Postępowanie cywilne w zakresie nieruchomości (E-book)

  • Ebook
127,20 zł

Postępowania cywilne w zakresie nieruchomości to monografia, która zawiera omówienie przepisów procedury cywilnej oraz prawa materialnego dotyczącego praw i roszczeń związanych z własnością nieruchomości oraz innymi tytułami prawnymi do jej posiadania. Omawiając poszczególne zagadnienia autor podawał liczne przykłady z orzecznictwa polskich sądów.

Dostępność: W magazynie
Przeczytaj fragment
plik MOBI do pobrania
plik PDF do pobrania
plik E-PUB do pobrania

Zamów: 22 518 28 27

Publikacja Postępowanie cywilne w zakresie nieruchomości zawiera opis mechanizmów związanych z nabyciem własności nieruchomości oraz ograniczonych praw rzeczowych, ochrony własności w tym zniesienia współwłasności, zarządzania nieruchomością wspólną, w tym we wspólnotach mieszkaniowych. 
W sposób wyjątkowo praktyczny i w oparciu o zapadłe wyroki w sprawach dotyczących nieruchomości dokonano analizy uprawnień właścicieli (współwłaścicieli), osób roszczących oraz osób posiadających nieruchomości. 
Publikacja obejmuje omówienie także najważniejszych sądowych procedur cywilnych i ich realizacji, z praktycznym komentarzem do najważniejszych procesowych i materialnych aspektów tych postępowań.

Więcej informacji
Product Name Postępowanie cywilne w zakresie nieruchomości (E-book)
Symbol 3OY0007
ISBN 978-83-269-6504-3
Data wydania 15 wrz 2017
Opis hasłowy postępowanie cywilne w zakresie nieruchomości
Grupa docelowa zarządcy nieruchomości, właściciele, adwokaci, radcy prawni i sędziowie
Liczba stron 336
Wydawnictwo Oficyna Prawa Polskiego
Wydawca Katarzyna Bednarska
Autor dr Łukasz Siudak
Wykaz skrótów 
1. Strona postępowania i przedmiot postępowania 
1.1. Zasady postępowania
Rola stron w procesie 
Niewłaściwe oznaczenie strony 
Błędne oznaczenie strony pozwanej 
Właściwości strony 
1.2. Strona – zdolność sądowa 
Zdolność sądowa a „ułomne osoby prawne” 
Osoby prawne 
Zdolność sądowa – kto ją posiada 
Przyznanie zdolności prawnej 
Zdolność sądowa organizacji pozarządowych 
Skarb Państwa stroną w procesie 
Zdolność sądowa – zdolność prawna 
Zdolność sądowa osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej 
Zawieszenie postępowania 
Zdolność sądowa a działalność gospodarcza 
Strony nieuznawane w procesie 
Strony w sprawach dot. nieruchomości 
Czy prokurator w procesie może być stroną 
1.3. Substytucja procesowa 
Substytuci procesowi w zakresie spraw związanych z nieruchomościami 
1.4. Strona – zdolność procesowa 
Zdolność procesowa osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej 
Zdolność procesowa małoletniego i osoby ubezwłasnowolnionej częściowo
Zdolność procesowa organu administracji publicznej 
Brak zdolności procesowej 
1.5. Przedmiot postępowania – czym jest WPS – wartość przedmiotu sporu 
Rodzaje nieruchomości występujące w polskim prawie
Czym jest wartość przedmiotu sporu (WPS) 
Majątkowy lub niemajątkowy charakter dobra 
Określenie wartości przedmiotu sporu 
Oznaczenie wartości przedmiotu sporu w pozwie lub wniosku 
Wydanie nieruchomości posiadanej bez tytułu prawnego lub na podstawie tytułu innego niż najem lub dzierżawa a wartość przedmiotu sporu 
Wartość przedmiotu sporu a roszczenia negatoryjne
Czym jest wartość przedmiotu zaskarżenia (WPZ) 
Sposób obliczania wartości przedmiotu zaskarżenia 
Sprawa o świadczenie a wartość przedmiotu sporu 
Wartość przedmiotu sporu w sprawach o wydanie nieruchomości 
Współwłasność a wartość przedmiotu sprawy i wartość przedmiotu zaskarżenia 
Wartość przedmiotu sporu i wartość przedmiotu zaskarżenia
w sprawie o dział spadku
Wartość przedmiotu sporu a pozew ze skargi pauliańskiej 
Wartość przedmiotu sporu/zaskarżenia a nieruchomości 
2. Postępowanie procesowe i nieprocesowe 
2.1. Postępowanie procesowe
Kiedy rozpoznaje się sprawę w trybie postępowania procesowego 
Wyjątek od reguły – postępowanie mediacyjne i arbitrażowe 
Jakie sprawy związane z nieruchomością podlegają rozpoznaniu w trybie procesu 
Wyjątki w podziale na tryb procesowy i nieprocesowy 
2.2. Postępowanie nieprocesowe 
Uczestnicy postępowania nieprocesowego 
Zasady wszczęcia postępowania nieprocesowego 
Wszczęcie postępowania nieprocesowego z urzędu
Zasada kontradyktoryjności 
Osoba zainteresowana, uczestnik w postępowaniu nieprocesowym 
Interes prawny w postępowaniu nieprocesowym 
Żądanie stwierdzenia własności nieruchomości w drodze zasiedzenia 
Eliminacja z urzędu uczestników postępowania nieprocesowego
Do kiedy zainteresowany może przystąpić do sprawy  „Zainteresowanie w sprawie” – według orzecznictwa Sądu Najwyższego 
Zażalenie w sprawie nieprocesowej 
2.3. Rola kuratora, prokuratora i innych podmiotów w sprawach dotyczących nieruchomości 
Rola kuratora 
Forma ustanowienia kuratora w postępowaniu nieprocesowym 
Prokurator w postępowaniu nieprocesowym 
Organy administracji w postępowaniu nieprocesowym 
3. Środki odwoławcze 
3.1. Apelacja 
Rozpoznanie sprawy w postępowaniu apelacyjnym 
Apelacja – opłaty sądowe 
Czym jest apelacja – jej funkcje i granice 
Apelacja pełna 
Apelacja – materiał dowodowy w sprawie 
Naruszenie prawa materialnego 
Przesłanki dopuszczalności apelacji 
Zaskarżenie nieistniejącego orzeczenia 
Kto jest uprawniony do wniesienia apelacji 
Apelacja w wypadkach współuczestnictwa materialnego i formalnego 
Termin wniesienia apelacji 
Braki formalne środka zaskarżenia 
Co powinna zawierać apelacja 
3.2. Zażalenie 
Czym jest zażalenie
Na jakie postanowienia przysługuje zażalenie 
Zażalenie – wymogi formalne 
Kiedy dopuszczalne jest zażalenie 
Nieruchomości – zażalenie w postępowaniu nieprocesowym 
Postanowienia niezaskarżalne zażaleniem 
Co decyduje o rodzaju i dopuszczalności środka odwoławczego 
Co w przypadku nierozpoznania środka zaskarżenia 
Kto jest uprawniony do wniesienia zażalenia 
Zażalenie a koszty postępowania 
Brak zdolności sądowej a nieważność postępowania 
Termin wniesienia zażalenia
Postępowanie zażaleniowe na postanowienie o odmowie zwolnienia od kosztów a brak bezwzględnej przesłanki procesowej 
3.3. Skarga na orzeczenie referendarza sądowego 
Kto rozpoznaje skargę na orzeczenia referendarza sądowego 
W jakim terminie wnosi się skargę 
Kiedy sąd odrzuca skargę 
Co zalicza się do orzeczeń kończących postępowanie w postępowaniu wieczystoksięgowym 
Na które orzeczenia referendarza przysługuje skarga 
Kto może wnieść skargę 
Skarga na orzeczenie referendarza sądowego – czym jest i jaki ma charakter 
Skarga – opłaty i wymogi formalne 
Kiedy sąd odrzuca skargę 
3.4. Wznowienie postępowania 
Czym jest wznowienie postępowania 
Kiedy można żądać wznowienia postępowania 
Postępowania cywilne, w których występuje wznowienie postępowania 
Kiedy dopuszczalne jest wznowienie postępowania 
Kiedy nie jest dopuszczalne wznowienie postępowania 
Czy postępowanie może być wznowione również w razie zakończenia go postanowieniem 
Czy wznowienie postępowania jest sposobem na uchylenie się od skutków wyroku 
Czemu służy wznowienie postępowania 
Komu przysługuje skarga o wznowienie postępowania 
3.4.1. Wznowienie postępowania w nieprocesie 
Wznowienie postępowania z powodu pozbawienia możności działania 
Możliwości wznowienia postępowania 
Kiedy nie jest dopuszczalne wznowienie postępowania 
Przesłanki do wznowienia postępowania
Naruszenie praw 
Kto traci uprawnienie do żądania wznowienia postępowania 
Sąd w sprawie skargi o wznowienie postępowania 
Żądanie wznowienia postępowania a skarga kasacyjna 
Czy może zapaść postanowienie niekorzystne dla podmiotu wnoszącego skargę 
Czy zła ocena pracy kuratora może być uzasadnieniem wznowienia postępowania nieprocesowego 
Czy ubezwłasnowolniony może wnieść skargę o wznowienie postępowania 
Czy dopuszczalne jest wznowienie postępowania nieprocesowegoo założenie księgi wieczystej 
Zasiedzenie nieruchomości a skarga o wznowienie postępowania 
Czy w przypadku śmierci zainteresowanego jego następca ma prawo żądać wznowienia postępowania 
Kiedy niedopuszczalna jest skarga o wznowienie postępowania 
Oddalenie skargi o wznowienie postępowania 
3.4.2. Wyrok oparty na dokumencie podrobionym lub przerobionym albo na skazującym wyroku karnym, następnie uchylonym 
Sprawy dot. nieruchomości a dokument przerobiony 
Czym jest dokument przerobiony i dokument podrobiony 
Czy podrobienie dokumentu procesowego strony jest podstawą wznowienia postępowania 
Fałszywe zeznania świadków lub biegłych 
Na jakiej podstawie można żądać wznowienia postępowania 
Wyrok karny a wznowienie postępowania 
Termin złożenia skargi o wznowienie postępowania w przypadku wyroku uzyskanego za pomocą przestępstwa 
Co nie jest podstawą wznowienia postępowania 
Kiedy można żądać wznowienia postępowania na podstawie wyroku uzyskanego za pomocą przestępstwa 
3.4.3. Wykrycia nowych okoliczności faktycznych lub środków dowodowych, które mogłyby mieć wpływ na wynik sprawy 
Kiedy powinny powstać nowe okoliczności i dowody 
Co jest ustawową podstawą wznowienia postępowania 
Co nie może być podstawą wznowienia postępowania 
Uchylenie wyroku na podstawie przesłanki o uprzednim rozstrzygnięciu „tego samego stosunku prawnego” 
Czy wyrok wydany z pominięciem współuczestnika stanowi podstawę wznowienia postępowania 
Ponowne rozpoznanie sprawy i wyrok 
4. Współwłasność i problem jej zniesienia 
4.1. Prawo i roszczenia 
Współwłasność – czym jest i w jakich formach występuje 
Z czego wynika współwłasność 
Przepisy o zasiedzeniu a współwłasność 
Czego dotyczą przepisy o współwłasności 
Co w przypadku gdy zakresu współposiadania nie da się ustalić 
Czy możliwe jest zniesienie wspólności prawa użytkowania wieczystego 
Czy występują przepisy regulujące w sposób ogólny stosunki między podmiotami 
Zniesienie współwłasności a nabyta z masy spadkowej współwłasność nieruchomości 
Czy współwłaściciel może żądać zniesienia współwłasności
Zniesienie współwłasności nieruchomości rolnej oraz gospodarstwa rolnego 
Udział w prawie własności – przysługująca wielkość i rozporządzanie 
Żądanie zniesienia współwłasności 
Występujące sposoby zniesienia współwłasności 
Kiedy może nastąpić umowne zniesienie współwłasności 
Czy zniesienie współwłasności nieruchomości wymaga formy aktu notarialnego 
4.1.1. Zniesienie współwłasności nieruchomości rolnej oraz gospodarstwa rolnego 
Co ustala sąd w postępowaniu o zniesienie współwłasności gospodarstwa rolnego 
Co określa sąd przy ustaleniu składu gospodarstwa rolnego 
Co musi uwzględniać postanowienie o zniesieniu współwłasności 
Spłaty w razie zniesienia współwłasności 
Akty prawne dla trybu zniesienie współwłasności 
Kto może być nabywcą nieruchomości rolnej 
Jakich sytuacji nie dotyczy ograniczenie w zakresie obrotu ziemią 
Kiedy wymagana jest zgoda Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych przy nabyciu nieruchomości rolnej 
Co w przypadku kiedy zbywca nieruchomości nie otrzyma zgody od Agencji Nieruchomości Rolnych 
Przez ile lat nabywca nieruchomości rolnej jest obowiązany prowadzić gospodarstwo rolne, w skład którego weszła nabyta nieruchomość rolna
4.2. Zniesienie współwłasności – postępowanie nieprocesowe 
Wniosek o zniesienie współwłasności – wymogi formalne 
W jakim sądzie powinien być złożony wniosek o zniesienie współwłasności 
Uprawnieni do wniesienia wniosku 
Kto powinien być wskazany we wniosku 
Wniosek o zniesienie współwłasności a oznaczenie rzeczy 
Wniosek o zniesienie współwłasności a dokumenty stwierdzające prawo własności do nieruchomości 
Podstawa ustalenia wartości nieruchomości 
Określenie nieruchomości według oznaczenia księgi wieczystej lub zbioru dokumentów 
Wniosek o zniesienie współwłasności – opłaty 
Sposób podziału nieruchomości na części a księgi wieczyste 
Brak planu podziału w sądowym zniesieniu współwłasności nieruchomości 
Zniesienie współwłasności przez ustanowienie odrębnej własności
lokali w budynku wielomieszkaniowym 
Zniesienie współwłasności przez podział nieruchomości 
Postanowienie znoszące współwłasność – konsekwencja nabycia własności rzeczy 
Roszczenia współwłaścicieli z tytułu posiadania rzeczy 
Kiedy zainteresowanemu przysługuje apelacja 
Odroczenie wydania rzeczy uprawnionemu 
Dwa możliwe tryby rozstrzygania o wzajemnych roszczeniach współwłaścicieli 
Apelacja – termin złożenia 
Całościowe lub częściowe uchylenie postanowienia działowego 
Negatywne orzeczenie sądu 
4.2.1. Zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej oraz rozwiązanie spółki cywilnej a nieruchomość 
Współwłasność łączna – czym się charakteryzuje
Roszczenia współwłaścicieli 
Postanowienia częściowe w sprawach działowych – zaskarżenie w drodze apelacji lub zażalenia 
Nieruchomości nabyte w czasie nieformalnego związku 
4.2.1.1. Zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej 
Postępowanie o podział majątku wspólnego – przepisy
O czym rozstrzyga sąd w postępowaniu o podział majątku wspólnego 
Czy wszczęcie sprawy o podział majątku wspólnego wyłącza możliwość prowadzenia odrębnych postępowań 
Czym jest podział uzupełniający 
Wyrok rozwodowy a podział wspólnego mieszkania 
Kto może wszcząć postępowanie o podział majątku wspólnego 
Czym jest współwłasność bezudziałowa 
Współwłasność w częściach ułamkowych oraz roszczenia z tytułu nakładów związanych z nieruchomością 
Czy współwłasność łączna małżeńska może być zniesiona w trakcie trwania małżeństwa 
Spółka cywilna i bezwzględna nierozerwalność współwłasności łącznej 
Związek między orzeczeniem o podziale rzeczy a orzeczeniem przyznającym spłaty gotówkowe 
Czy osoba, która nabyła od jednego ze spadkobierców udział w spadkowej nieruchomości, może przed sądem żądać zniesienia jej współwłasności 
Sprawy z wniosku współwłaściciela o udzielenie zezwolenia na wybudowanie domu na nieruchomości wspólnej 
Podział majątku wspólnego a zniesienie współwłasności nieruchomości małżeńskiej 
Długi małżonków a podział wspólnego majątku 
Nakłady i wydatki dokonane z majątku wspólnego lub osobistego 
4.2.1.2. Nakłady na nieruchomość wspólną małżonków 
Nakłady i wydatki w rozumieniu k.r.i.o. 
Na czym polega dokonanie wzajemnych rozliczeń 
Roszczenie o zwrot nakładów 
Cel podziału majątku a nierówne udziały w majątku wspólnym 
Podział majątku wspólnego dokonany w formie umowy 
4.2.1.3. Rozliczenie budowy na gruncie małżonka 
Roszczenie o przeniesienie własności nieruchomości 
Orzecznictwo SN w sprawach roszczeń między małżonkami z tytułu wspólnej budowy domu na gruncie będącym przedmiotem własności tylko jednego z nich 
4.2.2. Spółka cywilna – jej rozwiązanie a nieruchomość 
5. Nabycie spadku oraz stwierdzenie nabycia przedmiotu windykacyjnego a nieruchomość 
Kiedy sąd spadku wydaje postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku 
Na ile etapów dzieli się postępowanie spadkowe 
Akt poświadczenia dziedziczenia 
Jurysdykcja krajowa w sprawach spadkowych 
Postępowania o stwierdzenie nabycia spadku 
Sąd w postępowaniu spadkowym 
Wskazanie spadkobierców 
Kto może być wnioskodawcą w sprawie dotyczącej nieruchomości 
Obowiązek wezwania przez sąd spadkobierców ustawowych i testamentowych 
5.1. Gospodarstwo rolne – dziedziczenie szczególne 
Spadki otwarte przed 14 lutego 2001 r. 
Reguły dotyczące wydawania postanowień stwierdzających nabycia spadku obejmującego gospodarstwo rolne 
5.2. Stwierdzenie nabycia przedmiotu zapisu windykacyjnego 
Czym jest zapis windykacyjny 
Zapis zwykły a zapis windykacyjny – różnice 
Prawa zapisobiercy windykacyjnego 
Konsekwencje braku dookreślenia przedmiotu zapisu windykacyjnego 
Funkcje ujawnienia przedmiotów zapisów windykacyjnych oraz osób zapisobierców windykacyjnych 
Jak naprawić szkodę zapisobierców windykacyjnych 
Postanowienie częściowe a ilość zapisów windykacyjnych 
Sąd a kwestia, czy przedmiot objęty zapisem wchodził do majątku spadkodawcy 
Wątpliwości występujące w praktyce 
Czy sąd w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku musi wymienić osobę, na której rzecz uczyniono zapis windykacyjny 
Kto posiada legitymację czynną do złożenia wniosku o stwierdzenie nabycia przedmiotu zapisu windykacyjnego 
Zapisy windykacyjne a testament 
Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu zapisu windykacyjnego 
Apelacja 
5.3. Notarialne poświadczenie nabycia przedmiotu zapisu windykacyjnego 
Śmierć zapisobiercy a możliwość sporządzenia przez notariusza aktu poświadczenia dziedziczenia 
Czy konieczna jest obecność wskazanych zapisobierców windykacyjnych 
Rola notariusza przy sporządzaniu aktu poświadczenia dziedziczenia – przypadki kiedy notariusz nie może sporządzić aktu poświadczenia dziedziczenia 
Czy możliwe jest sporządzenie uzupełniającego aktu poświadczenia dziedziczenia
Opis przedmiotu zapisu windykacyjnego 
Zapis windykacyjny rzeczy zbiorczych 
Wniosek o uchylenie bądź zmianę aktów stwierdzających nabycie spadku 
Roszczenia osoby trzeciej 
Stwierdzenie nabycia przedmiotu zapisu windykacyjnego – przepisy i prawo do roszczeń 
6. Roszczenie windykacyjne i negatoryjne w sprawie nieruchomości 
Czym jest roszczenie windykacyjne 
Czym jest roszczenie negatoryjne 
Ochrona petytoryjna 
Środki ochrony własności nieruchomości, w tym roszczenie
windykacyjne 
Przesłanki roszczenia windykacyjnego 
Uchwycenie istoty roszczenia windykacyjnego 
Kto jest uprawniony do wystąpienia z roszczeniem windykacyjnym 
Legitymacja bierna a władztwo 
Zarzut hamujący 
W jakiej sytuacji powództwo windykacyjne będzie bezzasadne 
Nadużycie prawa podmiotowego
Powództwo negatoryjne 
Co jest treścią roszczenia negatoryjnego 
Kto jest uprawniony do wystąpienia z roszczeniem negatoryjnym 
Kto może zostać pozwany w sprawie z powództwa negatoryjnego 
Roszczenie negatoryjne jako roszczenie majątkowe 
6.1. Postępowanie procesowe w sprawie ochrony posiadania nieruchomości 
Zasada odrębności procesu posesoryjnego w sprawie z właścicielem nieruchomości 
Co decyduje o kwalifikacji powództwa jako posesoryjnego lub petytoryjnego 
Co bada sąd w procesie posesoryjnym 
Czy dopuszczalne jest łączenie powództwa posesoryjnego z powództwem windykacyjnym czy odszkodowawczym 
Postępowanie posesoryjne a zakaz badania zgodności posiadania z prawem 
Reguła związania sądu żądaniem pozwu 
Czy dopuszczalna jest przedmiotowa zmiana powództwa posesoryjnego na powództwo petytoryjne
Jak należy rozumieć zakaz dochodzenia przez posiadacza roszczeń odszkodowawczych w procesie posesoryjnym 
Ochrona posesoryjna a kwestia wzajemnych naruszeń posiadania przez posiadającego posiadacza i nieposiadającego właściciela 
Wyrok w sprawie powództwa o przywrócenie posiadania 
Czy komornik na podstawie nieumieszczenia w wyroku dyspozycji może odmówić wszczęcia przeciwko dłużnikowi egzekucji 
Czym jest skarga na czynności komornika 
Komu w ramach powództwa posesoryjnego przysługuje ochrona 
Kogo dotyczy legitymacja bierna 
Czy w sprawach o naruszenie posiadania przysługuje skarga kasacyjna 
Rozwód a sprawa o przywrócenie współposiadania mieszkania
Właściwość sądu a sprawy o naruszenie posiadania 
7. Właściwość sądu w sprawach dotyczących nieruchomości i ustanowienie zarządcy 
Właściwość sądu miejsca położenia nieruchomości 
Czym są „inne prawa rzeczowe na nieruchomości” z art. 38 k.p.c. 
Czego dotyczy właściwość wyłączna 
Co obejmuje termin „powództwo o posiadanie nieruchomości” 
Dlaczego do powództwa o przeniesienie własności nieruchomości nie odnosi się właściwość wyłączna sądu miejsca położenia nieruchomości 
Czym są roszczenia osobiste związane z prawami rzeczowymi powoda 
7.1. Ustanowienie zarządcy dla nieruchomości 
W jakim celu sąd powołuje zarządcę 
W jakiej sytuacji sąd odwołuje zarządcę 
Kto może żądać ustanowienia zarządcy przymusowego 
Zarządca – uprawnienia i obowiązki 
Kto jest uprawniony do złożenia wniosku o uchylenie zarządu 
Jakie dokumenty składa sądowi zarządca po ukończeniu zarządu 
8. Stwierdzenie zasiedzenia 
Kto jest uprawniony do złożenia wniosku o stwierdzenie zasiedzenia własności 
Co powinno być zawarte w ogłoszeniu wzywającym zainteresowanych
Jakie dochodzenie przed sądem dotyczące żądania stwierdzenia zasiedzenia jest niedopuszczalne 
Jak rozpocząć postępowanie w sprawach o stwierdzenie zasiedzenia 
Przesłanki zasiedzenia i nabycie własności 
Rodzaje domniemań prawnych związanych z zasiedzeniem 
Czym są dobra i zła wiara 
Rola sądu w postępowaniu nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie 
Co jest podstawą zasiedzenia dla wnioskodawcy 
Ocena obowiązków posiadacza rzeczy 
Kiedy posiadanie nieruchomości jest samoistne i czy można obalić to domniemanie 
Co jest celem postępowania o stwierdzenie zasiedzenia 
Sąd w postępowaniu zasiedzeniowym – orzeczenie 
Czy służebność gruntową można nabyć przez zasiedzenie 
Na czym może polegać współposiadanie przez samoistnych posiadaczy nieruchomości zabudowanej 
Sporna kwestia – postępowania o stwierdzeniu nabycia własności nieruchomości rolnej przez posiadacza samoistnego
Żądanie wznowienia postępowania 
Czy właścicieli nieruchomości sąsiednich lub inne osoby trzecie należy traktować jako niezbędnych uczestników postępowania 
Skarga kasacyjna 
8.1. Odpowiednie stosowanie przepisów o zasiedzeniu z postępowania spadkowego 
9. Ustanowienie drogi koniecznej 
Co należy wskazać we wniosku o ustanowienie drogi koniecznej 
W jakiej formie następuje ustanowienie służebności drogi koniecznej 
W jakich sytuacjach może być ustanowiona służebność drogi koniecznej 
Czym jest nieskrępowany dostęp do drogi publicznej lub zabudowań gospodarskich 
Kto może być wnioskodawcą z tytułu ustanowienia drogi koniecznej 
Wymogi formalne wniosku o ustanowienie drogi koniecznej 
Co powinien uwzględniać sąd przy stanowieniu drogi koniecznej 
Koszty wniosku w sprawie ustanowienia drogi koniecznej 
Co powinno określać postanowienie sądu kończące postępowanie nieprocesowe 
Uchybienie, apelacja, skarga kasacyjna 
10. Służebność przesyłu 
Czym jest służebność przesyłu 
Czy służebność przesyłu może być uznana za część składową urządzeń przesyłowych 
Czy polski system prawny przewiduje służebność oderwaną od własności urządzeń przesyłowych i przedsiębiorstwa przesyłowego 
Czy służebność przesyłu, umożliwiająca korzystanie z dopieroco mających powstać urządzeń przesyłowych, może być nabyta przez zasiedzenie 
Na podstawie jakich kryteriów powinien być ustalany zakres uprawnień do korzystania z nieruchomości, przysługujących uprawnionemu z tytułu służebności przesyłu 
Ustanowienie służebności przesyłu a ustanowienie drogi koniecznej 
Porozumienie lub brak porozumienia w ustanowieniu służebności przesyłu 
Czy właściciel może żądać wynagrodzenia w zamian za ustanowienie służebności przesyłu 
Sprawa sądowa o ustanowienie prawa przesyłu 
11. Postępowanie wieczystoksięgowe 
11.1. Zasady ogólne 
Szczególna gradacja zasad postępowania 
W jakich przypadkach wyznaczanie rozprawy jest bezcelowe 
Uczestnicy postępowania wieczystoksięgowego 
Postępowanie wieczystoksięgowe a uprawnienia sądu do badania wartości przedmiotu sprawy 
Jakie dowody są dopuszczone w postępowaniu wieczystoksięgowym 
Co jest tytułem egzekucyjnym 
Kto może być uczestnikiem postępowania w sprawie dotyczącej postępowania wieczystoksięgowego 
Prawo do wniesienia apelacji oraz skargi kasacyjnej 
11.2. Wniosek o wpis oraz wpis ostrzeżenia 
Składanie wniosku o wpis na urzędowym formularzu 
Czy wnioskodawca może ustanowić profesjonalnego pełnomocnika 
Co bada sąd, rozpoznając wniosek o wpis w księdze wieczystej 
Co należy dołączyć do wniosku o wpis w księdze wieczystej na podstawie tytułu wykonawczego 
Wezwanie do usunięcia braków formalnych 
Czy komornik może złożyć wniosek o wpis do hipoteki 
Jakie dokumenty stanowią podstawę wpisu w księdze wieczystej 
Kiedy sąd obowiązany jest z urzędu wpisać ostrzeżenie 
Kto ma prawo do złożenia wniosku o założenie księgi wieczystej 
11.3. Chwila wpisu oraz wpis 
Kolejność rozpoznawania wniosków o wpis do KW 
Czy wpis do KW dokonywany jest jedynie na wniosek 
Co bada sąd, rozpoznając wniosek o wpis do KW 
Co sąd powinien zbadać w postępowaniu o wpis hipoteki umownej 
Wykreślenie hipoteki kaucyjnej 
Czy sąd wieczystoksięgowy rozstrzyga spory dotyczące prawa własności 
Postępowanie w sprawie uzgodnienia treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym – usunięcie niezgodności 
Postępowania dotyczące ujawnienia roszczeń 
Czy w postępowaniu wieczystoksięgowym wpis w księdze wieczystej jest orzeczeniem 
W jakim przypadku sąd dokonuje wpisu ostrzeżenia 
Czy wyrok sądu stwierdzający nieważność umowy jest orzeczeniem wykazującym niezgodność i może stanowić podstawę wpisu potrzebnego do usunięcia niezgodności między treścią KW a rzeczywistym stanem prawnym nieruchomości 
12. Mediacja – alternatywny względem sądowego postępowania sposób rozwiązywania sporów w sprawach nieruchomości 
Czym jest mediacja 
Jakie można wyróżnić rodzaje mediacji 
Zasada dobrowolności 
Co jest konieczne do wszczęcia mediacji 
Konsekwencje odmowy poddania się mediacji 
Co należy do istotnych elementów umowy o mediację 
Kiedy dopuszczalna jest mediacja 
Mediator 
Czy postępowanie mediacyjne jest jawne 
Koszty mediacji
Kiedy następuje wszczęcie mediacji 
Sposób doręczenia wniosku o przeprowadzenie mediacji 
W jakiej sytuacji mediator może odmówić przeprowadzenia mediacji 
Co zawiera wniosek o przeprowadzenie mediacji 
Kto dokonuje wyboru mediatora 
Czy mediator ma prawo zapoznać się z aktami sprawy 
Termin przeprowadzenia mediacji 
Protokół z przebiegu mediacji 
Czy sąd może odmówić nadania klauzuli wykonalności albo zatwierdzenia ugody 
Kiedy postępowanie mediacyjne należy uznać za zakończone 
Czym jest zawezwanie do próby ugodowej 
13. Podstawy egzekucji w sprawach dotyczących nieruchomości 
Do kogo należy prowadzenie egzekucji z nieruchomości 
Wybór sądu prowadzenia egzekucji 
Do jakich innych egzekucji stosuje się przepisy o egzekucji z nieruchomości 
Czym jest wniosek o wpis o przyłączeniu się wierzyciela do egzekucji 
Obowiązki komornika w związku z realizacją reguły jedności egzekucji z nieruchomości 
Uczestnicy postępowania 
Czynności egzekucyjne a tytuł wykonawczy 
Klauzula wykonalności 
Zajęcia nieruchomości będącej własnością obojga małżonków na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przeciwko jednemu z nich 
Jakie prawa muszą posiadać uczestnicy postępowania egzekucyjnego 
Jakie prawa mogą być ujawnione w księdze wieczystej 
Wniosek wierzyciela o wszczęcie egzekucji z nieruchomości – wezwanie dłużnika do spłaty długu 
Umorzenie postępowania z urzędu 
Księga wieczysta a wniosek o wpis o wszczęciu egzekucji lub o złożeniu wniosku do zbioru dokumentów 
Apelacja 
Czy komornicy zobowiązani są do aktualizacji wpisów w KW 
Skarga kasacyjna 
Z jaką chwilą nieruchomość zostaje zajęta 
Czy postępowania egzekucyjne mogą być połączone w jedno postępowanie 
Wstąpienia kolejnego wierzyciela do postępowania 
Komornik – obowiązki o charakterze informacyjnym i gwarancyjnym 
Czy komornik może pobierać czynsz od najemcy lub dzierżawcy 
Część składowa rzeczy 
Czy rozporządzenie nieruchomością po jej zajęciu ma wpływ na dalsze postępowanie 
13.1. Nabycie nieruchomości w egzekucji komorniczej 
Postanowienie o przysądzeniu własności 
Co nie może być podstawą zażalenia na postanowienie 
Czy postanowienie o przysądzeniu własności sąd zawsze wydaje na posiedzeniu niejawnym 
Czemu powinno odpowiadać postanowienie o przysądzeniu przedmiotu egzekucji 
Co stwierdza sąd w postanowieniu o przysądzeniu własności nieruchomości 
Zasady wygaśnięcia praw po przysądzeniu 
Wyjątki od zasady wygaśnięcia praw ciążących na nieruchomości 
Służebność przesyłu 
Kiedy powstaje prawo przysądzenia własności 
14. Wzory pism procesowych z roszczeń wskazanych w publikacji 
14.1. Skarga uczestnika na orzeczenie referendarza sądowego 
14.2. Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku 
14.3. Apelacja od wyroku Sądu Rejonowego 
14.4. Zażalenie uczestniczki na postanowienie Sądu Rejonowego 
14.5. Skarga kasacyjna powodów od wyroku Sądu Apelacyjnego 
14.6. Skarga o wznowienie postępowania 
14.7. Zażalenie zainteresowanego na postanowienie Sądu Rejonowego 
14.8. Apelacja pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego 
14.9. Wniosek o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości 
14.10. Wniosek o pozbawienie właściciela używania rzeczy 
14.11. Wniosek o ujawnienie zarządu w księdze wieczystej 
14.12. Wniosek o ustanowienie drogi koniecznej 
14.13. Wniosek o zniesienie współwłasności nieruchomości wraz z roszczeniami wzajemnymi 
14.14. Pozew o wydanie nieruchomości mieszkalnej – rei vindicatio 
14.15. Pozew o wydanie i rozgraniczenie nieruchomości
Bibliografia