FabrykaWiedzy.com
Uchwały, regulaminy i procedury szkolne. Kompendium prawa wewnątrzszkolnego po zmianach od 1 września 2017 r.
Nowość
Uchwały, regulaminy i procedury szkolne. Kompendium prawa wewnątrzszkolnego po zmianach od 1 września 2017 r.

Uchwały, regulaminy i procedury szkolne. Kompendium prawa wewnątrzszkolnego po zmianach od 1 września 2017 r.

Książka "Uchwały, regulaminy i procedury szkolne. Kompendium prawa wewnątrzszkolnego po zmianach od 1 września 2017 r." to zbiór dokumentów szkolnych wraz ze szczegółowym omówieniem jak je wprowadzać, stosować, jakie organy je wydają oraz jaka powinna być podstawa prawna poszczególnych aktów normatywnych. Publikacja zawiera szczegółowo omówione kompetencje organów wewnętrznych szkoły oraz przykłady ponad 80 dokumentów ustanawianych przez radę pedagogiczną, radę szkoły i radę rodziców - na CD. Wszystkie akty wewnętrzszkolne są opracowane w oparciu o nowe podstawy prawne, wprowadzone w związku z reformą oświaty.

72,00 zł

brutto

Dostępność: W magazynie

Realizacja: 24h (dni robocze) + czas dostawy zamówienia

Dodaj do koszyka

Interesuje Cię ten produkt?

Szczegóły

Materiał opisuje nowe dokumenty wydawane przez organy wewnętrzne szkoły: radę pedagogiczną, radę rodziców i radę szkoły. Wszystkie akty normatywne są opatrzone aktualną podstawą prawną. Publikacja szczegółowo omawia zmiany wprowadzone reformą oświaty - kompetencje organów szkoły, ich uprawnienia do uchwalania uchwał, regulaminów i opracowywania procedur szkolnych. Płyta CD dołączona do publikacji zawiera ponad 80 wzorów dokumentów, gotowych do zastosowania w każdej szkole. Publikacja pozwoli Państwu usystematyzować wiedzę oraz wskaże gotowe, praktyczne i prawidłowe rozwiązanie.

Spis treci

Wstęp 
Rozdział 1. Uchwały 
1.1. Uchylenie uchwały niezgodnej z prawem 
1.2. Podejmowanie uchwał (głosowanie) 
1.3. Treść uchwały 
1.4. Przechowywanie uchwał 
1.5. Rodzaje uchwał rady pedagogicznej 
1.5.1. Kompetencje stanowiące rady pedagogicznej 
1.5.2. Kompetencje opiniodawcze rady pedagogicznej 
1.6. Wzory uchwał rady pedagogicznej – sprawy kadrowe i płacowe 
1.6.1. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie propozycji dyrektora szkoły w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo
płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych (wzór dokumentu na płycie CD) 
1.6.2. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie przyjęcia wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń/nagród/ wyróżnień (wzór dokumentu na płycie CD) 
1.6.3. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie opinii dotyczącej powierzenia stanowiska wicedyrektora szkoły (wzór dokumentu na płycie CD) 
1.6.4. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie opinii dotyczącej odwołania ze stanowiska wicedyrektora szkoły (wzór dokumentu na płycie CD) 
1.6.5. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły (wzór dokumentu na płycie CD) 
1.7. Zarządzanie szkołą i bezpieczeństwo 
1.7.1. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie organizacji pracy szkoły, w tym tygodniowego rozkładu zajęć edukacyjnych (wzór dokumentu na płycie CD) 
1.7.2. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie propozycji dyrektora szkoły wskazujących formy realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (wzór dokumentu na płycie CD) 
1.7.3. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie propozycji dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018 (wzór dokumentu na płycie CD) 
1.7.4. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie promowania do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych
(wzór dokumentu na płycie CD) 
1.7.5. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy szkoły na rok szkolny (wzór dokumentu na płycie CD) 
1.7.6. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie przyjęcia projektu programu wychowawczo-profilaktycznego na rok szkolny (wzór dokumentu na płycie CD) 
1.7.7. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie złożenia wniosku w sprawie obowiązku noszenia jednolitego stroju przez uczniów (wzór dokumentu na płycie CD) 
1.7.8. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie opinii dotyczącej zezwolenia na indywidualny tok nauki (wzór dokumentu na płycie CD) 
1.7.9. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie opinii dotyczącej zezwolenia na indywidualny program nauki (wzór dokumentu na płycie CD) 
1.7.10. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie Regulaminu Rady Pedagogicznej (wzór dokumentu na płycie CD) 
1.7.11. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie zmian regulaminu Rady Pedagogicznej (wzór dokumentu na płycie CD) 
1.7.12. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie wyników klasyfikacji śródrocznej (wzór dokumentu na płycie CD) 
1.7.13. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie wyników klasyfikacji rocznej i końcowej klas programowo najwyższych w roku szkolnym (wzór dokumentu na płycie CD)) 
1.7.14. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie wyników klasyfikacji semestralnej (wzór dokumentu na płycie CD) 
1.7.15. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie uchwalenia statutu (wzór dokumentu na płycie CD) 
1.7.16. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie nowelizacji statutu (wzór dokumentu na płycie CD) 
1.7.17. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie zatwierdzenia innowacji pedagogicznej (wzór dokumentu na płycie CD) 
1.7.18. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie wprowadzenia eksperymentu pedagogicznego (wzór dokumentu na płycie CD) 
1.7.19. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie uzyskania opinii dotyczącej dopuszczenia do użytku w szkole zaproponowanych przez nauczycieli programów nauczania wzór dokumentu na płycie CD) 
1.7.20. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów (wzór dokumentu na płycie CD) 
1.7.21. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie wniosku o przyznanie uczniowi stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania (wzór dokumentu na płycie CD) 
1.7.22. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie zatwierdzenia procedur postępowania w sytuacjach trudnych wychowawczo (wzór dokumentu na płycie CD) 
1.7.23. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie wydłużenia etapu edukacyjnego (wzór dokumentu na płycie CD) 
1.8. Uchwały rady rodziców 
1.8.1. Kompetencje stanowiące rady rodziców 
1.8.2. Kompetencje opiniodawcze i wnioskodawcze rady rodziców 
1.9. Wzory uchwał rady rodziców 
1.9.1. Uchwała rady rodziców w sprawie Regulaminu Rady Rodziców (wzór dokumentu na płycie CD) 
1.9.2. Regulamin rady rodziców (wzór dokumentu na płycie CD) 
1.9.3. Uchwała rady rodziców w sprawie propozycji dyrektora szkoły wskazujących formy realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (wzór dokumentu na płycie CD) 
1.9.4. Uchwała rady rodziców w sprawie zaopiniowania propozycji dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym ………… przedstawionych przez dyrektora (wzór dokumentu
na płycie CD) 
1.9.5. Uchwała rady rodziców w sprawie uchwalenia Programu Wychowawczo-Profilaktycznego (wzór dokumentu na płycie CD) 
1.9.6. Uchwała rady rodziców w sprawie wyrażenia opinii na temat podjęcia działalności w szkole stowarzyszenia/organizacji (wzór dokumentu na płycie CD) 
1.9.7. Uchwała rady rodziców w sprawie wyrażenia opinii na temat projektu planu finansowego (wzór dokumentu na płycie CD) 
1.9.8. Uchwała rady rodziców w sprawie zatwierdzenia składu Prezydium Rady Rodziców (wzór dokumentu na płycie CD) 
1.9.9. Uchwała rady rodziców w sprawie zatwierdzenia składu Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców (wzór dokumentu na płycie CD) 
1.10.Uchwały rady szkoły 
1.11.Wzory uchwał rady szkoły 
1.11.1. Uchwała rady szkoły w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Szkoły (wzór dokumentu na płycie CD) 
1.11.2. Uchwała rady szkoły w sprawie Regulaminu Rady Szkoły (wzór dokumentu na płycie CD) 
1.11.3. Uchwała rady szkoły w sprawie propozycji dyrektora szkoły wskazujących formy realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (wzór dokumentu na płycie CD) 
1.11.4. Uchwała rady szkoły w sprawie zaopiniowania propozycji dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym ………… przedstawionych przez dyrektora szkoły (wzór dokumentu na płycie CD) 
Rozdział 2. Regulaminy 
2.1. Wprowadzanie regulaminów 
2.2. Przykłady regulaminów – sprawy kadrowe 
2.2.1. Regulamin pełnienia dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych (wzór dokumentu na płycie CD) 
2.3. Przykłady regulaminów – zarządzanie szkołą 
2.3.1. Regulamin rady szkoły (wzór dokumentu na płycie CD) 
2.3.2. Regulamin rady pedagogicznej (wzór dokumentu na płycie CD) i w dziale uchwały 
2.3.3. Regulamin rady rodziców (nie dotyczy szkół dla dorosłych) (wzór dokumentu na płycie CD) i w dziale uchwały 
2.3.4. Regulamin samorządu uczniowskiego (wzór dokumentu na płycie CD) 
2.3.5. Regulamin zespołu wychowawców (wzór dokumentu na płycie CD) 
2.3.6. Regulamin stołówki szkolnej (wzór dokumentu na płycie CD) 
2.3.7. Regulamin świetlicy szkolnej (nie dotyczy szkół dla dorosłych; nie ma obowiązku istnienia świetlicy w szkole ponadgimnazjalnej ani w gimnazjum) (wzór dokumentu na płycie CD) 
2.3.8. Regulamin biblioteki szkolnej (wzór dokumentu na płycie CD) 
2.3.9. Regulamin usprawiedliwiania nieobecności uczniów na obowiązkowych zajęciach szkolnych oraz zwalniania z tych zajęć (wzór dokumentu na płycie CD) 
2.3.10. Regulamin przeprowadzania egzaminów poprawkowych (wzór dokumentu na płycie CD) 
2.4. Przykłady regulaminów – bezpieczeństwo 
2.4.1. Regulamin bhp (wzór dokumentu na płycie CD) 
2.4.2. Regulamin dyskotek szkolnych (wzór dokumentu na płycie CD) 
Rozdział 3. Procedury 
3.1. Wprowadzanie procedur 
3.2. Przykłady procedur – sprawy kadrowe 
3.2.1. Procedura organizacji zastępstw za nieobecnych nauczycieli (wzór dokumentu na płycie CD) 
3.2.2. Procedura udzielania urlopu dla poratowania zdrowia (wzór dokumentu na płycie CD) 
3.2.3. Procedura ustalania wymiaru urlopu uzupełniającego (placówka feryjna) (wzór dokumentu na płycie CD) 
3.2.4. Procedura ustalania (zmiany) treści Regulaminu ZFŚS w szkole (wzór dokumentu na płycie CD) 
3.3. Przykłady procedur – zarządzanie szkołą 
3.3.1. Procedura zwalniania uczniów z zajęć wychowania fizycznego (wzór dokumentu na płycie CD) 
3.3.2. Procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego (wzór dokumentu na płycie CD) 
3.3.3. Procedura postępowania przy przyjmowaniu ucznia do szkoły w trakcie roku szkolnego (wzór dokumentu na płycie CD) 
3.3.4. Procedura postępowania z drukami ścisłego zarachowania (wzór dokumentu na płycie CD) 
3.3.5. Procedura wydawania duplikatów legitymacji szkolnej (wzór dokumentu na płycie CD) 
3.3.6. Procedura skreślania z listy uczniów (nie dotyczy uczniów realizujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki) (wzór dokumentu na płycie CD) 
3.4. Przykłady procedur – bezpieczeństwo 
3.4.1. Procedura postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością (wzór dokumentu na płycie CD) 
3.4.2. Procedura tworzenia szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego (wzór dokumentu na płycie CD) 
Podstawa prawna 

Informacje dodatkowe

TytułUchwały, regulaminy i procedury szkolne. Kompendium prawa wewnątrzszkolnego po zmianach od 1 września 2017 r.
ISBN978-83-269-6822-8
Data wydania31-10-2017
SymbolZOO0014
Opis hasłowyuchwały, regulaminy, reforma oświaty, organy wewnętrzne szkoły, rada pedagogiczna
Korzyści dla Ciebie

Z książki dowiesz się:
- jak zmieniły się przepisy dotyczące dokumentacji szkolnej po 1 września 2017 r.?
- jakie kompetencje ma rada pedagogiczna, rada rodziców i rada szkoły? - jakie uchwały wydają poszczególne organy szkoły? - jakie regulaminy obowiązkowo muszą być w każdej szkole? - czy opracowywanie procedur szkolnych jest obowiązkowe? - kto uchwala szkolny program profilaktyczno-wychowawczy? - jak powinien wyglądać regulamin pełnienia dyżurów przez nauczycieli podczas przerw lekcyjnych?

Grupa docelowadyrektor szkoły, organ prowadzący
FormatB5
Liczba stron224
Oprawamiękka
WydawnictwoWiedza i Praktyka
WydawcaPaulina Krzyżanowska
AutorMałgorzata Celuch
KategoriaPolecamy dla Oświaty
72,00 zł

brutto

Dodaj do koszyka
Reklama
pixel