Vademecum pism i umów dla Prezesa spółki z o.o.

149,00 zł

Publikacja „Vademecum pism i umów dla Prezesa spółki z o.o.” to zbiór najważniejszych dokumentów w spółce z o.o. Zamieściliśmy w niej przykłady między innymi dokumentów wewnętrznych (regulamin zarządu, wzory pełnomocnictw, wzór księgi udziałów), dokumentów zgromadzenia wspólników (od zaproszenia po protokół ze zgromadzenia), umów handlowych oraz pism sądowych.

Dostępność: W magazynie

Zamów: 22 518 28 27

W publikacji znajdziesz wzory najważniejszych dokumentów w spółce z o.o. oraz praktyczne porady i wskazówki związane z przygotowywaniem dokumentów. Każdy wzór opatrzony jest przejrzystym komentarzem, który opisuje sposób wypełnienia dokumentu.
Podpowiadamy, na co zwracać uwagę, by nie popełnić błędu przy sporządzaniu danego dokumentu i nie narazić się na kary.
Proponujemy m.in. wzory dokumentów potrzebnych na zgromadzenie wspólników – zaproszeń, uchwał, protokołów.
W publikacji zawarliśmy także wzory dokumemtów wewnętrznych (np. regulamin zarządu, książka kontroli), umów cywilnoprawnych, pism sądowych oraz z zakresu prawa pracy.

Więcej informacji
Product Name Vademecum pism i umów dla Prezesa spółki z o.o.
ISBN 978-83-269-7172-3
Data wydania 9 mar 2018
Symbol ZOQ0002
Opis hasłowy wzory dokumentów, spółka z o.o., prezes zarządu
Korzyści dla Ciebie

- Wszystkie niezbedne wzory dokumentów będziesz miał zawsze pod ręką,

- szybko upewnisz się, czy Twój dokument jejst poprawny,

- bez błędu przygotujesz potrzebny dokument,

- każdy wzór jest opatrzyny praktycznym komentarzem.

Grupa docelowa prezes, zarząd, wspólnik, członek zarządu
Format A4
Liczba stron 272
Oprawa miękka
Wydawnictwo Oficyna Prawa Polskiego
Wydawca Weronika Wota
Autor Praca zbiorowa

Od redakcji

ROZDZIAŁ 1
Dokumenty wewnętrzne spółki
1) szczególne zapisy umowy spółki
2) ustanowienie prokury
3) odwołanie prokury
4) udzielenie pełnomocnictwa
5) odwołanie pełnomocnictwa
6) udzielenie pełnomocnictwa procesowego
7) rezygnacja członka zarządu
8) uchwała rady nadzorczej
9) zawiadomienie spółki o zbyciu udziału
10) oświadczenie wspólnika o przystąpieniu do spółki
11) uchwała zarządu wyrażająca zgodę na zbycie udziału
12) zaproszenie na posiedzenie rady nadzorczej
13) zawiadomienie spółki o stosunku dominacji
14) uchwała zarządu o wypłacie zaliczki na dywidendę
15) odmowa zgody na dokonanie kontroli indywidualnej przez wspólnika
16) książka kontroli
17) regulamin wynagradzania członków zarządu
18) zakres obowiązków członka zarządu
19) księga udziałów
20) regulamin zarządu
21) uchwała w sprawie dalszego istnienia spółki
22) uchwała w sprawie powołania pełnomocnika spółki do reprezentacji spółki w sporze z członkiem zaządu
23) uchwała w sprawie ustalenia liczby członków zarządu
24) uchwała w sprawie powołania pełnomocnika spółki w organizacji
25) akt założycielski spółki z o.o.
26) oświadczenie o objęciu udziału
27) umowa spółki z o.o.
28) zawiadomienie wspólnika o rezygnacji z prawa pierwokupu udziałów
29) zawiadomienie o skorzystaniu z prawa pierwokupu udziałów

ROZDZIAŁ 2
Dokumenty zgromadzenia wspólników
1) zaproszenie na zwyczajne zgromadzenie wspólników
2) zaproszenie na nadzwyczajne zgromadzenie wspólników
3) zaproszenie na zgromadzenie wspólników podejmujące decyzję co do dalszego istnienia spółki
4) uchwała zezwalająca na dokonanie czynności przez zarząd
5) uchwała w sprawie zmiany umowy spółki
6) uchwała w sprawie powołania członka zarządu
7) uchwała o odwołaniu członka zarządu
8) uchwała w sprawie zawieszenia członka zarządu
9) uchwała o podziale zysku
10) uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego
11) uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego
12) uchwała o nałożeniu dopłat
13) uchwała o zwrocie dopłat
14) uchwała o rozwiązaniu spółki
15) chwała w sprawie dokonania czynności dwukrotnie przekraczającej wysokość kapitału zakładowego
16) zgoda na głosowanie pisemne
17) protokół ze zgromadzenia wspólników
18) karty do głosowania
19) sprawozdanie zarządu z działalności spółki
20) uchwała wyrażająca zgodę na prowadzenie działalności konkurencyjnej przez członka zarządu

ROZDZIAŁ 3
Umowy z pracownikami
1) umowa o pracę z członkiem zarządu
2) umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy
3) umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy
4) umowa o pracę na czas nieokreślony
5) umowa o pracę na czas określony
6) umowa o pracę na okres próbny
7) przedwstępna umowa o pracę
8) rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem
9) rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia
10) porozumienie stron rozwiązujące umowę o pracę
11) wypowiedzenie warunków umowy o pracę
12) umowa o pracę
13) porozumienie o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia
14) świadectwo pracy

ROZDZIAŁ 4
Pisma i dokumenty z prawa pracy
1) oświadczenie o powierzeniu pracownikowi innej pracy
2) wymierzenie kary porządkowej
3) oświadczenie o zgodzie na potrącenie
4) regulamin wynagradzania
5) regulamin pracy
6) regulamin gospodarowania środkami ZFŚS

ROZDZIAŁ 5
Umowy cywilnoprawne
1) umowa sprzedaży udziału
2) kontrakt menedżerski
3) umowa między wspólnikami o świadczenie na rzecz spółki
4) umowa przedwstępna
5) umowa sprzedaży
6) oferta
7) oświadczenie o uchyleniu się od skutków czynności prawnej
8) umowa przelewu wierzytelności
9) umowa outsourcingu
10) umowa potrącenia
11) potrącenie ustawowe
12) umowa o dzieło
13) umowa najmu
14) umowa pożyczki
15) umowa pożyczki z członkiem zarządu
16) umowa pożyczki ze wspólnikiem
17) weksel
18) deklaracja wekslowa
19) umowa majątkowa małżeńska (intercyza)
20) umowa agencyjna
21) umowa dzierżawy
22) umowa o badania sprawozdania finansowego
23) umowa o faktoring właściwy
24) umowa zlecenia

ROZDZIAŁ 6
Pisma sądowe
1) wezwanie do zapłaty
2) wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych
3) pozew w postępowaniu upominawczym
4) pozew
5) wniosek o wszczęcie egzekucji
6) skarga na czynności komornika
7) wniosek o zabezpieczenie powództwa
8) apelacja
9) sprzeciw od nakazu zapłaty
10) odpowiedź na pozew
11) pozew o wyłączenie wspólnika
12) pozew o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników
13) pozew o uchylenie uchwały wspólników
14) pozew o zwrot nienależnej wypłaty
15) pozew w postępowaniu nakazowym
16) wniosek o przywrócenie terminu procesowego
17) sprzeciw od wyroku zaocznego
18) wniosek o wyjawienie majątku
19) skarga na przewlekłość postępowania
20) właściwość sądu
21) pełnomocnictwo procesowe ogólne
22) pozew o zwrot nienależnej wypłaty

ROZDZIAŁ 7
Pisma z zakresu podatków
1) czynny żal
2) odwołanie od decyzji organu podatkowego
3) skarga na bezczynność organu administracji
4) wniosek o rozłożenie na raty zaległości podatkowej
5) wniosek o umorzenie zaległości podatkowej
6) wniosek o odroczenie terminu płatności podatku
7) wniosek o stwierdzenie nadpłaty
8) oświadczenie o uproszczonym sposobie rozliczania zaliczek na CIT
9) wniosek o zaliczenie nadpłaty
10) skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego

ROZDZIAŁ 8
Formularze KRS