Składki 2018. Zmiany, dokumentacja, rozliczenia z ZUS

Cena promocyjna 48,30 zł Regular Price 69,00 zł

Poznaj zmiany w składkach wynikające z podniesienia płacy minimalnej od 1 stycznia 2018 r. i ze zmiany wielu przepisów. Przekonaj się, jak rozliczać wszystkie składki w 2018 roku.

Dostępność: W magazynie

Zamów: 22 518 28 27

Rok 2018 przynosi istotne modyfikacje w zakresie szeroko pojętych ubezpieczeń zusowskich. Zmienia się przede wszystkim sposób wnoszenia opłat tytułem składek ZUS oraz poziom wielu istotnych wskaźników (związanych m.in. z podniesieniem płacy minimalnej). Ponadto likwidacji ulega ograniczenie rocznej podstawy wymiaru składki emerytalnej i rentowej. Do sporych zmian doszło także w trakcie 2017 r. Dotknęły one np. zaświadczeń o niezaleganiu w opłacaniu składek, wydawania interpretacji zusowskich czy nowych uprawnień ZUS do wskazywania faktycznego płatnika składek.

Więcej informacji
Nazwa produktu Składki 2018. Zmiany, dokumentacja, rozliczenia z ZUS
ISBN 978-83-269-6863-1
Data wydania 16.01.2018
Symbol UOB0194
Opis hasłowy składki ZUS, umowa o pracę, umowa zlecenia, minimalna stawka godzinowa
Korzyści dla Ciebie

Z książki dowiesz się:

Jakie zmiany w rozliczaniu składek ZUS czekają na płatników w 2018 roku
Jak rozliczać składki na przełomie roku
Jak dokonywać korekt do ZUS Jak rozliczać składki ZUS zleceniobiorców

Strona produktowa N/D
Grupa docelowa specjalista ds.ZUS i płac, właściciel firmy, kadrowa, biura rachunkowe
Format B5
Liczba stron 190
Oprawa miękka
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Agnieszka Gorczyca
Autor Bogdan Majkowski, Mariusz Pigulski

Rozdział 1. Zmiany w składkach ZUS  2017 r. i 2018 r.

 • Nowe zasady rozliczania i opłacania składek
 • Likwidacja rocznego ograniczenia podstawy składki emerytalnej i rentowej w 2018 r.
 • Zmiany w składkach wynikające z podniesienia płacy minimalnej od 1 stycznia 2018 r.
 • Zmiany w opłacaniu składek za nianie zatrudnione na podstawie umowy uaktywniającej
 • Zmiany w opłacaniu składek na FGŚP od 5 września 2017 r.
 • Ustalanie przez ZUS właściwego płatnika składek
 • Zmiany w wydawaniu zusowskich interpretacji
 • Uproszczenia dotyczące zaświadczeń o niezaleganiu w płatnościach ZUS
 • Koniec z ulgowymi odsetkami za zwłokę
 • Zniesienie dodatkowej opłaty
 • Rozszerzenie definicji płatnika składek
 • Zmiany w zgłoszeniach do ZUS dla przedsiębiorców
 • Złagodzenie sankcji za nieprawidłowości w ustalaniu składki wypadkowej
 • Nowy kod wyrejestrowania
 • Do 28 lutego 2018 r. należy złożyć roczną informację o pobranych składkach
 • Składki na ubezpieczenia społeczne
 • Wzrosły składki za pracowników otrzymujących co miesiąc płacę minimalną
 • Część przedsiębiorców też więcej zapłaci
 • Kogo jeszcze objął wzrost obciążeń składkowych
 • Pracodawca otrzyma większe refundacje za bezrobotnych
 • Składki na Fundusz Pracy
 • Podstawa warunkująca naliczanie składek jest wyższa
 • Dochody osiągane z kilku źródeł należy przeliczyć
 • Podleganie ubezpieczeniom
 • Podwyżka wynagrodzenia minimalnego wpływa na obowiązek ubezpieczeń przy zbiegu tytułów do nich
 • Świadczenia chorobowe
 • Czy przeliczać podstawy najniższych zasiłków
 • Podwyższanie kwoty zasiłku macierzyńskiego

Rozdział 2. Składki emerytalno-rentowe

 • Są dwie grupy przychodów wyłączonych z podstawy wymiaru składek
 • Wypłaty pieniężne
 • Nie każdą nagrodę jubileuszową należy oskładkować
 • Odprawy i odszkodowania przy rozwiązaniu stosunku pracy nie są oskładkowane
 • Ekwiwalenty i ryczałty
 • Koszty ponoszone przez pracodawcę w związku ze składkami z tytułu umów ubezpieczenia na życie nie są oskładkowane do pewnego limitu
 • Inne kwoty i należności
 • Świadczeń finansowanych z ZFŚS nie wlicza się do podstawy wymiaru składek
 • Posiłki nie są oskładkowane pod pewnymi warunkami
 • Korzyści materialne dla pracowników nie są oskładkowane
 • Inne świadczenia
 • Skutki nieprawidłowego ustalenia podstawy wymiaru
 • Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe nie jest ograniczona
 • Ograniczenie składek emerytalno-rentowych
 • Konsekwencje nieprawidłowej podstawy
 • Powstanie nadpłaty lub niedopłaty
 • Zwrot albo dopłata składek
 • Korekta druków rozliczeniowych
 • Odsetki za zwłokę
 • Wyłączenie z ubezpieczenia chorobowego
 • Dodatkowe sankcje dla płatników składek
 • Najczęstsze problemy płatników
 • Niekorygowanie podstawy składki zdrowotnej
 • Nieprzekazanie pracownikowi nadpłaconych składek
 • Nieprzeliczenie podstawy wymiaru świadczeń chorobowych
 • Po przekroczeniu rocznej kwoty granicznej trzeba wystąpić o nadpłacone składki
 • Płatnicy sami pilnują kwoty granicznej
 • Informacji o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek nie zamieszcza się w deklaracjach ZUS DRA
 • Przy kilku płatnikach kontrolującym jest ubezpieczony
 • W oświadczeniu pracownika powinny się znaleźć określone dane
 • przekroczeniu kwoty granicznej może poinformować ZUS
 • Podstawę wymiaru składek w miesiącu przekroczenia liczy się na bazie wzoru
 • osiągnięciu rocznej kwoty granicznej informuje się ZUS w ZUS RCA
 • nadpłatę należy wystąpić do ZUS
 • Płatnik składa do ZUS wniosek o zwrot nienależnie opłaconych składek
 • Przed zwrotem nadpłaconych składek konieczna jest korekta dokumentów rozliczeniowych
 • Należy skorygować zaniżoną składkę zdrowotną
 • Płatnik rozlicza się z ubezpieczonym
 • Tylko w jednym przypadku pracownik może otrzymać zwrot składek bezpośrednio od ZUS
 • Składki emerytalno-rentowe w pytaniach i odpowiedziach
 • Ryczałt za godziny nadliczbowe jest oskładkowany
 • Wyłączenie dodatku stażowego z podstawy wymiaru jest ograniczone
 • Składki od wynagrodzenia z tytułu umów o zakazie konkurencji zależą od tego, czy wypłaca się je obecnemu czy byłemu pracownikowi
 • Do wypłaconego ryczałtu na jazdy lokalne dla chorego pracownika trzeba doliczyć odsetki
 • Dieta powinna być zmniejszona
 • Zaliczka na poczet przyszłego wynagrodzenia
 • Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe zasądzone przez sąd
 • Podstawa składek w przypadku nałożenia kary pieniężnej
 • Wypłata dla wdowy po pracowniku nie będzie oskładkowana
 • Paczki z funduszu socjalnego muszą być finansowane zgodnie z przepisami
 • Korekta 30-krotności dotycząca zmarłego pracownika może się rozciągnąć w czasie
 • Pracownik nie musi otrzymać dodatkowych informacji od pracodawcy
 • przekroczeniu kwoty granicznej pracownik może poinformować ustnie
 • Kwotę nadpłaty należy obliczyć dokładnie
 • Wyrównanie po przekroczeniu rocznej podstawy
 • Informacje o przekroczeniu należy umieścić w zaświadczeniu ZUS Rp-7

 

Rozdział 3. Składka chorobowa

 • Ubezpieczenie chorobowe może być obowiązkowe, jak w przypadku pracowników, lub dobrowolne, jak u zleceniobiorców
 • Składki dobrowolne są ograniczone
 • To sami zainteresowani decydują, od jakiego dnia chcą przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego

Rozdział 4. Składki wypadkowe po 31 marca 2017 r.

 • Niektórym płatnikom stopę procentową składek wypadkowych ustala ZUS
 • Trzeba sprawdzić liczbę ubezpieczonych
 • Uwzględnia się ubezpieczonych nawet przez jeden dzień
 • Dwukrotne ubezpieczenie w jednym miesiącu nie ma znaczenia
 • Trzeba ustalić przeciętną liczbę ubezpieczonych
 • Zawiadomienie z ZUS o obowiązującej stopie składek wypadkowych
 • Co zrobić w razie braku informacji z ZUS?
 • Kiedy stawka odpowiada połowie najwyższej stopy określonej w rozporządzeniu
 • Firmy do dziewięciu ubezpieczonych
 • Płatnicy bez numeru REGON mają stałą stopę procentową składki
 • Stopa składek według PKD
 • Trzeba ustalić grupę działalności
 • Nie zawsze decyduje REGON z 31 grudnia poprzedniego roku
 • Trzeba sprawdzić obowiązującą stopę składek wypadkowych
 • Składki w nowej wysokości od wszystkich wypłat dokonanych po 31 marca

Rozdział 5. Składki na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych

 • Składki na FP
 • Ważna jest wysokość przychodu
 • Praca przez część miesiąca
 • Przy pracy na część etatu nie dokonuje się przeliczeń
 • Dochody z kilku źródeł należy zsumować
 • Ubezpieczenia muszą być obowiązkowe
 • Podstawa i wysokość składek na FP
 • Wysokość składki na FP określa ustawa budżetowa i w latach 2017–2018 wynosi ona 2,45% 
 • Nie za każdego pracownika nalicza się składki na FP
 • Składki na FGŚP
 • Składki na FGŚP nalicza się nie tylko za pracowników
 • Pracownik nie płaci składek na FGŚP
 • Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP)
 • Wymiar czasu pracy jest nieważny
 • Składki na FEP generalnie opłacane są za pracowników
 • Nie każdy przychód należy uwzględnić w podstawie wymiaru
 • Składki rozlicza się w ZUS DRA
 • Składki na FP, FGŚP oraz FEP w pytaniach i odpowiedziach
 • Umowa o dzieło nie musi być oskładkowana
 • Syn właściciela firmy zatrudniony na podstawie umowy o pracę płaci wszystkie składki
 • Działalność prowadzona samodzielnie a obowiązek liczenia składek na FP i FGŚP
 • Nagroda jubileuszowa nie zawsze będzie oskładkowana
 • Praca wykonywana przez część miesiąca oznacza mniejsze składki
 • Premia za okres, kiedy nie była świadczona praca szczególna
 • Przekroczenie rocznej kwoty granicznej w miesiącu rozpoczęcia pracy objętej składkami na FEP

Rozdział 6. Składka zdrowotna

 • Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne
 • Podstawa jest podobna, ale nie identyczna
 • U przedsiębiorców podstawa jest wyższa
 • Składka zdrowotna – bez ograniczeń i dzielenia
 • Nie wszystkie świadczenia chorobowe są wyłączone z podstawy wymiaru składki zdrowotnej
 • Obniżanie składki zdrowotnej
 • Rodziny nie trzeba oskładkować

Rozdział 7. Składki w dokumentacji ZUS

 • Druki składkowe
 • Imienne raporty miesięczne ZUS RCA
 • Imienne raporty miesięczne ZUS RCA oraz ZUS RZA
 • Nie każdy płatnik musi składać druki rozliczeniowe
 • zmianie wymiaru czasu pracy informuje się w ZUS RCA
 • Informacje zawarte w imiennych raportach miesięcznych należy przekazać ubezpieczonym w celu ich weryfikacji
 • Korektę raportów rozliczeniowych przeprowadza się zawsze za pomocą tego samego rodzaju raportu, w którym wykazano błędne dane
 • Deklaracja rozliczeniowa ZUS DRA
 • Druk ZUS IWA musi być złożony do końca stycznia
 • Jakie dane zamieszcza się w składanym dokumencie
 • Na co zwracać uwagę, wypełniając ZUS IWA
 • Jest to jeden z najczęściej popełnianych błędów
 • Korektę złożonej już informacji można zrobić tylko w określonym terminie
 • Składki w dokumentacji ZUS w pytaniach i odpowiedziach
 • Z jakim kodem rozliczyć premię
 • Wypłata premii po wyrejestrowaniu z ubezpieczeń
 • Powrót do pracy po urlopie wychowawczym należy wykazać w ZUS
 • Za zleceniobiorcę trzeba złożyć dwa raporty
 • Jak rozliczyć odprawę rentową
 • Gdzie wykazać składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
 • Składki na FEP można rozliczyć za część miesiąca
 • Sumy wykazane w deklaracji można skorygować na dwa sposoby

Rozdział 8

Składki z tytułu pracy  na urlopach macierzyńskich i wychowawczych

 • Urlop macierzyński i urlop rodzicielski – czy można pracować
 • Ubezpieczenia z umowy zlecenia
 • Umowa o dzieło bez składek
 • Umowa o pracę na ogólnych zasadach
 • Podstawa składek
 • Dokumenty do ZUS
 • Urlop wychowawczy
 • Ze zlecenia oraz umowy o pracę ubezpieczenia obowiązkowe
 • Brak ubezpieczeń z umowy o dzieło
 • Formularze dla ZUS
 • Inne formy zarobkowania

Rozdział 9

Składki zleceniobiorców i wykonawców dzieła

 • Kiedy umowa zlecenia nie podlega ubezpieczeniom
 • Od umów zlecenia nie zawsze płaci się składki na Fundusz Pracy
 • Ubezpieczenie chorobowe od umowy zlecenia
 • Składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych od umów zlecenia
 • Podstawa wymiaru składek z tytułu umowy zlecenia
 • Terminy opłacania składek od umowy zlecenia
 • Dokumentacja składkowa za zleceniobiorców           
 • Składki w przypadku umowy zlecenia trwającej kilka miesięcy, w której odpłatność określono w stawce kwotowej
 • Roczny limit podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu umowy zlecenia
 • Dodatkowe umowy cywilnoprawne zawierane z pracownikami
 • Umowa zlecenia z własnym pracownikiem jest oskładkowana
 • Umowa zlecenia ze studentem, który jest własnym pracownikiem, jest oskładkowana
 • Umowa zlecenia z emerytem lub rencistą, który jest własnym pracownikiem, również jest oskładkowana
 • Wyłączenia z podstawy wymiaru składek dla zleceniobiorców
 • Wyłączenia składkowe, które nie dotyczą zleceniobiorców
 • Umowa o dzieło z własnym pracownikiem jest oskładkowana
 • Umowę o dzieło z emerytem lub rencistą, który jest własnym pracownikiem, wykazuje się w ZUS RCA
 • Pracownika na urlopie bezpłatnym, wychowawczym czy zasiłku macierzyńskim nie zgłasza się do ubezpieczeń
 • Przy umowie o dzieło zawartej z własnym pracodawcą przez osobę prowadzącą działalność pozarolniczą decyduje wysokość wynagrodzenia
 • ZUS może zakwestionować zawarcie umowy cywilnoprawnej
 • Środki odwoławcze
 • Korekta druków po uznaniu zleceń za umowę o pracę
 • Składki też mogą wymagać skorygowania
 • Składki zleceniobiorców i wykonawców dzieła w pytaniach i odpowiedziach
 • Zlecenie ze studentem – własnym pracownikiem traktuje się jak etat
 • Przy zleceniu emerytów i rencistów trzeba sprawdzić, czy są oni pracownikami i ile zarabiają
 • Pracownika zleceniobiorcę nie zgłasza się do ZUS
 • Pracownika zleceniobiorcę na urlopie macierzyńskim zgłasza się do ubezpieczeń na jego prośbę
 • Zleceniobiorca może dobrowolnie przystąpić do ubezpieczeń
 • Pracownika zleceniobiorcę na urlopie bezpłatnym i wychowawczym zgłasza pracodawca
 • Zleceniobiorców należy objąć ubezpieczeniem wypadkowym
 • Pracownika zleceniobiorcę z niskim wynagrodzeniem zawsze się zgłasza
 • Niektórzy mogą zrezygnować z ubezpieczeń
 • Przy zgłoszeniu do ubezpieczeń należy złożyć druk ZUS ZUA
 • Przy kilku umowach zlecenia decyduje wysokość łącznej miesięcznej podstawy składek
 • Jak długo można kontynuować ubezpieczenie
 • Zleceniobiorca, który jest pracownikiem w innej firmie

Rozdział 10

Składki dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą

 • Podstawy przy składce emerytalno-rentowej są różne
 • Kiedy można zmniejszyć podstawę
 • Składki wypadkowe oraz chorobowe
 • Składka zdrowotna od wyższej podstawy
 • Składka zdrowotna nie zawsze musi być opłacana
 • Składka na FP tylko od pełnej podstawy składek emerytalno-rentowych