FabrykaWiedzy.com
Tomasz Dybowski - dzieła zebrane
Tomasz Dybowski - dzieła zebrane

Tomasz Dybowski - dzieła zebrane

Wydanie „Dzieł zebranych” Profesora Tomasza Dybowskiego ma na celu upamiętnienie jednego z wielkich cywilistów polskich dwudziestego wieku, wychowawcy wielu pokoleń polskich prawników, człowieka prawego i mądrego, o wielkich zasługach społecznych.

196,35 zł

brutto

Dostępność: W magazynie

Realizacja: 24h (dni robocze) + czas dostawy zamówienia

Dodaj do koszyka

Interesuje Cię ten produkt?

Szczegóły

Publikacja ma na celu udostępnienie twórczości Profesora Tomasza Dybowskiego – często już trudno dostępnej – w przekonaniu, że ma ona wartości trwałe, a sięganie po nią i korzystanie z niej przez kolejne pokolenia prawników odpowiada postawie Autora, który misję nauczycielską traktował jako jedną z podstawowych swych powinności i wypełniał z wielkim oddaniem.

Niniejsze wydanie obejmuje całość spuścizny pisarskiej Profesora Tomasza Dybowskiego, od prac ściśle naukowych po wypowiedzi o charakterze publicystyki prawniczej, dotyczące wszystkich
dziedzin, które były w polu Jego zainteresowań.

Spis treci

Spis treści

 

Profesor Tomasz Dybowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               1

 

A. Zagadnienia filozoficzne

Próba przedstawienia poglądów filozoficznych Leona Petrażyckiego

oraz próba krytyki pewnych jej elementów – maszynopis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            13

 

B. Część ogólna prawa cywilnego

Les entreprises étrangères et avec participation étrangère en Pologne,

„Droit Polonais Contemporain” 1984 nr 3–4, s. 5–24. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            33

 

Gründung und Tätigkeit ausländischer Unternehmen und Unternehmen

mit ausländischer Beteiligung in Polen, [w:] Rechtsfragen der deutsch-polnischen

Wirtschaftsbeziehungen, s. 33–48. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                 53

 

Przedsiębiorstwa zagraniczne i z udziałem zagranicznym w Polsce, [w:] Rozprawy

z prawa cywilnego. Księga pamiątkowa ku czci Witolda Czachórskiego, s. 101–119. . . . .              69

 

The Legal Status of the Conceived Child, [w:] Medicine Ethics and Law,

red. David J. Roy – Jean-Louis Baudovin – Marek SaƦan – Tomasz Dybowski,

s. 293–308. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          89

 

C. Prawo rzeczowe

Własność wód, „PiP” 11.8–9 (1956), s. 424–436. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          107

 

Własność wód [fragmenty rozprawy doktorskiej], [w:] Zagadnienia cywilistyczne

prawa wodnego, s. 109–220. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        123

 

Glosa do orzeczenia SN z 1. X.1957 r. (3 CR 1172/57), „PiP” 13.12 (1958), s. 1084–1087. . . .         191

 

Status prawny wód na tle prawa niektórych państw europejskich,

„GW” 19.1 (1959), s. 7–13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          197

 

Prawo do wód w przyszłej ustawie wodnej, „PiP” 15.12 (1960), s. 973–984. . . . . . . . . . . .        217

 

Zasady współżycia społecznego i społeczno-gospodarcze przeznaczenie prawa

a prawo własności, „NP” 23.6 (1967), s. 721–736. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       233

 

Zarzut nadużycia prawa w sporze windykacyjnym, „NP” 24.1 (1968), s. 73–85. . . . . . . . .         251

 

Ochrona własności w polskim prawie cywilnym (rei vindicatio – actio negatoria)

[Rozprawa habilitacyjna], ss. 423,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       265

 

Części składowe rzeczy, „NP” 25.1 (1969), s. 79–91. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        527

 

W sprawie ogólnego obowiązku ochrony własności społecznej

na tle przepisu art. 127 § 1 k.c., „NP” 25.2 (1969), s. 227–241. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        543

 

Recenzja monografii W.P. Szkriedow, Ekonomika i prawo (o principach issliedowanija proizwodstwiennych otnoszenii w swiazi s juridiczeskoj formoj ich wyrażenija),

Moskwa 1967, „NP” 25.10 (1969), s. 1545–1551. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        559

 

 

Glosa do uchwały składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego Izba Cywilna

z dnia 8 listopada 1971 r., III CZP 28/71 [dot. prawa wodnego, państwowej własności

wody i gruntów], „OSPiKA” 17.1 (1973), poz. 1c, s. 3–5.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       569

 

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 18 czerwca 1975 r., II CZP 238/75 [dot. wieczystego użytkowania], „OSPiKA” 20.7–8 (1976),

poz. 150 c, s. 346–350. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        577

 

Glosa do uchwały składu 7 sędziów [SN] z 27.X.1975, III CZP 35/75

[dot. prawa wykupu przy użytkowaniu wieczystym], „NP” 33.1 (1977), s. 163–168. . . . . .       589

 

Rzecz o stosunku prawnym prawa rzeczowego, „PiP” 33.5 (1978), s. 68–82.. . . . . . . . . . .       599

 

Les biens de l’entreprise d’État dans la République Populaire de Pologne à la lumière des prescriptions sur la réforme économique, „Droit Polonais Contemporain”

1984 nr 1–2, s. 23–33. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         617

 

Zasada jedności własności państwowej a stosunek powiernictwa,

„PiP” 39.10 (1984), s. 17–33. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          629

 

Les éléments romanistes et les nouveaux éléments propres au droit socialiste dans l’institution de propriété par rapport au droit polonais contemporain,

„Studia Iuridica” 12 (1985), s. 143–155. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         649

 

Recenzja monografii: Walerian Pańko, O prawie własności i jego współczesnych

funkcjach, Katowice 1984, „PiP” 42.10 (1987), s. 159–165. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           661

 

Sytuacja prawna mienia ogólnonarodowego, „PiP” 43.5 (1988), s. 14–25. . . . . . . . . . . . . .             671

 

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Cywilna i Administracyjna

z dnia 19 marca 1987 r., III CRN 53/87 [dot. oceny inwestycji budowlanych

naruszających prawa osób trzecich], „OSPiKA” 32.7–8 (1988), poz. 173 c, s. 340–343. . . .         685

 

Własność Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych w świetle nowego

art. 128 k.c., „PiP” 45.4 (1990), s. 30–39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        695

 

Przemiany stosunków własnościowych w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej,

[w:] Prace cywilistyczne [Księga jubileuszowa ku czci prof. dr hab. Jana Winiarza],

s. 25–42. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         707

 

Les mutations des rapports de propriété en Pologne, „Droit Polonais Contemporain”

1990 [wyd. 1991] nr 1, s. 35–50. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        727

 

Mienie komunalne, „ST” 1.1-2 (1991), s. 5–15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          743

 

Komunalizacja przedsiębiorstw, „ST” 1.5 (1991), s. 3–6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         761

 

Mienie komunalne, [w:] Samorząd terytorialny i rozwój lokalny, s. 239–257. . . . . . . . . .         769

 

Glosa II do uchwały SN z dnia 18 listopada 1992 r., III CZP 133/92

[dot. zasiedzenia], „PS” 1993 nr 5, s. 114–117. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          789

 

Recenzja Jerzy Ignatowicz, Prawo rzeczowe, Warszawa 1995, „KPP” 5.3 (1996),

s. 611–617. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        795

 

Nie ma własności absolutnej [wywiad], „GP” 4.2 (1997), s. 30. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         805

 

Mienie komunalne, [w:] Samorząd terytorialny. Zagadnienia prawne

i administracyjne, s. 266–281. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          811

 

 

D. Prawo zobowiązań

W sprawie wykładni art. 152 § 1 k.z., „NP” 11.7–8 (1955), s. 98–103. . . . . . . . . . . . . . . . . . .         831

 

Adekwatny czy konieczny związek przyczynowy?, „Palestra” 5.6 i 7 (1961),

s. 76–83, s. 13–36. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        839

 

Przyczynowość jako przesłanka odpowiedzialności (zagadnienia wybrane),

„NP” 18.1 (1962), s. 27–46. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         867

 

Glosa I do uchwały Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń  Społecznych z dnia 7 kwietnia 1970 r., III CZP 17/70 [dot. odpowiedzialności zakładu przemysłowego za ujemne oddziaływanie na oto¬czenie], „OSPiKA” 15.9

(1971), poz. 169 c, s. 400–403. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         889

 

Odszkodowanie za naruszenie posiadania, „NP” 29.1 (1973), s. 3–19. . . . . . . . . . . . . . . . .       899

 

Odszkodowanie należne posiadaczowi za utracone pożytki z rzeczy,

„NP” 33.4 (1977), s. 461–471. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         919

 

W sprawie przyczynienia się poszkodowanego do powstania szkody

(przyczynek do dyskusji nad treścią art. 362 k.c.), „NP” 33.6 (1977), s. 820–838. . . . . . . .          933

 

Les aspects civils des prestations de services fournies par les bureaux

de voyages polonais aux touristes, „Journées de la Société de législation comparée”

1981, s. 219–229. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         955

 

System prawa cywilnego. III. 1: Prawo zobowiązań – część ogólna, rozdz. III:

Świadczenie, rozdz. IV: Naprawienie szkody, s. 71–162; 163–308. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       969

 

Stosunek art. 436 k.c. do art. 471 i 474 k.c., [w:] Studia z prawa cywilnego. Księga pamiątkowa dla uczczenia 50-lecia pracy naukowej

prof. dr hab. Adama Szpunara, s. 125–134. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         1181

 

Glosa do wyroku SN z dnia 21 maja 2003 r., IV CKN 378/01 [dot. przedawnienia

roszczeń deliktowych z tytułu szkody na osobie], „PS” 2005, nr 6, s. 132–138.  . . . . . . . .        1191

 

E. Prawo spadkowe

Succession. Pologne, [wspólnie z J. Rajskim], „Juris- Classeur Legislation

Comparée”, 1987. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        1201

 

F. Prawo rodzinne

Niektóre zagadnienia problematyki rozwodowej na tle orzecznictwa i doktryny,

„NP” 12.6 (1956), s. 49–63.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        1219

 

Die elterliche Sorge nach der Ehescheidung nach polnischem Recht,

[w:] Deutsches Familienrechtsforum. Referate und Texte der Tagung vom 6. und 7.

s. 9–22. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       1239

 

L’adoption en droit de la République Populaire de Pologne, „Studi Sassaresi” 7

(1979–1980) [wyd. 1982] s. 367–390. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       1249

 

La protection de l’enfant en droit polonais de la familie, [w:] La legislazione

sui minori. Atti del Colloquio italo-polacco (Roma, 22–23 novembre 1979), s. 1–22.. . . .       1267

 

 

Family and Guardianship Law, [w:] General Principles of Law of the Polish

People’s Republic, s. 209–230. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      1285

 

Ochrona dĕti v polském rodinném právu. Rodiče a dĕti v socialistickém

právu rodinném, „Studia a Informace” 19 (1985). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       1307

 

Droit de la famille. Pologne, „Juris- Classeur Legislation Comparée”, 1987. . . . . . . . . . . .          1317

 

G. Prawo konstytucyjne

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 28 listopada 1990 r., III ARN 28/90

[dot. zasady równości], „PS” 1991, nr 3, s. 72 - 79. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      1375

 

Prawo przed ekonomią [wywiad], „ŻW” 1992 nr 66. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       1385

 

Konstytucyjna i międzynarodowa ochrona praw człowieka. Konkurencja

czy wzajemne dopełnianie się, wspólnie z W. Łączkowskim, maszynopis. . . . . . . . . . . .         1391

 

Konstytucyjne i cywilnoprawne pojęcie prawa własności, w: Sądownictwo

a obowiązujący system prawny, Materiały konferencji naukowej, zorganizowanej

przez Sąd Najwyższy w dniach 13-14 lutego 1992 r. w Popowie, Sąd Najwyższy

Rzeczypospolitej Polskiej, s. 182-209. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       1413

 

Centralny problem to ochrona praw człowieka [wywiad – dot. IX konferencji

europejskich Sądów Konstytucyjnych], „Rzeczpospolita” 1993 nr 107.  . . . . . . . . . . . . . .      1427

 

Wykonywanie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego o niezgodności ustaw

z przepisami konstytucyjnymi, „PS” 3.1 (1995), s. 21–34, Sum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        1433

 

Własność w przepisach konstytucyjnych wedle stanu obowiązywania w 1996 roku, [w:] Konstytucja i gwarancje jej przestrzegania. Księga pamiątkowa ku czci

Janiny Zakrzewskiej, s. 301–327. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         1451

 

Zasada sprawiedliwości społecznej jako problem konstytucyjny w orzecznictwie polskiego Trybunału Konstytucyjnego, [w:] Sądownictwo konstytucyjne, z. 1 [Materiały konferencji polsko-litewskiej. Prace sędziów. Problematyka Trybunału

Konstytucyjnego w czasopiśmiennictwie. Stud. Mat. TK, II], s. 73–89. . . . . . . . . . . . . . .        1477

 

Ochrona prawa własności na tle konstytucyjnej koncepcji źródeł prawa

w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, [w:] Trybunał Konstytucyjny.

Księga XV-lecia, s. 110–111. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         1495

 

Polityka a sądownictwo konstytucyjne (sprawozdanie z konferencji Trybunału

Konstytucyjnego i Komitetu Nauk Prawnych PAN, Warszawa, 21 października 2006 r.),

[w]: Zagadnienia Sądownictwa Konstytucyjnego, nr 1, s. 153 (183 i n.).. . . . . . . . . . . . . . . . . .          1515

 

H. Wspomnienia

Warkałło Witold (1909–1983) [oprac. wraz z Wojciechem Markiem],

„PiP” 38.12 (1983), s. 102–104. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         1521

 

Witold Czachórski (1915–1995) [Wspomnienie pośmiertne],

„PiP” 50.9 (1995), s. 87–89. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          1527

 

Jerzy Ignatowicz (1914–1997) [Wspomnienie pośmiertne],

„PiP” 53.5 (1998), s. 87–89. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         1533

 

 

Andrzej Stelmachowski (1925 – 2009) [wspomnienie pośmiertne],

„PiP” 64.7 (2009), s. 100 – 103. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       1539

 

Bibliografia publikacji Profesora Tomasza Dybowskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .             1545

 

Informacje dodatkowe

TytułTomasz Dybowski - dzieła zebrane
ISBN978-83-269-2578-8
Data wydania08-11-2013
SymbolUOG0030
Korzyści dla Ciebie

Dorobek pisarski Profesora Tomasza Dybowskiego w jednej publikacji:
- wszystkie teksty są zgodne z publikacjami pierwotnymi,
- pierwsze i jedyne na rynku wydanie zbioru dzieł Profesora Dybowskiego.

Grupa docelowadoradcy podatkowi, prawnicy, kadra naukowa szkół wyższych
FormatB5
Liczba stron1543
Oprawamiękka
WydawnictwoWiedza i Praktyka
WydawcaSylwia Krawczyk
AutorRedaktor prowadząca: Beata Chanowska-Dymlang
KategoriaPodatki
196,35 zł

brutto

Dodaj do koszyka
Reklama
pixel