Zbiór przepisów z obszaru kultury. Jak stosować w praktyce ustawę o działalności kulturalnej? (E-book)

 • Ebook
59,67 zł

Przedstawiamy Państwu 144 odpowiedzi na pytania, jak w praktyce stosować ustawę z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej  (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 862). To właśnie na jej podstawie funkcjonują obecnie wszystkie instytucje kultury w Polsce. Dlatego też jej treść muszą znać nie tylko dyrektorzy instytucji kultury, ale również organizatorzy – zarówno państwowi, jak i prywatni.

Dostępność: W magazynie
Przeczytaj fragment
plik MOBI do pobrania
plik PDF do pobrania
plik E-PUB do pobrania

Zamów: 22 518 28 27

Komentarz ten różni się od dotychczasowych opracowań, w których przeważała jednak teoria i prezentacja różnych poglądów oraz orzecznictwa sądowego, dotyczących kwestii prawnych związanych z instytucjami kultury. W tym opracowaniu, zachowując systematykę ustawy, zaprezentowano praktyczne rozwiązania spraw wynikających ze stosowania przepisów uodk. Do każdego z przepisów dobrano szereg kazusów oraz pytań, stawianych przez Czytelników, na które zostały udzielone odpowiedzi, poparte poglądami doktryny oraz orzecznictwem sądowym.

Więcej informacji
Product Name Zbiór przepisów z obszaru kultury. Jak stosować w praktyce ustawę o działalności kulturalnej? (E-book)
Symbol 3OB0153
ISBN 978-83-269-6675-0
Data wydania 8 wrz 2017
Opis hasłowy instytucje kultury, działalność kulturalna, ustawa o działalności kulturalnej
Korzyści dla Ciebie

W książce znajdziesz:

 • praktyczne rozwiązania
 • wiele kazusów oraz pytań wraz z odpowiedziami eksperta
 • najnowsze stanowiska sądów
Grupa docelowa instytucje kultury, instytucje artystyczne, teatry, muzea, domy kultury, orkiestry
Liczba stron 168
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Agnieszka Konopacka-Kuramochi
Autor Michał Culepa

Ustawa z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 862) – 144 odpowiedzi na pytania

 

Rozdział 1. Przepisy ogólne

 

 • Jaki jest zakres działalności kulturalnej według uodk?
 • Czy prowadzenie działalności gospodarczej wyklucza działalność kulturalną?
 • Czy kino prowadzone przez spółkę z o.o. może być uznane za instytucję kultury?
 • Co należy rozumieć przez mecenat państwa i jednostek samorządu terytorialnego
 • nad działalnością kulturalną?
 • Czy instytucje kultury mogą być prowadzone w innej formie niż określone w art. 2 uodk?
 • Czy klubokawiarnia może być uznana za instytucję kultury?
 • Czy podstawą prawną funkcjonowania gminnej biblioteki publicznej jest ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej?
 • Czy działalność kulturalna może być prowadzona przez inne podmioty niż instytucje kultury?
 • Czy instytucja kultury może prowadzić inną działalność niż tworzenie i upowszechnianie kultury?
 • W jakim zakresie stosuje się przepisy o działalności pożytku publicznego
 • i wolontariacie w odniesieniu do instytucji kultury?
 • Czym różnią się formy prowadzenia działalności kulturalnej przez inne jednostki
 • niż instytucje kultury?
 • Czy dodatkowa działalność kulturalna osoby prawnej jest opodatkowana?
 • Które podmioty mogą otrzymać dotacje państwowe?
 • Na jakich zasadach otrzymuje się dotacje?
 • Kto może wnioskować o nadanie odznaki „Zasłużony dla Kultury Polskiej”?
 • Gdzie należy składać wniosek i kto rozstrzyga o nadaniu odznaki?
 • Czy medal „Gloria Artis” może być przyznany za wybitne osiągnięcia kulturalne w innych krajach, ale nie w Polsce?
 • Czy nagroda za osiągnięcia w dziedzinie kultury może być nagrodą pieniężną?
 • Jaki jest tryb przyznawania nagród?
 • Czy można do uchwały dotyczącej przyznawania nagród w dziedzinie kultury wprowadzić zapisy dotyczące możliwości przyznawania nagród poza konkursem
 • przez wskazany organ w uchwale?
 • Czy dopuszczalne jest powołanie specjalnej komisji konkursowej lub kapituły, która będzie decydować o przyznaniu wojewódzkich nagród w dziedzinie kultury i sztuki?
 • Czy jedna osoba może otrzymać wiele nagród?
 • Który organ jednostki samorządowej jest właściwy do określania zasad przyznawania stypendiów?
 • Rada miasta ustaliła w uchwale tylko górną granicę wysokości stypendium za działalność kulturalną, natomiast konkretną wysokość stypendium dla konkretnych osób ma określić burmistrz w odrębnym zarządzeniu. Czy takie działanie jest prawidłowe?
 • Jaka jest maksymalna wysokość stypendium przyznawanego przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego?
 • Na jakiej zasadzie wypłacane jest stypendium ministerialne?
 • Czy dopuszczalne jest przyznanie stypendiów w różnych dziedzinach kultury?
 • Czy możliwe jest przyznanie stypendium dla osób zajmujących się twórczością
 • artystyczną, które jednocześnie są studentami pobierającymi stypendia ze szkoły wyższej, w której pobierają naukę?
 • Czy dopuszczalne jest przyznanie stypendium osobie zajmującej się twórczością artystyczną, która jest jednocześnie zatrudniona w samorządowej instytucji kultury na etacie?
 • Czy jest możliwe cofnięcie stypendium po jego przyznaniu, w sytuacji gdy stypendysta nie realizuje przedsięwzięć, na które otrzymał to stypendium?

 

 

Rozdział 2. Instytucje kultury

 

 • Czy wojewoda ma prawo tworzenia państwowych instytucji kultury?
 • Czy pracownicy państwowej instytucji kultury funkcjonują na zasadach określonych w przepisach o służbie cywilnej, czy też dotyczących pracowników urzędów państwowych?
 • Czy gmina może wycofać się z tworzenia własnych instytucji kultury i pozostawić je do prowadzenia wyłącznie podmiotom prywatnym?
 • Jakie jednostki mogą korzystać z dotacji ministra kultury i dziedzictwa narodowego?
 • Czy dotacje mogą otrzymać jednostki samorządowe?
 • Jaki jest zakres mecenatu państwowego? Na jakie cele można otrzymać dotacje MKiDN?
 • Jaka powinna być treść wniosku o dotację?
 • Co powinna zawierać umowa dotycząca udzielenia dotacji?
 • Jakie są konsekwencje wykorzystania dotacji niezgodnie z umową?
 • Czy osoba fizyczna może być organizatorem instytucji kultury?
 • Kto jest organizatorem samorządowej instytucji kultury?
 • Jaki jest charakter prawny aktu o utworzeniu instytucji kultury?
 • Kto powinien wydać akt o utworzeniu instytucji kultury?
 • Co powinien zawierać akt o utworzeniu instytucji kultury?
 • Czy dopuszczalne jest wydanie aktu założycielskiego łącznie ze statutem?
 • Czy działalność artystyczna może być prowadzona w innej formie niż teatr, opera, chór, zespół pieśni i tańca itp.? Czy dom kultury może być instytucją artystyczną?
 • Czy działalność instytucji artystycznej oparta na sezonach artystycznych oznacza, że sezon jest właściwą jednostką czasową służącą do ustalania planów pracy i rozkładów czasu pracy pracowników?
 • Jaki charakter ma plan repertuarowy? Czy można go zmieniać w toku sezonu
 • artystycznego?
 • Czy w przepisach regulaminu pracy lub regulaminu organizacyjnego teatru można określić inaczej sezon artystyczny, tak aby obejmował on np. tylko okres wrzesień – czerwiec i okres pozasezonowy przypadający na wakacje (lipiec i sierpień)?
 • Czy organizator instytucji kultury zobowiązany jest do bezpośredniego finansowania jej działalności, tj. w szczególności pokrywania strat bilansowych instytucji z budżetu jednostki organizatora?
 • Kto nadaje statut instytucji kultury?
 • Jak określić nazwę instytucji w statucie?
 • Czy teren działania instytucji kultury musi być identyczny z siedzibą?
 • Czy w statucie należy podawać dokładny adres (ulica, nr budynku) instytucji
 • kultury?
 • Jak określić zakres działalności instytucji kultury?
 • W jakim zakresie statut powinien określać zasady zarządzania instytucją? Czy należy w statucie określać stanowiska zastępców dyrektora?
 • Czy statut może przewidywać organ nadzorczo-doradczy, np. radę instytucji?
 • Czy taka działalność powinna być określona w statucie GOK?
 • Czy regulamin organizacyjny – mimo obowiązywania szczegółowego statutu – musi być wydany i przez kogo?
 • Czy zasięganie opinii związków zawodowych i stowarzyszeń twórczych jest zawsze obowiązkowe?
 • Czy wydanie regulaminu organizacyjnego zwalnia dyrektora z ogłoszenia
 • regulaminu pracy?
 • Jaki jest charakter wpisu do rejestru instytucji kultury?
 • Czy pracownicy gminnej biblioteki publicznej są pracownikami samorządowymi?
 • Kto i na jakich zasadach prowadzi rejestr instytucji kultury?
 • Czy rejestr instytucji kultury jest jawny, a jeżeli tak, to w jaki sposób zapewnić
 • do niego dostęp?
 • Czy dokumenty związane z utworzeniem instytucji kultury także powinny
 • znajdować się w rejestrze?
 • Jaki jest cel wprowadzenia wykazu obiektów, w których jest prowadzona
 • jako podstawowa działalność kulturalna?
 • Czy można powołać dyrektora bez określenia terminu?
 • Czy można powołać dyrektora instytucji kultury kilkakrotnie?
 • Czy zasięganie opinii i uzyskiwanie zgody nadrzędnych władz przed powołaniem dyrektora jest obowiązkowe? Kto takie opinie ma wydawać?
 • Czy w dokumencie powołania należy podać dokładną datę zmiany wysokości składników wynagrodzeniowych (chodzi głównie o dodatek stażowy)?
 • Jaki charakter ma umowa zawarta przez organizatora z osobą powołaną na dyrektora instytucji kultury? Czy umowa taka jest obowiązkowa?
 • Jaki charakter ma umowa zawarta przez organizatora z osobą powołaną na dyrektora instytucji kultury? Czy umowa taka jest obowiązkowa?
 • Czy w odwołaniu dyrektora instytucji kultury trzeba podawać uzasadnienie?
 • Czy statut dzielnicowego ośrodka promocji kultury musi przewidywać stanowisko zastępcy dyrektora DOPK, a jeżeli tak, to ilu zastępców i na jakich zasadach należy powołać?
 • Kto powołuje głównego księgowego?
 • Na jakiej zasadzie następuje powierzenie zarządzania instytucją kultury?
 • Na jak długi okres może być zawarty kontrakt menedżerski z dyrektorem biblioteki
 • miejskiej?
 • Czy powołanie na stanowisko dyrektora instytucji kultury musi zawsze poprzedzać rozpisanie konkursu?
 • Jaka powinna być treść ogłoszenia o konkursie na stanowisko dyrektora instytucji kultury? Czy organizator może sam ustalać kryteria doboru kandydatów, w tym wymagania kwalifikacyjne?
 • Kto i w jakim składzie powołuje komisję konkursową?
 • Czy skuteczne jest powołanie dyrektora z pominięciem werdyktu komisji konkursowej?
 • Do którego momentu pracuje komisja? Jak wygląda głosowanie i ogłoszenie wyników konkursu?
 • Na jakiej podstawie można tymczasowo powołać osobę p.o. dyrektora i kto może zająć to stanowisko?
 • Czy wójt gminy może pod nieobecność dyrektora upoważnić pracownika biblioteki do wykonywania zadań p.o. dyrektora?
 • Czy możemy z dowolnie wybraną osobą podpisać umowę na czas zastępstwa dyrektora GOK?
 • Czy prawidłowy można uznać zapis statutu muzeum miejskiego, zgodnie z którym do składania oświadczeń woli, w tym zawierania umów, upoważniony jest dyrektor muzeum włącznie z jednym zastępcą lub głównym księgowym?
 • Czy dyrektor instytucji kultury może wykonywać inne funkcje kierownicze, w innej jednostce w tej samej gminie?
 • Kto ma prowadzić akta osobowe dla dyrektorów tych jednostek i gdzie one mają być przechowywane?
 • Czy powstała instytucja powinna być zakwalifikowana jako muzeum czy jako teatr?
 • Czy taka opinia jest prawidłowa i czy w świetle tego uchwała jest ważna?
 • Jakie są skutki prawne braku ogłoszenia w terminie 3 miesięcy przed planowanym połączeniem lub podziałem instytucji kultury? Gdzie należy publikować ogłoszenie?
 • Czy na podstawie art. 19 uodk może dojść do połączenia różnych instytucji kultury mających różnych organizatorów?
 • Czy w wyniku połączenia instytucji kultury wszyscy pracownicy dotychczasowych instytucji muszą być zatrudnieni przez nową instytucję powstałą po połączeniu?
 • Czy dyrektorzy dotychczasowych instytucji kultury tracą stanowiska i czy nadal muszą być zatrudniani po połączeniu instytucji i utworzeniu nowej?
 • Czy decyzja o podziale instytucji kultury leży w gestii rady gminy czy wójta?
 • Czy można go zaskarżyć do sądu, jeżeli podział powoduje pokrzywdzenie wierzycieli dzielonej instytucji kultury?
 • Jaki jest charakter prawny umowy o utworzeniu wspólnej instytucji kultury?
 • Czy w umowie można przewidzieć, że tylko jeden z organizatorów ma wyłączne prawo do odwoływania i powoływania dyrektora instytucji kultury?
 • Czy umowę o przekazanie instytucji kultury jednostce samorządowej można zakwalifikować jako umowę cywilnoprawną? Kto odpowiada za jej realizację?
 • Czy miasto, podejmując decyzję o likwidacji instytucji kultury, wcześniej przekazanej na mocy umowy przez resort kultury?
 • Czy odmowa wydania decyzji w przedmiocie zwolnienia z obowiązku zwrotu mienia po likwidowanej samorządowej instytucji kultury może być zaskarżona do sądu?
 • Jakie „uzasadnione przypadki” mogą być podstawą do likwidacji instytucji kultury?
 • Czy problemy z finansowaniem instytucji kultury mogą być przyczyną jej likwidacji?
 • Gdzie należy opublikować informacje o likwidacji instytucji kultury?
 • Do którego dnia musi być wydany akt o likwidacji instytucji kultury?
 • Co powinien zawierać akt o likwidacji instytucji kultury?
 • Jak należy dokonać wykreślenia instytucji kultury?
 • Czy gmina będąca organizatorem likwidowanego domu kultury ma obowiązek poinformować wszystkich dostawców usług i mediów oraz wierzycieli o likwidacji i przejęciu zobowiązań?
 • Od którego momentu za zobowiązania likwidowanej instytucji odpowiada organizator?
 • Czy solidarność dłużników – organizatorów instytucji oznacza, że można żądać zwrotu długu od jednego z nich, z pominięciem pozostałych?
 • W jakim zakresie za zobowiązania ośrodka będzie odpowiadało miasto, a w jakim powiat?
 • W jakich przypadkach na instytucję kultury przechodzą zobowiązania innej instytucji?
 • Czy koncesja udzielona na rzecz instytucji kultury w razie jej likwidacji przechodzi na gminę?
 • Na jakiej podstawie należy przekazać składniki mienia likwidowanej instytucji kultury dla prowadzenia działalności kulturalnej?
 • Co należy rozumieć przez obowiązek zabezpieczenia mienia z art. 26 ust. 2 uodk?

 

Rozdział 2a. Pracownicy instytucji kultury

 

 • Czy w instytucji kultury, w której brak jest regulacji wewnętrznych (regulaminu zatrudniania/rekrutacji na stanowiska), można zatrudnić pracownika bez ogłoszenia o naborze na wolne miejsce pracy?
 • Czy pracownik dzielnicowego ośrodka kultury, artysta-rzeźbiarz jest pracownikiem
 • artystycznym?
 • Czy uzasadnioną przyczyną wprowadzenia przedłużonego okresu rozliczeniowego może być fakt, że instytucja kultury (gminny dom kultury) prowadzi głównie działalność w okresie wrzesień – czerwiec, a w okresie wakacyjnym
 • praktycznie „zamiera”?
 • Czy przedłużony okres rozliczeniowy może obejmować wyłącznie okresy „równe” okresom kalendarzowym np. półrocze – 6 miesięcy, rok – 12 miesięcy?
 • Czy przedłużony okres 12-miesięczny ma odpowiadać okresowi roku kalendarzowego?
 • Czy na przedłużenie okresu rozliczeniowego trzeba uzyskać zgodę inspekcji pracy?
 • Które systemy czasu pracy obejmuje okres rozliczeniowy przedłużony do np. 12 miesięcy?
 • Czy za przerwę w pracy, w przerywanym systemie czasu pracy, należy zapłacić wynagrodzenie?
 • Czy można zastosować rozkład przerywany czasu pracy z dwoma cyklami pracy: od 8.00 do 11.00, a później od 18.00 do 23.00?
 • Czy możliwe jest zastosowanie maksymalnego wymiaru czasu pracy dla systemu równoważnego w powiązaniu z przerywanym systemem czasu pracy?
 • Czy jest możliwe, aby udzielić dni wolnych wyłącznie w sezonie wakacyjnym (lipiec – sierpień), kiedy następuje przerwa w działalności teatru, zamiast urlopu wypoczynkowego?
 • Czy rozkład czasu pracy w instytucji kultury, przy ustalonym 12-miesięcznym
 • okresie rozliczeniowym, może przewidywać wszystkie niedziele i święta jako dni pracy?

 

Rozdział 3. Zasady gospodarki finansowej instytucji kultury

 

 • Jakie składniki płacowe przysługują obligatoryjnie pracownikom instytucji kultury?
 • Czy w tej drugiej umowie staż pracy jest naliczony prawidłowo?
 • Czy dom kultury, w którym jest zatrudniona pracownica, powinien zaliczyć do stażu pracy pracę w gospodarstwie rolnym rodziców pracownicy w okresie od 1 lipca 1997 r. do 31 grudnia 2004 r.?
 • W jakiej wysokości należy pracownikowi instytucji kultury przyznać dodatek specjalny?
 • Czy kierownikowi działu administracyjnego Gminnego Centrum Promocji Kultury i Twórczości Regionalnej można przyznać dodatek funkcyjny?
 • Którzy pracownicy i w jakich przypadkach mogą otrzymać dodatkowe wynagrodzenie za pracę artystyczną?
 • Czy muzycy mogą bez zgody dyrekcji używać swoich instrumentów i otrzymywać za to dodatek?
 • Czy można w regulaminie wynagradzania pracowników gminnego ośrodka kultury zwiększyć odprawę emerytalno-rentową np. z 3 do 6 miesięcy?
 • Czy pracownicy należy wypłacić nagrodę jubileuszową?
 • Czy dyrektor filharmonii, będący jednocześnie znanym dyrygentem, ma prawo do nagrody jubileuszowej we wcześniejszych terminach, tj. już po przepracowaniu 15 lat?
 • Jakie okresy równoważne zatrudnieniu zalicza się do stażu pracy, od którego zależy wysokość nagrody jubileuszowej?
 • Czy okresy pracy, uprawniające do odprawy w określonej wysokości, ustala się analogicznie do okresów pracy dla dodatku za wysługę lat i nagrody jubileuszowej?
 • Czy dyrektorowi gminnej biblioteki publicznej w związku z przejściem na emeryturę przysługuje odprawa emerytalna i w jakiej wysokości?
 • Jaką podstawę odprawy emerytalnej powinniśmy naliczyć,
 • Czy kierownictwo instytucji kultury może wprowadzić inne zasady wynagradzania niż określone w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej?
 • Czy pracownikowi zwolnionemu dyscyplinanie musimy mu wypłacić odprawę emerytalną w pełnej wysokości?

 

Rozdział 4. Organizowanie imprez artystycznych i rozrywkowych

 

Rozdział 4a. Udzielanie zamówień na dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej

 

Rozdział 5. Przepisy przejściowe i końcowe

 

 • Rozporządzenie ministra kultury i dziedzictwa narodowego z 22 października 2015 r. w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury (Dz.U. z 2015 r. poz. 1798)
 • Ustawa z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 642)
 • Ustawa z 21 listopada 1996 r. o muzeach (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 972)