FabrykaWiedzy.com
Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Komentarz
Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Komentarz

Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Komentarz

Komentarz zawiera szczegółową analizę poszczególnych instytucji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zarówno materialnoprawnych, jak i z zakresu postępowania administracyjnego. Wywody, w jakie zaopatrzono poszczególne przepisy odnoszą się w szczególności do:następstw bezskuteczności egzekucji alimentów zasądzonych przez sąd powszechny, działań podejmowanych wobec dłużnika alimentacyjnego, ustalania na rzecz wierzyciela praw do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wysokości i okresu pobierania świadczeń, wypłaty oraz zwrotu świadczeń nienależnie pobranych, regresowego dochodzenia należności od dłużnika alimentacyjnego, ulg przyznawanych osobie uprawnionej oraz dłużnikowi alimentacyjnemu.Drugie wydanie komentarza uwzględnia najnowsze orzecznictwo oraz literaturę przedmiotu, a także najnowsze zmiany wprowadzone m.in. ustawą z 12.12.2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1650). Zmiany wchodzą w życie 1.5.2014 r. i dotyczą świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, które przysługują cudzoziemcom przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE oraz zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z posiadaniem zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE udzielonego przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej jeżeli cudzoziemiec:zamierza wykonywać pracę lub prowadzić działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów obowiązujących w tym zakresie na tym terytorium lub zamierza podjąć lub kontynuować na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej studia lub szkolenie zawodowe, lub wykaże, że zachodzą inne okoliczności uzasadniające jego zamieszkiwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

119,00 zł

brutto

Dostępność: Brak w magazynie

Informacje dodatkowe

TytułUstawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Komentarz
ISBN9788325563714
Data wydania30-12-2014
SymbolOIS0001
Liczba stron215
WydawcaC.H. Beck
AutorKorcz-Maciejko Aneta, Brzeźna Aneta
KategoriaUstawy i kodeksy
119,00 zł

brutto

Reklama
pixel