RODO w podmiotach leczniczych i gabinetach lekarskich + CD

  • Promocja
Cena promocyjna 99,00 zł Regular Price 129,00 zł

Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty prawa, które przetwarzają dane osobowe osób fizycznych, muszą przestrzegać przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO). Niewątpliwie do tych podmiotów należą placówki ochrony zdrowia. Niniejsza książka to kompleksowe prawne i praktyczne opracowanie dotyczące obowiązków i uprawnień podmiotów leczniczych oraz praw pacjentów wynikających z RODO, z uwzględnieniem wskazówek zawartych w projekcie kodeksu branżowego w zakresie ochrony danych osobowych dla podmiotów leczniczych. Książka zawiera także 30 praktycznych wzorów dokumentów niezbędnych do wdrożenia nowych przepisów RODO w placówce/gabinecie lekarskim, które możesz dostosować do swoich potrzeb.

Dostępność: W magazynie

Zamów: 22 518 28 27

Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty prawa, które przetwarzają dane osobowe osób fizycznych, muszą przestrzegać przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO). Niewątpliwie do tych podmiotów należą placówki ochrony zdrowia. Niniejsza książka to kompleksowe prawne i praktyczne opracowanie dotyczące obowiązków i uprawnień podmiotów leczniczych oraz praw pacjentów wynikających z RODO, z uwzględnieniem wskazówek zawartych w projekcie kodeksu branżowego w zakresie ochrony danych osobowych dla podmiotów leczniczych. Książka omawia takie zagadnienia, jak: Podstawowe pojęcia z zakresu ochrony danych osobowych, Podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych, Powierzenie przetwarzania danych osobowych, Wdrożenie RODO i przetwarzanie danych osobowych w placówce medycznej, Inspektor ochrony danych osobowych, Prawa pacjenta w świetle RODO, Naruszenie ochrony danych osobowych oraz konsekwencje prawne z tym związane i 30 praktycznych wzorów dokumentów niezbędnych do wdrożenia nowych przepisów RODO w placówce/gabinecie lekarskim, które możesz dostosować do swoich potrzeb.

 #RODOkrokPoKroku

Więcej informacji
Nazwa produktu RODO w podmiotach leczniczych i gabinetach lekarskich + CD
ISBN  978-83-269-7454-0
Data wydania 21 maj 2018
Symbol ZOV0007
Opis hasłowy RODO, placówka medyczna, ochrona danych osobowych
Korzyści dla Ciebie

– Właściwie wywiążesz się z nowych obowiązków związanych z dokumentowaniem przetwarzania danych osobowych, nałożonych na placówki medyczne/gabinety lekarskie przez RODO, które weszło w życie 25 maja 2018 r.

- Zyskasz 30 gotowych wzorów dokumentów niezbędnych do wdrożenia nowych przepisów RODO w placówce/gabinecie lekarskim, które możesz dostosować do swoich potrzeb. 

Strona produktowa N/D
Grupa docelowa menedżer placówki medycznej, dyrektor administracyjny, lekarz, właściciel praktyk lekarskich, właściciel przychodni, administrator bezpieczeństwa informacji, inspektor ochrony danych
Format B5
Liczba stron 164
Oprawa miękka
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Alina Sulgostowska
Autor Aneta Naworska, Agnieszka Sztuwe

Spis treści
Wstęp ................................................................................................................. 7
Rozdział 1. Podstawowe pojęcia z zakresu ochrony danych osobowych ............. 9
1.1. Dane osobowe ............................................................................................. 9
1.2. Szczególne kategorie danych osobowych .................................................... 9
1.3. Przetwarzanie danych osobowych ............................................................. 10
1.3.1. Zbieranie danych ............................................................................ 11
1.3.2. Utrwalanie danych ......................................................................... 12
1.3.3. Organizowanie, porządkowanie, przechowywanie
i modyfikowanie danych osobowych ............................................. 12
1.3.4. Udostępnianie danych .................................................................... 15
1.3.5. Dokumentacja medyczna a ochrona danych osobowych pacjenta ... 15
1.4. Administrator danych osobowych ............................................................. 22
1.5. Podmiot przetwarzający ............................................................................ 22
1.6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i danych szczególnej
kategorii ..................................................................................................... 23
1.7. Profilowanie pacjentów ............................................................................. 25
Rozdział 2. Podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych .................. 29
2.1. Ogólne normy wskazane w RODO ............................................................. 29
2.2. Zasada legalności, rzetelności i poprawności merytorycznej ..................... 30
2.3. Zasady celowości, adekwatności, proporcjonalności
i minimalizmu przetwarzania danych osobowych pacjentów .................... 31
2.4. Zasada ograniczonego czasu przechowywania danych .............................. 34
2.5. Zasada poufności przetwarzanych danych ................................................. 35
2.6. Zasada przejrzystości (transparentności) ................................................... 36
2.7. Zasada rozliczalności .................................................................................. 37
Rozdział 3. Powierzenie przetwarzania danych osobowych .............................. 39
3.1. Formy umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych ............. 39
3.2. Podstawowe elementy umowy o powierzenie danych osobowych ........... 40
3.3. Podmioty uprawnione do przetwarzania danych osobowych ................... 50
3.3.1. Podmioty certyfikowane ................................................................ 53
3.3.2. Podmioty niecertyfikowane ........................................................... 54
3.4. Powierzenie osobie trzeciej przetwarzania danych osobowych ................ 54

Rozdział 4. Wdrożenie RODO i przetwarzanie danych osobowych
w placówce medycznej ..................................................................................... 59
4.1. Obowiązek informacyjny podmiotu medycznego wobec pacjentów ......... 59
4.2. Obowiązek informacyjny pracodawcy wobec pracowników ...................... 62
4.3. Dokumentacja związana z przetwarzaniem danych osobowych ................ 63
4.3.1. Polityka bezpieczeństwa ................................................................. 64
4.3.2. Instrukcja zarządzania systemem informatycznym ........................ 79
4.3.3. Rejestr czynności przetwarzania danych ........................................ 81
4.3.4. Rejestr kategorii czynności przetwarzania ...................................... 84
4.3.5. Inne rodzaje dokumentacji ............................................................. 85
4.4. Formy upoważnienia do przetwarzania dokumentacji zawierającej
dane osobowe ........................................................................................... 93
4.5. Dane osobowe osób fizycznych współpracujących z placówką medyczną ... 94
4.6. Ochrona danych osobowych pracowników podmiotu leczniczego
i ich przetwarzanie ..................................................................................... 94
4.7. Norma ISO 27001 a RODO ......................................................................... 96
4.8. Roczny audyt ochrony danych osobowych i ocena skutków
dla ochrony danych .................................................................................... 96
Rozdział 5. Inspektor ochrony danych osobowych .......................................... 101
5.1. Obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych .............................. 101
5.1.1. Wyznaczanie jednego inspektora ochrony danych
dla kilku podmiotów medycznych ................................................ 106
5.1.2. Sprawowanie funkcji inspektora ochrony danych
przez pracownika podmiotu leczniczego ...................................... 109
5.1.3. Konflikt interesów ........................................................................ 109
5.1.4. Czas pracy inspektora ochrony danych ........................................ 111
5.2. Kwalifikacje zawodowe inspektora ochrony danych ................................ 111
5.3. Obowiązki i uprawnienia inspektora ochrony danych ............................. 112
Rozdział 6. Prawa pacjenta w świetle RODO ................................................... 115
6.1. Środki techniczne i organizacyjne, które zabezpieczą prawa pacjenta .... 115
6.2. Tożsamość pacjenta i jego identyfikacja według RODO ........................... 117
6.3. Tajemnica lekarska a przetwarzanie danych osobowych ......................... 118
6.4. Prawo do informowania o stanie zdrowia pacjenta a przetwarzanie
danych osobowych .................................................................................. 120
6.5. Zgody pacjentów według RODO .............................................................. 120
6.5.1. Zgoda na przetwarzanie danych ................................................... 120
6.5.2. Zgoda na leczenie ......................................................................... 121
6.6. Prawo do bycia zapomnianym na gruncie przepisów RODO ................... 122
Rozdział 7. Naruszenie ochrony danych osobowych i konsekwencje prawne
z tym związane ............................................................................................... 125
7.1. Rejestr naruszeń ...................................................................................... 125
7.2. Obowiązek denuncjacji ............................................................................ 126
7.3. Odpowiedzialność związana z naruszeniem przepisów o ochronie
danych osobowych .................................................................................. 130
7.3.1. Administracyjne kary pieniężne ................................................... 130
7.3.2. Odpowiedzialność karna w związku z RODO ................................ 141
7.3.3. Odpowiedzialność odszkodowawcza ........................................... 142
Rozdział 8. RODO w praktyce – pytania i odpowiedzi ..................................... 147
Podstawa prawna ........................................................................................... 159
Bibliografia ..................................................................................................... 161
Wykaz skrótów aktów prawnych .................................................................... 163