Prawno-finansowe aspekty polityki spójności i rozwoju regionalnego

Cena promocyjna 49,99 zł Regular Price 67,00 zł

Przedstawiamy kolejne wydanie (II uzupełnione) przewodnika po funduszach unijnych. Jest to publikacja dla podmiotów, które z pomocy już skorzystały, jak i dla tych, które dopiero rozważają możliwość starania się o nią. Przybliżymy konieczną w tym przypadku wiedzę z zakresu prawa unijnego i krajowego dotyczącego polityki spójności.

Dostępność: W magazynie Realizacja: 24h (dni robocze) + czas dostawy zamówienia

Zamów: 22 518 28 27

W książce prezentowane są zagadnienia związane z polityką spójności, kwestie związane z funduszami finansującymi wspólną politykę rolną i rybacką oraz funduszami strukturalnymi, Funduszem spójności i innymi funduszami europejskimi. Krajowy system wdrażania polityki spójności został omówiony tak, aby Czytelnik, poznawszy jej szerszy unijny wymiar, mógł następnie zrozumieć mechanizmy jej funkcjonowania na poziomie krajowym. Przedstawione także kwestie związane z ujęciem środków pochodzących z budżetu UE w krajowym systemie finsnsów publicznych oraz problematykę podatkowych konsekwencji otrzymania dotacji unijnych i zagadnienia związane z polityką rozwoju, w tym szczególnościz rozwojem regionalnym.

Więcej informacji
Product Name Prawno-finansowe aspekty polityki spójności i rozwoju regionalnego
ISBN 978-83-269-2016-5
Data wydania 18 wrz 2014
Symbol UOG0037
Opis hasłowy dotacje unijne, polityka spójności, fundusze unijne, fundusze strukturalne
Korzyści dla Ciebie
  • dowiesz się, jak uzyskać dotacje unijną,
  • poznasz właściwe interpretacje przepisów,
  • zdobędziesz wiedzę o skutkach podatkowych otrzymania dotacji unijnej.
Format B5
Liczba stron 379
Oprawa miękka
Wydawnictwo Oficyna Prawa Polskiego
Wydawca Norbert Pawlikowski
Autor Maria Supera-Markowska

WYKAZ SKRÓTÓW

WSTĘP

ROZDZIAŁ I

POLITYKA SPÓJNOŚCI – ZAGADNIENIA OGÓLNE

I. Zagadnienia wstępne

1. Podstawowe pojęcia

2. Wspólna klasyfikacja Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych

3. Zróżnicowania gospodarcze pomiędzy regionami państw członkowskich i ich przyczyny

4. Unijna polityka regionalna i polityka spójności

4.1. Ogólne założenia

4.2. Obszary spójności

4.3. Terytorialny wymiar polityki spójności

4.4. Raporty Kohezyjne, Strategia Lizbońska i Strategia Europa 2020

II. Źródła prawa

1. Wprowadzenie

2. Prawo pierwotne

3. Prawo wtórne

4. Zasada prymatu

5. Zasada skutku bezpośredniego

III. System instytucjonalny

1. Unijny system instytucjonalny

1.1. Wprowadzenie

1.2. Komisja Europejska – Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej

1.3. Komitet Regionów

1.4. Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych Europy

1.5. Komitet Ekonomiczno-Społeczny

2. Krajowe systemy instytucjonalne

2.1. Wprowadzenie

2.2. Instytucje zarządzające

2.3. Instytucje certyfikujące

2.4. Instytucje audytowe

2.5. Komitety monitorujące

IV. Finansowanie

1. Wprowadzenie

2. Finansowanie budżetowe

3. Finansowanie pozabudżetowe

4. Budżety UE i wieloletnie ramy finansowe

5. Zasada n+2/n+3

6. Zasady budżetowe

6.1. Zasada równowagi budżetowej

6.2. Zasady jednolitości i rzetelności budżetowej

6.3. Zasada jednoroczności

6.4. Zasada jednostki rozliczeniowej

6.5. Zasada uniwersalności

6.6. Zasada specyfikacji

6.7. Zasada należytego zarządzania finansami

6.8. Zasada przejrzystości

7. Procedura budżetowa

V. Cele

1. Wprowadzenie

2. Cel Konwergencja

3. Cel Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie

4. Cel Europejska współpraca terytorialna

5. Podział środków

6. Cele w okresie 2014-2020 – propozycje

VI. Zasady

1. Zasada koncentracji

2. Zasada dodatkowości/współfinansowania

3. Zasada partnerstwa

4. Zasada komplementarności

5. Zasada spójności

6. Zasada zgodności

7. Zasada podziału zarządzania

8. Zasada koordynacji

9. Zasada równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji

10. Zasada zrównoważonego rozwoju

11. Zasada pomocniczości/subsydiarności

12. Zasada programowania

13. Zasady w okresie 2014-2020 – propozycje

VII. Programowanie

1. Strategiczne wytyczne Wspólnoty dla spójności

2. Terytorialny wymiar polityki spójności

3. Narodowe strategiczne ramy odniesienia

4. Programy operacyjne

5. Programowanie w okresie 2014-2020 – propozycje

ROZDZIAŁ II

POLITYKA SPÓJNOŚCI A WSPÓLNA POLITYKA ROLNA I WSPÓLNA POLITYKA RYBACKA

I. Zagadnienia wstępne

1. Wprowadzenie

2. Strategia Zrównoważonego Rozwoju UE

3. Odnowiona Strategia Zrównoważonego Rozwoju UE

4. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa

5. Wspólna polityka rolna i wspólna polityka rybacka po roku 2013 – propozycje

II. Polityka rozwoju obszarów wiejskich

1. Wprowadzenie

2. Od inicjatywy wspólnotowej do podejścia Leader

2.1. Inicjatywa wspólnotowa Leader

2.2. Pilotażowy Program Leader+

2.3. Podejście Leader jako wspieranie inicjatyw oddolnych

3. Unijne regulacje prawne

4. Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji i Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

4.1. I i II filar wspólnej polityki rolnej

4.2. Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji

4.3. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

5. Cele i osie priorytetowe

5.1. Cele

5.2. Osie priorytetowe

6. Dokumenty programowe

6.1. Zasada programowania

6.2. Strategiczne wytyczne Wspólnoty dla rozwoju obszarów wiejskich (okres programowania 2007-2013)

6.3. Krajowy Plan Strategiczny Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

6.4. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

7. Oś 4 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013– Leader

7.1. Regulacje prawa krajowego

7.2. Rola lokalnych grup działania we wdrażaniu podejścia Leader

7.2.1. Cechy i charakter prawny lokalnych grup działania

7.2.2. Lokalne strategie rozwoju

7.2.3. Możliwości finansowania projektów w ramach lokalnych strategii rozwoju

8. System instytucjonalny

8.1. Wprowadzenie

8.2. Instytucja zarządzająca

8.3. Agencje płatnicze

8.4. Jednostka certyfikująca

8.5. Jednostka koordynująca

III. Polityka rozwoju obszarów zależnych od rybactwa

1. Wprowadzenie

2. Unijne regulacje prawne

3. Europejski Fundusz Rybacki

4. Cele i osie priorytetowe

4.1. Cele

4.2. Osie priorytetowe

5. Dokumenty programowe

5.1. Zasada programowania

5.2. Strategia Rozwoju Rybołówstwa 2007–2013

5.3. Program operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013

6. Oś 4 programu operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013

6.1. Regulacje prawa krajowego

6.2. Rola lokalnych grup rybackich we wdrażaniu polityki zrównoważonego rozwoju obszarów zależnych od rybactwa

6.2.1. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa a podejście Leader

6.2.2. Cechy i charakter prawny lokalnych grup rybackich

6.2.3. Lokalne strategie rozwoju obszarów rybackich

6.2.4. Możliwości finansowania projektów w ramach lokalnych strategii rozwoju obszarów rybackich

7. System instytucjonalny

ROZDZIAŁ III

FUNDUSZE STRUKTURALNE I FUNDUSZ SPÓJNOŚCI

I. Zagadnienia wstępne

1. Podstawowe pojęcia

2. Inicjatywy wspólnotowe i mainstreaming

II. Europejski Fundusz Społeczny

1. Informacje ogólne

2. Zadania i zakres wsparcia

3. Europejska Strategia Zatrudnienia

4. Zasady

4.1. Zasady dobrego rządzenia i partnerstwa

4.2. Równość płci oraz równość szans kobiet i mężczyzn

4.3. Innowacyjność

4.4. Współpraca transnarodowa i międzyregionalna

5. Kwalifikowalność wydatków

5.1. Zasady ogólne

5.2. Wydatki niekwalifikowalne

6. Wsparcie dla Polski

III. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

1. Informacje ogólne

2. Zadania i zakres wsparcia

3. Szczególne zasady dotyczące celu Europejska współpraca terytorialna

3.1. Geneza

3.2. Programy operacyjne realizowane w ramach celu Europejska współpraca terytorialna

3.3. Europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej

4. Kwalifikowalność wydatków

4.1. Zasady ogólne

4.2. Wydatki niekwalifikowalne

4.3. Kwalifikowalność wydatków w przypadku programów operacyjnych

realizowanych w ramach celu Europejska współpraca terytorialna

5. Przepisy szczególne dotyczące traktowania szczególnych uwarunkowań terytorialnych

6. Wsparcie dla Polski

IV. Fundusz Spójności

1. Informacje ogólne

2. Zadania i zakres wsparcia

3. Duże projekty

4. Zasada warunkowości

5. Kwalifikowalność wydatków

5.1. Zasady ogólne

5.2. Wydatki niekwalifikowalne

6. Najważniejsze zmiany w stosunku do poprzedniego okresu programowania i przepisy przejściowe

7. Wsparcie dla Polski

V. Inne fundusze europejskie niż fundusze strukturalne i Fundusz Spójności

1. Informacje ogólne

2. Fundusze norweskie

3. Szwajcarski Program Współpracy

ROZDZIAŁ IV

KRAJOWY SYSTEM WDRAŻANIA POLITYKI SPÓJNOŚCI

I. Zagadnienia wstępne

II. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

1. Wprowadzenie

2. Cel strategiczny i horyzontalne cele szczegółowe

2.1. Cel strategiczny

2.2. Horyzontalne cele szczegółowe

2.3. Powiązanie horyzontalnych celów szczegółowych z celem strategicznym

3. Instrumenty realizacji

4. Finansowanie

5. Aktualny stan realizacji

III. System instytucjonalny

1. Wprowadzenie

2. Instytucje zarządzające

3. Instytucje pośredniczące, wdrażające, certyfikująca i audytowa

3.1. Instytucje pośredniczące i wdrażające

3.2. Instytucje certyfikująca i audytowa

4. Instytucje koordynujące i monitorujące

4.1. Instytucja koordynująca

4.2. Komitety monitorujące

IV. Krajowe programy operacyjne

1. Wprowadzenie

2. Program operacyjny Infrastruktura i Środowisko

2.1. Informacje ogólne

2.2. Cel główny i cele szczegółowe

2.3. Osie priorytetowe

2.4. Instytucje odpowiedzialne za wdrażanie

2.5. Środki finansowe

2.6. Przykładowy projekt

3. Program operacyjny Kapitał Ludzki

3.1. Informacje ogólne

3.2. Krajowy Program Reform

3.3. Cel główny i cele szczegółowe

3.4. Osie priorytetowe

3.5. Instytucje odpowiedzialne za wdrażanie

3.6. Środki finansowe

3.7. Przykładowy projekt

4. Program operacyjny Innowacyjna Gospodarka

4.1. Informacje ogólne

4.2. Innowacyjność

4.3. Cel główny i cele szczegółowe

4.4. Osie priorytetowe

4.5. Instytucje odpowiedzialne za wdrażanie

4.6. Środki finansowe

4.7. Przykładowy projekt

5. Program operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

5.1. Informacje ogólne

5.2. Cel główny i cele szczegółowe

5.3. Osie priorytetowe

5.4. Instytucje odpowiedzialne za wdrażanie

5.5. Środki finansowe

5.6. Przykładowy projekt

6. Program operacyjny Pomoc Techniczna

6.1. Informacje ogólne

6.2. Cel główny i cele szczegółowe

6.3. Osie priorytetowe

6.4. Instytucje odpowiedzialne za wdrażanie

6.5. Środki finansowe

V. Regionalne programy operacyjne

1. Informacje ogólne

2. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004–2006

3. System zarządzania regionalnymi programami operacyjnymi

4. Cele główne i cele szczegółowe

5. Środki finansowe

6. Przykładowe projekty

VI. Programy operacyjne Europejskiej Współpracy Terytorialnej

1. Wprowadzenie

2. Programy współpracy transgranicznej

3. Programy współpracy transnarodowej

4. Programy współpracy międzyregionalnej

5. Przykładowe projekty

VII. Inicjatywy unijne

1. Wprowadzenie

2. Inicjatywa JEREMIE

3. Inicjatywa JESSICA

4. Inicjatywa JASPERS

VIII. Rodzaje projektów i ich wybór do dofinansowania

1. Rodzaje projektów

2. Wybór projektów do dofinansowania

2.1. Rola i charakter prawny wytycznych

2.2. Projekty indywidualne

2.3. Projekty systemowe 2.4. Projekty konkursowe

3. Umowa o dofinansowanie projektu

IX. Procedury odwoławcze w przypadku negatywnej oceny projektów konkursowych

1. Procedury odwoławcze bazujące na instytucji protestu

2. Aktualnie obowiązujące procedury odwoławcze

2.1. Etap przedsądowy

2.2. Etap sądowy

ROZDZIAŁ V

ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UE W KRAJOWYM SYSTEMIE FINANSÓW

PUBLICZNYCH

I. Zagadnienia wstępne

II. Regulacje ustawy o finansach publicznych obowiązujące do końca 2009 r.

1. Klasyfikacja środków

2. Prefinansowanie i dotacje rozwojowe

III. Regulacje ustawy o finansach publicznych obowiązujące od początku 2010 r.

1. Klasyfikacja środków

2. Budżet środków europejskich

2.1. Pojęcie i geneza

2.2. Dochody i wydatki budżetu środków europejskich

2.3. Programy finansowe z udziałem środków europejskich

3. Płatności z Banku Gospodarstwa Krajowego i dotacje celowe

3.1. Płatności z Banku Gospodarstwa Krajowego

3.2. Dotacje celowe

IV. Finansowanie wspólnej polityki rolnej

1. Agencje płatnicze

2. Wyprzedzające finansowanie

V. Pozostałe zagadnienia

1. Zasada jedności materialnej

2. Rezerwy budżetowe

3. Wskaźniki dopuszczalnego poziomu zadłużenia

4. Wykluczenie z prawa otrzymywania środków na realizację projektów w ramach programów operacyjnych

ROZDZIAŁ VI

PODATKOWE ASPEKTY OTRZYMANIA DOTACJI UNIJNYCH

I. Zagadnienia wstępne

II. Dotacje przekazywane w ramach systemu prefinansowania a podatki dochodowe

1. Wprowadzenie

2. Pochodzenie ze środków bezzwrotnej pomocy
3. Dotacje inwestycyjne

4. Dotacje nieinwestycyjne

5. Wydatki na pozyskanie dotacji

6. Wynagrodzenia sfinansowane z dotacji

7. Świadczenia otrzymywane przez beneficjentów ostatecznych

III. Dotacje przekazywane w ramach systemu dotacji rozwojowych a podatki dochodowe

IV. Dotacje przekazywane w ramach systemu płatności z Banku Gospodarstwa Krajowego i dotacji celowych a podatki dochodowe

V. Możliwości wystąpienia o interpretację przepisów prawa podatkowego

w kwestiach dotyczących opodatkowania dotacji unijnych

VI. Dotacje a podatek od towarów i usług

1. Wprowadzenie

2. Warunek bezpośredniego wpływu dotacji na cenę

3. Możliwości „odzyskania” VAT a kwalifikowalność wydatków

ROZDZIAŁ VII

POLITYKA ROZWOJU

I. Zagadnienia wstępne

1. Wprowadzenie

2. Podstawowe pojęcia
II. Strategie rozwoju

1. Wprowadzenie

2. Długookresowa strategia rozwoju kraju

3. Średniookresowa strategia rozwoju kraju

4. Inne strategie rozwoju

III. Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015

1. Wprowadzenie

2. Struktura dokumentu

3. Cel główny

4. Priorytety

5. Aktualizacja

IV. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010–2020

V. Zintegrowane strategie rozwoju

VI. Programy służące realizacji polityki rozwoju

VII. Finansowanie polityki rozwoju

VIII. System zarządzania rozwojem i koordynacja polityki rozwoju

1. System zarządzania rozwojem

2. Koordynacja polityki rozwoju

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH

1. Wykaz aktów prawnych prawa krajowego

1.1. Ustawy

1.2. Rozporządzenia

2. Wykaz aktów prawnych UE

2.1. Traktaty

2.2. Dyrektywy

2.3. Rozporządzenia
2.4. Decyzje
WYKAZ WYROKÓW WSA
WYKAZ WYROKÓW NSA
WYKAZ PISM, INTERPRETACJI I DECYZJI PODATKOWYCH