Składki ZUS 2019

69,00 zł

W książce znajdziesz szczegółowe wyjaśnienia naten temat wraz z przykładami liczbowymi i podstawami prawnymi.

Ale to nie wszystko. Poznaj inne zmiany w rozliczaniu składek swoich pracowników i współpracowników.

 

Dostępność: W magazynie Realizacja: 24h (dni robocze) + czas dostawy zamówienia

Zamów: 22 518 28 27

Wzrost płacy minimalnej oznacza dodatkową pracę dla działów kadrowo-płacowych.

Poziom minimalnego wynagrodzenia wpływa bowiem na wysokość wielu świadczeń wypłacanych w ramachstosunku pracy oraz na podstawy wymiaru składek niektórych grup ubezpieczonych.

Sprawdź nowe wysokości składek oraz zmiany przepisów.

Więcej informacji
Nazwa produktu Składki ZUS 2019
ISBN 978-83-269-8078-7
Data wydania 9 sty 2019
Symbol UOB0237
Opis hasłowy ZUS, składki ZUS, ubezpieczenia emerytlano-rentowe, wynagrodzenie minimalne, zwolnienia składkowe
Korzyści dla Ciebie

Z książki dowiesz się:

• Jakie zmiany w rozliczaniu składek ZUS czekają na płatnikóww 2019 roku;

• Jak rozliczać składki na przełomie roku;

• Jak dokonywać korekt do ZUS i jakie formularze przesyłać;

• Jak powinny się rozliczać z ZUS osoby prowadzące pozarolnicządziałalność gospodarczą

Grupa docelowa Firmy, budżetówka, państwowe i samorządowe instytucje kultury, osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą
Format B5
Liczba stron 195
Oprawa miękka
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Agnieszka Gorczyca
Autor Mariusz Pigulski

Rozdział 1. Zmiany w składkach ZUS w 2018 i 2019 roku

 • Nowe reguły rozliczania i opłacania składek ZUS
 • Podniesienie podstawy wymiaru składki zdrowotnej należnej
 • z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym
 • Wynagrodzenie minimalne od 1 stycznia 2019 r. a składki ZUS
 • Składniki pensji wliczane do kwoty minimalnego wynagrodzenia
 • Wyrównanie do płacy minimalnej
 • Minimalne w proporcji do etatu
 • Kwota wolna od potrąceń
 • Niższy wymiar etatu to mniejsza kwota wolna
 • Kwota wolna na przełomie roku
 • Dodatki i ryczałt za pracę w porze nocnej
 • Ryczałt za noce do przeliczenia
 • Rekalkulacja ryczałtu za godziny nadliczbowe
 • Przeliczenie podstawy urlopowej i ekwiwalentowej
 • Wynagrodzenie przestojowe
 • Wynagrodzenie za miesiąc niewykonywania pracy
 • Najniższa podstawa wymiaru świadczeń za czas choroby, wypadku,
 • opieki i macierzyństwa
 • Składka na FP
 • Kilka źródeł przychodu
 • Problematyczny przełom roku
 • Przy umowach zlecenia przesądzający jest moment wypłaty
 • Oskładkowanie zleceń w 2019 roku
 • Świadczenie pieniężne dla praktykanta
 • Najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne
 • i rentowe osób na urlopach wychowawczych
 • Podstawa wymiaru składek społecznych przedsiębiorców
 • Dokumentacja pracownicza
 • Sposób wypłaty wynagrodzeń pracownikom
 • Składki ZUS przedsiębiorców zależne od wysokości przychodów

 

Rozdział 2. Najnowsze wyroki sądowe

 • Limit podstawy wymiaru składek ZUS nadal będzie obowiązywać
 • Długi na rzecz ZUS spłaca się w pierwszej kolejności
 • Pracodawca nie może żądać od pracownika zwrotu zapłaconych
 • składek ZUS
 • Tymczasowe ustalenie ubezpieczenia w innym kraju nie jest równoznaczne z decyzją w tej sprawie

 

Rozdział 3. Składki emerytalno-rentowe

 • Są dwie grupy przychodów wyłączonych z podstawy wymiaru składek
 • Wypłaty pieniężne
 • Ekwiwalenty i ryczałty
 • Inne kwoty i należności
 • Świadczeń finansowanych z ZFŚS nie wlicza się do podstawy
 • wymiaru składek
 • Posiłki nie są oskładkowane pod pewnymi warunkami
 • Korzyści materialne dla pracowników nie są oskładkowane
 • Inne świadczenia
 • Skutki nieprawidłowego ustalenia podstawy wymiaru
 • Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe
 • nie jest ograniczona w skali roku
 • Ograniczenie składek emerytalno-rentowych
 • Powstanie nadpłaty lub niedopłaty
 • Zwrot albo dopłata składek
 • Korekta druków rozliczeniowych
 • Odsetki za zwłokę
 • Opłata dodatkowa
 • Wyłączenie z ubezpieczenia chorobowego
 • Dodatkowe sankcje dla płatników składek
 • Najczęstsze problemy płatników
 • Niekorygowanie podstawy składki zdrowotnej
 • Nieprzekazanie pracownikowi nadpłaconych składek
 • Nieprzeliczenie podstawy wymiaru świadczeń chorobowych
 • Oczekiwanie na decyzję ZUS w sprawie odsetek za zwłokę
 • Po przekroczeniu rocznej kwoty granicznej trzeba wystąpić o nadpłacone składki
 • Informacji o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek nie zamieszcza się w deklaracjach ZUS DRA
 • Przy kilku płatnikach kontrolującym jest ubezpieczony
 • Oświadczenia o przekroczeniu rocznej kwoty granicznej warto żądać na piśmie
 • W oświadczeniu pracownika powinny się znaleźć określone dane
  • przekroczeniu kwoty granicznej może poinformować ZUS
  • osiągnięciu rocznej kwoty granicznej informuje się ZUS w ZUS RCA
  • nadpłatę należy wystąpić do ZUS
 • Płatnik składa do ZUS wniosek o zwrot nienależnie opłaconych składek
 • Przed zwrotem nadpłaconych składek konieczna jest korekta dokumentów rozliczeniowych
 • Należy skorygować zaniżoną składkę zdrowotną
 • Płatnik rozlicza się z ubezpieczonym
 • Tylko w jednym przypadku pracownik może otrzymać zwrot składek bezpośrednio od ZUS
 • Co zrobić w przypadku nadpłaty składek
 • Co robi pracownik, aby odzyskać nadpłacone składki
 • Co robi pracodawca

 

Rozdział 4. Składka chorobowa

 • Ubezpieczenie chorobowe może być obowiązkowe, jak w przypadku
 • pracowników, lub dobrowolne, jak u zleceniobiorców
 • Składki dobrowolne są ograniczone

 

Rozdział 5. Składka wypadkowa

 • Kto jest płatnikiem składek na ubezpieczenie wypadkowe
 • Informacja o składce wypadkowej dostępna przez Internet
 • ZUS IWA – informacja niezbędna do ustalenia składki
 • Samodzielne ustalenie stopy procentowej
 • Brak REGON a termin opłacenia składki – jak postąpić
 • Podwyższenie, zawyżenie lub zaniżenie składki
 • Składki w dokumentacji ZUS
 • Imienne raporty miesięczne ZUS RCA oraz ZUS RZA
 • Nie każdy płatnik składa druki rozliczeniowe
  • zmianie wymiaru czasu pracy informuje się w ZUS RCA
 • Imienne raporty – do weryfikacji ubezpieczonych
 • Korekta raportów rozliczeniowych
 • Deklaracja rozliczeniowa ZUS DRA
 • Druk ZUS IWA – obowiązek części płatników
 • Jakie dane zamieszczamy w składanym dokumencie
 • Informacje wykazywane w druku ZUS IWA
 • Częste błędy przy wypełnianiu ZUS IWA
 • Korekta ZUS IWA – tylko w określonym terminie

 

Rozdział 6. Składki na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych

 • Składki na FP
 • Ważna jest wysokość przychodu
 • Praca przez część miesiąca
 • Przy pracy na część etatu nie dokonuje się przeliczeń
 • Dochody z kilku źródeł należy zsumować
 • Ubezpieczenia muszą być obowiązkowe
 • Podstawa i wysokość składek na FP
 • Wysokość składki na FP określa ustawa budżetowa i obecnie
 • wynosi ona 2,45%
 • Nie za każdego pracownika nalicza się składki na FP
 • Składki na FGŚP
 • Składki na FGŚP nalicza się nie tylko za pracowników
 • Pracownik nie płaci składek na FGŚP
 • Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP)
 • Wymiar czasu pracy jest nieważny
 • Składki na FEP generalnie opłacane są za pracowników
 • Nie każdy przychód należy uwzględnić w podstawie wymiaru
 • Składki rozlicza się w ZUS DRA

 

Rozdział 7. Składka zdrowotna

 • Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne
 • Podstawa jest podobna, ale nie identyczna
 • U przedsiębiorców podstawa jest wyższa
 • Składka zdrowotna – bez ograniczeń i dzielenia
 • Nie wszystkie świadczenia chorobowe są wyłączone z podstawy wymiaru
 • składki zdrowotnej
 • Obniżanie składki zdrowotnej
 • Rodziny nie trzeba oskładkować

 

Rozdział 8. Składki od umów cywilnoprawnych

 

Rozdział 9. Składki dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą

 • Kiedy można zmniejszyć podstawę
 • Składki wypadkowe oraz chorobowe
 • Składka zdrowotna od wyższej podstawy
 • Składka zdrowotna nie zawsze musi być opłacana
 • Składka na FP tylko od pełnej podstawy składek emerytalno-rentowych

 

Rozdział 10. O jakich zmianach dotyczących pracownika należy informować ZUS

 • Jakie terminy i jakie druki
 • Zmiana danych identyfikacyjnych
 • Zmiana wymiaru czasu pracy
 • Uzyskanie uprawnień emerytalno-rentowych lub stopnia
 • niepełnosprawności
 • Zmiana adresu
 • Przerwa w opłacaniu składek emerytalno-rentowych
 • Podpisanie dodatkowej umowy o pracę to też zmiana
 • Zmiana rodzaju umowy o pracę
 • Zawieszenie ubezpieczeń pracowniczych
 • Przesunięcie pracownika do pracy szczególnej
 • Zmiana nazwiska
 • Zmiana nazwiska dziecka
 • Zmiana adresu członka rodziny
 • Utrata prawa do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny
 • Ustanie stosunku pracy
 • Wypłaty po zakończeniu pracy szczególnej a składki na FEP
 • Zakończenie pracy szczególnej w trakcie miesiąca
 • Wypłata wynagrodzenia w miesiącu kolejnym po zakończeniu pracy szczególnej
 • Ustanie stosunku pracy w trakcie miesiąca
 • Okresowe wykonywanie pracy szczególnej
 • Składniki kwartalne, półroczne i roczne w wynagrodzeniu pracownika
 • Składniki wynagrodzeń wypłacane w czasie choroby
 • Wypłaty po przekroczeniu „trzydziestokrotności”

 

Rozdział 11. Rozliczanie kontraktu menedżerskiego

 • Kontrakt menedżerski jako jedyny tytuł do ubezpieczeń
 • Kontrakt menedżerski zawarty z obcą osobą
 • Kontrakt menedżerski zawarty z własnym pracownikiem

 

Rozdział 12. Zwolnienia składkowe i podatkowe