Sprawozdanie finansowe SPZOZ za 2017 rok

Cena promocyjna 39,50 zł Regular Price 79,00 zł

Niniejsza publikacja została przygotowana głównie z myślą o pracownikach służb finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, w tym głównych księgowych, jako praktyczny przewodnik, który ma ułatwić prace związane z zamknięciem roku i prawidłowym przygotowaniem sprawozdania finansowego za 2017 rok. Może być także pomocna dla pracowników podmiotów tworzących, odpowiedzialnych za nadzór i kontrolę podległych jednostek, członków rad społecznych i innych osób zainteresowanych specyfiką SPZOZ.

Dostępność: W magazynie

Zamów: 22 518 28 27

Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej to specyficzna forma prawna prowadzenia działalności leczniczej, o statusie jednostki sektora finansów publicznych. Zakres regulacji prawnych odnoszących się do gospodarki finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej obejmuje kilka ustaw, przy czym nie wszystkie ich zapisy dotyczą tego właśnie typu jednostki. Przysparza to wiele trudności i wątpliwości nie tylko przy sporządzaniu rocznego sprawozdania finansowego, lecz także przy jego czytaniu, ocenie czy kontroli. Niniejsza publikacja w sposób kompleksowy przestawia jak przygotować roczne sprawozdanie SPZOZ za 2017 r. i na jakie regulacje prawne należy zwrócić szczególną uwagę.

Więcej informacji
Nazwa produktu Sprawozdanie finansowe SPZOZ za 2017 rok
ISBN 978-83-269-7013-9
Data wydania 08.01.2018
Symbol UOJ0066
Opis hasłowy sprawozdanie finansowe
Korzyści dla Ciebie

Dzięki tej publikacji dowiesz się:

1. Jak przygotować jednostkę do zamknięcia ksiąg rachunkowych?

2. Jak sporządzić inwentaryzacje w jednostce służby zdrowia?

3. Co zrobić w przypadku ujawnienia błędów w poprzednim sprawozdaniu finansowym?

4. Jak przygotować bilans w spzoz?

5. Jak przygotować rachunek zysków i strat w spzoz?

6. Co powinna zawierać informacja dodatkowa?

7. Jak przygotować zestawienie zmian w kapitale własnym?

8. Jak przygotować rachunek przepływów pieniężnych? 

9. Jak przygotować raport ekonomiczno-finansowy?

10. W jakim zakresie sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta? 

Strona produktowa N/D
Grupa docelowa księgowa, główna księgowa
Format B5
Liczba stron 100
Oprawa miękka
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Katarzyna Bednarska
Autor Zuzanna Świerc

Wykaz skrótów
Wprowadzenie
Rozdział 1. Podstawy prawne gospodarki finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Rozdział 2. Harmonogram prac związanych z rocznym sprawozdaniem finansowym
Rozdział 3. Inwentaryzacja
Rozdział 4. Roczne sprawozdanie finansowe
4.1. Sporządzenie zestawień obrotów i sald księgi głównej i ksiąg pomocniczych oraz zamknięcie ksiąg rachunkowych
4.2. Błędy stwierdzone w sprawozdaniu finansowym roku poprzedniego
4.3. Elementy składowe rocznego sprawozdania finansowego
4.3.1. Bilans
4.3.2. Rachunek zysków i strat
4.3.3. Informacja dodatkowa
4.3.4. Zestawienie zmian w kapitale własnym
4.3.5. Rachunek przepływów pieniężnych
Rozdział 5. Badanie sprawozdania przez biegłego rewidenta
Rozdział 6. Procedura zatwierdzenia sprawozdania, obowiązki w zakresie zgłoszenia, publikacji sprawozdania i przechowywania dokumentów
Rozdział 7. Raport ekonomiczno-finansowy
Rozdział 8. Powiązania planu kont z pozycjami sprawozdania finansowego
Wykaz aktów prawnych
Wykaz tabel