Vademecum dokumentacji instytucji kultury + GRATIS kijek do selfie

 • Promocja
69,90 zł

Sprawdź, jak krok po kroku wypełniać kilkadziesiąt najważniejszych dokumentów w instytucji kultury.

+ GRATIS kijek do selfie

Dostępność: W magazynie

Zamów: 22 518 28 27

Codzienne ślęczenie nad wypełnianiem stosów dokumentów nie będzie już tak męczące. W książce znajdziesz bowiem praktyczne instrukcje, jak krok po kroku wypełniać wzory, oświadczenia, zgody, porozumienia, umowy i regulaminy.

+ GRATIS kijek do selfie

Więcej informacji
Nazwa produktu Vademecum dokumentacji instytucji kultury + GRATIS kijek do selfie
ISBN 978-83-269-6561-6
Data wydania 13.07.2018
Symbol ZOB0039
Opis hasłowy dokumentacja, instytucje kultury, dyrektor instytucji kultury
Korzyści dla Ciebie

W książce znajdziesz kilkadziesiąt wzorów dokumentów wraz z komentarzem, które muszą być wypełniane w instytucji kultury. Są to m.in.:

 • wzór aktu o utworzeniu instytucji kultury i wzór uchwały w sprawie nadania statutu instytucji kultury,
 • wzór porozumienia stron w sprawie podwyżki pensji dyrektora instytucji kultury
 • program działania instytucji kultury,
 • wzór aktu powołania na stanowisko dyrektora,
 • zgoda dyrektora na podjęcie dodatkowego zatrudnienia poza instytucją przez pracownika,
 • umowa o praktykę absolwencką,
 • umowa o dzieło wraz z przeniesieniem praw autorskich z komentarzem,
 • ewidencja utworów i artystycznych wykonań,
 • umowa o używanie w pracy instrumentu, akcesorium do instrumentu, ubioru scenicznego lub rekwizytu pracownika,
 • regulamin pracy, regulamin wynagradzania i regulamin ZFŚS.

 

 

 

Strona produktowa N/D
Grupa docelowa dyrektor, pracownik, księgowa instytucji kultury, organizator
Format B5
Liczba stron 185
Oprawa miękka
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Agnieszka Gorczyca
Autor Piotr Ciborski, Michał Culepa, Katarzyna Czajkowska-Matosiuk, Andrzela Gawrońska-Baran, M. Gąsiorowska, Rafał Krawczyk, Sławomir Liżewski, Bogdan Majkowski, Elżbieta Młynarska-Wełpa, Katarzyna Wrońska-Zblewska

Rozdział 1. Utworzenie instytucji kultury i dokumentacja dyrektora

 • Czynności organizacyjno-nadzorcze organizatora instytucji kultury
 • Czynności nadzorcze organizatora instytucji kultury
 • Wzór uchwały w sprawie nadania statutu instytucji kultury
 • Regulamin organizacyjny instytucji kultury
 • Umowa dyrektora instytucji kultury z organizatorem dotycząca zasad współpracy
 • Ograniczone podporządkowanie dyrektora organizatorowi
 • Orzecznictwo Sądu Najwyższego
 • Umowa z organizatorem
 • Współpraca przy umowie cywilnoprawnej
 • Podwyżka pensji dla dyrektora
 • Czy podwyższać pensje
 • Jak dokonać podwyżki
 • Umowa w sprawie warunków działania instytucji kultury
 • Wzór umowy w sprawie warunków działania instytucji kultury
 • Szczegółowe warunki organizacyjno – finansowe działalności Instytucji Kultury
 • Program działania Instytucji Kultury
 • Zarządzanie instytucją kultury
 • Dokumentacja pracownicza dyrektora instytucji kultury
 • Kto jest pracodawcą dyrektora
 • Obowiązki instytucji kultury w stosunku do dyrektora a dokumentacja pracownicza
 • Kto może wykonywać bieżące sprawy pracownicze w stosunku do dyrektora
 • Powołanie zastępcy dyrektora
 • Brak zastępcy może rodzić problemy
 • Jak powoływać zastępców
 • Kadencyjność dyrektora nie musi oznaczać kadencyjności zastępców
 • Zapis statutowy regulujący powołanie zastępców dyrektora instytucji kultury:
 • Jakie kompetencje mają zastępcy
 • Akt powołania. Reprezentacja pracodawcy wobec dyrektora
 • Wzór aktu powołania
 • Ustalenie wynagrodzenia dyrektora instytucji kultury
 • Podstawy prawne wynagradzania dyrektora
 • Zastosowanie ustawy kominowej
 • Wzór zarządzenia w sprawie przyznawania nagrody rocznej kierownikom samorządowych instytucji kultury
 • Chałtury artystów – tylko za zgodą dyrektora
 • Zgoda na podjęcie dodatkowego zatrudnienia

 

Rozdział 2. Praktykant w instytucji kultury

 • Praktykant musi ukończyć gimnazjum
 • Umowa o praktykę absolwencką
 • Absolwent odbywający praktykę nie jest pracownikiem
 • Do jakich świadczeń praktykant nie ma prawa
 • Bezrobotni absolwenci uczelni
 • Jak rozwiązać umowę z praktykantem

 

Rozdział 3. Umowy zlecenia, umowy o dzieło

 • Umowa o dzieło wraz z przeniesieniem praw autorskich z komentarzem
 • Przeniesienie własności
 • Umowa o dzieło to umowa rezultatu
 • Jak konstruować umowy z artystami po wyroku SN z 10 stycznia 2017 r. – praktyczne wskazówki dla instytucji kultury
 • W jaki sposób sąd argumentował swój wyrok
 • Komentarz eksperta do argumentów sądu
 • Praktyczna rada dla instytucji kultury
 • Przykładowe sformułowania przedmiotu umowy z artystą muzykiem
 • Nagrody roczne w instytucjach kultury
 • Nagroda roczna dla kadry kierowniczej
 • Wzór zarządzenia w sprawie przyznawania nagrody rocznej kierownikom samorządowych instytucji kultury
 • Nagrody roczne dla innych pracowników
 • Ewidencja utworów i artystycznych wykonań a 50% koszty uzyskania przychodów
 • Wcześniejsze stanowiska organów podatkowych i sądów
 • Wyrok WSA w Poznaniu z 29 listopada 2016 r.
 • Rada dla dyrektorów i działów kadrowych
 • Przed sporządzeniem listy płac warto skorzystać z poniższych zestawień
 • Wykaz utworów stworzonych przez kierownika literackiego w styczniu 2017 (dotyczy twórców)
 • Ewidencja artystycznych wykonań w zespole aktorów
 • Umowa o używanie w pracy instrumentu, akcesorium do instrumentu, ubioru scenicznego lub rekwizytu pracownika
 • Umowa o używanie w pracy instrumentu, akcesorium do instrumentu, ubioru scenicznego lub rekwizytu pracownika
 • Koszty uzyskania przychodów przy umowach o dzieło
 • Koszty uzyskania przychodów a rodzaj umowy o dzieło
 • Koszty 50% stosuje się w razie przekazania praw autorskich przez twórcę
 • Przekroczenie limitu 42.764 zł
 • Wydzielenie przychodu z praw autorskich w umowie o pracę
 • Płatnik nie potrąci kosztów 50% po otrzymaniu oświadczenia
 • Oświadczenie o rezygnacji ze stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów w danym roku
 • Koszty uzyskania przychodu w wysokości 20%
 • Umowy do 200 zł dotyczące działalności twórczej
 • 50% koszty uzyskania przychodów dla artystów wykonawców
 • Urlopy i nieobecności usprawiedliwione
 • Wynagrodzenie „za gotowość“ i odbiór dni wolnych przez artystę wykonawcę
 • Zapisy umowy o pracę z kierownikiem literackim
 • Nagrody za szczególne osiągnięcia, trzynastki, premie, dodatki stażowe i funkcyjne
 • Premia projektowa – przypadek szczególny
 • Wynagrodzenie artysty wykonawcy za uczestnictwo w próbach

 

Rozdział 4. Regulamin pracy i regulamin wynagradzania w instytucji kultury

 • Regulamin wynagradzania w instytucji kultury
 • Zapisy regulaminu pracy dotyczące czasu pracy
 • Postanowienia odrębne od kodeksowych
 • Zapisy regulaminu pracy
 • Podwyższenie progu dla ZFŚS
 • Brak przepisów przejściowych
 • Stanowisko PIP
 • ZFŚS trwa do momentu rezygnacji

 

Rozdział 5. Ryczałty na jazdy lokalne dla pracowników kultury

 • Pracownik nie musi być właścicielem pojazdu
 • Wzór oświadczenia potwierdzającego możliwość wykorzystywania do celów służbowych pojazdu niebędącego własnością pracownika
 • Czy wymagane są dodatkowe badania
 • Maksymalne stawki za kilometr określa rozporządzenie
 • Limit kilometrów uzależniony od liczby mieszkańców
 • Dopuszczalne kwoty ryczałtów dla samochodów osobowych
 • Wymiar czasu pracy bez znaczenia
 • Nieobecności zmniejszają przyznany ryczałt
 • Umowa może być ogólna lub szczegółowa
 • Umowa o używanie prywatnego pojazdu w celach służbowych (do jazd lokalnych)
 • Pracownik musi złożyć oświadczenie
 • Wzór oświadczenia pracownika wymaganego do obliczenia i wypłaty ryczałtu na jazdy lokalne
 • Wypłacone kwoty do opodatkowania
 • Ale bez składek

 

Rozdział 6. Dokumentacja w zamówieniach publicznych

 • Dokumenty = oświadczenia lub dokumenty
 • Dokumenty na potwierdzenie sytuacji ekonomicznej lub finansowej
 • Dokumenty na potwierdzenie zdolności technicznej lub zawodowej
 • Różne rodzaje dokumentów w zależności od podstaw do wykluczenia
 • Odstępstwa od żądania dokumentów
 • Szerszy otwarty katalog dokumentów przedmiotowych
 • Termin początkowy wystawienia dokumentów
 • W jakiej formie wykonawca ma składać oświadczenia i dokumenty
 • Zmiana wymogów dokumentacyjnych IK i dostępności do dokumentacji
 • Odstępstwa od podziału na części trzeba uzasadnić w protokole
 • Udostępnianie protokołu z załącznikami na zmienionych zasadach

 

Rozdział 7. Dokumentacja przy zatrudnieniu dziecka w instytucji kultury

 • Co mówią o pracy dzieci przepisy międzynarodowe
 • Kiedy Kodeks pracy dopuszcza zatrudnianie dzieci
 • Jakie warunki trzeba spełnić, by zatrudnić dziecko
 • Wzór zgody na zatrudnienie dziecka

 

Rozdział 8. Wybrane wzory dokumentów

 • Wzór rachunku do zlecenia
 • Oświadczenie zleceniobiorcy o statusie ubezpieczeniowym
 • Wzór ogólnego upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
 • Wzór upoważnienia bardziej szczegółowo określający zakres przetwarzania danych
 • Ustanowienie pełnomocnictwa do wystawiania upoważnień w imieniu administratora danych
 • Oświadczenie pracownika jako osoby upoważnionej do przetwarzania danych