Nowa ustawa o prawach konsumenta z komentarzem (E-book)

  • Ebook
73,50 zł

Komentarz do nowej ustawy o prawach konsumenta w szczegółowy sposób omawia zmiany jakie zaszły w umowach sprzedaży pomiędzy przedsiębiorcami a konsumentami.

Dostępność: W magazynie
Przeczytaj fragment
plik E-PUB do pobrania
plik MOBI do pobrania
plik PDF do pobrania

Zamów: 22 518 28 27

Komentarz omawia m.in. liczne zmiany w dotychczasowym systemie rękojmi i gwarancji jakości w transakcjach pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami oraz w terminach odstąpienia od umów sprzedaży. Uwzględnia zmiany w zakresie sprzedaży za pośrednictwem Internetu. Wskazuje, na obowiązki sprzedawcy względem konsumentów.
Nowe regulacje zakładają konieczność przekazywania konsumentom szeregu danych o produkcie, osobie sprzedawcy, a nawet
stosowanych procedurach reklamacyjnych czy możliwościach polubownego załatwienia sporu. Naruszenie tych obowiązków obwarowane zostało bowiem dotkliwymi sankcjami. Brak stosownej informacji nie tylko kilkukrotnie wydłuży termin odstąpienia od umowy, ale także stanowić będzie przestępstwo.

Więcej informacji
Product Name Nowa ustawa o prawach konsumenta z komentarzem (E-book)
Symbol 3OQ0020
ISBN 978-83-269-3216-8
Data wydania 16 lip 2014
Opis hasłowy ustawa o prawach konsumenta, prawa konsumenta, nowa ustawa o prawch konsumenta
Korzyści dla Ciebie
  • dowiesz się jakie zmiany zachodzą w zakresie rękojmi za wady rzeczy,
  • poznasz nowe terminy odstąpienia od umowy,
  • sprawdzisz jak zmieniają się obowiązki informacyjne sprzedawcy względem konsumenta,
  • uzyskasz informacje o nowym sposobie polubownego rozwiązywania sporów w razie zastosowanie procedur reklamacyjnych,
  • dowiesz się jakie zmiany zachodzą w zakresie sprzedaży internetowej.
Grupa docelowa właściel, prezes
Format B5
Liczba stron 102
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Weronika Wota
Autor Michał Koralewski, radca prawny, doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, wspólnik zarządzający w Kancelarii Radców Prawnych Legitus s.c. w Gdańsku. Specjalizuje się w prawie cywilnym, handlowym i gospodarczym oraz w prowadzeniu postępowań sądowych.

Wstęp

Część I.

Ustawa o prawach konsumenta z komentarzem

Rozdział I. Przepisy ogólne

Rozdział II. Obowiązki przedsiębiorców w umowach innych niż umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość

Rozdział III. Obowiązki przedsiębiorców w umowach zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość

Rozdział IV. Prawo odstąpienia od umowy

Rozdział V. Umowy dotyczące usług finansowych zawierane na odległość

Część II.

Rękojmia i gwarancja w Kodeksie cywilnym – przepisy ujednolicone

Rozdział II. Rękojmia za wady

Rozdział III. Roszczenie sprzedawcy w związku z wadliwością rzeczy sprzedanej

Rozdział III. Gwarancja przy sprzedaży

Załączniki do ustawy z 30 maja 2014 r.

Załącznik nr 1 Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy

Wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy

Załącznik nr 2 Wzór formularza odstąpienia od umowy

Część III.

Prawo konsumenckie – wybór orzeczeń

Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z 2 stycznia 2006 r. XVII Ama 100/2004

Wyrok Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia 10 września 2013 r. II Ca 521/2013

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 16 grudnia 2010 r. VI ACa 526/2010

Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z 1 grudnia 2011 r. I CNP 9/2011

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 13 grudnia 2011 r. VI ACa 857/2011

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 20 października 2010 r. VI ACa 231/2010