Rabat 25% na e-booki

Prawo Finansowe Tom II (E-book)

  • Ebook
42,60 zł

Publikacja w obszerny sposób przedstawia zagadnienia krajowego 

Dostępność: W magazynie

Zamów: 22 518 28 27

Czytelnicy znajdą w niniejszej publikacji tematy: ordynacja podatkowa, PIT, CIT, VAT, MK OECD, podatek akcyzowy, zarys prawa celnego. Książka przeznaczona jest dla studentów wydziałów prawa, administracji, zarządzania, ekonomii, podyplomowych studiów samorządowych, podatkowych, jak równiez dla pracowników naczelnych i centralnych organów administracji publicznej oraz organów jednostek samorządu terytorialnego.

Więcej informacji
Product Name Prawo Finansowe Tom II (E-book)
Symbol 3OG0026
ISBN 978-83-269-1315-0
Data wydania 12 wrz 2012
Opis hasłowy prawo podatkowe, prawo finansowe, podatek akcyzowy
Korzyści dla Ciebie

Publikacja zawiera tematy:
- VAT, PIT, CIT
- MK OECD
- podatek akcyzowy - bez problemu przejdziesz wszystkie egazminy

Format A4
Liczba stron 286
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Autor Michał Bitner, Hanna Litwińczuk, Witold Modzelewski, Witold Konieczny, Maciej Ślifirczyk, Marek Waluga, Piotr Karwat, Robert Krasnodębski, Wojciech Pietrasiewicz, Jacek Pyssa, Karolina

3

SPIS TREŚCI

Wykaz skrótów......................................................................................................................................... 10

Rozdział I

ZAGADNIENIA OGÓLNE PODATKÓW I PRAWA PODATKOWEGO

Witold Konieczny, Witold Modzelewski................................................................................................... 11 Pojęcie podatku......................................................................................................................................... 11

2. Elementy konstrukcji podatku.......................................................................................................... 13

3. Prawo podatkowe i jego ewolucja..................................................................................................... 21

4. System podatkowy.............................................................................................................................. 21

5. Zasady podatkowe.............................................................................................................................. 26

Literatura.................................................................................................................................................... 32

Rozdział II

ORDYNACJA PODATKOWA

Maciej Ślifirczyk......................................................................................................................................... 33

1. Geneza i zakres zastosowania ordynacji podatkowej..................................................................... 33

2. Podstawowe podmioty stosunków prawnopodatkowych i ich odpowiedzialność podatkowa....... 34

2.1. Wierzyciel podatkowy i organy podatkowe............................................................................ 34

2.2. Dłużnicy podatkowi................................................................................................................... 36

3. Stosunek prawny zobowiązania podatkowego................................................................................ 37

3.1. Konstrukcja prawna stosunku prawnego zobowiązania podatkowego.............................. 37

3.2. Obowiązek podatkowy a zobowiązanie podatkowe.............................................................. 40

3.3. Powstanie zobowiązania podatkowego................................................................................... 41

3.4. Zabezpieczanie zobowiązań podatkowych............................................................................. 43

3.5. Termin płatności, zaległość podatkowa i odsetki za zwłokę................................................ 46

3.6. Wygasanie zobowiązań podatkowych..................................................................................... 49

3.6.1. Efektywne sposoby wygasania zobowiązań podatkowych......................................... 49

3.6.2. Nieefektywne sposoby wygasania zobowiązań podatkowych................................... 53

4. Nadpłata i zobowiązanie z tytułu nadpłaty podatku. Zwrot podatku.......................................... 58

4.1. Nadpłata podatku....................................................................................................................... 58

4.2. Zobowiązanie z tytułu nadpłaty podatku............................................................................... 60

4.3. Zwrot podatku............................................................................................................................ 62

5. Sukcesja prawnopodatkowa............................................................................................................... 63

6. Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich.................................................................................. 66

7. Urzędowe interpretacje prawa podatkowego oraz porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych.............................................................................................................................. 714

7.1. Urzędowe interpretacje prawa podatkowego......................................................................... 71

7.2. Porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych..................................................... 73

Literatura.................................................................................................................................................... 75

Rozdział III

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH

Robert Krasnodębski, Marek Waluga....................................................................................................... 77

1. Ogólna charakterystyka..................................................................................................................... 77

1.1. Geneza i podstawowe zasady..................................................................................................... 77

1.2. Problem harmonizacji podatku dochodowego od osób fizycznych..................................... 80

2. Zakres podmiotowy i przedmiotowy podatku................................................................................ 81

3. Zasady ustalania wysokości i zapłaty podatku................................................................................ 84

3.1. Dochód podatkowy.................................................................................................................... 84

3.2. Zwolnienia podatkowe.............................................................................................................. 89

3.3. Podstawa obliczenia i wysokość podatku............................................................................... 92

3.4. Wpływ sytuacji rodzinnej podatnika na zasady opodatkowania......................................... 95

3.5. Zapłata zaliczek i podatku w trakcie roku podatkowego...................................................... 97

3.6. Złożenie zeznania i zapłata podatku........................................................................................ 99

4. Uproszczone formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych................. 101

Literatura ............................................................................................................................................... 103

Rozdział IV

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH

Hanna Litwińczuk...................................................................................................................................... 105

1. Ogólna charakterystyka podatku dochodowego od osób prawnych........................................... 105

1.1. Różnice pomiędzy konstrukcją podatku dochodowego od osób prawnych i podatku

dochodowego od osób fizycznych........................................................................................... 105

1.2. Harmonizacja podatku dochodowego od osób prawnych w ramach prawa

wspólnotowego........................................................................................................................... 108

1.2.1. Dyrektywy......................................................................................................................... 108

1.2.2. Orzecznictwo TSUE w zakresie opodatkowania niezharmonizowanego................ 109

2. Podstawowe elementy konstrukcji podatku dochodowego od osób prawnych......................... 110

2.1. Podmiot opodatkowania........................................................................................................... 110

2.2. Przedmiot opodatkowania........................................................................................................ 112

2.2.1. Pojęcie dochodu (straty)................................................................................................. 112

2.2.2. Rok podatkowy osoby prawnej...................................................................................... 114

2.2.3. Zwolnienia przedmiotowe.............................................................................................. 116

2.2.4. Szczególne zasady ustalania dochodu........................................................................... 116

2.3. Podstawa opodatkowania, stawki, pobór podatku................................................................ 118

3. Ogólne zasady ustalania dochodu osób prawnych......................................................................... 119

3.1. Przychody.................................................................................................................................... 119

3.1.1. Ogólna definicja przychodów........................................................................................ 119

3.1.2. Przychody nieuwzględniane przy ustalaniu dochodu................................................ 123

3.1.3. Odrębne definicje przychodów...................................................................................... 124

Spis treści 5

3.2. Koszty uzyskania przychodu.................................................................................................... 126

3.2.1. Pojęcie kosztów uzyskania przychodów....................................................................... 126

3.2.2. Udokumentowanie poniesienia kosztu......................................................................... 128

3.2.3. Przypisanie kosztów do okresu podatkowego.............................................................. 129

3.2.4. Koszty w walutach obcych.............................................................................................. 130

3.2.5. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów.............................................. 131

4. Pojęcie i opodatkowanie dochodu (przychodu) z udziału w zyskach osób prawnych.............. 134

4.1. Pojęcie dochodu (przychodu) z udziału w zyskach osób prawnych................................... 134

4.2. Opodatkowanie dochodu z udziału w zyskach osób prawnych.......................................... 136

Literatura.................................................................................................................................................... 138

Rozdział V

UMOWY O UNIKANIU PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA

Hanna Litwińczuk...................................................................................................................................... 139

1. Pojęcie międzynarodowego podwójnego opodatkowania i sposoby jego unikania.................. 139

2. Charakter prawny umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz znaczenie

MK OECD i Komentarza do MK OECD w procesie ich stosowania.......................................... 141

3. Struktura MK OECD.......................................................................................................................... 143

4. Normy rozdzielające dotyczące poszczególnych rodzajów dochodów........................................ 148

5. Metody unikania podwójnego opodatkowania.............................................................................. 150

Literatura.................................................................................................................................................... 152

Rozdział VI

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)

Piotr Karwat, Karolina Tetłak.................................................................................................................. 153

1. Podstawowe zasady opodatkowania................................................................................................. 153

2. Harmonizacja podatku od wartości dodanej.................................................................................. 156

3. Podatnik ............................................................................................................................................... 157

3.1. Pojęcie podatnika....................................................................................................................... 157

3.2. Podatnik grupowy...................................................................................................................... 160

3.3. Organy władzy publicznej......................................................................................................... 160

3.4. Podmioty zagraniczne............................................................................................................... 161

3.5. Zwolnienia podmiotowe........................................................................................................... 162

4. Przedmiot opodatkowania................................................................................................................. 162

4.1. Pojęcie przedmiotu opodatkowania........................................................................................ 162

4.2. Dostawa towarów....................................................................................................................... 164

4.2.1. Definicja towaru i dostawy towarów............................................................................. 164

4.2.2. Szczególne (wybrane) przypadki dostawy towarów.................................................... 166

4.2.3. Nieodpłatne przekazanie towarów................................................................................ 167

4.2.4. Nabycie towarów od podmiotu zagranicznego............................................................ 168

4.2.5. Towary pozostałe po zakończeniu działalności........................................................... 168

4.3. Miejsce dostawy towarów......................................................................................................... 169

4.4. Świadczenie usług...................................................................................................................... 171

4.4.1. Pojęcie świadczenia usług............................................................................................... 171

Spis treści 6

4.4.2. Nieodpłatne świadczenie usług...................................................................................... 172

4.4.3. Import usług..................................................................................................................... 174

4.5. Miejsce świadczenia usług........................................................................................................ 174

4.5.1. Zasada ogólna................................................................................................................... 174

4.5.2. Usługi wykonane w miejscu ich faktycznego świadczenia......................................... 175

4.5.3. Usługi związane z nieruchomościami........................................................................... 175

4.5.4. Usługi niematerialne....................................................................................................... 175

4.6. Eksport i import towarów......................................................................................................... 176

4.7. Transakcje wewnątrzwspólnotowe.......................................................................................... 178

4.7.1. Uwagi ogólne.................................................................................................................... 178

4.7.2. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów..................................................................... 178

4.7.3. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.................................................................... 180

4.8. Wyłączenia i zwolnienia przedmiotowe.................................................................................. 182

5. Obowiązek podatkowy....................................................................................................................... 185

6. Podstawa opodatkowania.................................................................................................................. 186

6.1. Uwagi ogólne.............................................................................................................................. 186

6.2. Dotacje......................................................................................................................................... 187

6.3. Zaliczki........................................................................................................................................ 188

6.4. Rabaty, zwroty zapłaty i towarów............................................................................................ 188

6.5. Dostawa budynków lub budowli trwale związanych z gruntem......................................... 189

6.6. Czynności bez określenia ceny, z ceną określoną w naturze oraz czynności nieodpłatne....... 189

6.7. Import towarów.......................................................................................................................... 190

7. Stawki.................................................................................................................................................... 191

8. Odliczenie i zwrot podatku naliczonego.......................................................................................... 192

8.1. Zasady ogólne............................................................................................................................. 192

8.2. Moment nabycia prawa do odliczenia..................................................................................... 193

8.3. Zwrot podatku............................................................................................................................ 194

8.4. Częściowe odliczenie i korekta podatku naliczonego........................................................... 195

8.5. Ograniczenia w odliczaniu podatku naliczonego.................................................................. 198

9. VAT a inne podatki obrotowe........................................................................................................... 198

Literatura.................................................................................................................................................... 200

Rozdział VII

PODATEK AKCYZOWY

Wojciech Pietrasiewicz............................................................................................................................... 201

1. Istota i cechy podatku akcyzowego................................................................................................... 201

2. Harmonizacja podatku akcyzowego................................................................................................. 202

3. Wyroby akcyzowe............................................................................................................................... 203

4. Zakres czynności opodatkowanych akcyzą..................................................................................... 205

4.1 czynności wyłączone od opodatkowania................................................................................... 205

5. Podatnicy.............................................................................................................................................. 210

6. Podstawa opodatkowania. Stawki..................................................................................................... 211

7. Obowiązek podatkowy....................................................................................................................... 213

8. Procedura zawieszenia akcyzy........................................................................................................... 215

Spis treści 7

9. Skład podatkowy................................................................................................................................. 217

10. Zarejestrowany odbiorca. Zarejestrowany wysyłający................................................................... 220

Literatura.................................................................................................................................................... 222

Rozdział VIII

INNE PODATKI

Marek Waluga............................................................................................................................................ 225

1. Podatek rolny....................................................................................................................................... 225

1.1. Ogólna charakterystyka............................................................................................................. 225

1.2. Podmiot i przedmiot podatku.................................................................................................. 226

1.3. Zasady ustalania podatku......................................................................................................... 227

1.4. Zwolnienia i ulgi podatkowe.................................................................................................... 230

1.5. Warunki płatności...................................................................................................................... 231

2. Podatek leśny....................................................................................................................................... 232

3. Podatek od nieruchomości................................................................................................................ 234

3.1. Ogólna charakterystyka............................................................................................................. 234

3.2. Zakres przedmiotowy i podmiotowy podatku....................................................................... 235

3.3. Podstawa opodatkowania i stawki podatkowe....................................................................... 237

3.4. Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego................................................................ 239

3.5. Zwolnienia przedmiotowe i podmiotowe............................................................................... 240

3.6. Warunki płatności podatku...................................................................................................... 241

4. Podatek od środków transportowych............................................................................................... 241

5. Podatek od spadków i darowizn....................................................................................................... 244

5.1. Ogólna charakterystyka............................................................................................................. 244

5.2. Zakres podmiotowy i przedmiotowy podatku....................................................................... 245

5.3. Obowiązek podatkowy i podstawa opodatkowania.............................................................. 247

5.4. Stawki podatkowe...................................................................................................................... 249

5.5. Zwolnienia i ulgi podatkowe.................................................................................................... 250

5.6. Warunki płatności podatku...................................................................................................... 252

6. Podatek od czynności cywilnoprawnych......................................................................................... 252

6.1. Ogólna charakterystyka i podstawa prawna........................................................................... 252

6.2. Zakres podmiotowy i przedmiotowy podatku....................................................................... 253

6.3. Obowiązek podatkowy i podstawa opodatkowania.............................................................. 255

6.4. Wysokość podatku i zwolnienia............................................................................................... 257

6.5. Warunki płatności...................................................................................................................... 259

7. Opłata skarbowa i pozostałe daniny lokalne................................................................................... 259

Literatura.................................................................................................................................................... 261

Rozdział IX

ZARYS PRAWA CELNEGO

Witold Modzelewski, Jacek Pyssa............................................................................................................ 263

1. Prawo podatkowe a prawo celne....................................................................................................... 263

2. Pojęcie prawa celnego......................................................................................................................... 264

3. Źródła prawa celnego – polskie prawo celne a prawo celne unii europejskiej........................... 266

Spis treści 8

4. Unia celna a współczesne prawo celne w polsce............................................................................. 269

5. Dług celny, należności celne oraz dłużnik celny............................................................................. 270

6. Taryfa celna.......................................................................................................................................... 273

7. Pochodzenie towarów......................................................................................................................... 274

8. Wartość celna....................................................................................................................................... 275

9. Przeznaczenie celne oraz procedury celne...................................................................................... 275

10. Jedna platforma stosowania przepisów prawa celnego.................................................................. 277

11. Służba celna w Polsce......................................................................................................................... 277

Literatura.................................................................................................................................................... 278

Bibliografia................................................................................................................................................ 279

Spis treści