FabrykaWiedzy.com
Składki 2017. Zmiany, dokumentacja, rozliczenia z ZUS
Promocja
-40%
Składki 2017. Zmiany, dokumentacja, rozliczenia z ZUS

Składki 2017. Zmiany, dokumentacja, rozliczenia z ZUS

Poznaj zmiany w składkach wynikające z podniesienia płacy minimalnej od 1 stycznia 2017 r. oraz zmiany w ozusowaniu osób oddelegowanych za granicę. Przekonaj się, jak rozliczac wszystkie składki w 2017 roku.

Normalna cena: 69,00 zł

Cena promocyjna: 41,58 zł


brutto

Dostępność: W magazynie

Realizacja: 24h (dni robocze) + czas dostawy zamówienia

Dodaj do koszyka

Interesuje Cię ten produkt?

Szczegóły

Wzrost płacy minimalnej oznacza na przełomie roku dodatkową pracę dla działów kadrowo-płacowych. Poziom minimalnego wynagrodzenia wpływa bowiem na wysokość wielu świadczeń wypłacanych w ramach stosunku pracy oraz na podstawy wymiaru składek niektórych grup ubezpieczonych. W książce znajdziesz szczegółowe wyjaśnienai na ten temat wraz z przykłądami liczbowymi i podstawami prawnymi.

Spis treci

Rozdział 1. Zmiany w składkach w 2016 roku i w 2017 roku

 • Zmiany w oskładkowaniu zleceń wynikające z nowelizacji ustawy systemowej 
 • Zmiany w zgłoszeniach do ZUS dla przedsiębiorców
 • Wyrok TK dotyczący podstawy składek ZUS osób oddelegowanych za granicę  
 • Do 29 lutego 2016 r. należy złożyć roczną informację o pobranych składkach  
 • Składki na ubezpieczenia społeczne
 • Wzrost obciążeń za niektórych pracowników  
 • Większe daniny zusowskie przedsiębiorców  
 • Inni ubezpieczeni
 • Większe refundacje za bezrobotnych
 • Nowe formy wsparcia przy zatrudnianiu młodych bezrobotnych 
 • Składki na Fundusz Pracy
 • Podstawa warunkująca naliczanie składek
 • Dochody osiągane z kilku źródeł  
 • Podleganie ubezpieczeniom
 • Podwyżka wynagrodzenia minimalnego a obowiązek ubezpieczeń przy zbiegu tytułów do nich  
 • Świadczenia chorobowe
 • Przeliczenie podstawy najniższych zasiłków

Rozdział 2. Składki emerytalno-rentowe  

 • Przychody wyłączone z podstawy wymiaru składek
 • Nagrody jubileuszowe
 • Odprawy i odszkodowania przy rozwiązaniu stosunku pracy
 • Ekwiwalenty i ryczałty
 • Koszty ponoszone przez pracodawcę w związku ze składkami z tytułu umów ubezpieczenia na życie
 • Inne kwoty i należności
 • Świadczenia finansowane z ZFŚS a podstawa wymiaru
 • Warunki nieoskładkowania posiłków
 • Korzyści materialne dla podwładnych
 • Inne świadczenia
 • Skutki nieprawidłowego ustalenia podstawy wymiaru składek
 • Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe
 • Ograniczenie składek emerytalno-rentowych
 • Konsekwencje nieprawidłowej podstawy
 • Zwrot albo dopłata składek
 • Korekta druków rozliczeniowych
 • Odsetki za zwłokę
 • Opłata dodatkowa
 • Wyłączenie z ubezpieczenia chorobowego
 • Dodatkowe sankcje dla płatników składek
 • Najczęstsze problemy płatników
 • Pomijanie wynagrodzenia chorobowego w podstawie wymiaru składek zdrowotnych
 • Niekorygowanie podstawy składki zdrowotnej
 • Nieprzekazanie pracownikowi nadpłaconych składek
 • Nieprzeliczenie podstawy wymiaru świadczeń chorobowych
 • Oczekiwanie na decyzję ZUS w sprawie odsetek za zwłokę
 • Wniosek o nadpłacone składki w związku z przekroczeniem rocznej kwoty
 • granicznej  
 • Informacja o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek a deklaracja ZUS DRA  
 • Kontrola przy kilku płatnikach  
 • Pisemne oświadczenia o przekroczeniu rocznej kwoty granicznej  
 • Informacje ze strony ZUS
 • Podstawa wymiaru składek w miesiącu przekroczenia
 • ZUS RCA
 • Wystąpienie o nadpłatę
 • Wniosek do ZUS o zwrot nienależnie opłaconych składek
 • Korekta dokumentów rozliczeniowych
 • Skorygowanie zaniżonej składki zdrowotnej
 • Rozliczenie płatnika z ubezpieczonym
 • Zwrot składek bezpośrednio przez ZUS
 • Postępowanie w przypadku nadpłaty składek
 • Składki emerytalno-rentowe w pytaniach i odpowiedziach
 • Ryczałt za godziny nadliczbowe jest oskładkowany
 • Wyłączenie dodatku stażowego z podstawy wymiaru jest ograniczone
 • Składki przy umowach o zakazie konkurencji zależą od tego, czy wypłaca się je obecnemu
 • czy byłemu pracownikowi
 • Do wypłaconego ryczałtu na jazdy lokalne dla chorego pracownika trzeba doliczyć odsetki
 • Dieta powinna być zmniejszona  
 • Zaliczka na poczet przyszłego wynagrodzenia
 • Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe zasądzone przez sąd
 • Podstawa składek w przypadku nałożenia kary pieniężnej
 • Wypłata dla wdowy po pracowniku nie będzie oskładkowana  
 • Paczki z funduszu socjalnego muszą być finansowane zgodnie z przepisami
 • Korekta 30-krotności dotycząca zmarłego pracownika może rozciągnąć się w czasie
 • Pracownik nie musi otrzymać dodatkowych informacji od pracodawcy o przekroczeniu kwoty granicznej pracownik może poinformować ustnie  
 • Kwotę nadpłaty należy obliczyć dokładnie
 • Wyrównanie po przekroczeniu rocznej podstawy  
 • Informacje o przekroczeniu należy umieścić w ZUS Rp-7

 Rozdział 3. Składka chorobowa

 • Ubezpieczenie obowiązkowe lub dobrowolne
 • Ograniczenie składek dobrowolnych
 • Decyzja o przystąpieniu do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego

 Rozdział 4. Składki wypadkowe

 • Sprawdzenie liczby ubezpieczonych
 • Osoby ubezpieczone tylko przez jeden dzień
 • Dwukrotne ubezpieczenie w jednym miesiącu
 • Ustalenie przeciętnej liczby ubezpieczonych
 • Przyjęcie stanu z miesiąca, w którym zgłoszono pierwszego ubezpieczonego
 • Zawiadomienie z ZUS o obowiązującej stopie składek wypadkowych
 • Brak informacji z ZUS
 • Połowa najwyższej stopy określonej w rozporządzeniu  
 • Płatnicy bez numeru REGON
 • Stopa składek według PKD  
 • REGON z 31 grudnia poprzedniego roku
 • Sprawdzenie obowiązującej stopy składek wypadkowych
 • Składki w nowej wysokości od wszystkich wypłat dokonanych po 31 marca

 

Rozdział 5. Składki na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych

 • Składki na FP
 • Wysokość przychodu
 • Praca przez część miesiąca
 • Niepełnoetatowcy
 • Dochody z kilku źródeł
 • Podstawa i wysokość składek na FP
 • Składki na FGŚP
 • Nie tylko pracownicy
 • Składki pracownika na FGŚP
 • Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP)  
 • Wymiar czasu pracy
 • ZUS DRA
 • Składki na FP, FGŚP oraz FEP w pytaniach i odpowiedziach  
 • Umowa o dzieło nie musi być oskładkowana
 • Syn właściciela firmy zatrudniony na podstawie umowy o pracę nie zapłaci wszystkich składek
 • Działalność prowadzona samodzielnie a obowiązek liczenia składek na FP i FGŚP  
 • Nagroda jubileuszowa nie zawsze będzie oskładkowana  
 • Przekroczenie rocznej podstawy wymiaru składek dotyczy tylko składek emerytalno-rentowych
 • Praca wykonywana przez część miesiąca oznacza mniejsze składki
 • Premia za okres, kiedy nie była świadczona praca szczególna
 • Przekroczenie rocznej kwoty granicznej w miesiącu rozpoczęcia pracy objętej składkami na FEP

 Rozdział 6. Składka zdrowotna

 • Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne
 • Podstawa u przedsiębiorców  
 • Bez ograniczeń i dzielenia
 • Świadczenia chorobowe w podstawie wymiaru składki zdrowotnej
 • Oskładkowanie rodziny

 Rozdział 7. Składki w dokumentacji ZUS

 • Druki składkowe
 • Imienne raporty miesięczne ZUS RCA  
 • Imienne raporty miesięczne ZUS RCA oraz ZUS RZA
 • Informacja o zmianie wymiaru czasu pracy w ZUS RCA
 • Deklaracja rozliczeniowa ZUS DRA
 • Druk ZUS IWA
 • Składki w dokumentacji ZUS w pytaniach i odpowiedziach
 • Premię rozlicza się z odpowiednim kodem
 • Wypłata premii po wyrejestrowaniu z ubezpieczeń
 • Powrót do pracy po urlopie wychowawczym należy wykazać w ZUS
 • Za zleceniobiorcę trzeba złożyć dwa raporty
 • Odprawy rentowej nie rozlicza się w ZUS RCA
 • Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych wykazuje się w ZUS DRA
 • Składki na FEP można rozliczyć za część miesiąca
 • Sumy wykazane w deklaracji można skorygować na dwa sposoby

 Rozdział 8. Składki z tytułu pracy na urlopach macierzyńskich i wychowawczych  148

 • Urlop macierzyński i urlop rodzicielski . 148
 • Ubezpieczenia z umowy zlecenia . 149
 • Umowa o dzieło bez składek  150
 • Umowa o pracę na ogólnych zasadach. 151
 • Podstawa składek . 151
 • Dokumenty do ZUS  152
 • Urlop wychowawczy 153
 • Ze zlecenia oraz umowy o pracę ubezpieczenia obowiązkowe . 153
 • Brak ubezpieczeń z umowy o dzieło . 155
 • Formularze dla ZUS 156
 • Inne formy zarobkowania  158

Rozdział 9. Składki zleceniobiorców i wykonawców dzieła – w 2016 roku i w 2017 roku

 • Ubezpieczenia przy umowie
 • Zmiany w oskładkowaniu umów zlecenia 
 • Próg minimalnego wynagrodzenia 
 • Kontrole ZUS na wniosek płatnika 
 • Przy błędnym zgłoszeniu potrzebna korekta 
 • Pytania i odpowiedzi
 • Składki na Fundusz Pracy
 • Dokumentacja składkowa
 • Roczny limit podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne 
 • Dodatkowe umowy cywilnoprawne zawierane z pracownikami
 • Środki odwoławcze
 • Korekta druków po uznaniu zleceń za umowę o pracę
 • Składki też mogą wymagać skorygowania 
 • Składki zleceniobiorców i wykonawców dzieła w pytaniach i odpowiedziach 

 Rozdział 10. Składki dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą  

 • Podstawy przy składce emerytalno-rentowej
 • Składki wypadkowe oraz chorobowe
 • Składka zdrowotna od wyższej podstawy
 • Składka na FP tylko od pełnej podstawy składek emerytalno-rentowych

Informacje dodatkowe

TytułSkładki 2017. Zmiany, dokumentacja, rozliczenia z ZUS
ISBN978-83-269-5484-9
Data wydania04-11-2016
SymbolUOB0113
Opis hasłowyskładki ZUS, umowa o pracę, umowa zlecenia, minimalna stawka godzinowa
Korzyści dla Ciebie

Dzięki książce dowiesz się:

 • akie zmiany w rozliczaniu składek ZUS czekają na płatników w 2017 roku,
 • jak rozliczać składki na przełomie roku,
 • jak dokonywać korekt do ZUS.
Grupa docelowaspecjalista ds.. ZUS i płac, właściciel firmy, kadrowa, biura rachunkowe
FormatB5
Liczba stron190
Oprawamiękka
WydawnictwoWiedza i Praktyka
WydawcaAgnieszka Konopacka-Kuramochi
AutorBogdan Majkowski, Mariusz Pigulski
KategoriaOświata

Normalna cena: 69,00 zł

Cena promocyjna: 41,58 zł


brutto

Dodaj do koszyka
Reklama
pixel