Pracownicy instytucji kultury. Szczególne zasady zatrudniania i wynagradzania

Cena promocyjna 55,20 zł Regular Price 69,00 zł

Celem publikacji jest omówienie zagadnień związanych z zatrudnieniem i wynagradzaniem pracowników w instytucjach kultury. Autorzy odpowiadają w niej na pytania i wątpliwości pojawiające się w praktyce służb kadrowo-płacowych. Przybliżają problematykę związaną z podstawami zatrudnienia pracowników instytucji kultury, powoływania osób zajmujących stanowiska kierownicze oraz kwestie związane z wynagrodzeniami i czasem pracy.

Dostępność: W magazynie

Zamów: 22 518 28 27

Publikacja przedstawia m.in.:
• zasady powoływania kadry zarządzającej instytucją kultury,
• podstawy zatrudnienia jej pracowników,
• czas pracy (systemy czasu pracy, ustalanie rozkładów, rekompensowanie pracy nadliczbowej),
• zasady wynagradzania osób zatrudnionych,
• reguły przyznawania nagród i stypendiów.
Całość uzupełniona została wyborem aktów prawnych regulujących kwestie związane z zatrudnianiem i wynagradzaniem w instytucjach kultury.

Więcej informacji
Product Name Pracownicy instytucji kultury. Szczególne zasady zatrudniania i wynagradzania
ISBN 978-83-269-6993-5
Data wydania 20 gru 2017
Symbol UOB0204
Opis hasłowy zatrudnianie, wynagrodzenia, czas pracy, instytucje kultury
Korzyści dla Ciebie

Z publikacji dowiesz się m.in.:
• Jakie zasady obowiązują przy powoływaniu dyrektora instytucji kultury i jego zastępców?
• Czy powołanie dyrektora instytucji kultury może nastąpić wbrew wskazaniom komisji konkursowej?
• Jak wygląda kwestia podejmowania dodatkowego zatrudnienia przez pracowników instytucji artystycznych?
• Czy wydłużonym okresem rozliczeniowym można objąć tylko niektórych pracowników instytucji kultury?
• Czy do naliczenia podstawy nagrody jubileuszowej należy wliczyć dodatek specjalny z tytułu zwiększonych obowiązków?

 

Grupa docelowa kadrowa, specjalista ds. personalnych, specjalista ds. płac
Format B5
Liczba stron 116
Oprawa miękka
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Agnieszka Gorczyca
Autor Michał Culepa, Joanna Suchanowska

Wprowadzenie
Specyfika działalności instytucji kultury
Formy prowadzenia działalności kulturalnej
Podstawy prawne prowadzenia działalności kulturalnej

Rozdział 1. Kierownicy instytucji kultury
Kadra kierownicza – osoby zarządzające
Jednoosobowa reprezentacja przez dyrektora
Stanowisko zastępcy dyrektora w jednostce kulturalnej
Zatrudnienie głównego księgowego
Powołanie i odwołanie dyrektora instytucji kultury
Okres powołania na stanowisko dyrektora w instytucjach kultury
Ponowny wybór na stanowisko
Czy rozpisanie konkursu jest obligatoryjne
Treść ogłoszenia konkursowego
Zasady powoływania członków komisji
Powołanie dyrektora wbrew wskazaniom komisji konkursowej
Procedura działania komisji i ogłoszenie wyników
Opinie i zgody poprzedzające dokonanie naboru
Konsekwencje nieważności aktu powołania
Dyrektor samorządowej instytucji kultury – kto dokonuje wobec niego czynności pracowniczych
Składniki wynagrodzenia a treść aktu powołania
Jednoczesne zatrudnienie w dwóch jednostkach organizacyjnych
Charakter umowy z dyrektorem instytucji kultury
Uzasadnienie odwołania ze stanowiska
Tymczasowe powierzenie zarządzania
Powierzenie zarządzania instytucją kultury
Okres trwania i zakres umowy o zarządzanie instytucją kultury

Rozdział 2. Zasady zatrudniania pracowników instytucji kultury
Podstawy zatrudniania pracowników instytucji kultury
Zasady okresowego zatrudniania w miejskim domu kultury
Zawarcie umowy na czas określony z przekroczeniem maksymalnego terminu kodeksowego
Zatrudnienie sezonowe
Umowa na zastępstwo – terminy
Przyczyny zatrudnienia okresowego
Umowy terminowe – wypowiedzenie
Forma zatrudnienia głównego księgowego
Umowa cywilnoprawna jako forma zatrudnienia
Zatrudnienie dodatkowe i oddelegowanie do instytucji kultury
Podejmowanie dodatkowego zatrudnienia przez pracowników artystycznych
Oddelegowanie pracownika samorządowego do instytucji kultury
Wymagania kwalifikacyjne
Sposób określenia wymogów kwalifikacyjnych dla bibliotekarzy

Rozdział 3. Czas pracy w instytucjach kultury
Okresy rozliczeniowe i ich przedłużanie
Celowość przedłużenia okresu rozliczeniowego w instytucjach kultury
Dłuższy okres rozliczeniowy – przesłanki zastosowania
Procedura wprowadzania dłuższego okresu rozliczeniowego
Dłuższy okres rozliczeniowy tylko dla części pracowników
Określenie momentu początkowego okresu rozliczeniowego
Ustalanie rozkładów czasu pracy
Tworzenie harmonogramów przy przedłużonym okresie rozliczeniowym
Modyfikacja rozkładu czasu pracy
Systemy czasu pracy
Prawo do wynagrodzenia za czas przerwy w przerywanym systemie czasu pracy
System równoważny dla pracowników instytucji kultury
Łączenie systemów czasu pracy – system mieszany
Rekompensowanie pracy nadliczbowej
Rekompensowanie dodatkowej pracy w okresie rozliczeniowym
Termin zrekompensowania pracy sobotniej
Rekompensata pracy wykonywanej w niedzielę

Rozdział 4. Wynagradzanie pracowników instytucji kultury
Podstawy prawne regulujące zasady wynagradzania pracowników instytucji kultury
Wprowadzenie zakładowych zasad wynagradzania pracowników
Uzgodnienie treści regulaminu wynagradzania z organizacjami związkowymi
Samodzielne ustalenie treści regulaminu
Ogłoszenie regulaminu
Składniki wynagrodzenia
Służba zastępcza jako okres zaliczany przy ustalaniu prawa do dodatku stażowego
Dodatek specjalny a wynagrodzenie za godziny nadliczbowe
Dochodzenie zwrotu nienależnie wypłaconego składnika
Dodatek za zwiększone obowiązki w podstawie nagrody jubileuszowej
Nagroda jubileuszowa pracownika księgowości w instytucji kultury
Uwzględnianie okresów zatrudnienia za granicą
Dodatkowe wynagrodzenie za używanie przedmiotów osobistych
Wynagrodzenie za reżyserię
Złożenie wniosku i przyznanie nagrody rocznej
Przekształcenie formy organizacyjnej biblioteki – czy pracownicy zachowają prawo do trzynastki

Rozdział 5. Nagrody i stypendia
Ramy prawne przyznawania nagród i stypendiów
Nagrody w dziedzinie kultury i sztuki
Możliwość scedowania uprawnień w zakresie przyznawania nagród na inny podmiot
Powołanie komisji konkursowej z głosem doradczym
Stypendia
Dodatkowe stypendium pobierane przez studenta
Stypendium pracownika samorządowego z tytułu działalności artystycznej

Rozdział 6. Wybór aktów prawnych
Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
Rozporządzenie Ministra Kultury w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury