Vat 2017. Ujednolicony tekst ustawy z komentarzem ekspertów (E-book)

  • Ebook
79,00 zł

Od 1 stycznia 2017 r. weszły w życie duże zmiany w ustawie o VAT. Najważniejsze zmiany dotyczą: podwyższenia kwoty limitu zwolnienia podmiotowego, dodania całego rozdziału o sankcjach administracyjnych, objęcia odwrotnym obciążeniem (fakturowaniem) usług budowlanych, deklaracji kwartalnych VAT, zaostrzenia warunków zwrotu VAT, korekty podatku należnego, odmowy rejestracji podatnika VAT, wykreślenia podatnika VAT z rejestru podatników, odpowiedzialności pełnomocników za zaległości podatników VAT, odpowiedzialności solidarnej nabywców za zaległości podatkowe dostawców oraz rozbudowy ewidencji podatkowej VAT i inne. Generalnie zmiany w VAT mają służyć ograniczeniu nadużyć i uszczelnieniu poboru VAT. W praktyce oznacza to bardziej skomplikowane prawo podatkowe i wzrost obowiązków dla służb księgowych nie tylko w jednostkach gospodarczych ale i w organach podatkowych. Publikacja w sposób praktyczny przedstawia nowe przepisy z przykładami ich zastosowań.

Dostępność: W magazynie
Przeczytaj fragment
plik E-PUB do pobrania
plik MOBI do pobrania
plik PDF do pobrania

Zamów: 22 518 28 27

Ewidencja podatkowa VAT
Od 1 stycznia 2017 r. zaczęło obowiązywać zupełnie nowe brzmienie art. 109 ust. 3 ustawy o VAT. Zmiana została wprowadzona „przy okazji” nowelizacji Ordynacji podatkowej. Przepis ten reguluje obowiązki ewidencyjne dla potrzeb sporządzania deklaracji podatkowych i informacji podsumowujących. Chodzi tu o tzw. rejestr główny, sumujący i segregujący wszystkie dane z szczegółowych rejestrów (np. z kasy fiskalnej), które następnie są treścią deklaracji podatkowej.

Odwrotne obciążenie usług
Nowe regulacje zmuszają do odwrotnego obciążenia usług budowlanych świadczonych przez podwykonawców. Zjawisko to było polem licznych nadużyć. Nowe regulacje mają charakter uszczelniający i zarazem chroniący podwykonawców.

Odwrotne obciążenie towarów
Nowa grupa towarów została objęta odwrotnym obciążeniem: procesory, metale nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu bądź proszku oraz niektóre półprodukty z nich.

Dodatkowe zobowiązanie podatkowe
Przywrócono sankcje administracyjne w wysokości 30 proc. Wprowadzono podwyższoną sankcję w wysokości 100 proc. w stosunku do podatników dopuszczających się oszustw podatkowych, w tym odliczających podatek z tzw. pustych faktur.

Kwartalne deklaracja VAT
Ograniczono stosowanie kwartalnych rozliczeń VAT tylko dla małych podatników VAT, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła 1,2 mln euro w poprzednim roku podatkowym.

Zwrot VAT
Ograniczono prawo do dokonywania zwrotów bezpośrednich VAT w terminie 25 dni. Dodano nowe warunki kwotowe i dokumentacyjne, które podatnik musi spełnić aby otrzymać zwrot VAT w terminie 25 dni.

Elektroniczne deklaracje VAT
Wprowadzono obowiązek elektronicznego składania deklaracji VAT dla większej grupy podatników.

Odpowiedzialność solidarna
Odpowiedzialności solidarna - gdy nabywca odpowiada solidarnie z dostawcą za jego zaległości podatkowe. Wprowadzono dodatkowe warunki, które muszą być spełnione, aby nabywca np. paliw był zwolniony z odpowiedzialności solidarnej. Ponadto solidarna odpowiedzialność podatników będzie stosowana, jeżeli przedmiotem transakcji będzie folia typu stretch (służąca m.in. do owijania palet), a także dyski HDD (twarde) i dyski SSD.

Kaucja gwarancyjna
Wprowadzono dodatkowe wymagania wobec sprzedawców w zakresie kaucji gwarancyjnej i wpisu do wykazu podmiotów, które złożyły taką kaucję.

Odpowiedzialność pełnomocnika za podatnika VAT
Wprowadzono odpowiedzialność solidarną pełnomocnika wraz z zarejestrowanym przez niego podatnikiem za zaległości podatkowe powstałe w wyniku czynności wykonanych w ciągu sześciu miesięcy od dnia zarejestrowania podatnika jako czynnego podatnika VAT.

Odmowa rejestracji podatnika VAT
Naczelnik Urzędu Skarbowego odmówi rejestracji podmiotu jako podatnika w przypadku, gdy weryfikacja wykaże, że podane w zgłoszeniu rejestracyjnym dane są nieprawdziwe lub nie można ich zweryfikować.

Przymusowe wykreślenie podatnika VAT
Wykreślenie podatnika VAT nastąpi w sytuacjach: zawieszania działalności gospodarczej na co najmniej sześć kolejnych miesięcy, wystawienia „pustych” faktur.

Tekst ustawy o VAT
Ujednolicony tekst ustawy o VAT z zaznaczonymi zmianami w przepisach wchodzących w dniu 1 stycznia 2017 r.

Więcej informacji
Nazwa produktu Vat 2017. Ujednolicony tekst ustawy z komentarzem ekspertów (E-book)
Symbol 3OM0120
ISBN 978-83-269-5977-6
Data wydania 30 maj 2017
Opis hasłowy Vat
Korzyści dla Ciebie

Dzięki tej publikacji dowiesz się:

  • jak prawidłowo prowadzić ewidencję podatkową VAT,
  • jak prawidłowo fakturować usługi budowlane podwykonawców,
  • jak otrzymać zwrot VAT w ciągu 25 dni,
  • jakie sankcje administracyjne grożą za błędy w ewidencji i deklaracjach VAT,
  • kto odpowiada solidarnie za zaległości podatkowe kontrahentów,
  • kiedy można wybrać kwartalne rozliczenie VAT, 
  • czy masz obowiązek wysyłania elektronicznych deklaracji VAT
  • kto ma obowiązek, a kto jest zwolniony z instalacji kasy rejestrującej,
  • kiedy zostaniesz wykreślony bez swojej wiedzy z rejestru podatników VAT.
Grupa docelowa księgowy, doradca podatkowy
Liczba stron 142
Wydawnictwo Oficyna Prawa Polskiego
Wydawca Katarzyna Bednarska
Autor Tomasz Krywan, Rafał Kuciński
CZĘŚĆ I Zmiany w VAT
Rozdział I Zmiany w ustawie o VAT 
Przedłużenie stosowania podwyższonych stawek VAT do końca 2018 r.
Podwyższenie limitu zwolnienia podmiotowego do 200.000 zł
Dodanie przepisów o dodatkowym zobowiązaniu podatkowym
Objęcie odwrotnym obciążeniem znacznej części robót budowlanych
Rozszerzenie katalogu towarów objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia
Zmiany zasad składania deklaracji VAT
Zmiany w przepisach o informacjach podsumowujących
Zmiany w przepisach o zwrocie bezpośrednim
Odmowa rejestracji podmiotu jako podatnika VAT
Solidarna odpowiedzialności pełnomocnika rejestrującego podatnika
Nowe przesłanki wykreślania podatników z rejestru podatników VAT
Nowe przypadki usuwania podatników z rejestru czynnych podatników VAT 
Zmiany w przepisach o wykreślaniu podatników z rejestru podatników VAT UE
Zmiana   sposobu   odliczania   kwot   VAT   należnego   nieuwzględnionych   we właściwej deklaracji
Zmiany w katalogu towarów wrażliwych
Nowe warunki wyłączenia odpowiedzialności solidarnej
Ograniczenie możliwości złożenia kaucji gwarancyjnej przez niektóre podmioty
Pozostałe zmiany wchodzące w życie 1 stycznia 2017 r.
Zmiany wchodzące w życie 1 marca 2017 r.
Tabelaryczny wykaz najważniejszych zmian w ustawie o VAT w 2017 r.
Rozdział II Zmiany   w   rozporządzeniu   w   sprawie   zwolnień   z   obowiązku stosowania kas fiskalnych
Większość zwolnień pozostaje bez zmian
Zwolnienia przedmiotowe 
Zwolnienia podmiotowe 
Wyłączenia ze zwolnień
Moment utraty zwolnienia
Nowe wymogi dla kas fiskalnych od 2018 r.
Skutki nowych rozwiązań 
Rozdział III Zmiany w zasadach prowadzenia ewidencji VAT
Zmiany zasad prowadzenia rejestru głównego
Jak prowadzić rejestr od 1 stycznia 2018 r.
Tabelaryczne zestawienie różnić prowadzenia ewidencji VAT w 2016 r. i 2017 r.
CZĘŚĆ II Ustawa o podatku od towarów i usług
Dział I. Przepisy ogólne 
Dział II. Zakres opodatkowania 
Rozdział 1. Przepisy ogólne 
Rozdział 2. Dostawa towarów i świadczenie usług 
Rozdział 3. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i wewnątrzwspólnotowa
dostawa towarów 
Rozdział 4. Opodatkowanie przy likwidacji działalności spółki i zaprzestaniu
działalności przez osobę fizyczną 
Dział III. Podatnicy, płatnicy i przedstawiciele podatkowi 
Rozdział 1. Podatnicy i płatnicy 
Rozdział 2. Przedstawiciele podatkowi 
Dział IV. Obowiązek podatkowy 
Rozdział 1. Zasady ogólne 
Rozdział 2. Obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów
i w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów 
Rozdział 3. Obowiązek podatkowy u małych podatników 
Dział V. Miejsce świadczenia 
Rozdział 1. Miejsce świadczenia przy dostawie towarów 
Rozdział   2.   Miejsce   świadczenia   przy   wewnątrzwspólnotowym   nabyciu
towarów 
Rozdział 2a. Miejsce świadczenia przy imporcie towarów 
Rozdział 3. Miejsce świadczenia przy świadczeniu usług 
Dział VI. Podstawa opodatkowania 
Dział VII. Zasady wymiaru i poboru podatku z tytułu importu towarów 
Dział VIII. Wysokość opodatkowania 
Rozdział 1. Stawki 
Rozdział 2. Zwolnienia 
Rozdział 3. Zwolnienia z tytułu importu towarów 
Rozdział 4. Szczególne przypadki zastosowania stawki 0% 
Rozdział 5. Szczególne przypadki określania wysokości podatku należnego 
Dział IX. Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe 
Rozdział 1. Odliczenie i zwrot podatku 
Rozdział   1a.   Rozliczenie   podatku   w   odniesieniu   do   nieściągalnych
wierzytelności 
Rozdział 2. Odliczanie częściowe podatku oraz korekta podatku naliczonego 
Dział X. Rejestracja. Deklaracje i informacje podsumowujące. Zapłata podatku 
Rozdział 1. Rejestracja 
Rozdział 2. Deklaracje Rozdział 
3. Informacje podsumowujące 
Rozdział 4. Zapłata podatku 
Dział Xa. Odpowiedzialność podatkowa nabywcy w szczególnych przypadkach 
Dział XI. Dokumentacja 
Rozdział 1. Faktury 
Rozdział 2. Ewidencje 
Rozdział 3. Kasy rejestrujące 
Rozdział 4. Terminy przechowywania dokumentów 
Rozdział 5. Dodatkowe zobowiązanie podatkowe 
Dział XII. Procedury szczególne 
Rozdział 1. Szczególne procedury dotyczące drobnych przedsiębiorców 
Rozdział 2. Szczególne procedury dotyczące rolników ryczałtowych 
Rozdział 3. Szczególne procedury przy świadczeniu usług turystyki 
Rozdział 4. Szczególne procedury w zakresie dostawy towarów używanych,
dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków 
Rozdział 5. Szczególne procedury dotyczące złota inwestycyjnego 
Rozdział 6. System zwrotu podatku podróżnym 
Rozdział 6a. Procedura szczególna dotycząca usług telekomunikacyjnych, usług
nadawczych lub usług elektronicznych świadczonych przez podmioty mające siedzibę
działalności gospodarczej na terytorium Unii Europejskiej, ale nieposiadające takiej
siedziby   w   państwie   członkowskim   konsumpcji,   na   rzecz   osób   niebędących
podatnikami, o których mowa w art. 28a 
Rozdział 7. Procedura szczególna dotycząca usług telekomunikacyjnych, usług
nadawczych lub usług elektronicznych świadczonych przez podmioty zagraniczne na
rzecz osób niebędących podatnikami, o których mowa w art. 28a 
Rozdział   7a.   Szczególna   procedura   w   zakresie   świadczenia   usług
międzynarodowego okazjonalnego przewozu drogowego osób 
Rozdział   8.   Wewnątrzwspólnotowe   transakcje   trójstronne   -   procedura
uproszczona 
Dział XIII. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe
Rozdział 1. Zmiany w przepisach obowiązujących 
Rozdział 2. Przepisy przejściowe i końcowe 
Załączniki
Załącznik 1. (uchylony) 
Załącznik   2.   Wykaz   towarów   i   usług,   od   których   dostawy   i   świadczenia przysługuje zryczałtowany zwrot podatku od towarów i usług 
Załącznik   3.   Wykaz   towarów   i   usług,   opodatkowanych   stawką   podatku   w wysokości 7% 
Załącznik 4. (uchylony) 
Załącznik 5. (uchylony) 
Załącznik   6.   Wykaz   towarów   i   usług,   opodatkowanych   stawką   podatku   w wysokości 3%. 
Załącznik   7.   Wykaz   towarów,   do   których   ma   zastosowanie   zwolnienie   od podatku na podstawie art. 74 ust. 1 pkt 17 ustawy 
Załącznik 8. Wykaz towarów, których dostawa jest opodatkowana stawką 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy 
Załącznik 9. (uchylony) 
Załącznik 10. Wykaz towarów opodatkowanych stawką podatku w wysokości 5% 
Załącznik 11. Wykaz towarów, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy 
Załącznik 12. Lista towarów, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku określone w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy 
Załącznik 13. Wykaz towarów, o których mowa w art. 99 ust. 3a oraz art. 105a ust. 1 ustawy 
Załącznik 14. Wykaz usług, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy