Prawo Finansowe Tom I (E-book)

  • Ebook
42,60 zł

Publikacja zawiera podstawy krajowego i unijnego systemu finansów publicznych

Dostępność: W magazynie

Zamów: 22 518 28 27

Znajdziesz wszystkie zagadnienia związane z budżetem państwa i budżetami samorządowymi – procedurą ich uchwalania, możliwościami zmiany i przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami w tych budżetach, jak również kwestie związane z formami budżetowania brutto i netto oraz dyscypliną i odpowiedzialnością budżetową.
Poruszono w nim także tematykę związaną z funduszami unijnymi.

Więcej informacji
Product Name Prawo Finansowe Tom I (E-book)
Symbol 3OG0025
ISBN 978-83-269-1119-4
Data wydania 6 gru 2011
Opis hasłowy Prawo Finansowe, prawo podatkowe
Korzyści dla Ciebie

- znajdziesz wszystkie zagadnienia związane z budżetem państwa
- otrzymasz informacje o procedurach uchwalania budżetów państaw i samorządowych
- bez problemu przejdziesz wszystkie egazminy

Format A4
Liczba stron 340
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Autor Michał Bitner,Hanna Litwińczuk, Witold Modzelewski, Witold Konieczny, Maciej Ślifirczyk, Marek Waluga, Piotr Karwat, Robert Krasnodębski, Wojciech Pietrasiewicz, Jacek Pyssa, Karolina
SPIS TREŚCI
 
Wykaz skrótów
 
Rozdział I
 
PODSTAWY SYSTEMU FINANSÓW PUBLICZNYCH
Elżbieta Chojna-Duch
1. Pojęcie i zakres finansów publicznych 
2. System finansów publicznych i prawa finansowego
3. Źródła prawa finansowego
4. Pojęcie skarbu państwa
5. Funkcje finansów publicznych 
6. Sektor finansów publicznych
7. Środki finansowe na cele publiczne 
8. Polityka finansowa wobec globalnego kryzysu ekonomicznego
Literatura 
 
ROZDZIAŁ II
 
BUDŻET PAŃSTWA
Elżbieta Kornberger-Sokołowska
1. Geneza i pojęcie budżetu publicznego
2. Zasady budżetowe
2.1. Pojęcie zasad budżetowych. Charakterystyka 
2.2. Podstawowe zasady budżetowe 
2.3. Pozostałe zasady budżetowe
3. Konstytucyjne uwarunkowania dotyczące budżetu państwa
4. Budżet państwa a ustawa budżetowa 
5. Klasyfikacja budżetowa 
5.1. Pojęcie i funkcje klasyfikacji budżetowej 
5.2. Podziałki klasyfikacyjne 
5.3. Zadaniowe ujęcie budżetu państwa
6. Procedura planowania i uchwalania budżetu państwa 
6.1. Planowanie budżetu państwa
6.2. Uchwalanie budżetu państwa
7. Zasady wykonywania budżetu państwa
7.1. Podmioty wykonujące budżet państwa
7.2. Harmonogram realizacji budżetu państwa 
7.3. Istota wykonywania budżetu państwa 
7.4. Zmiany w budżecie państwa w trakcie jego wykonywania 
8. Kontrola wykonania budżetu państwa
8.1. Kontrola Najwyżej Izby Kontroli i Sejmu
8.2. Kontrola Ministra Finansów oraz dysponentów budżetowych
8.3. Audyt wewnętrzny w sektorze finansów publicznych
8.4. Kontrola zarządcza 
8.5. Sprawozdawczość i rachunkowość budżetowa 
9. Zasady budżetowe
10. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Literatura 
 
Rozdział III
 
DŁUG PUBLICZNY I DEFICYT SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
Elżbieta Chojna-Duch
1. Dług publiczny i deficyt sektora finansów publicznych jako zjawisko ekonomiczne 
1.1. Ewolucja zjawiska i jego ocena w nauce
1.2. Pojęcie i rodzaje długu publicznego
1.3. Pojęcie i rodzaje deficytu sektora publicznego oraz deficytu budżetowego
2. Dług publiczny i deficyt sektora finansów publicznych jako zjawisko prawne
2.1. Źródła prawa polskiego
2.2. Źródła prawa wspólnotowego
3. Zarządzanie długiem sektora finansów publicznych
4. Finansowanie deficytu i długu jednostek samorządu terytorialnego
4.1. Zasady ogólne
4.2. Ograniczenia dostępu jednostek samorządu terytorialnego do rynku kapitałowego
4.2.1. Ograniczenia swobody kształtowania instrumentów finansowych
4.2.2. Ograniczenia swobody zadłużenia
4.2.3. Ograniczenia swobody uchwalania budżetów z deficytem
4.3. Źródła finansowania (obsługi) zadłużenia publicznego jednostek samorządu terytorialnego 
5. Poręczenia i gwarancje w gospodarce budżetowej
5.1. Pojęcie poręczeń i gwarancji skarbowych
5.2. Zasady udzielania poręczeń i gwarancji Skarbu Państwa w prawie polskim
Literatura 
 
Rozdział IV
 
FINANSE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Elżbieta Kornberger-Sokołowska 
1. Pojęcie decentralizacji finansów publicznych
2. Budżety jednostek samorządu terytorialnego oraz wieloletnia prognoza finansowa
2.1. Budżet i uchwała budżetowa
2.2. Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego
3. Prawa podmiotowe jednostek samorządu terytorialnego w zakresie gospodarki finansowej wynikające z regulacji ponadustawowych
4. Zasady systemu finansów sektora samorządowego
5. Dochody budżetów jednostek samorządu terytorialnego
5.1. Dochody własne jednostek samorządu terytorialnego
5.2. Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego
5.3. Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego
6. Wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego
7. Procedura planowania i uchwalania budżetu w jednostkach samorządu terytorialnego
8. Wykonywanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego
8.1. Zagadnienia ogólne
8.2. Dokonywanie zmian w budżecie
8.3. Bankowa obsługa budżetu
8.4. Zatwierdzanie wykonania budżetu
9. Władztwo podatkowe gmin
10. Kontrola, audyt i nadzór w jednostkach samorządu terytorialnego
10.1. Wewnętrzny nadzór i wewnętrzna kontrola finansowa
10.2. Nadzór i kontrola zewnętrzna
10.3. Kontrola NIK wobec jednostek samorządu terytorialnego
10.4. Audyt wewnętrzny
 
Rozdział V
 
FINANSE PUBLICZNE UNII EUROPEJSKIEJ
Michał Bitner 
1. Źródła prawa budżetowego UE
2. Ramy finansowe wspólnoty
3. Budżet i zasady budżetowe
4. Procedura budżetowa
5. Dochody budżetu UE
Literatura 
 
Rozdział VI
 
FINANSOWANIE ROZWOJU REGIONALNEGO
Maria Supera-Markowska
1. Rozwój regionalny – podstawowe pojęcia
2. Cele i zasady polityki spójności UE
3. Fundusze strukturalne i fundusz spójności – charakterystyka, podział środków, dokumenty programowe 
4. Krajowe instrumenty realizacji polityki spójności
4.1 krajowe dokumenty programowe 
4.2. Krajowe instytucje zaangażowane we wdrażanie funduszy strukturalnych i fundusz spójności
4.3. Ujęcie środków z funduszy strukturalnych i funduszu spójności w polskim systemie finansów publicznych
4.4. Pozostałe kwestie dotyczące funduszy strukturalnych i funduszu spójności regulowane przepisami ustawy o finansach publicznych 
4.5. Procedury odwoławcze związane z wdrażaniem funduszy strukturalnych i funduszu spójności
5. Polityka rozwoju 
Literatura 
 
Rozdział VII
 
PUBLICZNE PRAWO BANKOWE
Marek Grzybowski
1. Zakres i źródła prawa bankowego
2. Prawo walutowe i dewizowe 
3. Charakterystyka banku i działalności bankowej 
3.1. Definicja banku i jego istota 
3.2. Zakres działalności banku. Monopol bankowy
3.3. Bank krajowy a instytucja kredytowa i bank zagraniczny 
3.4. Instytucja finansowa 
3.5. Rodzaje banków
3.6. Zasady i tryb tworzenia banków 
3.7. Ograniczenia obrotu akcjami banków 
3.8. Podejmowanie działalności bankowej przez instytucje kredytowe i banki zagraniczne na terytorium Polski
3.8.1. Podejmowanie działalności przez instytucje kredytowe
3.8.2. Podejmowanie działalności bankowej w Polsce przez bank zagraniczny
3.9. Podjęcie lub zwiększenie skali działalności bankowej w wyniku transakcji restrukturyzacyjnych 
3.10. Szczególny sposób tworzenia banku krajowego przez instytucje kredytowe 
3.11. Przedstawicielstwo instytucji kredytowej lub banku zagranicznego 
4. Narodowy Bank Polski
4.1. Funkcje banku centralnego
4.2. Niezależność banku centralnego
4.3. Organy NBP
4.4. Cele i zadania NBP
4.4.1. Kredyt refinansowy 
4.4.2. Rezerwy obowiązkowe
4.4.3. Operacje otwartego rynku 
4.4.4. Stopy procentowe
5. Europejski system banków centralnych
5.1. Cele i zadania ESBC 
5.2. Organy EBC 
5.3. Rola NBP w Europejskiej Unii Gospodarczej i Walutowej 
6. Nadzór bankowy w Polsce
6.1. Pojęcie nadzoru bankowego i jego funkcje 
6.2. Komisja Nadzoru Bankowego
6.3. Cele nadzoru bankowego 
6.4. Spór o model nadzoru nad rynkiem finansowym
6.5. Podstawy prawne nadzoru finansowego w Polsce
6.6. Komisja Nadzoru Finansowego
6.7. Europejski System Nadzoru Bankowego 
7. Bankowy fundusz gwarancyjny 
7.1. Zadania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
7.2. Organy Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
7.3. Gwarantowanie depozytów 
7.3.1. Zakres podmiotowy obowiązkowego systemu gwarantowania depozytów
7.3.2. Zakres przedmiotowy obowiązkowego systemu gwarantowania depozytów
7.3.3. Źródła finansowania działalności gwarancyjnej
7.3.4. Sposób przeprowadzania wypłat i systemy wykorzystywane do pozyskiwania informacji oraz przeprowadzania obliczeń należności deponentów
7.4. Działalność pomocowa
7.4.1. Przeznaczenie i formy działalności pomocowej
7.4.2. Źródła finansowania działalności pomocowej
7.5. Monitorowanie rozwoju sytuacji finansowej banków
Literatura 
 
BIBLIOGRAFIA