Umowy zlecenia Umowy o dzieło 2018 + GRATIS płócienna torba

  • Promocja
79,00 zł

Z książki dowiesz się, jak stosować w praktyce minimalną stawką godzinową oraz jak potwierdzać liczbę godzin wykonywania zlecenia/świadczenia usług i jak obliczać wynagrodzenie z umów cywilnoprawnych krok po kroku. Sprawdzisz także, co zmieniło się w autorskich kosztach uzyskania przychodów.

GRATIS płócienna torba

Dostępność: W magazynie

Zamów: 22 518 28 27

Mamy za sobą rok 2017, w którym przedsiębiorcy pokonywali kolejne trudności, z nawiązywaniem i rozliczaniem umów cywilnoprawnych. Strona formalna tej współpracy została bardziej rozbudowana. Dlatego sprawdź, czy wykonujesz wszystkie swoje obowiązki poprawnie, czy właściwie stosujesz minimalną stawkę godzinową, czy dobrze zabezpieczasz w umowie swój interes jako zleceniodawcy. W książce znajdziesz tabele, praktyczne zestawienia, przykłady liczbowe, dokumenty i wzory pism.

+ GRATIS płócienna torba

Więcej informacji
Nazwa produktu Umowy zlecenia Umowy o dzieło 2018 + GRATIS płócienna torba
ISBN 978-83-269-6859-4
Data wydania 13.07.2018
Symbol ZOB0035
Opis hasłowy umowa zlecenia, umowa o dzieło, składki, minimalna stawka godzinowa
Korzyści dla Ciebie

Z książki dowiesz się:
• Co zmienia się w kontekście praw autorskich przy umowach cywilnoprawnych
• Jak właściwie stosować minimalną stawkę godzinową
• W jaki sposób poprawnie oskładkowywać umowy zlecenia w 2018 roku
• Jak zminimalizować ryzyko, że umowa cywilnoprawna zostanie uznana za umowę o pracę
• Co sprawdza ZUS, a co PIP przy kontrolowaniu umów cywilnoprawnych
• Dlaczego warto wprowadzić procedurę wykonania umów zlecenia
• W jaki sposób skorygować rozliczenie umowy o dzieło jako umowy zlecenia
• Jak krok po kroku wypełniać druki i formularze przy umowach cywilnoprawnych

Strona produktowa N/D
Grupa docelowa Kadry, Personel, HR
Format B5
Liczba stron 328
Oprawa miękka
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Agnieszka Gorczyca
Autor Elżbieta Młynarska-Wełpa

Rozdział 1. Umowa zlecenia a umowa o dzieło – różnice i podobieństwa
Umowa zlecenia – zalety
 Odpłatność przy umowie zlecenia
 Odpowiedzialność zleceniobiorcy
 Wypowiedzenie umowy zlecenia
 Cechy charakterystyczne umowy o dzieło
 Dodatkowe zapisy w umowie o dzieło
 Prawa autorskie
 Odpłatność przy umowie o dzieło
 Odpowiedzialność dziełobiorcy
 Umowa zlecenia a umowa o dzieło – podobieństwa i różnice
 Sąd Najwyższy o umowach o dzieło
 Czas i miejsce wykonywania umowy o dzieło

Rozdział 2. Zastępowanie umowy o pracę umową cywilnoprawną
 Wysokość kar
 Dodatkowe konsekwencje finansowe
 Niedozwolone zapisy w umowach
 Korzyści umowy o pracę dla pracownika i pracodawcy
 Kontrole ZUS a reakcje przedsiębiorców
 Oskładkowanie pozornych umów o dzieło
 Orzecznictwo sądowe
 Usługa to nie dzieło
 Indywidualny charakter dzieła
 Możliwość stwierdzenia wad fizycznych
 Zapisy w umowach
 Kontrole ZUS
 Dzieło powinno być wyrazem kreatywności i umiejętności
 Odpowiedzialność
 Pewność rezultatu
 Powtarzalność
 Sprawdzian na istnienie wad fizycznych
 Wniesienie powództwa przez inspektora pracy
 Bez przedawnienia
 Konieczność sporządzenia korekt

Rozdział 3. Postępowanie sądowe w przypadku ustalenia istnienia stosunku pracy
 Stosunek pracy a umowy cywilnoprawne
 Roszczenie o ustalenie istnienia stosunku pracy
 Sąd właściwy dla postępowania o ustalenie istnienia stosunku pracy
 Koszty sądowe a koszty procesu
 Koszty sądowe
 Koszty zastępstwa procesowego
 Inne postępowania sądowe przeciwko zatrudniającemu
 Postępowanie upominawcze
 Postępowanie uproszczone

Rozdział 4. Ogólne zasady dotyczące podlegania ubezpieczeniom i zgłaszania zleceniobiorców do ubezpieczeń
 Obowiązkowe ubezpieczenia przy umowach cywilnoprawnych
 Umowy zlecenia a podstawa wymiaru składek
 Umowa zlecenia ze studentem
 Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych
 Umowa zlecenia i umowa o pracę
 Umowa zlecenia z pracownikiem pobierającym zasiłek macierzyński
 Umowa zlecenia zawarta z emerytem lub rencistą
 Umowa zlecenia i prowadzenie pozarolniczej działalności
 Kilka umów zlecenia Umowa zlecenia przy zbiegu tytułów do ubezpieczeń
 Zbiegi tytułów ubezpieczeń emerytalnego i rentowych
 Nowe uprawnienie płatnika składek

Rozdział 5. Minimalna stawka godzinowa dla umów zlecenia

Rozdział 6. Obliczanie wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych krok po kroku
 Naliczanie wynagrodzenia zleceniobiorcy, czyli sporządzanie list wypłat w praktyce
 Opodatkowanie umów cywilnoprawnych
 Naliczanie wynagrodzenia wykonawcy dzieła
 Problemy praktyczne
 Ubezpieczenia członków rad nadzorczych
 Obowiązki zleceniodawcy jako płatnika podatków
 Koszty uzyskania przychodów
 Składki ZUS
 Pobór zryczałtowanego podatku
 Formularze podatkowe składane za zleceniobiorców
 Deklaracje i informacje podatkowe
 Formularze PIT
 Błędne pobranie ryczałtu zamiast zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych
 Zleceniobiorcy prowadzący działalność gospodarczą
 Zleceniobiorcy będący menedżerami
 Podatek ryczałtowy 18%
 Koszty uzyskania przychodów przy umowach o dzieło

Rozdział 7. Zasiłki dla zleceniobiorcy
 Okres zasiłkowy zleceniobiorcy
 Utrata prawa do zasiłku
 Podstawa zasiłkowa
 Zasiłek macierzyński dla zleceniobiorcy
 Zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego
 Wypłata świadczeń chorobowych
 Wypłata odszkodowania zleceniobiorcy

Rozdział 8. Umowy zlecenia na urlopie macierzyńskim i wychowawczym .
 Ubezpieczenia z umowy zlecenia
 Umowa o dzieło bez składek
 Umowa o pracę na ogólnych zasadach
 Ustalenie podstawy wymiaru składek
 Dokumenty do ZUS
 Urlop wychowawczy
 Ze zlecenia oraz umowy o pracę ubezpieczenia obowiązkowe
 Brak ubezpieczeń z umowy o dzieło
 Formularze dla ZUS
 Inne formy zarobkowania .

Rozdział 9. Potrącenia z umów cywilnoprawnych
 Ograniczenia egzekucyjne
 Granice potrąceń
 Oświadczenia składane przez zleceniobiorcę
 Umowy zlecenia zawierane z własnymi pracownikami

Rozdział 10. Pytania i odpowiedzi
 Umowa o dzieło z własnym pracownikiem zapłacona bez składek ZUS – pracodawca opłaca zaległe składki
 Jakie konsekwencje finansowe wynikają z uznania umowy zlecenia za pracę nadliczbową
 Czy do celów ubezpieczeniowych umowa o dzieło może być rozszerzeniem stosunku pracy
 Jak wypłacić wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia, gdy student traci swój uprzywilejowany status
 Czy w podstawie zasiłkowej pracownika uwzględniamy przychód z umowy zlecenia
 W jaki sposób skorygować rozliczenie umowy o dzieło jako umowy zlecenia
 Jakie obowiązki ma zleceniodawca wobec ZUS .
 Jakie koszty ponosi zleceniodawca
 Czy można przyznawać świadczenia z funduszu socjalnego zleceniobiorcom

Rozdział 11. Druki i formularze
 Wzór umowy zlecenia .
 Oświadczenie zleceniobiorcy – składane przy zawieraniu umowy zlecenia
 Rachunek do umowy zlecenia
 Oświadczenie zleceniobiorcy składane przy każdym rachunku do umowy zlecenia w celu zweryfikowania „bieżącego” statutu zleceniobiorcy względem ubezpieczeń społecznych (przy umowach naliczanych okresowo) .
 Formularz zgłoszenia do ZUS
 Wzór umowy o dzieło
 Oświadczenie podatkowe wykonawcy dzieła
 Umowa o dzieło wraz z przeniesieniem praw autorskich
 Rachunek do umowy o dzieło

Rozdział 12. Pisma urzędowe i przepisy prawne
 Przychody zleceniobiorców zwolnione ze składek – wyjaśnienie ZUS
 Najważniejsze interpretacje ZUS
 Interpretacje podatkowe