładu ............................................................................... 94
Podpis pod wnioskiem – musi być własnoręczny ...................................................................... 95
Można odrzucić prośbę podwładnego ........................................................................................ 96
Zgoda na indywidualny rozkład uwalnia od grafików................................................................ 96
Dokument: Wniosek pracownika o poinformowanie o zatrudnianiu
osób pracujących w nocy ........................................................................................................ 96
Wniosek składa pracujący w nocy ............................................................................................. 96
Pracodawca musi powiadomić PIP ............................................................................................ 97
Przechowywanie – w części B teczki osobowej ........................................................................ 98
Dokument: Wniosek pracownika o objęcie go ruchomym czasem pracy ................................. 98
W ruchomym czasie pracy możliwe dwa warianty .................................................................... 98
Wniosek – tylko w formie pisemnej .......................................................................................... 99
Zgoda na ruchome godziny pracy uwalnia od grafików ............................................................ 100

Rozdział V
Czas pracy – systemy i okres rozliczeniowy
Pracodawca może zastosować kilka systemów czasu pracy ................................................ 102
Dokument: Fragment regulaminu pracy dotyczący systemów czasu pracy wprowadzonych
w zakładzie .............................................................................................................................. 102
Wprowadzenie danego systemu czasu pracy ............................................................................. 103
System podstawowy czasu pracy ............................................................................................... 103
System równoważnego czasu pracy ........................................................................................... 104
Praca w ruchu ciągłym ............................................................................................................... 105
Przerywany czas pracy ............................................................................................................... 105
System zadaniowy ...................................................................................................................... 106
Indywidualny rozkład czasu pracy ............................................................................................. 110
Wniosek o indywidualny rozkład czasu pracy ........................................................................... 110
Skrócony tydzień pracy .............................................................................................................. 111
Wniosek o system skróconego tygodnia pracy .......................................................................... 111
System weekendowy .................................................................................................................. 112
Skrócenie czasu pracy ................................................................................................................ 112
Praca zmianowa – przykład zapisu w regulaminie pracy .......................................................... 113
Ruchomy czas pracy .................................................................................................................. 113
Okres rozliczeniowy jest zależny od systemu czasu pracy, ale można go wydłużyć .......... 114
Dokument: Zapis w układzie zbiorowym pracy o wprowadzeniu 12-miesięcznego okresu
rozliczeniowego ....................................................................................................................... 114
Dokument: Porozumienie w sprawie stosowania 12-miesięcznych okresów
rozliczeniowych ....................................................................................................................... 115
Aby skorzystać na zmianach, pracodawca musi spełnić ustawowe przesłanki ......................... 117
12-miesięczny okres rozliczeniowy – w układzie lub za porozumieniem ................................. 119
Dokument musi zawierać niezbędne dane ................................................................................. 120

Rozdział VI
Wynagrodzenia
Ryczałt za nadgodziny powinien uwzględniać maksymalny limit pracy nadliczbowej ..... 124
Dokument: Fragment regulaminu pracy oraz umowy dotyczący ryczałtu za pracę
w godzinach nadliczbowych ................................................................................................... 124
Ryczałt nie dla wszystkich ......................................................................................................... 124
Wprowadzanie ryczałtu .............................................................................................................. 125
Ustalanie wysokości świadczenia .............................................................................................. 125
Trzeba zachować limity nadgodzin ............................................................................................ 126
Roszczenie o dodatkową zapłatę za nadgodziny ....................................................................... 128
Zmiana wynagrodzenia pracownika lub zmniejszenie etatu ...................................................... 128
Praca w dniu wolnym ................................................................................................................. 129
Ewidencja w ograniczonym zakresie ......................................................................................... 129
Sankcje za nieprawidłowe stosowanie ryczałtowej rekompensaty ........................................... 130
Przechowywanie dokumentów ................................................................................................... 130
Zasady dotyczące rozliczania podróży służbowych można modyfikować .......................... 131
Dokument: Regulamin wynagradzania – zapisy dotyczące rozliczania podróży
służbowych .............................................................................................................................. 131
Zapis regulaminowy dotyczący diety ......................................................................................... 135
Oświadczenia związane z rozliczeniem delegacji ...................................................................... 137
Noclegi w czasie delegacji – co warto uregulować ................................................................... 138
Przejazdy w czasie podróży służbowej ...................................................................................... 139
Inne (dodatkowe) wydatki w delegacji ...................................................................................... 139
Zaliczka na poczet wydatków w delegacji ................................................................................. 140
Wniosek pracownika o zaliczkę na koszty podróży służbowej ................................................. 140
Termin na rozliczenie kosztów podróży ..................................................................................... 141
Egzekucja z wynagrodzenia – obowiązki pracodawcy w zakresie dokumentacji .............. 143
Zasady potrącania z wynagrodzenia .......................................................................................... 143
W świadectwie pracy od poprzedniego pracodawcy jest zapis o zajęciu pensji ........................ 143
Dokument: Zawiadomienie komornika sądowego o zatrudnieniu pracownika, którego
wynagrodzenie podlega egzekucji ........................................................................................... 144
Dokument: Informacja o zatrudnieniu pracownika, którego pensja podlega zajęciu,
skierowana do poprzedniego pracodawcy ............................................................................... 145
Informacja o zajęciu wynagrodzenia otrzymana w trakcie stosunku pracy ............................... 146
Dokument: Informacja dla komornika w związku z zajęciem przez niego wynagrodzenia
pracownika .............................................................................................................................. 148
Kilka tytułów egzekucyjnych = kolejny dokument do sporządzenia ......................................... 148
Dokument: Informacja dla komorników w przypadku zbiegu tytułów egzekucyjnych ............ 149
Dokument: Informacja w przypadku zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej .................. 150
Rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem, którego wynagrodzenie podlega egzekucji ..... 150
Dokument: Powiadomienie komornika o rozwiązaniu umowy z pracownikiem,
który ma zajęcie wynagrodzenia ............................................................................................. 151
Dokument: Fragment świadectwa pracy dotyczący informacji o zajęciu wynagrodzenia ........ 152
Sankcje, które grożą pracodawcy ............................................................................................... 152
Przechowywanie dokumentacji dotyczącej zajęcia komorniczego wynagrodzenia .................. 153
Z kontroli PIP – błędy przy potrącaniu z wynagrodzenia .................................................... 154
Potrącenie nadpłaty pensji – bez zgody pracownika niedopuszczalne ...................................... 154
Na czym polegał błąd pracodawcy ............................................................................................ 154
Rada, jak należy postąpić w takiej sytuacji ................................................................................ 154
Sankcje ze strony PIP w razie kontroli ....................................................................................... 155
Regulamin pracy, regulamin wynagradzania, regulamin ZFŚS
– nowe przepisy od 1 stycznia 2017 r. ..................................................................................... 156