Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU FABRYKA WIEDZY, ZWANEGO DALEJ: SERWISEM
Regulamin
Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez Wiedza i Praktyka sp. z o. o. z siedzibą   w Warszawie,  za pośrednictwem Serwisu, którego jest Administratorem, a także za pośrednictwem którego świadczy Usługi, w tym sprzedaje Towary w Sklepie Internetowym.
 
Niniejszy Regulamin znajduje zastosowanie wobec podmiotów będących Przedsiębiorcami w rozumieniu przepisu art. 43¹ Kodeksu Cywilnego, oraz wobec Konsumentów w rozumieniu przepisu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego.
 
Definicje:
1) Administrator  – Wiedza i Praktyka sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie  (kod: 03-918) przy ul. Łotewskiej 9a, NIP: 526-19-92-256, REGON: 012725225, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000098264, o kapitale zakładowym 200 000,00 zł opłaconym w całości, nr rejestrowy BDO: 000008579, nr tel.: 22 518 28 28 adres e-mail: [email protected]  będący także usługodawcą i sprzedawcą Towarów;
2) Ceny  - udostępniana w Serwisie informacja o opłacie (cenie) należnej Administratorowi za Towary lub ewentualne inne Usługi świadczone odpłatnie za pośrednictwem Serwisu;
3) Dni Robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku  z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
4) Ebook – materiały, książki zapisane w formie elektronicznej, w postaci plików w formatach oferowanych  w Sklepie Internetowym (EPUB, Mobi, PDF);
5) Formularz Rejestracyjny – formularz dostępny  na Stronie Internetowej Serwisu umożliwiający utworzenie Konta;
6) Formularz Zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Towarów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy    i płatności;
7) Gość - Użytkownik, który poprzez dowolną swoją czynność zapozna się z Zawartością.
8) Hasło – ciąg znaków wybranych przez Użytkownika w procesie Rejestracji; 
9) Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 121, z późn. zm.);
10) Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej nie związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 22¹ Kodeksu Cywilnego);
11) Konto – oznaczony adresem e-mail (Login) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Administratora, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę  oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym;
12) Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego umożliwiająca Użytkownikowi ustalenie  i modyfikację danych Zamówienia takich jak m.in.: liczba zamówionych Towarów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności oraz wpisanie ewentualnego kodu rabatowego przysługującego Użytkownikowi;
13) Licencja – niewyłączne zezwolenie na korzystanie z Materiałów zgodnie z Regulaminem, udzielone Administratorowi przez Użytkownika w chwili zamieszczenia jakichkolwiek Materiałów na Stronie Internetowej Serwisu;
14) Materiały - wszelkie wypowiedzi, recenzje, tagi, informacje, dane, elementy, materiały, algorytmy, schematy, przedmioty praw własności intelektualnej, utwory, oznaczenia, nazwy, znaki, symbole, wizerunki, niezależnie od charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia zamieszczone w Serwisie przez Użytkowników;
15) Newsletter – Usługa bezpłatna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Administratora cyklicznych treści kolejnych edycji Newslettera zawierającego w szczególności informacje o nowościach i promocjach w zakresie Usług, w tym  świadczonych za pośrednictwem Sklepu Internetowego, a także o Towarach;
16) Okres Rozliczeniowy – okres korzystania z Usług, za który pobierana jest opłata; w przypadku zakupu przez Użytkownika prenumeraty czasopisma lub innej publikacji za pośrednictwem Sklepu Internetowego, jest to okres na jaki została zakupiona taka prenumerata;
17) Regulamin – niniejszy regulamin, określający m.in. warunki i zasady korzystania z Serwisu i  Sklepu Internetowego, Rejestracji  oraz procedury reklamacyjnej;
18) Rejestracja – czynność faktyczna wymagana dla uzyskania statusu Zarejestrowanego  w rozumieniu Regulaminu;
19) Serwis - platforma informatyczno-informacyjna funkcjonująca poprzez i przy użyciu sieci Internet na Stronie Internetowej Serwisu, stworzona i utrzymywana przez Administratora, pełniąca funkcje Sklepu internetowego, jak również umożliwiająca dokonywanie recenzji Towarów oraz dodawanie Tagów produktów;
20) Sklep Internetowy – sklep internetowy udostępniany Użytkownikom za pośrednictwem Serwisu przez Administratora jako sprzedawcę Towarów;
21) Strona Internetowa Serwisu – strona internetowa, na której prowadzony jest Serwis, dostępna pod adresem: www.fabrykawiedzy.com - na Stronie Głównej Serwisu oraz pod wszelkimi rozszerzeniami tego adresu;
22) Towar – dobra, w tym produkty i Usługi, które można zamówić i kupić za pośrednictwem Serwisu w Sklepie Internetowym,  w tym w szczególności publikacje wymienno-kartkowe czasopisma, dostępy do portali, e-lettery, książki, płyty CD, płyty DVD, kasety VHS, e-booki;
23) Umowa - umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną w zakresie korzystania z Zawartości na zasadach określonych w Regulaminie, zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem na czas przewidziany zgodnie z Regulaminem;
24) Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru  zawierana albo zawarta pomiędzy Usługobiorcą  a Administratorem jako sprzedawcą  za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
25) Usługi – treści i narzędzia udostępniane przez Administratora Użytkownikom za pośrednictwem Serwisu oraz sprzedaż Towarów w Sklepie Internetowym – na zasadach określonych  w Regulaminie;
26) Usługa Elektroniczna - Usługa świadczona drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu, w tym Sklepu Internetowego;
27) Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta  (Dz.U. z 2014 poz. 827 ze zm.);
28) Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usług,  na zasadach określonych Regulaminem i obowiązującymi   w tym zakresie przepisami prawa – będąca Gościem lub Zarejestrowanym;
29) Zablokowanie dostępu do Usług - stan, w którym Użytkownik nie może, z przyczyn określonych  w Regulaminie, korzystać z Usług;
30) Zamówienie - oświadczenie woli Użytkownika składane za pomocą Formularza Zamówienia  i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy o świadczenie Usług odpłatnych, w tym Umowy Sprzedaży.
31) Zarejestrowany – Użytkownik, który dokonał skutecznej Rejestracji.
32) Zawartość – wszelkie informacje, dane, elementy, algorytmy, schematy, utwory, oznaczenia, nazwy, znaki, symbole, wizerunki, nagrania, niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia umieszczone i udostępnione w ramach Serwisu przez Administratora oraz Materiały.
 
Rozdział I
 
Postanowienia ogólne:
1. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym prawa własności intelektualnej, do Serwisu, jego nazwy, domeny internetowej i Zawartości, z zastrzeżeniem Materiałów, przysługują wyłącznie Administratorowi, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony  i zgodny z Regulaminem.
2. Serwis jest udostępniany za pośrednictwem sieci Internet i Strony Internetowej Serwisu, jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego. Serwis świadczy Usługi za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz inne przewidziane przez dostępne w danej chwili funkcjonalności Serwisu.
3. Użytkownik nie jest uprawniony do publicznego udostępniania lub rozpowszechniania  w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób Zawartości ani do zachęcania lub zezwalania jakimkolwiek osobom trzecim na ich publiczne udostępnianie lub rozpowszechnianie w inny sposób, w tym  udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu    i czasie przez siebie wybranym, zarówno odpłatnie,  jak i nieodpłatnie.
4. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu przez Użytkowników lub osoby trzecie do przesyłania niezamówionej informacji handlowej  w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 r.   o świadczeniu usług drogą elektroniczną    (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.  poz. 1204, z późn. zm.).
5. Zawartość ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być traktowana w sposób prawnie wiążący pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem.
6. Wszystkie informacje zawarte na Stronie internetowej Serwisu w ramach Sklepu Internetowego, odnoszące się do Towarów (łącznie z Cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia Umowy określone      w art.71 Kodeksu Cywilnego.
7. Administratora obowiązuje kodeks dobrych praktyk w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23.08.2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. Nr 171 poz. 1206, z późn. zm.) - dostępny na Stronie Internetowej Serwisu. 
8. Użytkownicy mogą kontaktować się z Administratorem za pośrednictwem Centrum Obsługi Klienta od poniedziałku do piątku w godz 8:00-16:00
          telefon: 22 518 28 28
          faks: 22 617 60 10 
          e-mail: [email protected]
 
 
          listownie: ul. Paderewskiego 167, 05-070 Sulejówek 
          Poza ww. godzinami pracy Centrum Obsługi Klienta funkcjonuje poczta głosowa, za pomocą której Użytkownik może nagrać informację przeznaczoną dla Administratora.  
 
Rozdział II
 
Korzystanie z Serwisu
9. Niezależnie od korzystania ze Sklepu Internetowego, korzystanie z Serwisu oznacza każdą czynność, która prowadzi do zapoznania się Użytkownika (zarówno Gościa, jak i Zarejestrowanego) z Zawartością. Takie korzystanie jest dobrowolne, nieodpłatne i nie wymaga od Użytkownika poczynienia żadnych formalności, w tym Rejestracji. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do wprowadzania dowolnych płatnych funkcjonalności Serwisu, jak również funkcjonalności, z których korzystanie może być zależne od spełnienia określonych formalności lub warunków, w tym rejestracji. O powyższych okolicznościach, w tym o  zmianie Regulaminu w powyższym zakresie, Administrator, poinformuje poprzez dostępne mu środki, w szczególności poprzez umieszczenie komunikatów w tym zakresie na Stronie Internetowej Serwisu.
10. Korzystanie z Zawartości, może polegać wyłącznie na wyświetlaniu, przeglądaniu lub odtwarzaniu Zawartości na użytek osobisty, wprost ze strony internetowej Serwisu.
11. Korzystanie z Serwisu możliwe jest wyłącznie przy pomocy urządzenia pozwalającego Użytkownikowi na dostęp do sieci Internet, wykorzystującego oprogramowanie służące do przeglądania jej zasobów (Internet Explorer 7 i nowsze, Firefox 2 i nowsze, Opera 9.27 i nowsze, Safari 3.12 i nowsze) z włączoną obsługę języka Javascript oraz zainstalowaną wtyczką Adobe Flash 9.045 bez systemów blokujących wyświetlanie obiektów Flash, akceptującym pliki typu cookies oraz konto poczty e-mail.
12. Wymagane jest także posiadanie aktywnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
13. Korzystanie z Serwisu dozwolone jest wyłącznie w zakresie wynikającym z Regulaminu oraz zgodnie z jego postanowieniami.
14. Użytkownikowi nie przysługują żadne prawa, w tym prawa autorskie bądź pokrewne do Zawartości, poza uprawnieniem do korzystania z niej w sposób określony w Regulaminie oraz poza uprawnieniami do Materiałów przez niego zamieszczonych.
15. Użytkownik, z zastrzeżeniem Materiałów przez niego zamieszczonych, nie jest uprawniony do jakiegokolwiek utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, upubliczniania, bądź rozpowszechniania Zawartości w sposób wykraczający poza dozwolony użytek osobisty.
16. Poza uprawnieniami Użytkownika jakie wynikają z możliwości zamieszczania Materiałów, Użytkownik nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w Serwis  i Zawartość, w szczególności nie jest uprawniony do ingerowania w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania, ani inne elementy Serwisu i Zawartości; nie może dokonywać żadnych zmian, uzupełnień, modyfikacji lub innych czynności na Zawartości poza tymi wyraźnie dozwolonymi na podstawie niniejszego Regulaminu.
17. W ramach Serwisu mogą być umieszczone reklamy lub inne treści komercyjne, w tym marketingowe, handlowe, promocyjne, w różnych formach,  z zastrzeżeniem ust. 23.
18. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, iż ewentualne, zamieszczone w ramach Zawartości informacje, w tym przykładowo rady, porady i wskazówki nie zastąpią porad i wskazówek udzielonych przez eksperta lub inną kompetentną osobę, po szczegółowej analizie konkretnego przypadku i jego wszystkich okoliczności. Administrator dokłada staranności w celu zamieszczania w Serwisie informacji najbardziej aktualnych i pełnych,  tym niemniej Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność, możliwość zastosowania się do takich wskazówek lub porad oraz skutki ich zastosowania. Użytkownik korzysta z Zawartości na własne ryzyko  i odpowiedzialność.
19. Użytkownicy są uprawnieni do zamieszczania w Serwisie Materiałów, w szczególności recenzji Towarów, jednak wyłącznie w zakresie, formie i w sposób zgodny z aktualnymi funkcjonalnościami Serwisu.
20. Zamieszczając Materiał w Serwisie Użytkownik oświadcza, że:  
1) zamieszczenie Materiału w Serwisie nie naruszy prawa, dobrych obyczajów ani niczyich praw i dóbr oraz ponosi za to oświadczenie pełną odpowiedzialność;
2) zwolni Administratora, jego właścicieli, udziałowców, pracowników lub współpracowników z roszczeń jakie mogą pojawić się w związku z utrzymywaniem   i korzystaniem z Materiałów w ramach Serwisu, w tym zapłaci zasądzone lub uzgodnione wynagrodzenie, odszkodowanie lub zadośćuczynienie, dokona usunięcia skutków naruszenia i zadośćuczyni innym słusznym roszczeniom oraz pokryje wynikłe stąd koszty, w tym koszty obsługi prawnej z tym związane.
21. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Użytkownika Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Administratora.
22. Zabronione są wszelkie czynności, które wprost nie są dozwolone przez Regulamin, a w szczególności które destabilizowałyby pracę Serwisu, utrudniałyby dostęp do Serwisu lub Zawartości lub korzystanie z nich. Zabronione jest również podejmowanie innych działań na szkodę Administratora, Użytkowników lub zagrażających ich prawom lub interesom. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w pracy Serwisu wywołane działaniem siły wyższej, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników.
23. Zabronione jest uprawianie, bez wiedzy i wyraźnej zgody Administratora, działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej przy pomocy Serwisu, Materiałów lub w związku  z nimi.
24. Administrator potwierdza, iż niezależnie od podjętych przez niego działań mających na celu zabezpieczenie Serwisu, ze względu na publiczny charakter sieci Internet i korzystanie  z Usług świadczonych drogą elektroniczną, Użytkownicy powinni liczyć się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowana danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione. Dlatego Użytkownicy powinni również w celu podwyższenia bezpieczeństwa swojego sprzętu oraz danych stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia poprzez stosowanie programów antywirusowych i chroniących tożsamość korzystających  z sieci Internet. Administrator zaleca unikanie korzystania z Serwisu przy użyciu nieznanych komputerów osobistych oraz zaleca unikanie zapisywania Hasła  w przeglądarce internetowej.
25. Wszelkie nadzwyczajne oznaki funkcjonowania Serwisu, w szczególności inny wygląd Serwisu, niespotykane dotychczas komunikaty, obrazy etc., bez uprzedniej informacji wystosowanej przez Administratora do Użytkowników dotyczącej możliwości wystąpienia takich zdarzeń, mogą oznaczać próbę bezprawnego przejęcia loginu, Hasła lub innego bezprawnego działania podmiotów trzecich. W takich okolicznościach Administrator zaleca niezwłoczne przerwanie korzystania z Serwisu. 
 
Rozdział III
 
Umowa
26. Umowa może być zawarta:
1) z Gościem - bez Rejestracji;
2) z Zarejestrowanym - wyniku skutecznie dokonanej Rejestracji.
27. Umowa o  korzystania na zasadach określonych w Regulaminie z nieodpłatnego dostępu do Serwisu zostaje zwarta każdorazowo z chwilą skorzystania z Serwisu przez Gościa lub Zarejestrowanego.
28. Umowa o korzystanie na zasadach określonych w Regulaminie z Usług płatnych, w tym Umowa Sprzedaży - zostaje zawarta:
1) z Gościem - w wyniku skutecznego złożenia przez niego Zamówienia, w tym  Zamówienia w Sklepie Internetowym;
2) z Zarejestrowanym - po skutecznie dokonanej Rejestracji i złożeniu Zamówienia, w tym Zamówienia w Sklepie Internetowym.
29. Użytkownik informowany jest o odpłatności za Usługę na Stronie Internetowej Serwisu oznaczeniem na przycisku służącym do złożenia zamówienia o treści:  „z obowiązkiem zapłaty”. 
 
Rozdział IV
 
Usługi
30. Administrator za pośrednictwem Serwisu świadczy Usługi drogą elektroniczną, na zasadach określonych w Regulaminie.
31. Administrator za pośrednictwem Serwisu świadczy Usługi 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu z gwarantowanym czasem ich świadczenia na poziomie 95%. Administrator zastrzega sobie prawo do 5 godzinnych przerw serwisowych raz w tygodniu.
32. Usługi polegają w szczególności na udostępnianiu Użytkownikom Zawartości drogą elektroniczną, za pośrednictwem Serwisu, a także na możliwości zakupu Towarów przez Użytkowników w ramach Sklepu Internetowego. 
33. Usługi mogą być świadczone odpłatnie lub bezpłatnie, zgodnie z postanowieniami Regulaminu. 
34. Administrator zastrzega sobie prawo wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania Użytkownikom dostępu do wybranych Usług świadczonych bezpłatnie.
 
 Newsletter
35. Newsletter jest Usługą bezpłatną, dostępną dla wszystkich Użytkowników, którzy podadzą swój adres e-mail za pośrednictwem przeznaczonego do tego Formularza zamieszczonego na Stronie Internetowej Serwisu.
36. Newsletter jest przesyłany do Użytkowników, którzy dokonali jego subskrypcji, jeden  raz  w tygodniu
37. Możliwość korzystania przez Użytkowników z Newslettera jest uwarunkowana posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
38. Dla skutecznego zakończenia procedury subskrypcji Newslettera niezbędna jest następie aktywacja tej subskrypcji przez Użytkownika. W tym celu konieczne jest kliknięcie w link aktywacyjny przesłany przez Administratora na podany przez Użytkownika adres e-mail,        w celu weryfikacji tego adresu.
39. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z Newslettera w sposób określony w jego treści. 
40. Każdy Newsletter zawiera:
1) informację o nadawcy;
2) wypełnione pole „temat", określające jego treść;
3) informację o sposobie rezygnacji z subskrypcji Newlettera lub zmianie  parametrów (np. adresu poczty elektronicznej Użytkownika).
 
Rozdział V
 
Rejestracja
41. Rejestracja jest nieodpłatna i polega na wypełnieniu Formularza Rejestracyjnego znajdującego się na Stronie Internetowej Serwisu, w którym Użytkownik podaje obowiązkowo w odpowiednich polach oznaczonych gwiazdką swoje, następujące dane:
1) Imię;
2) nazwisko;
3) adres e-mail.
42. Użytkownik może podać także ewentualne inne dane niż określone w ust. 41, przewidziane   w Formularzu Rejestracyjnym. W ramach Formularza Rejestracyjnego Użytkownik wybiera również Hasło, którego będzie używał przy logowaniu się do Serwisu.
43. Rejestracja wymaga dokładnego zapoznania się z Regulaminem i zaakceptowania wszystkich jego postanowień.
44. Użytkownik zapewnia, że wszelkie dane podane przez niego w Formularzu Rejestracyjnym są prawdziwe i nie naruszają niczyich praw, dóbr lub interesów, prawa lub prawem chronionej tajemnicy ani dobrych obyczajów. Postanowienie to stosuje się również odpowiednio do Hasła wybranego przez Użytkownika w ramach Formularza Rejestracyjnego.
45. Po wypełnieniu i wysłaniu Formularza Rejestracyjnego i potwierdzeniu prawdziwości danych w nim zawartych, na adres e-mail podany w Formularzu Rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość e-mail od Administratora wskazująca sposób potwierdzenia dokonania Rejestracji. Administrator może m.in. uzależnić potwierdzenie Rejestracji od uwiarygodnienia danych wpisanych w Formularzu Rejestracyjnym.
46. W chwili potwierdzenia dokonania Rejestracji przez Użytkownika w sposób wskazany w wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 45, pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem zawarta zostaje Umowa w zakresie dotyczącym jego Konta jako Zarejestrowanego  w Serwisie. Umowa zostaje zawarta na czas nie określony. Za termin rozpoczęcia świadczenia Usług przez Administratora na rzecz Użytkownika uznaje się chwilę wysłania Formularza Rejestracyjnego. Administrator może uzależnić zawarcie Umowy od dokonania przez Użytkownika potwierdzenia dokonania Rejestracji w sposób wskazany przez Administratora, w tym poprzez kliknięcie na link przesłany przez Administratora na adres e-mail Użytkownika.
47. Zarejestrowany może w dowolnym momencie zrezygnować z posiadania Konta, zgłaszając   Administratorowi odpowiedni wniosek w tym zakresie na adres e-mail: [email protected], lub telefonicznie pod numerem: +48 518 28 28 Rejestracja i związane z tym Konto Użytkownika oraz dostęp do Serwisu są nieodpłatne, z zastrzeżeniem ust. 9. 
 
Rozdział VI
 
Sklep Internetowy
48. Sklep Internetowy jest dostępny na Stronie Internetowej Serwisu. Korzystanie z jego funkcjonalności jest nieodpłatne.  
49. Warunkiem nabycia Towaru za pośrednictwem Serwisu jest: posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej, zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja oraz prawidłowe złożenie zamówienia (dalej „Zamówienie"). Zamówienie składa się poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia znajdującego się na Stronie internetowej Serwisu.
50. Zamówienia mogą być składane przez wszystkich Użytkowników, w tym zarówno Gości, jak  i Zarejestrowanych, z wykorzystaniem Koszyka, z tym zastrzeżeniem, że Goście przy składaniu każdego Zamówienia muszą każdorazowo podać dane, o których mowa w ust. 51 pkt 3, w ramach Formularza Zamówienia. Użytkownik (zarówno Gość, jak  i Zarejestrowany) podaje w ramach Formularza Zamówienia pozostałe, wskazane przez Administratora, dane niezbędne do dostarczenia Towaru. Ponadto w ramach Formularza Zamówienia Użytkownik może podać dane niezbędne do wystawienia faktury obejmującej Zamówienie, z tym zastrzeżeniem, że ich niepodanie może uniemożliwić wystawienie faktury.
51. Zamówienie można złożyć wyłącznie za pośrednictwem Serwisu. W Zamówieniu Użytkownik określa:
1) zamawiane Towary;
2) sposób płatności;
3) dane niezbędne do dostarczenia Towaru:
a) imię i nazwisko;
b) adres e-mail;
c) adres korespondencyjny (ulica, nr domu, nr lokalu, miasto, kod pocztowy);
d) nazwę/firmę   (w przypadku Zamówień składanych przez Przedsiębiorcę);
e) numer NIP (w przypadku Zamówień składanych przez Przedsiębiorcę);
f) nr telefonu;
g) nr faxu.
52. Gość w ramach każdego Zamówienia podaje swoje dane, w tym dane osobowe, niezbędne do realizacji Zamówienia, wyszczególnione w Formularzu Zamówienia. 
53. Niezależnie od powyższego w ramach składania Zamówienia Użytkownik (zarówno Gość, jak   i Zarejestrowany) podaje dane niezbędne do wystawienia faktury oraz dostarczenia Towaru.
54. Po złożeniu Zamówienia Użytkownik otrzymuje od Administratora, na podany przez siebie adres e-mail, wiadomość zwrotną z informacją o dokonaniu Zamówienia, co jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy Użytkownikiem, a Administratorem Umowy Sprzedaży  danego Towaru.
55. Prezentacja Towarów w Sklepie Internetowym nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym stanowi ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży złożoną przez Użytkownika. Wysłane przez Administratora potwierdzenia przyjęcia Zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty Użytkownika, o której mowa powyżej. Czas realizacji Zamówienia, warunki dostarczenia i Ceny Towaru
56. W przypadku wyczerpania stanów magazynowych Towaru, zamówienie zostanie zrealizowane niezwłocznie po dokonaniu dodruku brakującego Towaru.
57. Niektóre z Towarów opisanych na Stronie Internetowej Serwisu oznaczone są jako publikacje aktualizowane sprzedawane w prenumeracie (dalej: „Publikacje Aktualizowane").W przypadku takich Publikacji Umowa Sprzedaży obejmuje również przesyłanie Użytkownikowi aktualizacji do Publikacji Aktualizowanych. Obowiązujące: częstotliwość ukazywania się, Cena aktualizacji oraz warunki płatności, znajdują się w opisach Publikacji Aktualizowanych zawartych na Stronie Internetowej Serwisu. Użytkownik ma prawo wypowiedzieć Umowę w zakresie przesyłania aktualizacji, za miesięcznym terminem wypowiedzenia, przesyłając Administratorowi  stosowne oświadczenie na piśmie na adres: 05-070, Sulejówek ul. Paderewskiego 167; telefonicznie na numer 022 518 28 28, lub e-mailowo na adres [email protected]
58. Administrator poinformuje Użytkownika o zmianach związanych z przesyłaniem Publikacji Aktualizowanych, w tym zmianach Cen tych aktualizacji lub częstotliwości ukazywania się.  W przypadku zaistnienia zmian, Użytkownik jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy  w zakresie przesyłania aktualizacji w trybie natychmiastowym. W przypadku wypowiedzenia Umowy dotyczącej Publikacji Aktualizowanej Użytkownik zobowiązany jest rozliczyć się z Administratorem za otrzymane Publikacje aktualizowane.
59. Zamówienie zostanie zrealizowane jedynie w przypadku gdy zamówiony Towar jest dostępny u Administratora. W przypadku niedostępności części Towarów objętych Zamówieniem Użytkownik otrzymuje stosowną informację o anulowaniu Zamówienia w zakresie w jakim z powyższego względu nie może ono być zrealizowane. W przypadku zapowiedzi sprzedaży Towaru w Sklepie Internetowym, obok informacji o Towarze  uwidoczniona jest data jego dostępności w sprzedaży.  
60. Termin realizacji Zamówienia rozumiany jako czas, w którym Administrator skompletuje Zamówienie i przekaże do wysłania, wynosi do 14 dni od chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.
61. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy, z uwagi na okoliczności, które nie są od niego zależne, w tym za działania i zaniechania pomiotów świadczących usługi pocztowe, przewozowe, kurierskie czy internetowe.
62. W przypadku opóźnienia płatności za daną aktualizację Publikacji Aktualizowanej Administrator może wstrzymać się z przesyłaniem kolejnych aktualizacji do czasu otrzymania należnej płatności.
63. Administrator rezerwuje sobie prawo do zaprzestania wydawania każdej z Publikacji Aktualizowanych, o czym poinformuje Użytkowników, którzy zawarli Umowę Sprzedaży o dostarczanie tej Publikacji aktualizowanej zgodnie z Regulaminem i ewentualnie zaproponuje Użytkownikowi otrzymywanie innej zbliżonej tematycznie publikacji.
64. Wszystkie Ceny Towarów zamieszczone na stronach internetowych Serwisu podawane są      w złotych, jako Ceny brutto, tj. z uwzględnieniem obowiązującej stawki podatku VAT. Cena podana przy danym Towarze jest wiążąca dla Użytkownika w chwili złożenia Zamówienia,  z zastrzeżeniem postanowień zawartych w ust. 57 i 58 Regulaminu. W podsumowaniu złożonego Zamówienia, a także w treści wystawionej faktury  podane są również Ceny netto Towarów (ceny brutto po odjęciu obowiązujących stawek podatku od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami) oraz stawka podatku uwzględnionego    w Cenie brutto.
65. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian Cen Towarów znajdujących na Stronie Internetowej Serwisu. Wprowadzone zmiany nie mają zastosowania do Zamówień złożonych przed zmianą Ceny.
66. Zamówienie może być dostarczone według wyboru Użytkownika:
1) za pośrednictwem Poczty Polskiej (płatność za pobraniem);
2) za pośrednictwem kuriera (płatność za pobraniem);
3) odbiór osobisty w paczkomacie (pod warunkiem podania przez Użytkownika adresu  e-mail). 
67. Dostawa Towarów jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Towaru (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe lub kurierskie) są wskazane na Stronie Internetowej Serwisu w zakładce „Pakowanie i wysyłka”.
 
Formy płatności
68. W ramach funkcjonowania Sklepu Internetowego możliwe są następujące sposoby płatności:
1) za pobraniem – przy odbiorze przesyłki z Towarem;
2) płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem systemu PayU.pl;
3) zapłata na podstawie faktury z określonym w jej treści terminem zapłaty. 
69. Aktualne Sposoby płatności za Towary zostały wskazane na Stronie Internetowej Serwisu, w zakładce: formy płatności.
70. Użytkownicy dokonujący zakupów w Serwisie wyrażają zgodę na wystawienie dokumentu sprzedaży bez podpisu z ich strony. Standardowo wystawiana jest faktura, która jest dowodem zakupu.
71. Użytkownicy będący Konsumentami mogą wstrzymać się z zapłatą do chwili otrzymania Towaru.
 
Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Konsumenta
72. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta Użytkownikom nabywającym Towary jako Konsumenci przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży (zrezygnowania    z Towaru) bez podania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, z wyjątkiem poniesienia bezpośrednich kosztów zwrotu Towaru do Sklepu Internetowego - w terminie 14 dni od daty: wydania Towaru objętego Zamówieniem (odebrania przesyłki), a w przypadku rzeczy dostarczanych osobno, partiami lub w częściach - od daty objęcia przez Konsumenta  w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, zaś w przypadku gdy Umowa Sprzedaży dotyczy regularnego dostarczania Towaru przez czas oznaczony (np. w przypadku zamówienia prenumeraty czasopism lub Publikacji Aktualizowanych) - od daty objęcia   w posiadanie pierwszej rzeczy w ramach dostarczania takiego Towaru.
73. Do odstąpienia od Umowy konieczne jest wysłanie do Administratora na adres: ul. Paderewskiego 167, 05-070 Sulejówek w ostatnim dniu terminu wskazanego w ust. 72, stosownego oświadczenia wraz z Towarem, z którego Użytkownik rezygnuje oraz otrzymanym paragonem/fakturą VAT. Wzór formularza odstąpienia od Umowy Sprzedaży dostępny jest na Stronie Internetowej Serwisu w zakładce Odstąpienie od umowy 
74. Sklep niezwłocznie potwierdzi otrzymanie oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Klienta przy dokonywaniu zakupu Towaru.
75. Zwracane Towary muszą być kompletne. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
76. Zwracany Towar należy odesłać nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od umowy na adres: Wiedza i Praktyka Sp. Z o.o. ul. Paderewskiego 167, 05-70 Sulejówek Konsument ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
77. Administrator niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, dokonuje zwrotu wszystkich dokonanych przez Konsumenta płatności, w tym poniesionych przez niego kosztów dostarczenia mu Towaru. Administrator jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi kosztów dostarczenia mu Towaru  tylko do wysokości najtańszego sposobu dostawy oferowanego przez Administratora w ramach Sklepu Internetowego. 
78. Administrator może wstrzymać się ze zwrotem płatności Konsumentowi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jaki Konsument wybrał przy dokonywaniu zakupu Towaru.
79. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, o którym mowa w ust. 72, nie przysługuje  Konsumentowi w  odniesieniu do Umów:
1) o świadczenie Usług, jeżeli Administrator wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Administratora utraci prawo do odstąpienia od Umowy;
2) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem Umowy  o prenumeratę; 
3) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
4) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym,  w szczególności Ebooków -jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęto za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
       Ebook – zasady udostępniania, wymagania techniczne i technologiczne
80. Odczyt treści Ebooka jest możliwy na urządzeniach takich jak: komputer, czytniki książek elektronicznych, tablety, telefony. Wszystkie Ebooki dostępne w Sklepie Internetowym zabezpieczone są watermarkiem. Watermarkowanie to metoda znakowania plików w środku treści. Zabezpieczenie to jest realizowane dla danego Użytkownika, co pozwala szybko identyfikować Użytkownika. Metoda Watermarka nie wymaga od Użytkownika instalowania żadnych dodatkowych programów.  Oznacza to, że Ebook taki można odczytywać na różnych nośnikach.
81. Jeżeli chodzi o dane dotyczące nośników, Administrator poleca następujące aplikacje:
1) Android: Bluefire lub Aldiko;
2) iOS : Bluefire, iBooks
82. Dla odczytania Ebooka na komputerze trzeba mieć jeden z poniższych programów: 
1) AlReader;
2) CoolReader;
3) FBReader;
4) Adobe Digital Editions (ADE);
5) Firefox z wtyczką EPUBReader;
6) Opera z wtyczką eBook Reader;
7) Calibre;
8) Mobipocket Reader Desktop 
83. W Sklepie Internetowym dostępne są Ebooki w formacie: PDF, MOBI i EPUB. 
84. PDF to Ebooki zapisane w formacie PDF. Można je pobrać na dowolne urządzenie elektroniczne (np. e-czytnik, komputer osobisty) wyposażone w oprogramowanie pozwalające na czytanie plików PDF (np. Adobe Reader). 
85. EPUB to Ebooki zapisane w formacie  EPUB, który stanowi otwarty standard, oparty na języku HTML, służący do publikowania ebooków. Można je odczytać na smartfonach i tabletach. Aby móc odczytywać pliki w formacie EPUB należy pobrać odpowiednie oprogramowanie, np. Adobe Digital Editions, Stanza, Aldiko na Androida, Blue Fire na iPad'a. 
86. MOBI NA KINDLE to Ebooki zapisane w formacie Mobipocket. Można je pobrać na e-czytnik Kindle i inne czytniki obsługujące ten format oraz komputer wyposażony w oprogramowanie pozwalające czytać pliki MOBI (np. Mobipocket Reader, Calibre). MOBI stanowi otwarty format oparty na języku XHTML, dzięki czemu jego odczytywanie jest bardzo wygodne na urządzeniach mobilnych, w tym na jednym z najpopularniejszych e-czytników – Kindle. 
87. Ebook jest dostępny dla Użytkownika:
1) tuż po zapłacie za Ebook dokonanej on-line;
2) po zapłacie za fakturę – w przypadku zapłaty przelewem.
88. Wszystkie Ebooki są objęte ochroną przewidzianą w ustawie z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych  i mogą być używane wyłącznie na zasadach określonych w  Regulaminie.
89. Użytkownik prawo korzystać z zakupionych Ebooków na zasadzie niewyłącznej licencji udzielonej na czas nieoznaczony, jedynie na własny użytek i nie może udostępniać Ebooków innym osobom, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
90. Użytkownik w szczególności nie jest uprawniony do:
1) rozpowszechniania lub wprowadzania do obrotu Ebooków lub ich opracowań w całości lub we fragmentach;
2) komercyjnego wykorzystywania Ebooków.
91. W przypadku wykorzystywania przez Użytkownika Ebooków niezgodnie z prawem Administrator może skierować wobec Użytkownika wszelkie przysługujące Administratorowi zgodnie z obowiązującym prawem roszczenia z tego tytułu.
 
Rozdział VII
 
Przetwarzanie danych osobowych - Sprawdź, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe >>
 
Rozdział VIII
 
Reklamacje
92. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Usług przez Administratora lub niezrealizowania ich zgodnie z Regulaminem, Użytkownik ma prawo złożenia reklamacji bezpośrednio do Administratora. 
93. Administrator zobowiązany jest dostarczyć Użytkownikowi Towar bez wad i ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne Towaru w zakresie określonym w art. 556 i następne Kodeksu Cywilnego. 
94. Wada fizyczna Towaru polega na niezgodności Towaru z Umową Sprzedaży.   
95. Wada prawna Towaru zachodzi wówczas, gdy Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, gdy ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzeniu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
96. Administrator odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna Towaru zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Użytkownikowi. 
97. W przypadku Konsumenta, gdy wada fizyczna Towaru została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania Towaru. 
98. Administrator jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Użytkownika, lub wynikły z przyczyny tkwiącej  w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili. Sprawdzenie stanu przesyłki z Towarem i określenie charakteru naruszenia lub zniszczenia opakowania dokonane w obecności kuriera lub pracownika poczty, w tym sporządzenie protokołu szkody, ułatwi Administratorowi rozpatrzenie reklamacji.
99. Jeżeli Towar ma wadę, Użytkownik może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Administrator niezwłocznie wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Administratora albo Administrator nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
100. Jeżeli Towar ma wadę, Użytkownik może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.
101. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Administratora usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Administratora.
102. Użytkownik nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli wada Towaru jest nieistotna.
103. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji m.in. w przypadku gdy Towar obarczony jest jedną z następujących wad:
1) fizyczne uszkodzenie segregatora lub kartek;
2) błędy drukarskie i introligatorskie;
3) wadliwość nośnika elektronicznego,
104. Reklamacja dotycząca Towaru powinna zostać przesłana w formie pisemnej na adres  ul. Paderewskiego 167, 05-070 Sulejówek, wraz z reklamowanym Towarem oraz dowodem jego zakupu w Sklepie Internetowym. W przypadku Publikacji Aktualizowanych przedmiotem reklamacji może być zarówno wydanie podstawowe jak  i każda z jego aktualizacji. Użytkownik może skorzystać ze wzoru formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie Serwisu Internetowego 
105. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona Administrator zobowiązuje się wymienić wadliwy Towar na wolny od wad lub usunąć wadę w terminie 14 dni od dnia zgłoszenie reklamacji przez Użytkownika.
106. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Administrator zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od Umowy Sprzedaży,  z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru  z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania. 
107. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. W przypadku Konsumenta, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat.
108. Użytkownik realizujący uprawnienia wynikające z rękojmi na koszt Administratora dostarczy mu wadliwy Towar  na adres wskazany w  ust. 123  Regulaminu.
109. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu oraz problemy  z korzystaniem  z Usług należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected],  z zastrzeżeniem    ust. 123, z podaniem opisu reklamacji i przyczyn jej zgłoszenia oraz podaniem danych identyfikujących Użytkownika wnoszącego reklamację. 
110. Każda reklamacja złożona przez Użytkownika powinna zawierać następujące elementy:
1) imię i nazwisko Użytkownika, firma (nazwa) Użytkownika;
2) adres do korespondencji;
3) adres e-mail;
4) wskazanie Usługi, z którą wiąże się reklamacja;
5) wskazanie okoliczności uzasadniających reklamację;
6) określenie zakresu żądania przez Użytkownika składającego reklamację.
111. Jeżeli podane w reklamacji informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Administrator zwraca się do Użytkownika składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.
112. Administrator rozpatruje reklamację w terminie 14 Dni Roboczych od daty jej otrzymania w prawidłowy sposób, określony w ust. 123 i spełniającej wymogi wskazane w ust. 129.     W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji, termin ten liczy się od dnia dostarczenia uzupełnionej reklamacji – z zastrzeżeniem ust. 132.
113. Jeżeli Konsument składa reklamację z tytułu rękojmi, w której żąda: naprawy Towaru, wymiany Towaru na nowy, wolny od wad, obniżenia Ceny - rozpatrzenie reklamacji  i powiadomienie Konsumenta o jej przyjęciu bądź odrzuceniu następuje w terminie 14 dni kalendarzowych od daty złożenia reklamacji. Niewywiązanie się przez Administratora z powyższego obowiązku oznacza, że uznał on takie żądanie za uzasadnione.
114. Odpowiedź na reklamację zawierająca sposób jej rozpatrzenia, zostanie wysłana wyłącznie na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w tym na wyraźną prośbę Użytkownika, Administrator wysyła odpowiedź na reklamację na inny adres poczty elektronicznej, wskazany przez Użytkownika lub w formie pisemnej na wskazany przez Użytkownika adres do korespondencji. Odpowiedź na reklamację zawierająca sposób jej rozpatrzenia może też być udzielona przez Administratora lub przedstawiciela Administratora bezpośrednio Użytkownikowi drogą telefoniczną.
115. W terminie 14 dni od dnia udzielenia przez Administratora odpowiedzi na złożoną reklamację, Użytkownik wskazuje czy akceptuje przedstawioną propozycję rozpatrzenia tej reklamacji. Niedotrzymanie tego terminu przez Użytkownika uprawnia Administratora do uznania drogi postępowania reklamacyjnego za wyczerpaną i przyjęcia udzielonej odpowiedzi na reklamację za ostateczną.
116. W przypadku braku akceptacji Użytkownika odnośnie propozycji rozpatrzenia reklamacji, o której mowa w ust. 133, i podania przez Użytkownika przyczyn odmowy tej akceptacji, w terminie tam określonym - Administrator ponownie rozpatruje reklamację w terminie 7 dni. Odpowiedź Administratora na reklamację po upływie tego terminu jest ostateczna.
117. W przypadku ostatecznego uznania reklamacji za nieuzasadnioną, Administrator przekaże Użytkownikowi szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji i w ciągu 14 dni roboczych odeśle na nasz koszt Administratora reklamowany Towar.
118. Różnice pomiędzy wizualizacją Towaru dostępnego w Serwisie wynikające z indywidualnych ustawień komputera Użytkownika (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego Towaru.
 
Rozdział IX
 
Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw
119. Administrator oświadcza, iż udostępniając przestrzeń teleinformatyczną na potrzeby Serwisu nie bada czy Materiały nie naruszają prawa, praw, dóbr osobistych, dobrych obyczajów, uczuć, moralności, przekonań, zasad uczciwej konkurencji, know how, interesów, tajemnicy chronionej prawem lub na podstawie zobowiązania. Administrator nie ponosi odpowiedzialność za treść, poprawność, zupełność lub formę Materiałów udostępnianych     w ramach Serwisu. Treść i forma Materiałów nie odzwierciedla poglądów lub twierdzeń Administratora.
120. W przypadku jednak, gdy Użytkownik lub inna osoba uzna, iż zamieszczenie Materiału  w ramach Serwisu zostało dokonane z naruszeniem prawa, dóbr osobistych, dobrych obyczajów, uczuć, moralności, przekonań, zasad uczciwej konkurencji, know-how, interesów, tajemnicy chronionej prawem lub na podstawie przyjętego zobowiązania, może powiadomić Administratora o potencjalnym naruszeniu.
121. Administrator powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje działania mające na celu weryfikację i usunięcie z Serwisu Materiałów, o których mowa w ust 139, będących przyczyną naruszenia.
122. Administratora uznaje się za powiadomionego o zgłoszeniu zawiadomienia o naruszeniu,    o którym mowa powyżej jeśli łącznie spełnione zostaną następujące warunki:
1) zawiadomienie zostanie skierowane przez osobę uprawnioną:
a) w przypadku osób fizycznych działających we własnym imieniu lub jako przedstawiciel: wraz z podaniem jej imienia i nazwiska ewentualnie podstawy występowania jako przedstawiciel, adresu korespondencyjnego, adresy email, własnoręcznym podpisem;
w przypadku innych osób lub podmiotów: wraz z podaniem jej imienia i nazwiska, stosownym upoważnieniem wystawionym przez uprawnioną osobę/osoby wraz ze wskazaniem podstawy tego uprawienia, adresu korespondencyjnego, adresy email, własnoręcznym podpisem;
2) zawiadomienie będzie wskazywać na podstawę uprawnienia do dokonania zawiadomienia i żądania usunięcia określonego Materiału;
3) zawiadomienie będzie zawierać opis Materiału, którego dotyczy, ze wskazaniem adresu podstrony Serwisu, w ramach której jest on dostępny i miejsca na niej, które umożliwią Administratorowi zlokalizowanie tego Materiału.
123. Administrator powiadomiony w sposób opisany w ust. 141, przeanalizuje zawiadomienie  i po stwierdzeniu jego zasadności, usunie kwestionowany Materiał z Serwisu.
124. W przypadkach oczywistego naruszenia, zawiadomienia mogą być składane w formie elektronicznej za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres: [email protected] Zawiadomienie takie powinno zawierać wszystkie elementy opisane w ust. 125,  z wyłączeniem własnoręcznego podpisu zawiadamiającego. Niezbędne upoważnienia lub dokumenty mogą być załączone w formacie PDF.
126. Administrator może, przed ostatecznym rozpatrzeniem zawiadomienia, zwrócić się  o uzupełnienie zawiadomienia lub o złożenie dalszych wyjaśnień, a w przypadku zawiadomienia, o którym mowa w ust. 143, może zażądać złożenia zawiadomienia, o którym w ust. 141.
 
Rozdział X
 
Zablokowanie dostępu do Usług 
127. Administrator jest uprawniony do Zablokowania dostępu Użytkownika do Usług Serwisu  w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę Administratora lub innych Użytkowników, naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu a także, gdy Zablokowanie dostępu do Usług Serwisu jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Użytkownika zabezpieczeń Zawartości lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Usług z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej do tego podstawę. Administrator może zawiadomić Użytkownika o zamiarze Zablokowania dostępu do Usług z wyprzedzeniem 5 Dni Roboczych drogą elektroniczną na adres podany przez Użytkownika.
128. Zablokowanie dostępu do całości Serwisu jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy przez Administratora.
129. Niezależnie od powyższego Administrator może wyznaczyć termin na przywrócenie stanu zgodnego z prawem lub Regulaminem. W przypadku zastosowania się do tego wymogu przez Użytkownika,  Administrator może mu odblokować dostęp do Serwisu lub jego określonych funkcjonalności.
 
Rozdział XI
 
Odpowiedzialność
130. Administrator jest uprawniony do przerw lub zakłóceń w świadczeniu Usług Serwisu  i udostępnianiu Serwisu, jeśli ich powodem jest:
1) modyfikacja, modernizacja, rozbudowa lub konserwacja systemu teleinformatycznego lub oprogramowania Administratora;
2) siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich (działania niezależne od Administratora).
131. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Administrator będzie w miarę możliwości informował poprzez dostępne mu środki, w szczególności poprzez umieszczanie komunikatów na Stronie Internetowej Serwisu.
132. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność lub utrudnienia w korzystaniu   z Serwisu, wynikające z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, w szczególności w przypadku podania przez Użytkownika błędnych danych, czy  za utratę przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu) loginu lub Hasła. Administrator zapewnia możliwość odzyskania Hasła przez Użytkownika. 
133. Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Użytkowników, w szczególności za korzystanie przez nich z Serwisu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.
134. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść i poprawność danych oraz informacji wprowadzonych przez Użytkownika do Serwisu, w tym Materiałów, jak również za treść i poprawność danych oraz informacji wprowadzonych przez Użytkownika do generowanych    z wykorzystaniem Serwisu Formularzy.
135. Administrator ponosi odpowiedzialność względem Użytkownika niebędącego Konsumentem w granicach rzeczywistej straty poniesionej (damnum emergens) przez Użytkownika.
136. W przypadku gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie którejkolwiek z Umów stanowi zarazem czyn niedozwolony, odpowiedzialność Administratora wobec Użytkownika niebędącego Konsumentem ogranicza się wyłącznie do odpowiedzialności kontraktowej, określonej w Regulaminie.
137. Wyłącznym źródłem zobowiązań Administratora jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
138. Administrator zastrzega sobie prawo do umieszczania w Serwisie treści reklamowych dotyczących własnych Towarów i Usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w Internecie.
 
Rozdział XII
 
Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu
139. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 r.
140. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Serwisu.
141. Skorzystanie z Serwisu równoznaczne jest z zaakceptowaniem Regulaminu. Niezależnie od tego, dokonanie skutecznej Rejestracji wymaga dokładnego zapoznania się  z Regulaminem oraz akceptacji jego postanowień.
142. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie, z zastrzeżeniem ust. 164. Może ona być spowodowana w szczególności zmianami ustawodawczymi, bądź zmianami praktyki stosowania prawa, rozwojem technologii internetowych, zmianami zasad korzystania z Usług lub z Serwisu. W przypadku Usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu Internetowego zmiany Regulaminu mogą być spowodowane w szczególności: zmianą w sposobach dokonywania płatności, zmianą sposobu realizacji dostawy Towaru. 
143. O treści zmiany Regulaminu Użytkownik zostanie powiadomiony przez Administratora najpóźniej na miesiąc przed jej wprowadzeniem, poprzez umieszczenie przez Administratora na głównej Stronie Internetowej Serwisu wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na głównej Stronie Internetowej Serwisu przez co najmniej miesiąc
144. Użytkownikowi przysługuje prawo rozwiązania Umowy o świadczenie Usług płatnych najpóźniej na 14 dni przed wprowadzeniem zmian Regulaminu. Oświadczenie Użytkownika w tym przedmiocie wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
145. Zamówienia na Towary złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu, podlegają realizacji według postanowień Regulaminu obowiązującego w chwili złożenia takiego zamówienia.
146. Nie stanowi zmiany Regulaminu: zmiana zawartych w nim danych teleadresowych dotyczących Administratora, ani zmiana danych Administratora wynikająca ze zmiany formy prawnej prowadzenia przez niego działalności.
147. Administrator ma również prawo podjąć decyzję o zaprzestaniu lub zawieszeniu świadczenia Usług. W takim przypadku poinformuje Użytkowników, zamieszczając na Stronie Internetowej Serwisu stosowną informację. Zaprzestanie lub zawieszenie świadczenia Usług może nastąpić po upływie co najmniej 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji.
148. W zakresie nie uregulowanym Regulaminem, mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
149. Regulamin nie wyłącza, ani nie ogranicza żadnych uprawnień Użytkownika będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
150. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Administratora oraz Użytkownika.
151. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu,  Umowy lub Umowy Sprzedaży, jest prawo polskie. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu,  Umowy lub Umowy Sprzedaży, których Stronom nie uda się w pierwszej kolejności rozwiązać ugodowo, podlegają następnie rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Administratora, a w odniesieniu do Konsumentów przez sąd powszechny właściwy zgodnie z ogólnymi zasadami określonymi przepisami ustawy z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 101).
152. Zamówienia złożone skutecznie przed datą wejścia w życie niniejszego Regulaminu