FabrykaWiedzy.com
Vademecum dokumentacji kadrowej 2018 cz. II – Urlopy, czas pracy, wynagrodzenia. Wydanie z CD
Vademecum dokumentacji kadrowej  2018 cz. II – Urlopy, czas pracy, wynagrodzenia, WYDANIE Z CD

Vademecum dokumentacji kadrowej 2018 cz. II – Urlopy, czas pracy, wynagrodzenia. Wydanie z CD

W publikacji znajdziesz wzory przykładowo wypełnionych dokumentów związanych z urlopami, czasem pracy i wynagrodzeniami. Do tego praktyczny komentarz eksperta, jak przygotować dany dokument – a przede wszystkim na co zwrócić uwagę, by poprawnie go wypełnić.

69,00 zł

brutto

Dostępność: W magazynie

Realizacja: 24h (dni robocze) + czas dostawy zamówienia

Dodaj do koszyka

Interesuje Cię ten produkt?

Szczegóły

II część bestselleru dla kadr! VADEMECUM DOKUMENTACJI KADROWEJ
Urlopy, czas pracy, wynagrodzenia
Czytelnik dowie się m.in.: -Jaki dokument pomoże pracodawcy uniknąć zamieszania i  nieporozumień, które mogą się pojawić się przy składaniu wniosków urlopowych przez wielu pracowników w tym samym terminie? -Jaki praktyczny dokument kadrowy warto zastosować, by skutecznie przekonać pracowników do wykorzystania zaległych urlopów wypoczynkowych w terminie? -Jakie zapisy dot. czasu pracy opłaca się wprowadzić do regulaminu pracy? – 16 praktycznych wzorów -Jaki wniosek pracownika dot. czasu pracy lepiej zawsze uwzględnić, by nie ryzykować grzywny za wykroczenie? -Z kontroli PIP: jak uniknąć błędów w dokumentowaniu urlopów, czasu pracy i wynagrodzeń? -Jakim dokumentem najlepiej wprowadzić ryczałt za nadgodziny i poprawnie ustalić jego wysokość? -Jak wprowadzić do regulaminu wynagradzania własne regulacje dot. podróży służbowych? -Jakie dokumenty trzeba sporządzić i komu je przesłać, gdy komornik zajmie wynagrodzenie pracownika?

Spis treci

Rozdział I
Urlopy wypoczynkowe
Plan urlopów wypoczynkowych .............................................................................................. 12
Dokument: Plan urlopów na 2018 rok ....................................................................................... 12
Gdy nie ma planu, potrzebny będzie wniosek urlopowy ........................................................... 12
Najczęstszą praktyką jest planowanie na cały rok ..................................................................... 13
Trzeba stworzyć dokument odpowiednio wcześniej i powiadomić pracowników .................... 13
Informacja dla zatrudnionych – zgodnie z firmową praktyką .................................................... 13
Ustalenia dotyczą wszystkich zatrudnionych ............................................................................. 13
Pracownicy tymczasowi – do uzgodnienia ................................................................................ 14
Osoby nieobjęte planem składają wnioski ................................................................................. 14
Planuje się cały urlop bieżący i zaległy – z pominięciem tego „na żądanie” ............................ 14
Możliwy podział na części ......................................................................................................... 14
Co najmniej 14 dni kalendarzowych – z wyjątkiem .................................................................. 14
Urlop uzupełniający – do planu ................................................................................................. 15
Urlop zaległy – do 30 września .................................................................................................. 15
Terminy urlopów dopasowuje się zarówno do potrzeb zakładu, jak i pracownika .................... 16
Uzgodnienia z załogą są ograniczone datą ................................................................................. 16
Nie jest wymagany podpis pracownika ...................................................................................... 17
Najlepiej, aby dokument sporządzał kierownik działu .............................................................. 17
Przyda się zatwierdzenie ustaleń ................................................................................................ 17
PIP skontroluje ........................................................................................................................... 17
Przechowywanie – ważne do celów dowodowych .................................................................... 18
Wniosek urlopowy – zgodnie z planem ..................................................................................... 18
Wnioski pracowników związane z udzielaniem urlopów wypoczynkowych ...................... 19
Dokument: Wniosek pracownika o urlop wypoczynkowy ........................................................ 19
Forma wniosku ........................................................................................................................... 19
Co musi zawierać wniosek urlopowy ........................................................................................ 20
Kiedy trzeba zaakceptować wniosek ......................................................................................... 20
Trzeba sprawdzić, ile urlopu zostało do wykorzystania ............................................................. 20
Dokument: Wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego na żądanie ................................... 21
Dokument: Potwierdzenie zgłoszenia i udzielenia urlopu wypoczynkowego na żądanie ......... 21
Urlop na żądanie – dokumentowanie jego udzielenia ................................................................ 21
Wniosek o urlop lub potwierdzenie wykorzystania ................................................................... 22
Forma zgłoszenia żądania urlopu ............................................................................................... 22
Regulamin pracy – fragment dotyczący urlopów na żądanie .................................................... 22
Elementy wniosku o urlop na żądanie ....................................................................................... 22
Brak uzasadnienia wniosku ........................................................................................................ 22
Ustne żądanie urlopu – trzeba poprosić o potwierdzenie ........................................................... 23
Jak potwierdzić złożenie żądania urlopu w formie ustnej ......................................................... 23
Wypełnienie wniosku urlopowego „po fakcie” .......................................................................... 23
Inne formy potwierdzenia wykorzystania urlopu na żądanie .................................................... 23
Dokument: Wniosek pracownika o przesunięcie terminu wykorzystania
urlopu wypoczynkowego ........................................................................................................ 24
Przesunięcie terminu urlopu na wniosek pracownika ................................................................ 24
Ważne powody przesunięcia urlopu ........................................................................................... 24
Urlop może, ale nie musi być przesunięty ................................................................................. 25
Urlop na żądanie – zapis w regulaminie pracy ...................................................................... 26
Dokument: Regulamin pracy – fragment dotyczący urlopów na żądanie ................................ 26
Przysługują 4 dni w roku – niezależnie od stażu pracy i wymiaru etatu ................................... 26
Trzeba poczekać na decyzję pracodawcy ................................................................................... 27
Zmiana zatrudnienia nie zwiększa rocznego limitu ................................................................... 27
Kumulacja z kilku lat – niedopuszczalna ................................................................................... 27
Jak można zgłosić żądanie urlopu .............................................................................................. 28
Nie dokonujemy przeliczenia na godziny .................................................................................. 28
Niedozwolony urlop na część dniówki oraz na dzień grafikowo wolny .................................... 29
Urlopy zaległe – pomocny dokument ..................................................................................... 30
Dokument: Informacja o konieczności wykorzystania zaległego urlopu .................................. 30
Zasada – urlop zgodnie z planem lub w porozumieniu z pracownikiem ................................... 31
Wyjątek – polecenie wykorzystania urlopu ............................................................................... 31
Po zwolnieniu ze świadczenia pracy nie będzie już urlopu ....................................................... 31
Termin – do końca września kolejnego roku – z jednym wyjątkiem ......................................... 32
Dla urlopów „na żądanie” odrębny termin ................................................................................. 32
Wyznaczenie daty to jeszcze za mało ........................................................................................ 32
Pracownik sam nie wyznacza terminu zaległego urlopu ........................................................... 32
Pracodawcy grozi kara za wykroczenie ..................................................................................... 33
Informacja o konieczności skorzystania z urlopu – sposób na opornych pracowników ........... 33
Data i adresat informacji ............................................................................................................ 33
Lepiej zadziała pismo imienne ................................................................................................... 33
Treść informacji ......................................................................................................................... 34
Konsekwencje dla pracownika niewykorzystania urlopu w terminie ........................................ 34
Podpis pracodawcy i potwierdzenie odbioru przez adresata ...................................................... 34
Przechowywanie dokumentu – możliwe w aktach osobowych ................................................. 34
Odwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego .............................................................. 35
Dokument: Odwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego ............................................... 35
Pismo – do celów dowodowych ................................................................................................. 35
Długość urlopu a jego przerwanie .............................................................................................. 36
Ograniczony katalog powodów uzasadniających decyzję pracodawcy ..................................... 36
Zasady zwrotu kosztów .............................................................................................................. 37
Ponowne odwołanie z tego samego urlopu ................................................................................ 39
Brak ochrony przed wypowiedzeniem ....................................................................................... 40
Szczególne zasady dotyczące urlopu na żądanie ....................................................................... 40
Termin na powrót do pracy ........................................................................................................ 41
Podpis pod odwołaniem ............................................................................................................. 41
Skutki niepodporządkowania się przez pracownika .................................................................. 42
Przechowywanie dokumentu ..................................................................................................... 43
Porozumienie o niewypłacaniu ekwiwalentu ......................................................................... 44
Dokument: Porozumienie o niewypłaceniu pracownikowi ekwiwalentu
za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, który pracownik będzie wykorzystywał
w trakcie trwania kolejnej umowy o pracę .............................................................................. 44
Zamiast ekwiwalentu urlop – tylko za zgodną wolą stron ......................................................... 44
Forma porozumienia .................................................................................................................. 44
Treść porozumienia .................................................................................................................... 45
Sankcje dla pracodawcy ............................................................................................................. 45
Przechowywanie porozumienia ................................................................................................. 45
Z kontroli PIP – błędy przy udzielaniu urlopów wypoczynkowych .................................... 46
Do urlopu uzupełniającego nie stosuje się proporcjonalności ................................................... 46
Na czym polegał błąd pracodawcy ............................................................................................ 46
Rada, jak należy postąpić w takiej sytuacji ................................................................................ 46
Sankcje ze strony PIP w razie kontroli ....................................................................................... 46

Rozdział II
Urlopy rodzicielskie
Uprawnienia rodzicielskie........................................................................................................ 49
Nie tylko pracownik i niekoniecznie rodzic może skorzystać z uprawnień rodzicielskich ....... 49
Nowe definicje ........................................................................................................................... 49
Ubezpieczony rodzic .................................................................................................................. 49
Pracownik oraz ubezpieczony inny członek najbliższej rodziny ............................................... 50
Ujednolicenie urlopów na dziecko ............................................................................................. 50
Dwa rodzaje urlopu na dziecko .................................................................................................. 50
...i wydłużony urlop rodzicielski ................................................................................................ 50
Jeden wniosek urlopowy ............................................................................................................ 51
Dzielenie się uprawnieniami ...................................................................................................... 51
Rezygnacja z urlopu macierzyńskiego przez matkę .................................................................. 51
Kto może przejąć urlop macierzyński? ...................................................................................... 51
Wniosek matki ........................................................................................................................... 52
Wniosek ojca lub innego członka rodziny ................................................................................. 52
Porzucenie dziecka ..................................................................................................................... 52
Śmierć matki dziecka ................................................................................................................. 52
Matka nieubezpieczona .............................................................................................................. 53
Przerwanie urlopu na czas pobytu matki w szpitalu .................................................................. 53
Rezygnacja z wychowania dziecka ............................................................................................ 53
Wymiar urlopu rodzicielskiego .................................................................................................. 53
Przepisy przejściowe .................................................................................................................. 54
Udzielanie urlopu rodzicielskiego .............................................................................................. 54
Podział urlopu rodzicielskiego na części ................................................................................... 54
Urlop ojcowski ........................................................................................................................... 55
Dłużej na ojcowskim .................................................................................................................. 55
Wniosek bez zmian .................................................................................................................... 55
Urlop przysposabiającego lub przyjmującego na wychowanie ................................................. 55
Zasiłek macierzyński .................................................................................................................. 55
Nowe rozporządzenie ................................................................................................................. 56
Zakaz wypowiadania umowy ..................................................................................................... 56
Zwolnienie z pracy na opiekę .................................................................................................... 56
Wnioskowanie o urlop rodzicielski po nowemu ........................................................................ 57
Rezygnacja z urlopu rodzicielskiego ......................................................................................... 57
Zmiany w zakresie prowadzenia dokumentacji pracowniczej ................................................... 57
Rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej związanej z rodzicielstwem .............. 57
Regulacje okresu przejściowego ................................................................................................ 58
Tabela: Zestawienie najważniejszych zmian ......................................................................... 59
Niezbędne wzory ....................................................................................................................... 61
Wniosek pracownicy o udzielenie części urlopu macierzyńskiego ........................................... 61
Wniosek pracownicy w sprawie rezygnacji z części urlopu macierzyńskiego .......................... 61
Oświadczenie pracownicy o rezygnacji z urlopu macierzyńskiego ........................................... 62
Wniosek ojca o udzielenie urlopu macierzyńskiego .................................................................. 62
Zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu ojcu części urlopu macierzyńskiego ......................... 63
Wniosek ojca o udzielenie urlopu wychowawczego (albo jego części) .................................... 63
Wniosek pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego o obniżenie wymiaru
czasu pracy .............................................................................................................................. 64
Wniosek o łączenie korzystania z urlopu rodzicielskiego lub jego części
z wykonywaniem pracy ........................................................................................................... 64

Rozdział III
Czas pracy – planowanie i rozliczanie
Czas pracy – 16 praktycznych wzorów zapisów w regulaminie pracy z komentarzem .... 67
4 zasady dotyczące regulaminu pracy ........................................................................................ 67
Wzór 1: Potwierdzenie zapoznania się z treścią regulaminu pracy ........................................... 67
Niektóre systemy zapisuje się w innych aktach ......................................................................... 68
Przykładowe zapisy fakultatywne .............................................................................................. 68
Wzór 2: System podstawowy, stałe dni i godziny pracy – wzór zapisu w regulaminie ............. 68
Zawsze można wydłużyć okres rozliczeniowy do 12 miesięcy ................................................. 69
Grafik nie jest konieczny ............................................................................................................ 69
Wzór 3: System podstawowy, praca zmianowa – wzór zapisu w regulaminie .......................... 70
Stałe godziny zmian trzeba wskazać w regulaminie, a przy ich braku odesłać do grafiku ........ 70
Wzór 4: Zapis w regulaminie pracy w zakresie ruchomego czasu pracy .................................. 71
Ruchomy czas pracy – przede wszystkim w układzie zbiorowym lub w porozumieniu ........... 71
Wzór 5: System równoważny z przedłużeniem dobowym do 12 godzin – wzór zapisu
w regulaminie .......................................................................................................................... 72
Można wydłużyć okres rozliczeniowy ....................................................................................... 73
Wzór 6: System równoważny z przedłużeniem dobowym do 16 lub 24 godzin
– wzór zapisu w regulaminie ................................................................................................... 73
Wzór 7: System zadaniowy – wzór zapisu w regulaminie ........................................................ 74
Co trzeba uzgodnić z pracownikiem .......................................................................................... 74
Wzór 8: 15-minutowa przerwa w pracy – wzór zapisu w regulaminie ...................................... 75
Wzór 9: Przerwa lunchowa – wzór zapisu w regulaminie ......................................................... 75
Jak ustalić pory wykorzystania przerwy .................................................................................... 76
Dopuszczalna przerwa tylko w niektóre dni tygodnia ............................................................... 76
Wzór 10: Pora nocna – wzór zapisu w regulaminie ................................................................... 77
Szczególne zapisy dotyczą kierowców ...................................................................................... 77
Wzór 11: Pora nocna kierowców – wzór zapisu w regulaminie ................................................ 77
Trzeba dobrze przemyśleć ustalenia ........................................................................................... 78
Wzór 12: Niedziele, święta – wzór zapisu w regulaminie ......................................................... 78
Wzór 13: Polecanie i rekompensowanie pracy nadliczbowej – wzór zapisu w regulaminie ..... 78
Pomocny będzie zapis w regulaminie ........................................................................................ 79
Roczny limit – 150 godzin lub więcej ........................................................................................ 80
Stanowisko MPiPS jest inne ...................................................................................................... 80
Sposoby na rekompensatę nadgodzin ........................................................................................ 80
Dopuszczalna rekompensata mieszana ...................................................................................... 81
Ostatecznie decyduje pracodawca .............................................................................................. 81
Wzór 14: Ryczałtowa zapłata za nadgodziny – wzór zapisu w regulaminie ............................. 81
Zapisy w regulacjach wewnętrznych pracodawcy ..................................................................... 82
Jak ustalić wysokość ryczałtu .................................................................................................... 82
Wzór 15: Tworzenie grafików czasu pracy – wzór zapisu w regulaminie ................................. 83
Pracownicy muszą poznać grafik tydzień wcześniej ................................................................. 83
Dokument dla konkretnego pracownika lub dla grupy .............................................................. 83
Zapis o możliwości zmiany grafiku ........................................................................................... 84
Warto użyć zwrotu „w szczególności” ....................................................................................... 84
Wzór 16: Wyjścia prywatne – wzór zapisu w regulaminie ........................................................ 84
Najlepiej ustalić, że odpracować można do końca okresu rozliczeniowego ............................. 85
Z kontroli PIP – błędy w planowaniu czasu pracy ................................................................ 86
Ciągły dyżur pod telefonem to wykroczenie ............................................................................. 86
Na czym polegał błąd pracodawcy ............................................................................................ 86
Rada, jak należy postąpić w takiej sytuacji ................................................................................ 86
Sankcje ze strony PIP w razie kontroli ....................................................................................... 87

Rozdział IV
Czas pracy – wnioski pracowników
Pracodawca nie ma obowiązku uwzględnienia wniosków pracownika
– poza jednym ........................................................................................................................ 89
Dokument: Wniosek pracownika o system skróconego tygodnia pracy ................................... 89
Należy wskazać datę i adresata pisma ....................................................................................... 89
Podpis pracownika pod składanym dokumentem musi być własnoręczny ............................... 91
Nie ma bezwzględnego obowiązku uwzględnienia prośby o system skróconego
tygodnia pracy ......................................................................................................................... 91
Dokument: Wniosek pracownika o weekendowo-świąteczny system czasu pracy ................... 92
Akceptacja wniosku powoduje konieczność dokonania zmian w zawartej umowie
o pracę ..................................................................................................................................... 92
Nie ma wymogów formalnych do treści pisma .......................................................................... 92
Podpis pod wnioskiem ma być własnoręczny ............................................................................ 93
Niekoniecznie trzeba się godzić na propozycje pracownika ...................................................... 93
Dokument: Wniosek pracownika o indywidualny rozkład czasu pracy .................................... 94
Wniosek możliwy w każdym momencie trwania umowy ......................................................... 94
Wystarczy sama prośba o zmianę rozkładu ............................................................................... 94
Podpis pod wnioskiem – musi być własnoręczny ...................................................................... 95
Można odrzucić prośbę podwładnego ........................................................................................ 96
Zgoda na indywidualny rozkład uwalnia od grafików................................................................ 96
Dokument: Wniosek pracownika o poinformowanie o zatrudnianiu
osób pracujących w nocy ........................................................................................................ 96
Wniosek składa pracujący w nocy ............................................................................................. 96
Pracodawca musi powiadomić PIP ............................................................................................ 97
Przechowywanie – w części B teczki osobowej ........................................................................ 98
Dokument: Wniosek pracownika o objęcie go ruchomym czasem pracy ................................. 98
W ruchomym czasie pracy możliwe dwa warianty .................................................................... 98
Wniosek – tylko w formie pisemnej .......................................................................................... 99
Zgoda na ruchome godziny pracy uwalnia od grafików ............................................................ 100

Rozdział V
Czas pracy – systemy i okres rozliczeniowy
Pracodawca może zastosować kilka systemów czasu pracy ................................................ 102
Dokument: Fragment regulaminu pracy dotyczący systemów czasu pracy wprowadzonych
w zakładzie .............................................................................................................................. 102
Wprowadzenie danego systemu czasu pracy ............................................................................. 103
System podstawowy czasu pracy ............................................................................................... 103
System równoważnego czasu pracy ........................................................................................... 104
Praca w ruchu ciągłym ............................................................................................................... 105
Przerywany czas pracy ............................................................................................................... 105
System zadaniowy ...................................................................................................................... 106
Indywidualny rozkład czasu pracy ............................................................................................. 110
Wniosek o indywidualny rozkład czasu pracy ........................................................................... 110
Skrócony tydzień pracy .............................................................................................................. 111
Wniosek o system skróconego tygodnia pracy .......................................................................... 111
System weekendowy .................................................................................................................. 112
Skrócenie czasu pracy ................................................................................................................ 112
Praca zmianowa – przykład zapisu w regulaminie pracy .......................................................... 113
Ruchomy czas pracy .................................................................................................................. 113
Okres rozliczeniowy jest zależny od systemu czasu pracy, ale można go wydłużyć .......... 114
Dokument: Zapis w układzie zbiorowym pracy o wprowadzeniu 12-miesięcznego okresu
rozliczeniowego ....................................................................................................................... 114
Dokument: Porozumienie w sprawie stosowania 12-miesięcznych okresów
rozliczeniowych ....................................................................................................................... 115
Aby skorzystać na zmianach, pracodawca musi spełnić ustawowe przesłanki ......................... 117
12-miesięczny okres rozliczeniowy – w układzie lub za porozumieniem ................................. 119
Dokument musi zawierać niezbędne dane ................................................................................. 120

Rozdział VI
Wynagrodzenia
Ryczałt za nadgodziny powinien uwzględniać maksymalny limit pracy nadliczbowej ..... 124
Dokument: Fragment regulaminu pracy oraz umowy dotyczący ryczałtu za pracę
w godzinach nadliczbowych ................................................................................................... 124
Ryczałt nie dla wszystkich ......................................................................................................... 124
Wprowadzanie ryczałtu .............................................................................................................. 125
Ustalanie wysokości świadczenia .............................................................................................. 125
Trzeba zachować limity nadgodzin ............................................................................................ 126
Roszczenie o dodatkową zapłatę za nadgodziny ....................................................................... 128
Zmiana wynagrodzenia pracownika lub zmniejszenie etatu ...................................................... 128
Praca w dniu wolnym ................................................................................................................. 129
Ewidencja w ograniczonym zakresie ......................................................................................... 129
Sankcje za nieprawidłowe stosowanie ryczałtowej rekompensaty ........................................... 130
Przechowywanie dokumentów ................................................................................................... 130
Zasady dotyczące rozliczania podróży służbowych można modyfikować .......................... 131
Dokument: Regulamin wynagradzania – zapisy dotyczące rozliczania podróży
służbowych .............................................................................................................................. 131
Zapis regulaminowy dotyczący diety ......................................................................................... 135
Oświadczenia związane z rozliczeniem delegacji ...................................................................... 137
Noclegi w czasie delegacji – co warto uregulować ................................................................... 138
Przejazdy w czasie podróży służbowej ...................................................................................... 139
Inne (dodatkowe) wydatki w delegacji ...................................................................................... 139
Zaliczka na poczet wydatków w delegacji ................................................................................. 140
Wniosek pracownika o zaliczkę na koszty podróży służbowej ................................................. 140
Termin na rozliczenie kosztów podróży ..................................................................................... 141
Egzekucja z wynagrodzenia – obowiązki pracodawcy w zakresie dokumentacji .............. 143
Zasady potrącania z wynagrodzenia .......................................................................................... 143
W świadectwie pracy od poprzedniego pracodawcy jest zapis o zajęciu pensji ........................ 143
Dokument: Zawiadomienie komornika sądowego o zatrudnieniu pracownika, którego
wynagrodzenie podlega egzekucji ........................................................................................... 144
Dokument: Informacja o zatrudnieniu pracownika, którego pensja podlega zajęciu,
skierowana do poprzedniego pracodawcy ............................................................................... 145
Informacja o zajęciu wynagrodzenia otrzymana w trakcie stosunku pracy ............................... 146
Dokument: Informacja dla komornika w związku z zajęciem przez niego wynagrodzenia
pracownika .............................................................................................................................. 148
Kilka tytułów egzekucyjnych = kolejny dokument do sporządzenia ......................................... 148
Dokument: Informacja dla komorników w przypadku zbiegu tytułów egzekucyjnych ............ 149
Dokument: Informacja w przypadku zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej .................. 150
Rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem, którego wynagrodzenie podlega egzekucji ..... 150
Dokument: Powiadomienie komornika o rozwiązaniu umowy z pracownikiem,
który ma zajęcie wynagrodzenia ............................................................................................. 151
Dokument: Fragment świadectwa pracy dotyczący informacji o zajęciu wynagrodzenia ........ 152
Sankcje, które grożą pracodawcy ............................................................................................... 152
Przechowywanie dokumentacji dotyczącej zajęcia komorniczego wynagrodzenia .................. 153
Z kontroli PIP – błędy przy potrącaniu z wynagrodzenia .................................................... 154
Potrącenie nadpłaty pensji – bez zgody pracownika niedopuszczalne ...................................... 154
Na czym polegał błąd pracodawcy ............................................................................................ 154
Rada, jak należy postąpić w takiej sytuacji ................................................................................ 154
Sankcje ze strony PIP w razie kontroli ....................................................................................... 155
Regulamin pracy, regulamin wynagradzania, regulamin ZFŚS
– nowe przepisy od 1 stycznia 2017 r. ..................................................................................... 156

Informacje dodatkowe

TytułVademecum dokumentacji kadrowej 2018 cz. II – Urlopy, czas pracy, wynagrodzenia. Wydanie z CD
ISBN978-83-269-6968-3
Data wydania28-02-2018
SymbolZOB0022
Opis hasłowyurlop wypoczynkowy, urlop macierzyński, urlop rodzicielski, plan urlopów, czas pracy, godziny nadliczbowe, zwolnienia od pracy, regulamin pracy, regulamin wynagradzania, podróże służbowe, diety
Korzyści dla Ciebie

• unikniesz błędów w planowaniu i rozliczaniu czasu pracy oraz wynagrodzeń

• poznasz niestandardowe, a przydatne zapisy w regulaminie pracy dotyczące czasu pracy oraz zapisy w regulaminie wynagradzania dotyczące podróży służbowych

• ułatwisz sobie pracę przy planowaniu i udzielaniu urlopów pracowniczych – dowiesz się np., jak możesz pozbyć się problemu zaległych urlopów

• usprawnisz procedury związane z dokumentowaniem czasu pracy, urlopów czy wynagrodzeń w swojej firmie

Grupa docelowakadrowa, pracodawca, specjalista ds. personalnych
FormatA4
Liczba stron156
Oprawamiękka
WydawnictwoWiedza i Praktyka
WydawcaAgnieszka Gorczyca
AutorPraca zbiorowa
KategoriaKsiążki
69,00 zł

brutto

Dodaj do koszyka
Reklama
pixel