FabrykaWiedzy.com
Przyczyny wypowiedzenia i kryteria likwidacji stanowiska pracy wraz z orzeczeniami SN
Promocja
-40%
Przyczyny wypowiedzenia i kryteria likwidacji stanowiska pracy wraz z orzeczeniami SN

Przyczyny wypowiedzenia i kryteria likwidacji stanowiska pracy wraz z orzeczeniami SN

W tej publikacji znajdziesz:

 • poprawne zapisy przyczyny wypowiedzenia i najnowsze wyroki SN dotyczące formułowania przyczyn wypowiedzenia.
 • przykłady, co i jak wpisać w wypowiedzeniu, jeśli chodzi o przyczynę zwolnienia pracownika.
 • 4 najbardziej zaskakujące wyroki SN dotyczące zwalniania pracowników.
 • praktyczną instrukcję likwidacji stanowiska pracy.
 • zasady likwidacji stanowiska pracy w szczególnych przypadkach (pracownica w ciąży, pracownik na wychowawczym, pracownik w wieku przedemerytalnym).
 • odpowiedzi ekspertów na pytania pracodawców dotyczące likwidacji stanowiska pracy.

Normalna cena: 69,00 zł

Cena promocyjna: 41,58 zł


brutto

Dostępność: W magazynie

Realizacja: 24h (dni robocze) + czas dostawy zamówienia

Dodaj do koszyka

Interesuje Cię ten produkt?

Szczegóły

Kodeks pracy nie precyzuje, jak prawidłowo wskazać przyczynę wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony. Na szczęście wielu wskazówek dostarcza nam orzecznictwo sądów. Wskazujemy, jakie są wymogi dotyczące przyczyny wypowiedzenia i co należy podać w piśmie wypowiadającym umowę. Piszemy również o tym, na co trzeba uważać, gdy po zlikwidowaniu stanowiska i zwolnieniu pracownika z tego powodu tworzy się nowe stanowiska lub zatrudnia nowych pracowników? Czy zadania przypisane do zlikwidowanego stanowiska można powierzyć innemu pracownikowi lub zatrudnić do nich zleceniobiorcę? Czy niezlikwidowanie stanowiska przed wypowiedzeniem umowy z powodu jego likwidacji oznacza, że przyczyna rozwiązania umowy była pozorna?

Spis treci

Rozdział 1. Przyczyny Wypowiedzenia

 • Poprawne formułowanie przyczyny wypowiedzenia – przykłady zapisów i najnowsze wyroki sn 
 • Przyczyna musi być rzeczywista i trzeba być w stanie ją udowodnić 
 • Przyczyn wypowiedzenia może być nawet kilka 
 • Przyczyna konkretna – dlaczego zwolniono właśnie tę osobę 
 • Nie przesadzajmy jednak z podawaniem szczegółów 
 • Redukcja etatów – należy podać kryterium doboru do zwolnienia 
 • Kryteria doboru do zwolnień mogą być „socjalne”
 • Wiek emerytalny – tylko jako kryterium doboru 
 • Na stanowiskach samodzielnych lub kierowniczych są wyższe wymagania 
 • Pracownik często choruje – można wypowiedzieć mu umowę 
 • Utratę zaufania musimy uzasadnić 
 • Niepodpisanie zakresu obowiązków – powód do rozstania 
 • Niezdolnemu do pracy nie trzeba szukać stanowiska – poza 2 przypadkami 
 • Działalność konkurencyjna szkodzi firmie – nawet bez umowy 
 • Przyczyna wypowiedzenia powinna być aktualna 
 • Związki mogą ocenić powód rozwiązania umowy 
 • Sąd sprawdzi 4 warunki przyczyny wypowiedzenia 
 • Przyczyny zwolnienia pracownika – co i jak wpisać w wypowiedzeniu 
 • Utrata zaufania to za mało 
 • Nie można zmusić pracownika do podpisu np. zakazu konkurencji czy zakresu obowiązków…
 • …ale już za brak podpisu można wypowiedzieć mu umowę 
 • Ryzykowna niesubordynacja 
 • Można zwolnić chorowitego pracownika… 
 • …jeśli nieobecności dezorganizują pracę 
 • Zwolnienie Pracownika – 4 najbardziej zaskakujące wyroki sn 

Rozdział 2. Likwidacja stanowiska pracy

 • Likwidację stanowisk pracy musimy dobrze zaplanować 
 • Likwidacja stanowiska uzasadnia wypowiedzenie, ale… 
 • …sama w sobie nie powoduje rozwiązania umowy 
 • Pracowników do zwolnienia nie można dobrać dowolnie 
 • Pracodawca musi określić kryterium doboru do zwolnienia 
 • Ustalamy kryteria do zwolnienia 
 • Przydatność pracownika 
 • Dyspozycyjność pracownika 
 • Kompetencje pracownika 
 • Kryteria bez dyskryminacji 
 • Przy zwolnieniach grupowych kryteria określa porozumienie 
 • Konsekwencje nieprzestrzegania porozumienia przez pracodawcę
 • Nie ma potrzeby oceny przydatności pracownika 
 • Kiedy wypowiedzenie może być zakwestionowane? 
 • Likwidacja stanowiska kierowniczego 
 • Gdy likwidowane stanowisko jest jednostkowe – obowiązki są mniejsze 
 • Bez porównywania z innymi stanowiskami 9
 • Likwidacja pojedynczego stanowiska w strukturze – nie określamy kryterium zwolnienia 
 • Likwidację stanowiska możemy zaplanować wcześniej 
 • Przyczynę wypowiedzenia musimy poprawnie określić, aby obroniła się przed sądem 
 • Sąd bierze pod uwagę tylko wskazaną przyczynę wypowiedzenia 
 • Skutki błędów przy sporządzaniu wypowiedzenia 
 • Sąd nie ingeruje w zasadność likwidacji stanowiska 
 • W wypowiedzeniu wskazujemy przyczynę wypowiedzenia oraz kryteria doboru do zwolnień 
 • Przyczyna wyboru pracownika do zwolnienia wskazujemy w wypowiedzeniu 
 • Pracodawca musi udowodnić, że stosował określone kryteria zwolnień 
 • Liczy się sytuacja pracownika wytypowanego do zwolnienia 
 • Pracownik musi wiedzieć, dlaczego to on jest zwalniany 
 • Likwidacja stanowiska nie może być pozorna 
 • Dokumenty, które mogą się przydać 
 • Gdy likwidacja okaże się pozorna
 • Porównuje się warunki zatrudnienia na zlikwidowanym i nowym stanowisku 
 • Zmiana nazwy stanowiska nie świadczy o jego likwidacji 
 • Obowiązki zlikwidowanego stanowiska możemy powierzyć 
 • Likwidując jedno z kilku stanowisk, trzeba wskazać, dlaczego wybrano tego pracownika
 • kryteria wyboru muszą być obiektywne i sprawiedliwe 
 • Bez dyskryminacji 
 • Porównuje się sytuację osób z tej samej grupy pracowniczej 
 • W piśmie podaje się nie tylko przyczynę, ale i kryteria doboru 
 • kryteria doboru do zwolnień moGą być „socjalne” 
 • Stan faktyczny sprawy 
 • Sytuacja rodzinno-finansowa drugiej (niezwolnionej) pracownicy była gorsza 
 • Prawo do emerytury to ważne kryterium 
 • Inna sytuacja i inne stanowisko – nie ma dyskryminacji 
 • Kryteria socjalne można stosować pomocniczo 
 • Trzeba dobrze znać sytuację pracownika 
 • Informacja o reorganizacji zatrudnienia musi być wyczerpująca dla pracownika powracającego do pracy po urlopie dla rodziców 
 • Stan faktyczny sprawy
 • Orzeczenia sądów i rozstrzygnięcie sądu najwyższego 
 • Wnioski z orzeczenia sn 
 • Likwidacja stanowiska Pracy uzasadnia wyPowiedzenie umowy, ale nie może być Pozorna 
 • Likwidacja stanowiska pracy – przyczyną uzasadniającą wypowiedzenie umowy o pracę 
 • Likwidacja stanowiska pracy w orzecznictwie sn
 • Stanowisko nie musi być zlikwidowane wraz z wypowiedzeniem 
 • Możliwość skrócenia okresu wypowiedzenia 
 • Decyzja pracodawcy 
 • Jakie informacje należy podać w świadectwie pracy? 
 • Kiedy pracodawca musi ustalić kryteria doboru do zwolnień? 
 • Obowiązek stosowania ustawy o zwolnieniach grupowych 
 • W jakiej wysokości należy wypłacić odprawę? 
 • Likwidacja stanowiska w szczególnych przypadkach 
 • Likwidacja stanowiska pracy – praktyczna instrukcja
 • Likwidacja stanowiska pracy w szczególnych Przypadkach 

Rozdział 3. Likwidacja stanowiska Pracy – odpowiedzi ekspertów na pytania pracodawców

 • Czym ryzykuje Pracodawca, „odtwarzając” zlikwidowane stanowisko pracy? 
 • O zmianach organizacyjnych w firmie decyduje pracodawca
 • ...ale to sąd ustali, czy likwidacja stanowiska nie była pozorna 
 • Obniżenie wymiaru czasu pracy zamiast urlopu wychowawczeGo – czy można rozwiązać
 • Umowę w związku z likwidacją stanowiska? 
 • Pracownik obniżający wymiar etatu jest chroniony
 • ...jednak nie w każdym przypadku 
 • Likwidacja stanowiska Pracownicy w ciąży – czy możliwe wypowiedzenie definitywne?
 • Pracownica w ciąży podlega szczególnej ochronie przed zwolnieniem 
 • Pracodawca zatrudniający 20 pracowników może dać wypowiedzenie zmieniające
 • Moment, na który ustalany jest stan zatrudnienia, w przypadku wypłaty odprawy z tytułu likwidacji stanowiska pracy 
 • Stan zatrudnienia – najlepiej na dzień wręczenia wypowiedzenia 
 • Odprawa emerytalna nie wyklucza wypłaty odprawy z tytułu zwolnień 
 • Kryteria doboru do zwolnienia a osiągnięcie wieku emerytalnego i nabycie uprawnień do emerytury 
 • Można stosować kryteria związane bezpośrednio z pracą, ale nie tylko 
 • Wiek nie może być przesłanką, ale uprawnienia emerytalne – tak 
 • Przyczyna wypowiedzenia w Przypadku zatrudnienia jednego lepiej wykwalifikowanego pracownika na miejsce dotychczasowych dwóch 
 • W wypowiedzeniu powinna być wskazana prawdziwa i konkretna przyczyna 
 • Brak umiejętności pracownika jest przyczyną uzasadniającą wypowiedzenie 
 • Rozwiązanie umowy o Pracę zawartej na czas nieokreślony z Powodu likwidacji stanowiska – zwolnienie jednego pracownika spośród czterech 
 • Likwidacja stanowiska może być przyczyną wypowiedzenia umowy zawartej na czas nieokreślony 
 • O zamiarze wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę należy zawiadomić organizację związkową 
 • Pracownikowi zwolnionemu z powodu likwidacji stanowiska przysługuje odprawa pieniężna 
 • Ponowne utworzenie stanowiska i zatrudnienie zwolnionego pracownika, któremu wypłacono odprawę 
 • Obowiązku zatrudnienia zwolnionego pracownika nie ma, ale... 
 • ...bezpieczniej będzie ponownie zatrudnić tego samego pracownika 
 • Pracownik odprawy nie zwraca 
 • Wypowiedzenie było bezprawne – czy pracownik zachowa otrzymaną odprawę? 
 • SN: decyduje przyczyna podana przez pracodawcę

Informacje dodatkowe

TytułPrzyczyny wypowiedzenia i kryteria likwidacji stanowiska pracy wraz z orzeczeniami SN
ISBN978-83-269-5664-5
Data wydania19-12-2016
SymbolUOB0144
Opis hasłowyprzyczyna wypowiedzenia, uzasadnienie wypowiedzenia, likwidacja stanowiska pracy, wypowiadanie umów, rozwiązywanie umów, kryteria doboru pracownika do zwolnień, zwalnianie pracowników, orzeczenia SN
Korzyści dla Ciebie

Z tej publikacji dowiesz się:

 • Jakie warunki powinna spełniać przyczyna wypowiedzenia?
 • Co to znaczy, że przyczyna ma być konkretna?
 • Czy trzeba podawać wszystkie okoliczności, które uzasadniają wypowiedzenie?
 • Czy musimy podawać, dlaczego zwolniono tego, a nie innego pracownika?
 • Czy wiek emerytalny może być przyczyną wypowiedzenia?
 • Co może być przyczyną rozwiązania umowy z kierownikiem?
 • Kiedy częste choroby uzasadniają wypowiedzenie umowy?
 • Jak prawidłowo zwolnić z powodu utraty zaufania do pracownika?
 • Czy niepodpisanie zakresu obowiązków może być powodem do rozstania z pracownikiem?
 • Kiedy pracownikowi niezdolnemu do pracy trzeba szukać nowego stanowiska?
 • Czy możemy zwolnić z powodu działalności konkurencyjnej, jeśli nie było umowy o zakazie konkurencji?
 • Co to znaczy, że przyczyna wypowiedzenia powinna być aktualna?
 • Na czym polega kontrola związkowa oraz sądowa przyczyny wypowiedzenia?Jakie są wymogi dotyczące przyczyny wypowiedzenia?
 • Co to znaczy, że kryteria wyboru osoby zwalnianej muszą być obiektywne i sprawiedliwe?
 • Jakie są przykłady kryteriów doboru do zwolnień, które Sąd Najwyższy uznał za dopuszczalne?
 • W jakiej grupie należy dokonać porównania sytuacji pracowników?
 • Co należy podać w piśmie wypowiadającym umowę?Grupa docelowapracodawca, kadrowa, specjalista ds. personalnych, specjalista prawa pracy
Liczba stron92
Oprawamiękka
WydawnictwoWiedza i Praktyka
WydawcaAgnieszka Konopacka-Kuramochi
Autorpraca zbiorowa
KategoriaPolecamy dla Kadrowych

Normalna cena: 69,00 zł

Cena promocyjna: 41,58 zł


brutto

Dodaj do koszyka
Reklama
pixel