Zamówienia publiczne w 3 krokach (E-book)

84,51 zł

Publikacja jest praktycznym przewodnikiem po zamówieniach publicznych, które głęboko zmieniły się po nowelizacji z 2016 r. Przeprowadzi każdego zamawiającego i wykonawcę przez złożone procedury Prawa zamówień publicznych. Zawarte w niej wskazówki, rekomendacje postępowania oraz przykłady pomogą uniknąć błędów oraz wyjaśnią wszystkie wątpliwości.

Dostępność: W magazynie
Przeczytaj fragment
plik MOBI do pobrania
plik PDF do pobrania
plik E-PUB do pobrania

Zamów: 22 518 28 27

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych z 2016 r. okazała się prawdziwą rewolucją. Zmiany dotknęły prawie każdy etap postępowania, pojawiło się też dużo nowości. Gruntownie zaktualizowane wydanie książki „Zamówienia publiczne w 3 krokach” (stan prawny na kwiecień 2016 r.) jest wygodnym i bardzo praktycznym przewodnikiem przez każdy etap postępowania – od przygotowania procedury, przez samo postępowanie, aż po realizacją i ewentualną zmianę umowy.

W książce znajdują się liczne przykłady, które ułatwią zrozumienie i stosowanie przepisów, wskazówki postępowania, a także odniesienia do orzecznictwa, które najlepiej odzwierciedla praktykę stosowania Pzp.

Wybrane zagadnienia opisane w książce:

 • zasady udzielania zamówień publicznych,
 • opis przedmiotu zamówienia,
 • szacowanie wartości zamówienia,
 • warunki udziału,
 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
 • komisja przetargowa, 
 • wadium i tajemnica przedsiębiorstwa,
 • ogłoszenie o zamówieniu,
 • wybór wykonawcy i ocena spełniania warunków udziału,
 • postępowanie odwoławcze,
 • podpisanie umowy o zamówienie publiczne
 • aneksowanie i odstąpienie od umowy
Więcej informacji
Product Name Zamówienia publiczne w 3 krokach (E-book)
Symbol 3OX0061
ISBN 978-83-269-6213-4
Data wydania 3 lip 2017
Opis hasłowy nowelizacja prawa zamówień publicznych 2016, nowelizacja Pzp, Pzp po nowelizacji, nowe przepisy Pzp, ogłoszenie o zamówieniu, opis przedmiotu zamówienia, kryteria oceny ofert, warunki udziału w postępowaniu, ocena spełniania warunków udziału, aneksowanie
Korzyści dla Ciebie

Dzięki książce "Zamówienia publiczne w 3 krokach" m.in.:

 • każdy zamawiający bezbłędnie przygotuje procedurę o udzielnie zamówienia, poprawnie oszacuje jego wartość i wybierze najkorzystniejszą ofertę w sposób, który nie narazi go na odwołania ze strony wykonawców;
 • każdy wykonawca będzie w stanie prawidłowo odczytać określone w ogłoszeniu oraz siwz wymagania i w oparciu o nie przygotować swoją ofertę w taki sposób, aby zwyciężyć; 
 • uczestnicy postępowania o zamówienie publiczne dowiedzą się, jak w sposób skuteczny zorganizować komunikację pomiędzy sobą, a w razie potrzeby jak zgodnie z prawem aneksować już zawartą umowę.
Grupa docelowa specjalista ds. zamówien publicznych
Liczba stron 297
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Rafał Duluk
Autor Praca zbiorowa pod red. Agata Hryc-Ląd, Marcin Czeluśniak

Wstęp 
Wykaz skrótów
Rozdział I. Zamówienia publiczne – Najważniejsze zagadnienia 
I. Geneza zamówień publicznych 
1. Początek zamówień publicznych w Europie 
2. Początek zamówień publicznych w Polsce
II. System zamówień publicznych w Polsce 
1. Zamówienia publiczne – regulacja prawna 
1.1. Prawo UE 
1.2. Prawo zamówień publicznych w Polsce 
2. Czym są zamówienia publiczne – de…nicja 
2.1. Odpłatność umowy 
2.2. Przedmiot umowy 
3. Zamawiający i wykonawcy 
3.1. Zamawiający 
3.2. Wykonawca 
4. Wartość zamówienia a obowiązek stosowania ustawy Pzp 
5. Zasady udzielania zamówień publicznych 
5.1. Zasada równego traktowania wykonawców 
5.2. Zasada uczciwej konkurencji 
5.3. Zasada jawności postępowania 
5.4. Zasada przejrzystości .
5.5. Zasada proporcjonalności 
5.6. Zasada pisemności prowadzonego postępowania 
5.7. Zasada prymatu trybów przetargowych .
Rozdział II. Krok 1 – przygotowanie procedury 
I. Przygotowanie postępowania przez zamawiającego 
1. Opis przedmiotu zamówienia
1.1. Pojęcie i funkcja opisu przedmiotu zamówienia 
1.2. Wyczerpujący i jednoznaczny opis przedmiotu zamówienia
Rozdział IV. Krok 3 – Realizacja umowy 
I. Podpisanie umowy o zamówienie publiczne 
1. Siedem zasad dotyczących umów o zamówienia publiczne 
2. Termin zawarcia umowy
3. Strony umowy 
4. Czas trwania umowy 
5. Rozliczenia 
5.1. Wynagrodzenie ryczałtowe 
5.2. Wynagrodzenie kosztorysowe
5.3. Klauzule waloryzacyjne 
6. Przedmiot umowy 
7. Niezgodności umowy z siwz w odniesieniu do przedmiotu zamówienia 
8. Odstąpienie od umowy 
9. Nieważność umowy 
10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
11. Kary umowne 
II. Zmiana umowy 
1. Zmiany umowy 
1.1. Zmiana nieistotna 
1.2. Istotna zmiana umowy 
SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH