Kodeks pracy 2019 r. Nowe wydanie

29,90 zł

Publikacja zawiera ujednolicony tekst ustawy Kodeks pracy, z uwzględnieniem wszystkich ostatnio wprowadzonych nowelizacji.W treści zbioru przepisów wyszczególnione zostały zmiany kodeksowe wynikające m.in. z nowych reguł w zakresie prowadzenia dokumentacji pracowniczej od 2019 roku. Całość opracowana w wygodnej formie skoroszytu.

 

Dostępność: W magazynie Realizacja: 48h od daty wydania + czas dostawy zamówienia

Zamów: 22 518 28 27

Nowe reguły w zakresie prowadzenia dokumentacji pracowniczej od 2019 r. (w tym akta osobowe w formie elektronicznej), zmiany kodeksowe wynikające z nowelizacji przepisów o związkach zawodowych związkowych - m.in. te zmiany uwzględnia ujednolicone wydanie Kodeksu pracy. Stan prawny przepisów: 1 stycznia 2019 r.

Więcej informacji
Nazwa produktu Kodeks pracy 2019 r. Nowe wydanie
ISBN 978-83-269-8145-6
Data wydania 20 lut 2019
Symbol UOB0248
Opis hasłowy prawo pracy, Kodeks pracy 2019, KP 2019, dokumentacja pracownicza 2019, e-akta osobowe, zbiór przepisów
Korzyści dla Ciebie

Dzięki publikacji:

- sięgniesz po aktualną wersję przepisów Kodeksu pracy w praktycznym opracowaniu,

- upewnisz się, jakie zmiany do Kodeksu pracy weszły w życie od 1 stycznia 2019 r.

Grupa docelowa kadrowa, specjalista ds. personalnych, specjalista ds. płac
Format A6
Liczba stron 164
Oprawa miękka
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Agnieszka Gorczyca
Autor Praca zbiorowa

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy

DZIAŁ PIERWSZY. Przepisy ogólne
Rozdział I. Przepisy wstępne
Rozdział II. Podstawowe zasady prawa pracy
Rozdział IIa. Równe traktowanie w zatrudnieniu
Rozdział IIb. Nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy
Rozdział III. (uchylony)
DZIAŁ DRUGI. Stosunek pracy
Rozdział I. Przepisy ogólne
Rozdział II. Umowa o pracę
Oddział 1. Zawarcie umowy o pracę
Oddział 2. Przepisy ogólne o rozwiązaniu umowy o pracę
Oddział 3. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem
Oddział 4. Uprawnienia pracownika w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę
Oddział 5. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia
Oddział 6. Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia
Oddział 6a. Uprawnienia pracodawcy w razie nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia
Oddział 7. Wygaśnięcie umowy o pracę
Rozdział IIa. (uchylony)
Rozdział IIb. Zatrudnianie pracowników w formie telepracy
Rozdział III. Stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę
Oddział 1. Stosunek pracy na podstawie powołania
Oddział 2. Stosunek pracy na podstawie wyboru
Oddział 3. Stosunek pracy na podstawie mianowania
Oddział 4. Stosunek pracy na podstawie spółdzielczej umowy o pracę
DZIAŁ TRZECI. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia
Rozdział I. Ustalanie wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą
Rozdział Ia. Wynagrodzenie za pracę
Rozdział II. Ochrona wynagrodzenia za pracę
Rozdział III. Świadczenia przysługujące w okresie czasowej niezdolności do pracy
Rozdział IIIa. Odprawa rentowa lub emerytalna
Rozdział IV. Odprawa pośmiertna
DZIAŁ CZWARTY. Obowiązki pracodawcy i pracownika
Rozdział I. Obowiązki pracodawcy
Rozdział II. Obowiązki pracownika
Rozdział IIa. Zakaz konkurencji
Rozdział III. Kwalifikacje zawodowe pracowników
Rozdział IV. Regulamin pracy
Rozdział V. Nagrody i wyróżnienia
Rozdział VI. Odpowiedzialność porządkowa pracowników
DZIAŁ PIĄTY. Odpowiedzialność materialna pracowników
Rozdział I. Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy
Rozdział II. Odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi
DZIAŁ SZÓSTY. Czas pracy
Rozdział I. Przepisy ogólne
Rozdział II. Normy i ogólny wymiar czasu pracy
Rozdział III. Okresy odpoczynku
Rozdział IV. Systemy i rozkłady czasu pracy
Rozdział V. Praca w godzinach nadliczbowych
Rozdział VI. Praca w porze nocnej
Rozdział VII. Praca w niedziele i święta
DZIAŁ SIÓDMY. Urlopy pracownicze
Rozdział I. Urlopy wypoczynkowe
Rozdział II. Urlopy bezpłatne
DZIAŁ ÓSMY. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem
DZIAŁ DZIEWIĄTY. Zatrudnianie młodocianych
Rozdział I. Przepisy ogólne
Rozdział II. Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę w celu przygotowania zawodowego
Rozdział III. Dokształcanie
Rozdział IIIa. Zatrudnianie młodocianych w innym celu niż przygotowanie zawodowe
Rozdział IV. Szczególna ochrona zdrowia
Rozdział V. Urlopy wypoczynkowe
Rozdział VI. Rzemieślnicze przygotowanie zawodowe
DZIAŁ DZIESIĄTY. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Rozdział I. Podstawowe obowiązki pracodawcy
Rozdział II. Prawa i obowiązki pracownika
Rozdział III. Obiekty budowlane i pomieszczenia pracy
Rozdział IV. Maszyny i inne urządzenia techniczne
Rozdział V. Czynniki oraz procesy pracy stwarzające szczególne zagrożenie dla zdrowia lub życia
Rozdział VI. Profilaktyczna ochrona zdrowia
Rozdział VII. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe
Rozdział VIII. Szkolenie
Rozdział IX. Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze
Rozdział X. Służba bezpieczeństwa i higieny pracy
Rozdział XI. Konsultacje w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz komisja bezpieczeństwa i higieny pracy
Rozdział XII. Obowiązki organów sprawujących nadzór nad przedsiębiorstwami lub innymi jednostkami organizacyjnymi państwowymi albo samorządowymi
Rozdział XIII. Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące wykonywania prac w różnych gałęziach pracy
DZIAŁ JEDENASTY. Układy zbiorowe pracy
Rozdział I. Przepisy ogólne
Rozdział II. Ponadzakładowy układ zbiorowy pracy
Rozdział III. Zakładowy układ zbiorowy pracy
DZIAŁ DWUNASTY. Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy
Rozdział I. Przepisy ogólne
Rozdział II. Postępowanie pojednawcze
Rozdział III. Sądy pracy
DZIAŁ TRZYNASTY. Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika
Rozdział II (uchylony)
DZIAŁ CZTERNASTY. Przedawnienie roszczeń
DZIAŁ CZTERNASTYA. (uchylony)
DZIAŁ PIĘTNASTY. Przepisy końcowe