Prawo finansowe. Finanse publiczne

Cena promocyjna 63,20 zł Regular Price 79,00 zł

Publikacja w sposób kompleksowy prezentuje i wyjaśnia zasady działania czterech głównych obszarów finansów publicznych: system finansowy państwa, budżet państwa i inne budżety publiczne, deficyt sektora finansów publicznych i dług publiczny, finanse i prawo finansowe samorządu terytorialnego. Książka przeznaczona dla studentów wydziałów prawa, administracji, zarządzania, ekonomii, podyplomowych studiów samorządowych, podatkowych, jak również dla pracowników naczelnych i centralnych organów administracji publicznej oraz organów jednostek samorządu terytorialnego.

Dostępność: W magazynie

Zamów: 22 518 28 27

Publikacja w sposób kompleksowy przedstawia: istotę finansów publicznych, system finansowy państwa, prawo finansowe, Skarb Państwa, funkcje finansów publicznych, sektor finansów publicznych, środki finansowe na cele publiczne, politykę finansową, zarządzanie środkami finansowymi przez podmioty publiczne, genezę budżetu państwa, pojęcie budżetu państwa, prawa budżetowego, ustawy budżetowej oraz gospodarki budżetowej, konstytucyjne podstawy gospodarki budżetowej, podstawy polskiej gospodarki budżetowej z perspektywy integracji z Unią Europejską, strukturę gospodarki budżetowej w Polsce, zasady budżetowe, klasyfikację budżetową, procedurę budżetową, dyscyplinę finansów publicznych, deficyt sektora finansów publicznych i dług publiczny jako zjawisko ekonomiczne, dług publiczny i deficyt sektora finansów publicznych jako zjawisko prawne, zarządzanie długiem sektora finansów publicznych, finansowanie deficytu i długu jednostek samorządu terytorialnego, podstawy ustroju i organizację systemu finansowego samorządu terytorialnego, gospodarkę budżetową samorządu terytorialnego, wydatki budżetowe samorządu terytorialnego, dochody jednostek samorządu terytorialnego, kontrolę i nadzór nad jednostkami samorządu terytorialnego, zaciąganie zobowiązań dłużnych w jednostkach samorządu terytorialnego.

Więcej informacji
Product Name Prawo finansowe. Finanse publiczne
ISBN 978-83-269-6446-6
Data wydania 27 cze 2017
Symbol UOM0140
Opis hasłowy prawo finansowe, finanse publiczne
Korzyści dla Ciebie

Dzięki tej publikacji dowiesz się:

  • jak funkcjonują finanse publiczne?
  • jakie instytucje tworzą system finansów publicznych?
  • jakie są zasady tworzenie budżetu państwa?
  • co to jest klasyfikacja budżetowa i dyscyplina finansów publicznych?
  • jak powstaje deficyt budżetowy i dług publiczny?
  • jak działa system finansowy samorządu terytorialnego?
Grupa docelowa studenci wydziałów prawa, administracji, zarządzania, ekonomii, podyplomowych studiów samorządowych, pracownicy naczelnych i centralnych organów administracji publicznej oraz organów jednostek samorządu terytorialnego
Format B5
Liczba stron 376
Oprawa miękka
Wydawnictwo Oficyna Prawa Polskiego
Wydawca Katarzyna Bednarska
Autor Elżbieta Chojna-Duch

Wykaz skrótów
Rozdział I SYSTEM FINANSÓW PUBLICZNYCH
1. Istota finansów publicznych
1.1. Pojęcie i charakter finansów publicznych
1.2. Publiczne operacje finansowe
1.3. Cechy finansów publicznych
2. System finansowy państwa
2.1. Publiczny system finansowy
2.2. Rynkowy system finansowy
3. Prawo finansowe
3.1. System prawa finansowego
3.2. Źródła prawa finansowego
3.3. Stabilizacyjne reguły fiskalne
4. Skarb Państwa
4.1. Pojęcie i mienie Skarbu Państwa
4.2. Zarządzanie majątkiem państwowym oraz ochrona prawna uprawnień i interesów Skarbu Państwa
5. Funkcje finansów publicznych
5.1. Tradycyjne funkcje ekonomiczne finansów publicznych
5.2. Współczesne funkcje finansów publicznych
6. Sektor finansów publicznych
6.1. Zakres sektora finansów publicznych
6.2. Rodzaje podmiotów sektora finansów publicznych w polskim prawie
6.3. Jednostki budżetowe – klasyczna forma gospodarki budżetowej
6.4. Samorządowe zakłady budżetowe
6.5. Fundusze celowe
6.6. Agencje wykonawcze
6.7. Instytucje gospodarki budżetowej
6.8. Pozostałe formy gospodarki pozabudżetowej
7. Środki finansowe na cele publiczne
7.1. Pojęcie środków publicznych
7.2. Rodzaje środków publicznych
7.3. Dochody i przychody publiczne
7.4. Wydatki publiczne
8. Polityka finansowa
8.1. Istota polityki finansowej
8.2. Polityka finansowa wobec globalnego kryzysu ekonomicznego
8.3. Współczesna polska polityka fiskalna
9. Zarządzanie środkami finansowymi przez podmioty publiczne
9.1. Administracja finansów publicznych
9.2. Kontrola finansowa i audyt wewnętrzny
9.3. Kontrola zarządcza oraz rachunkowość finansowa
Literatura
Rozdział II BUDŻET PAŃSTWA I INNE BUDŻETY PUBLICZNE
1. Geneza budżetu państwa
2. Pojęcie budżetu państwa, prawa budżetowego, ustawy budżetowej oraz gospodarki budżetowej
2.1. Budżet państwa
2.2. Ustawa budżetowa, prawo budżetowe
2.3. Gospodarka budżetowa
3. Konstytucyjne podstawy gospodarki budżetowej
4. Podstawy polskiej gospodarki budżetowej z perspektywy integracji z Unią Europejską
5. Struktura gospodarki budżetowej w Polsce – rodzaje budżetów publicznych i ich ewolucja
6. Zasady budżetowe
7. Klasyfikacja budżetowa
8. Procedura budżetowa
8.1. Etapy procedury budżetowej
8.2. Zmiany budżetu w trakcie wykonywania
8.3. Zakończenie roku budżetowego
9. Dyscyplina finansów publicznych
9.1. Pojęcie i zakres podmiotowy odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
9.2. Czyny stanowiące naruszenia dyscypliny finansów publicznych
9.3. Tryb postępowania w sprawach o naruszenia dyscypliny finansów publicznych
Literatura
Rozdział III DEFICYT SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DŁUG PUBLICZNY
1. Deficyt sektora finansów publicznych i dług publiczny jako zjawisko ekonomiczne
1.1. Istota zjawiska i jego ocena w nauce ekonomii i prawa
1.2. Pojęcie i rodzaje długu publicznego
1.3. Pojęcie i rodzaje deficytu sektora finansów publicznych oraz deficytu budżetowego
2. Dług publiczny i deficyt sektora finansów publicznych jako zjawisko prawne
2.1. Podstawowe regulacje prawa polskiego
2.2. Źródła prawa wspólnotowego
3. Zarządzanie długiem sektora finansów publicznych
4. Finansowanie deficytu i długu jednostek samorządu terytorialnego
4.1. Zasady ogólne
4.2. Podstawowe źródła finansowania (obsługi) zadłużenia publicznego jednostek samorządu terytorialnego
4.3. Ograniczenia dostępu jednostek samorządu terytorialnego do rynku kapitałowego
5. Poręczenia i gwarancje w gospodarce budżetowej
5.1. Pojęcie poręczeń i gwarancji skarbowych
5.2. Zasady udzielania poręczeń i gwarancji Skarbu Państwa w prawie polskim
Literatura
Rozdział IV FINANSE I PRAWO FINANSOWE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
1. Ewolucja polskiego systemu finansowego samorządu terytorialnego
1.1. Kształtowanie się samorządu terytorialnego do 1950 roku
1.2. Przywrócenie samorządu terytorialnego po 1990 roku i odbudowa jego systemu finansowego
2. Podstawy ustroju i organizacja systemu finansowego samorządu terytorialnego
2.1. Podstawy organizacji samorządu terytorialnego
2.2. Źródła prawa systemu finansowego samorządu terytorialnego
2.3. Zasady ustroju samorządu terytorialnego
3. Gospodarka budżetowa samorządu terytorialnego
3.1. Budżet jednostki samorządu terytorialnego, uchwała budżetowa, wieloletnia prognoza finansowa
3.2. Zasady budżetowe samorządu terytorialnego
3.3. Formy organizacyjnoprawne samorządowej gospodarki budżetowej
3.4. Procedura budżetowa w jednostkach samorządu terytorialnego
4. Wydatki budżetowe samorządu terytorialnego
5. Dochody jednostek samorządu terytorialnego
5.1. Zasady podziału dochodów samorządu terytorialnego
5.2. Rodzaje dochodów jednostki samorządu terytorialnego
5.3. Subwencja ogólna i dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego
6. Kontrola i nadzór nad jednostkami samorządu terytorialnego
7. Zaciąganie zobowiązań dłużnych w jednostkach samorządu terytorialnego
Literatura
BIBLIOGRAFIA