Koszty pracownicze – praktyczne wyjaśnienia ekspertów (E-book)

  • Ebook
69,00 zł

W tej publikacji zostały rozwiązane najczęściej pojawiające się problemy interpretacyjne, dotyczące kosztowego rozliczania wydatków na zatrudnienie.

Dostępność: W magazynie
Przeczytaj fragment
plik E-PUB do pobrania
plik MOBI do pobrania
plik PDF do pobrania

Zamów: 22 518 28 27

Na zakładach pracy dokonujących wypłat oraz stawiających do dyspozycji pracowników należności ze stosunku pracy, spoczywa obowiązek obliczania, pobierania i odprowadzania z tego tytułu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. W przypadku wynagrodzeń pracowniczych opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlega dochód, tj. przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania. Koszty te są więc jednym z podstawowych elementów, które mają wpływ na wysokość dochodu pracownika, a w konsekwencji również na kwotę odprowadzanej za dany miesiąc zaliczki. Uwzględnia się je nie tylko przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, ale również przy dokonywaniu rocznego rozliczenia tego podatku (w zeznaniach PIT-40, PIT-37 lub PIT-36). Dlatego bardzo ważne jest ich ustalenie przez pracodawcę w prawidłowej wysokości.

Więcej informacji
Nazwa produktu Koszty pracownicze – praktyczne wyjaśnienia ekspertów (E-book)
Symbol 3OM0130
ISBN 978-83-269-6237-0
Data wydania 17 maj 2017
Opis hasłowy wynagrodzenia, koszty, koszty wynagrodzeń, koszty pracownicze, rozliczanie kosztów pracowniczych
Korzyści dla Ciebie

Dzięki tej publikacji będziesz wiedział, jak poprawnie rozliczać koszty uzyskania przychodu związane z zatrudnianiem pracowników, a w szczególności:

  • Jak obliczać koszty u pracowników?
  • Jak rozliczać koszty pracodawcy ?
  • Jakie problemy z rozliczaniem wynagrodzeń maja księgowi?
Grupa docelowa księgowi, główni księgowi, doradcy podatkowi
Liczba stron 148
Wydawnictwo Oficyna Prawa Polskiego
Wydawca Katarzyna Bednarska
Autor Mariusz Olech

Wstęp
Koszty uzyskania przychodu związane z zatrudnianiem pracowników
I. Koszty u pracowników
Podstawowe pracownicze koszty uzyskania przychodów
Warunki stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów
Termin złożenia oświadczenia o podwyższonych kosztach
O podwyższonych kosztach decyduje faktyczne zamieszkiwanie
Brak oświadczenia wyklucza podwyższone koszty
Stosowanie kosztów w wysokości faktycznie poniesionej
Pracownicy zatrudnieniu u dwóch lub więcej pracodawców
Kilka umów o pracę zawartych z tym samym pracodawcą
Zbyt mały przychód a koszty pracownika
Brak przychodu a możliwość uwzględnienia kosztów
Skutki przesunięcia terminu wypłaty wynagrodzenia
Koszty pracownicze po ustaniu zatrudnienia
Stosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów należnych twórcom
Jak stosować 50% koszty uzyskania przychodu
50% koszty pracownika przebywającego na urlopie bądź długotrwałym zwolnieniu lekarskim
Stosowanie 50% kosztów nie zawsze jest możliwe
II. Koszty pracodawcy
Wynagrodzenia za pracę
Kiedy można potrącić koszty zapłacone przelewem
Pochodne od wynagrodzeń pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Świadczenia medyczne na rzecz pracowników
Wydatki na opiekę medyczną członków rodziny pracownika
Koszty delegacji służbowych pracowników
Kiedy pracownikowi przysługuje zwrot kosztów przejazdu
Koszty związane z wykorzystaniem w pracy sprzętu pracownika
Prywatny samochód pracownika używany do celów służbowych
Zwrot kosztów używania prywatnego samochodu pracownika w jazdach lokalnych
Ryczałt
Kilometrówka
Zwrot kosztów używania prywatnego samochodu pracownika przy podróżach służbowych
Koszty uzyskania przychodów pracodawcy dokonującego zwrotu
Świadczenia polegające na dowozie pracowników do miejsca pracy
Koszty uzyskania przychodów pracodawcy
Opodatkowanie przychodów pracowników związanych z dowozem do pracy
Dojazdy do pracy służbowym samochodem
Koszty szkolenia pracowników
Koszty szkolenia montażu urządzenia
Szkolenia połączone z wypoczynkiem
Koszty zakupu ubrań dla pracowników
Koszty zakupu napojów oraz artykułów spożywczych
Imprezy integracyjne dla pracowników
Wydatki na imprezy integracyjne w firmie a koszty pracodawcy
Udział w imprezie integracyjnej a przychody pracowników
Paczki i bony świąteczne
Karnety na wydarzenia kulturalne i wstęp do obiektów sportowych dla pracowników
Świadczenia pracodawcy związane z urlopami
Wypoczynek sfinansowany z ZFŚS
Wypoczynek sfinansowany ze środków obrotowych
Wypoczynek sfinansowany w ramach świadczenia urlopowego
Wydatki na dofinansowanie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin pracowników
Koszty związane z odwołaniem i przesunięciem urlopu pracownika
Odwołanie pracownika z urlopu
Przesunięcie urlopu pracownika
Ekwiwalent za niewykorzystany urlop
Wydatki na rzecz byłych pracowników
Przychody byłych pracowników
Pracownicza kasa zapomogowo-pożyczkowa
Zatrudnienie członka rodziny a koszty przedsiębiorcy
III. Odpowiedzi na pytania
Jak rozliczyć koszty przegranego procesu o mobbing
Koszty wstępnych badań lekarskich i koszty szkolenia
Czy wiesz, jak opodatkować dochody obywatela Ukrainy
Składki na ZUS w części finansowanej przez płatnika są kosztem w dacie poniesienia wydatku
Kiedy wydatki na zatrudnionego w firmie rodziców syna można zaliczyć do kosztów
Czy firma może obciążyć nowego pracownika kosztami swojego zatrudnienia
Czy wydatki na wynajem mieszkania dla zleceniobiorcy można zaliczyć do kosztów
Ustawa podatkowa nie ogranicza wysokości kosztów noclegu pracownika w delegacji
Prowadzenie działalności gospodarczej w mieszkaniu a koszty uzyskania przychodów
Czy szczepienia przeciw grypie dla pracowników zaliczysz do kosztów
Dowiedz się, czy każda umowa o dzieło podlega 50% kosztom
Jakie koszty zastosować przy obliczaniu zaliczki na podatek od ekwiwalentu pieniężnego za urlop
Jak zaksięgować zwrot części wynagrodzenia dla osoby bezrobotnej
Sprawdź, jak księgować wynagrodzenie dyrektora przedszkola
Świadczenie z tytułu zakazu konkurencji a koszty uzyskania przychodu
Jakie są zasady opodatkowania pracowników mających miejsce zamieszkania na Ukrainie
Wynagrodzenie członka zarządu a PIT-11
Jak rozliczać wydatki na karty podarunkowe dla pracowników
Rozliczenie opóźnionej wypłaty należności z tytułu podróży służbowych w kosztach
Jak skorygować wynagrodzenie po dostarczeniu zwolnienia lekarskiego
Czy nagrody dla uczniów szkoły przyzakładowej są kosztem
Sprawdź, jak rozliczyć wypłatę trzynastki byłemu pracownikowi