Świadectwo pracy – 80 wzorów zapisów po zmianach z 2019 roku

Cena promocyjna 48,10 zł Regular Price 69,00 zł

Sprawdź gotowe wzory zapisów w każdym z punktów świadectwa pracy (z komentarzami) na różne przypadki z praktyki. Prezentujemy różne warianty zapisów – w zależności od sytuacji (i z uwzględnieniem zmian z 2019 r.)

Dostępność: W magazynie Realizacja: 24h (dni robocze) + czas dostawy zamówienia

Zamów: 22 518 28 27

Publikacja przede wszystkim szczegółowo opisuje, co należy zapisać w poszczególnych punktach świadectwa pracy w różnych przypadkach z praktyki.

Oprócz komentarzy przedstawia także różne warianty gotowych zapisów w każdym z punktów świadectwa. Można więc znaleźć odpowiednią sytuację i zastosować gotowy zapis.

Ostrzegamy też przed błędami i dajemy istotne wskazówki. Ponadto wyjaśniamy – na przykładach – kiedy i w jakim trybie należy obecnie wydać świadectwo pracy i wskazujemy różne kwestie związane ze stosowaniem świadectw pracy oraz wydawaniem ich korekt.

Więcej informacji
Product Name Świadectwo pracy – 80 wzorów zapisów po zmianach z 2019 roku
ISBN 978-83-269-8627-7
Data wydania 7 paź 2019
Symbol UOB0273
Opis hasłowy świadectwo pracy, wydawanie świadectw pracy, odpis świadectwa pracy, korekta świadectwa pracy, sprostowanie świadectwa pracy, duplikat świadectwa pracy, co zapisać w świadectwie pracy, przyczyna wypowiedzenia w świadectwie pracy, urlop rodzicielski w świa
Korzyści dla Ciebie

- sprawdzisz, co zapisać w poszczególnych punktach świadectwa pracy w różnych przypadkach, jakie mogą wystąpić w praktyce,

- przeczytasz ozasadach wydawania świadectw pracy, a także zasadach wydawania ich sprostowań oraz wydawania informacji o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej.

Grupa docelowa Specjaliści ds. kadr i płac
Format A5
Liczba stron 88
Oprawa miękka
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Agnieszka Gorczyca
Autor Praca zbiorowa pod nadzorem merytorycznym Katarzyny Wrońskiej-Zblewskiej i Moniki Frączek

Spis treści
Zasady wydawania świadectw pracy 5
Bez wniosku pracownika – chyba że chce uzyskać świadectwo wcześniej 6
Na wniosek pracownika musimy wcześniej dać świadectwo za zakończone umowy 6
Urlop, chorobowe i opiekę na dziecko z roku ustania zatrudnienia 7
7 dni na wydanie świadectwa 8
Pozew o świadectwo pracy 10
Co musi zawierać świadectwo pracy? 10
Trzeba pouczyć o możliwości żądania sprostowania 12
Od września 2019 roku nowy termin na żądanie sprostowania świadectwa pracy 14
Kto jest uprawniony do odbioru świadectwa? 14
informacje na górze świadectwa pracy 15
Ustęp 1 świadectwa pracy – oZnacZenie pracodawcy i okresy ZatrUdnienia 16
Należy odnotować przejście zakładu na innego pracodawcę 19
Można też odnotować zmianę nazwy – choć nie trzeba 19
Zmiana danych pracownika – świadectwo z nowymi danymi 20
Nie wolno już podawać imion rodziców pracownika 20
Ustęp 2 świadectwa pracy – praca tymcZasowa 20
Ustęp 3 świadectwa pracy – rodZaj pracy, stanowiska i fUnkcje 21
Ustęp 4 świadectwa pracy – tryb i podstawa prawna roZwiąZania Umowy 22
Przy porozumieniu stron – nie trzeba podawać, z czyjej inicjatywy 23
Wypowiedzenie umowy przez jedną ze stron – podajemy przez którą 24
Zwolnienie dyscyplinarne – można powołać się na art 52 Kodeksu pracy 25
Pracownik długo choruje – można go zwolnić bez wypowiedzenia 27
Pracodawca ciężko zawinił – pracownik może odejść bez wypowiedzenia 28
Upływ czasu trwania umowy terminowej to nie wygaśnięcie umowy 30
W lit. a – także nietypowe przypadki ustania zatrudnienia 31
W lit. b – tylko przypadki wygaśnięcia umowy 33
Urlop rodzicielski dla krewnego 46
Ustęp 6 pkt 5 świadectwa – informacja o Urlopie wychowawcZym 47
Wykazujemy także dawne urlopy wychowawcze 48
Urlop wychowawczy z lat 70. – 90. XX wieku 49
Ustęp 6 pkt 6 świadectwa – informacja o ochronie na podstawie
art. 1868 § 1 pkt 2 kodeksU pracy 50
Ustęp 6 pkt 7 świadectwa – informacja o korZystaniU Z wolnego
Z tytUłU wychowyania dZiecka w wiekU do 14 lat 51
Ustęp 6 pkt 8 świadectwa – informacja o nieZdolności do pracy
oraZ pobieraniU wynagrodZenia chorobowego 52
Ustęp 6 pkt 9 świadectwa – informacja o niepłatnym pierwsZym dniU
Zwolnienia lekarskiego, UdZielonego na krócej niż 7 dni 53
Ustęp 6 pkt 10 świadectwa – informacja o odbytej słUżbie wojskowej 54
Ustęp 6 pkt 11 świadectwa – informacja o wykonywaniU pracy
w sZcZególnych warUnkach lUb w sZcZególnym charakterZe 54
Ustęp 6 pkt 12 świadectwa – dodatkowy Urlop lUb dodatkowe Uprawnienia 57
Czy można wskazać odprawę ekonomiczną? 58
Można odnotować liczbę nadgodzin 59
Ustęp 6 pkt 13 świadectwa – okresy nieskładkowe 59
Nieusprawiedliwiona nieobecność i urlop macierzyński a okresy nieskładkowe 61
Ustęp 7 świadectwa – należność egZekwowana prZeZ komornika 61
Ustęp 8 świadectwa – informacje UZUpełniające 62
poUcZenie (informacja dla pracownika w świadectwie pracy) 65
procedUra prostowania świadectwa pracy 68
Przypadek 1.: Sprostowanie świadectwa – w wyniku formalnej procedury 68
Przypadek 2.: Minął 14-dniowy termin albo sami znaleźliśmy błąd – prostujemy
bez formalnej procedury 70