Instrumenty finansowe w spółkach. Praktyczne zestawienie polskich i międzynarodowych regulacji z przykładami księgowań (E-book)

  • Ebook
69,90 zł

Instrumenty finansowe (np. akcje, obligacje) odgrywają fundamentalną rolę we współczesnym świecie, a postępująca globalizacja oraz intensywny rozwój rynków kapitałowych, dający duże możliwości pozyskania środków finansowych na rozwój, spowodowały powstanie szerokiego spektrum instrumentów finansowych. Liczne instrumenty finansowe wykorzystywane przez spółki są wyzwaniem zarówno dla księgowych, jak i dla odbiorców sprawozdań finansowych.

Dostępność: W magazynie
Przeczytaj fragment
plik MOBI do pobrania
plik PDF do pobrania
plik E-PUB do pobrania

Zamów: 22 518 28 27

Instrumenty finansowe są skomplikowanymi konstrukcjami finansowo-prawnymi. Ich całościowa klasyfikacja jest niezwykle trudna, ponieważ różnią się przedmiotem, strukturą wewnętrzną, a ponadto wiele z nich dzieli się na mniejsze elementy lub łączy w większą całość, tworząc w ten sposób nowe konstrukcje finansowo-prawne.

Podstawowym aktami prawnymi w polskim prawie bilansowym w zakresie instrumentów finansowych są: ustawa o rachunkowości oraz rozporządzenie ministra finansów w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych. Zarówno przepisy UoR, jak i rozporządzenia oparte są na zasadach wynikających z międzynarodowych standardów rachunkowości, a szczególnie MSR 32 „"Instrumenty finansowe: prezentacja” oraz MSR 39 „"Instrumenty finansowe: ujawnienia i wycena”. Książka ta jest skierowana przede wszystkim do służb księgowo-finansowych zainteresowanych ujęciem rachunkowym, wyceną oraz prawidłowym ujęciem instrumentów finansowych w sprawozdaniu finansowym. Obejmuje ona zarówno przepisy polskie (ustawę o rachunkowości i rozporządzenie ministra finansów w tym zakresie), jak i wybrane fragmenty MSR/MSSF do celów porównawczych.

Opracowanie stanowi próbę połączenia zagadnień teoretycznych (przepisów) z podejściem praktycznym (przykłady liczbowe) w celu usystematyzowania wiedzy oraz metod klasyfikacji, wyceny i prezentacji instrumentów finansowych w księgach rachunkowych jednostek. Publikacja może znaleźć swoich odbiorców zarówno wśród służb finansowo-księgowych, jak i w kręgach akademickich.

Więcej informacji
Nazwa produktu Instrumenty finansowe w spółkach. Praktyczne zestawienie polskich i międzynarodowych regulacji z przykładami księgowań (E-book)
Symbol 3OM0132
ISBN 978-83-269-6399-5
Data wydania 26 cze 2017
Opis hasłowy instrumenty finansowe, instrumenty kapitałowe, akcje, obligacje, instrumenty pochodne, kontrakty forward, futures, warranty, swap
Korzyści dla Ciebie

Z tej publikacji dowiesz się m.in.:

  • jak ująć akcje w księgach rachunkowych spółki,
  • jak prawidłowo ewidencjonować posiadane przez spółkę udziały,
  • jak wyceniać kontrakty futures i ujmować w bilansie spółki,
  • jaki jest wpływ na wynik finansowy spółki kontraktów forward,
  • jak radzić sobie z wyceną i ujęciem obligacji krótkoterminowych.
Grupa docelowa księgowi, główni księgowi, biura rachunkowe, studenci
Liczba stron 92
Wydawnictwo Oficyna Prawa Polskiego
Wydawca Katarzyna Bednarska
Autor Grzegorz Magdziarz

I. Istota i rodzaje instrumentów finansowych 
1. Aktywa pieniężne 
2. Instrumenty kapitałowe
Akcje 
Udziały 
Obligacje 
Warranty subskrypcyjne 
Listy zastawne 
3. Zobowiązania finansowe 
Wycena zobowiązań finansowych według UoR
Wycena zobowiązań finansowych według RIF 
II. Regulacje prawne według przepisów polskich i międzynarodowych 
1. Regulacje ustawy o rachunkowości 
2. Regulacje rozporządzenia w zakresie klasyfikacji instrumentów finansowych 
Aktywa przeznaczone do obrotu 
Pożyczki udzielone i należności własne 
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności
Aktywa finansowe przeznaczone do sprzedaży 
3. Regulacje MSR/MSSF w zakresie klasyfikacji instrumentów finansowych 
III. Ujęcie instrumentów finansowych w księgach rachunkowych 
1. Nabycie aktywów finansowych 
2. Powstanie zobowiązania finansowego 
3. Kontrola aktywów finansowych i ich wyłączenie z ksiąg rachunkowych 
IV. Wycena instrumentów finansowych 
1. Wycena na dzień wprowadzenia do ksiąg (ujęcie początkowe) 
2. Wycena na dzień bilansowy (metody) 
Metody pomiaru wartości godziwej 
3. Zmiana klasyfikacji i wycena 
Aktywa przeznaczone do obrotu 
Aktywa przeznaczone do terminu wymagalności 
Aktywa dostępne do sprzedaży 
Pożyczki udzielone i należności własne 
4. Ujęcie kosztów transakcji w wycenie 
V. Rachunkowość zabezpieczeń 
1. Ryzyko i jego zabezpieczenie 
Dokumentacja strategii zabezpieczającej 
2. Pomiar efektywności i skuteczność zabezpieczenia 
3. Zabezpieczenie wartości godziwej 
Przesłanki do zaprzestania stosowania rachunkowości zabezpieczeń w zabezpieczaniu wartości godziwej 
4. Zabezpieczenie przepływów pieniężnych 
5. Przykłady liczbowe kompleksowe 
VI. Instrumenty pochodne 
1. Kontrakty forward i futures 
1.1. Forward 
Ujęcie w księgach na dzień zawarcia kontraktu 
Wycena kontraktu forward 
Zamknięcie kontraktu forward 
1.2. Futures 
Ujęcie w księgach na dzień zawarcia kontraktu 
Wycena kontraktu futures 
2. Opcje 
Ujęcie opcji w księgach 
Wycena składnika aktywów/zobowiązań 
3. Swap 
4. Instrumenty wbudowane 
VII. Prezentacja w bilansie