Sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowej za 2018 rok - krok po kroku

59,90 zł

"Sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowej za 2018 rok ─ krok po kroku" to kompendium dla zarządzających oraz księgowych. Zawiera omówienie poprawnego sposobu przygotowania sprawozdania, w tym aktualne wzory i przykłady. Wskazuje, jakich błędów unikać poprzez prezentację prawidłowo wypełnionych elementów sprawozdania. Poradnik zawiera także omówienie najnowszych zmian w składaniu sprawozdań, które obowiązują od 1 października 2018 r.

Dostępność: W magazynie Realizacja: 48h od daty wydania + czas dostawy zamówienia

Zamów: 22 518 28 27

"Sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowej za 2018 rok ─ krok po kroku" to poradnik, który w wyczerpujący sposób prezentuje metody opracowania sprawozdania finansowego w organizacji pozarządowej. Zawiera informacje zgodne z aktualnym stanem prawnym. Autorka, dr Katarzyna Trzpioła na licznych przykładach wyjaśnia, na co zwracać szczególną uwagę, aby nie popełniać błędów.

Więcej informacji
Nazwa produktu Sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowej za 2018 rok - krok po kroku
ISBN 978-83-269-7704-6
Data wydania 20.09.2018
Symbol UNJ0011
Opis hasłowy organizacja pozarządzowa, organizacja pożytku publicznego, NGO, OPP, sprawozdanie finansowe
Korzyści dla Ciebie

Z publikacji Czytelnik dowie się:
Jakim obowiązkom muszą sprostać NGO, które dotyczą sprawozdań finansowych?
Jak przygotować sprawozdanie finansowe za 2018 rok?
Jak zaprezentować aktywa i pasywa w bilansie NGO?
Jak opracować rachunek zysków i strat?
Jak wysłać do KRS sprawozdanie finansowe wg nowych przepisów?
Jak sporządzić sprawozdanie niektórych jednostek jako jednostek mikro?

Strona produktowa N/D
Grupa docelowa kadra zarządzająca, księgowa
Format N/D
Liczba stron 160
Oprawa miękka
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Katarzyna Bednarska
Autor Katarzyna Trzpioła

Spis treści
Sprawozdanie organizacji pozarządowej – jak je przygotować:
§  Sprawozdanie fundacji i stowarzyszenia
§  Sprawozdanie jednostki mikro
§  Sprawozdanie jednostki małej
Obowiązki NGO dotyczące sporządzania sprawozdań finansowych:
§  Zróżnicowanie obowiązku badania
§  Zdarzenia po dniu bilansowym
§  Zatwierdzenie sprawozdania
§  Publikacja sprawozdania finansowego
§  Zmiany w składaniu sprawozdań od 2018 roku
Aktywa i pasywa w bilansie NGO
Grupa A: Aktywa trwałe:
§  Grupa A.I. Wartości niematerialne i prawne
§  Grupa A.II. Rzeczowe aktywa trwałe
§  Grupa A.III. Należności długoterminowe
§  Grupa A.IV. Inwestycje długoterminowe
§  Grupa A.V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Grupa B: Aktywa obrotowe
§  Grupa B.I. Zapasy
§  Grupa B.II. Należności krótkoterminowe
§  Grupa B.III. Inwestycje krótkoterminowe
§  Grupa B.IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Grupa C: Należne wpłaty na fundusz statutowy
Grupa A: Kapitały (fundusze) własne
§  Zysk/strata z lat ubiegłych
§  Zysk/strata netto
Grupa B: Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
§  Rezerwy
§  Rozliczenia międzyokresowe bierne
§  Zobowiązania
§  Fundusze specjalne
§  Rozliczenia międzyokresowe
Informacja dodatkowa w organizacji non profit
§  Najważniejsze informacje
§  Dane wynikowe
Rachunek zysków i strat:
§  Wariant porównawczy i kalkulacyjny
§  Prezentacja poszczególnych pozycji RZiS
§  Załącznik nr 6 to wersja kalkulacyjna
§  Pozostałe części rachunku zysków i strat
§  Wynik finansowy czy nadwyżka przychodów
§  Sprawozdanie finansowe NGO jako małej jednostki:
§  Informacja dodatkowa
Sprawozdanie niektórych jednostek jako jednostek mikro:
§  Bilans jednostki mikro
§  Aktywa trwałe
§  Aktywa obrotowe
§  Kapitał własny
§  Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
§  Rachunek zysków i strat
§  Pozostałe elementy sprawozdania finansowego jednostki mikro
Rachunek przepływów pieniężnych:
§  Rodzaje działalności
§  Metody prezentacji przepływów pieniężnych
§  Zdarzenia związane z działalnością operacyjną
§  Korekta wyniku o amortyzację
§  Uwaga na błędy dotyczące eliminowania różnic kursowych
§  Niektóre odsetki trzeba wyeliminować
§  Prawidłowa zmiana stanu kapitału obrotowego
Podstawa prawna