Geodezja i Kartografia. Zbiór aktualnych przepisów z praktycznym komentarzem (E-book)

  • Ebook
58,91 zł

Każdy proces inwestycyjny, niezależnie od branży, a także rodzaju terenu na którym jest prowadzony - wiąże się z wytyczeniem granic geodezyjnych. Geodezja jest więc początkiem każdej inwestycji. Przedstawiamy zbiór aktów prawnych związanych z prowadzeniem inwestycji na różnych terenach: kolejowych, drogowych, magazynowych itd.

Dostępność: W magazynie
Przeczytaj fragment
plik MOBI do pobrania
plik PDF do pobrania
plik E-PUB do pobrania

Zamów: 22 518 28 27

W publikacji zebrano aktualne przepisy obowiązujące w geodezji i kartografii wraz z ich komentarzem. W opracowaniu zwrócono szczególną uwagę na regulacje prawne istotne dla geodetów oraz innych grup zawodowych „wokół geodezyjnych”. Uwzględniono również regulacje prawne skupiające się wokół drogownictwa kołowego i kolejowego, które to charakteryzują się odmienną specyfiką i dodatkowym zakresem regulacji prawnych, posiadając tym samym wpływ na prace geodezyjne i kartograficzne. Regulacje prawne wchodzące w skład geodezyjnej obsługi inwestycji (oprócz prawa geodezyjnego i kartograficznego) obejmują m.in. prawo budowlane, ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawę o gospodarce nieruchomościami, ustawę o drogach publicznych, prawo energetyczne, prawo telekomunikacyjne – a także wiele innych aktów prawnych. Niniejsza publikacja zbiera i porządkuje wszystkie akty prawne dotyczące geodezyjnej obsługi inwestycji.

Więcej informacji
Product Name Geodezja i Kartografia. Zbiór aktualnych przepisów z praktycznym komentarzem (E-book)
Symbol 3OL0005
ISBN 978-83-269-6598-2
Data wydania 11 wrz 2017
Opis hasłowy Geodezja, Kartografia, Prowadzenie inwestycji, Lokalizacja inwestycji, Budowa, Podział działek, Przepisy budowlane, Inwestor, Prawo budowlane,
Korzyści dla Ciebie

1. Zbiór obowiązujących aktów prawnych związanych z geodezją a przydanych inwestorom.

2. Komentarz i wyjaśnienie przepisów związanych z lokowaniem inwestycji.

3. Praktyczne przykłady dotyczące odległości obiektów od granic działki.

4. Wskazówki odnośnie usytuowania obiektów liniowych, np. sieci energoelektrycznych

Grupa docelowa Geodeta, Kartograf, Mierniczy, Inżynier budowy, Projektant budowlany, Architekt budowlany
Liczba stron 132
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Autor Arkadiusz Kampczyk

Wstęp 
1. Wprowadzenie do systemu prawnego obowiązującego w geodezji i kartografii 
Zmiany w prawie geodezyjnym i kartograficznym 
Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu 
Instytucje dyscyplinarne 
Zadania starostów 
Zgłoszenie prac geodezyjnych i kartograficznych 
Organizacja Służby Geodezyjnej i Kartograficznej 
Podstawowe zasady wykonywania kontroli 
Regulacje prawne stanowiące podstawę organizacji
Służby Geodezyjnej i Kartograficznej 
Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny 
2. Postępowanie w sprawie warunków zabudowy a jego zawieszenie 
3. Odległości usytuowania budynków i budowli od granic nieruchomości 
Usytuowanie budowli, budynków, drzew i krzewów oraz wykonywanie robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowych 
Usytuowanie elektroenergetycznych linii napowietrznych 
4. Odległość cmentarza od zabudowań mieszkalnych 
5. Budowy niewymagające pozwolenia 
6. System Elektronicznej Skrzynki Podawczej 
7. Wybrane Polskie Normy w geodezji i kartografii 
8. Drogownictwo kołowe 
9. Drogownictwo kolejowe 
Tabela 1. Wykaz podstawowych regulacji prawnych 
Wykaz użytych skrótów