Uchwały, regulaminy i procedury szkolne. Kompendium prawa wewnątrzszkolnego. Stan prawny styczeń 2018

72,00 zł

Książka "Uchwały, regulaminy i procedury szkolne. Kompendium prawa wewnątrzszkolnego" to nowe wydanie bestsellerowej pozycji! Stan prawny: styczeń 2018. Zbiór dokumentów szkolnych wraz ze szczegółowym omówieniem, jak je wprowadzać, stosować, jakie organy je wydają oraz jaka powinna być podstawa prawna poszczególnych aktów normatywnych. Dodatkowo na CD przykłady ponad 80 dokumentów ustanawianych przez radę pedagogiczną, radę szkoły i radę rodziców. Wszystkie akty wewnątrzszkolne są opracowane w oparciu o nowe podstawy prawne, wprowadzone w związku z reformą oświaty.

Dostępność:Brak w magazynie

Zamów: 22 518 28 27

W nowym wydaniu książki znajduje się omówienie dokumentów wydawanych przez organy wewnętrzne szkoły: radę pedagogiczną, radę rodziców i radę szkoły. Wszystkie akty normatywne są opatrzone aktualną podstawą prawną (stan prawny: styczeń 2018 r.). Publikacja szczegółowo omawia zmiany wprowadzone reformą oświaty - kompetencje organów szkoły, ich uprawnienia do uchwalania uchwał, regulaminów i opracowywania procedur szkolnych. Płyta CD dołączona do publikacji zawiera ponad 80 wzorów dokumentów, gotowych do zastosowania w każdej szkole. Publikacja pozwoli Państwu usystematyzować wiedzę oraz wskaże gotowe, praktyczne i prawidłowe rozwiązanie.

Więcej informacji
Nazwa produktu Uchwały, regulaminy i procedury szkolne. Kompendium prawa wewnątrzszkolnego. Stan prawny styczeń 2018
ISBN 978-83-269-7148-8
Data wydania 19.02.2018
Symbol ZOO0016
Opis hasłowy uchwały, regulaminy, reforma oświaty, organy wewnętrzne szkoły, rada pedagogiczna
Korzyści dla Ciebie

Z książki dowiesz się:
• jak zmieniły się przepisy dotyczące dokumentacji szkolnej po 1 września 2017 r.;
• jakie kompetencje ma rada pedagogiczna, rada rodziców i rada szkoły;
• jakie uchwały wydają poszczególne organy szkoły?
• jakie regulaminy obowiązkowo muszą być w każdej szkole;
• czy opracowywanie procedur szkolnych jest obowiązkowe;
• kto uchwala szkolny program profilaktyczno-wychowawczy;
• jak powinien wyglądać regulamin pełnienia dyżurów przez nauczycieli podczas przerw lekcyjnych.

Strona produktowa N/D
Grupa docelowa dyrektor szkoły, organ prowadzący
Format B5
Liczba stron 224
Oprawa miękka
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Paulina Stanek
Autor Małgorzata Celuch

Spis treści
Wstęp ....................................................................................................................... 9
Rozdział 1. Uchwały ............................................................................................... 11
1.1. Uchylenie uchwały niezgodnej z prawem .................................................... 15
1.2. Podejmowanie uchwał (głosowanie) ........................................................... 15
1.3. Treść uchwały ............................................................................................... 17
1.4. Przechowywanie uchwał .............................................................................. 18
1.5. Rodzaje uchwał rady pedagogicznej ............................................................ 19
1.5.1. Kompetencje stanowiące rady pedagogicznej ................................ 19
1.5.2. Kompetencje opiniodawcze rady pedagogicznej ............................ 21
1.6. Wzory uchwał rady pedagogicznej – sprawy kadrowe i płacowe ................ 30
1.6.1. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie propozycji dyrektora
szkoły w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć
w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo
płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
(wzór dokumentu na płycie CD) ...................................................... 30
1.6.2. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie przyjęcia wniosków
dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń/nagród/
wyróżnień (wzór dokumentu na płycie CD) .................................... 31
1.6.3. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie opinii dotyczącej
powierzenia stanowiska wicedyrektora szkoły
(wzór dokumentu na płycie CD) ...................................................... 32
1.6.4. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie opinii dotyczącej
odwołania ze stanowiska wicedyrektora szkoły
(wzór dokumentu na płycie CD) ...................................................... 34
1.6.5. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie doskonalenia
zawodowego nauczycieli szkoły (wzór dokumentu na płycie CD) ... 36
1.7. Zarządzanie szkołą i bezpieczeństwo ........................................................... 39
1.7.1. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie organizacji pracy szkoły,
w tym tygodniowego rozkładu zajęć edukacyjnych
(wzór dokumentu na płycie CD) ...................................................... 39
1.7.2. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie propozycji dyrektora
szkoły wskazujących formy realizacji dwóch godzin obowiązkowych
zajęć wychowania fizycznego (wzór dokumentu na płycie CD) ....... 40
1.7.3. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie propozycji dodatkowych
dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku
szkolnym 2017/2018 (wzór dokumentu na płycie CD) .................... 41
1.7.4. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie promowania do klasy
programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu
poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych
(wzór dokumentu na płycie CD) ...................................................... 42
1.7.5. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie zatwierdzenia
rocznego planu pracy szkoły na rok szkolny
(wzór dokumentu na płycie CD) ...................................................... 44
1.7.6. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie przyjęcia projektu
programu wychowawczo-profilaktycznego na rok szkolny
(wzór dokumentu na płycie CD) ...................................................... 46
1.7.7. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie złożenia wniosku
w sprawie obowiązku noszenia jednolitego stroju przez uczniów
(wzór dokumentu na płycie CD) ...................................................... 47
1.7.8. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie opinii dotyczącej
zezwolenia na indywidualny tok nauki
(wzór dokumentu na płycie CD) ...................................................... 48
1.7.9. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie opinii dotyczącej
zezwolenia na indywidualny program nauki
(wzór dokumentu na płycie CD) ...................................................... 50
1.7.10. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie Regulaminu Rady
Pedagogicznej (wzór dokumentu na płycie CD) .............................. 51
1.7.11. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie zmian regulaminu
Rady Pedagogicznej (wzór dokumentu na płycie CD) ..................... 65
1.7.12. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie wyników klasyfikacji
śródrocznej (wzór dokumentu na płycie CD) .................................. 66
1.7.13. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie wyników klasyfikacji
rocznej i końcowej klas programowo najwyższych w roku
szkolnym (wzór dokumentu na płycie CD)) ..................................... 71
1.7.14. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie wyników klasyfikacji
semestralnej (wzór dokumentu na płycie CD) ................................ 74
1.7.15. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie uchwalenia statutu
(wzór dokumentu na płycie CD) ...................................................... 75
1.7.16. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie nowelizacji statutu
(wzór dokumentu na płycie CD) ...................................................... 76
1.7.17. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie zatwierdzenia
innowacji pedagogicznej (wzór dokumentu na płycie CD) .............. 77
1.7.18. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie wprowadzenia
eksperymentu pedagogicznego (wzór dokumentu na płycie CD) ... 78
1.7.19. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie uzyskania opinii
dotyczącej dopuszczenia do użytku w szkole zaproponowanych
przez nauczycieli programów nauczania
wzór dokumentu na płycie CD) ....................................................... 79
1.7.20. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie skreślenia ucznia
z listy uczniów (wzór dokumentu na płycie CD) .............................. 81
1.7.21. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie wniosku o przyznanie
uczniowi stypendium ministra właściwego do spraw oświaty
i wychowania (wzór dokumentu na płycie CD) ............................... 82
1.7.22. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie zatwierdzenia
procedur postępowania w sytuacjach trudnych wychowawczo
(wzór dokumentu na płycie CD) ...................................................... 86
1.7.23. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie wydłużenia etapu
edukacyjnego (wzór dokumentu na płycie CD) ............................... 87
1.8. Uchwały rady rodziców ................................................................................ 88
1.8.1. Kompetencje stanowiące rady rodziców ......................................... 89
1.8.2. Kompetencje opiniodawcze i wnioskodawcze rady rodziców ......... 89
1.9. Wzory uchwał rady rodziców ....................................................................... 93
1.9.1. Uchwała rady rodziców w sprawie Regulaminu Rady Rodziców
(wzór dokumentu na płycie CD) ...................................................... 93
1.9.2. Regulamin rady rodziców (wzór dokumentu na płycie CD) ............. 94
1.9.3. Uchwała rady rodziców w sprawie propozycji dyrektora szkoły
wskazujących formy realizacji obowiązkowych zajęć
wychowania fizycznego (wzór dokumentu na płycie CD) .............. 102
1.9.4. Uchwała rady rodziców w sprawie zaopiniowania propozycji
dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym …………
przedstawionych przez dyrektora (wzór dokumentu
na płycie CD) ................................................................................. 104
1.9.5. Uchwała rady rodziców w sprawie uchwalenia Programu
Wychowawczo-Profilaktycznego (wzór dokumentu na płycie CD) ..... 105
1.9.6. Uchwała rady rodziców w sprawie wyrażenia opinii na temat
podjęcia działalności w szkole stowarzyszenia/organizacji
(wzór dokumentu na płycie CD) .................................................... 106
1.9.7. Uchwała rady rodziców w sprawie wyrażenia opinii na temat
projektu planu finansowego (wzór dokumentu na płycie CD) ...... 107
1.9.8. Uchwała rady rodziców w sprawie zatwierdzenia składu
Prezydium Rady Rodziców (wzór dokumentu na płycie CD) ......... 108
1.9.9. Uchwała rady rodziców w sprawie zatwierdzenia składu Komisji
Rewizyjnej Rady Rodziców (wzór dokumentu na płycie CD) ......... 109
1.10.Uchwały rady szkoły ................................................................................... 110
1.11.Wzory uchwał rady szkoły .......................................................................... 114
1.11.1. Uchwała rady szkoły w sprawie zatwierdzenia zmian
w Statucie Szkoły (wzór dokumentu na płycie CD) ........................ 114
1.11.2. Uchwała rady szkoły w sprawie Regulaminu Rady Szkoły
(wzór dokumentu na płycie CD) .................................................... 115
1.11.3. Uchwała rady szkoły w sprawie propozycji dyrektora szkoły
wskazujących formy realizacji obowiązkowych zajęć
wychowania fizycznego (wzór dokumentu na płycie CD) .............. 116
1.11.4. Uchwała rady szkoły w sprawie zaopiniowania propozycji
dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym …………
przedstawionych przez dyrektora szkoły
(wzór dokumentu na płycie CD) .................................................... 117
Rozdział 2. Regulaminy ........................................................................................ 119
2.1. Wprowadzanie regulaminów ..................................................................... 121
2.2. Przykłady regulaminów – sprawy kadrowe ................................................ 124
2.2.1. Regulamin pełnienia dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych
(wzór dokumentu na płycie CD) .................................................... 124
2.3. Przykłady regulaminów – zarządzanie szkołą ............................................. 127
2.3.1. Regulamin rady szkoły (wzór dokumentu na płycie CD) ................ 127
2.3.2. Regulamin rady pedagogicznej (wzór dokumentu na płycie CD)
i w dziale uchwały ......................................................................... 132
2.3.3. Regulamin rady rodziców (nie dotyczy szkół dla dorosłych)
(wzór dokumentu na płycie CD) i w dziale uchwały ...................... 132
2.3.4. Regulamin samorządu uczniowskiego (wzór dokumentu
na płycie CD) ................................................................................. 132
2.3.5. Regulamin zespołu wychowawców (wzór dokumentu
na płycie CD) ................................................................................. 136
2.3.6. Regulamin stołówki szkolnej (wzór dokumentu na płycie CD) ...... 139
2.3.7. Regulamin świetlicy szkolnej (nie dotyczy szkół dla dorosłych;
nie ma obowiązku istnienia świetlicy w szkole ponadgimnazjalnej
ani w gimnazjum) (wzór dokumentu na płycie CD) ....................... 143
2.3.8. Regulamin biblioteki szkolnej (wzór dokumentu na płycie CD) ..... 152
2.3.9. Regulamin usprawiedliwiania nieobecności uczniów
na obowiązkowych zajęciach szkolnych oraz zwalniania
z tych zajęć (wzór dokumentu na płycie CD) ................................. 156
2.3.10. Regulamin przeprowadzania egzaminów poprawkowych
(wzór dokumentu na płycie CD) .................................................... 160
2.4. Przykłady regulaminów – bezpieczeństwo ................................................. 164
2.4.1. Regulamin bhp (wzór dokumentu na płycie CD) ........................... 164
2.4.2. Regulamin dyskotek szkolnych (wzór dokumentu na płycie CD) ... 167
Rozdział 3. Procedury .......................................................................................... 171
3.1. Wprowadzanie procedur ........................................................................... 172
3.2. Przykłady procedur – sprawy kadrowe ...................................................... 174
3.2.1. Procedura organizacji zastępstw za nieobecnych nauczycieli
(wzór dokumentu na płycie CD) .................................................... 174
3.2.2. Procedura udzielania urlopu dla poratowania zdrowia
(wzór dokumentu na płycie CD) .................................................... 179
3.2.3. Procedura ustalania wymiaru urlopu uzupełniającego
(placówka feryjna) (wzór dokumentu na płycie CD) ..................... 180
3.2.4. Procedura ustalania (zmiany) treści Regulaminu ZFŚS w szkole
(wzór dokumentu na płycie CD) .................................................... 182
3.3. Przykłady procedur – zarządzanie szkołą ................................................... 183
3.3.1. Procedura zwalniania uczniów z zajęć wychowania fizycznego
(wzór dokumentu na płycie CD) .................................................... 183
3.3.2. Procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka
obcego (wzór dokumentu na płycie CD) .......................................191
3.3.3. Procedura postępowania przy przyjmowaniu ucznia do szkoły
w trakcie roku szkolnego (wzór dokumentu na płycie CD) ............ 196
3.3.4. Procedura postępowania z drukami ścisłego zarachowania
(wzór dokumentu na płycie CD) .................................................... 203
3.3.5. Procedura wydawania duplikatów legitymacji szkolnej
(wzór dokumentu na płycie CD) .................................................... 209
3.3.6. Procedura skreślania z listy uczniów (nie dotyczy uczniów
realizujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki)
(wzór dokumentu na płycie CD) .................................................... 212
3.4. Przykłady procedur – bezpieczeństwo ....................................................... 213
3.4.1. Procedura postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia
młodzieży demoralizacją i przestępczością (wzór dokumentu
na płycie CD) ................................................................................. 213
3.4.2. Procedura tworzenia szkolnego programu wychowawczo-
-profilaktycznego (wzór dokumentu na płycie CD) ....................... 221
Podstawa prawna ................................................................................................