Dyrektywa VAT (E-book)

  • Ebook
Cena promocyjna 53,18 zł Regular Price 75,98 zł

W publikacji "Dyrektywa VAT" można znaleźć omówienie przepisów dotyczących dyrektywy 2006/112/WE w srawie wspólnego sysemu podatku od wartości dodanej. Każdy rozdział zawiera także omówienie pod kątem przepisów krajowych. Publikacja jest również wzbogacona o najważniejsze orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE, istotne dla prawidłowego stosowania przepisów wspólnotowych.

Dostępność: W magazynie

Zamów: 22 518 28 27

Książka przewidziana jest zarówno dla osób, które w praktyce zajmują się rozliczaniem podatku od towarów i usług, jak również dla sędziów sądów administracyjnych, doradców podatkowych, adwokatów i radców prawnych, pracowników administracji podatkowej, pracowników uczelni czy studentów. Dzięki publikacji czytelnik dowie się, które przepisy krajowe są niezgodne z prawem unijnym, kiedy można bezpośrednio zastsować regulacje wspólnotowe, a także na jakie preferencje pozwala ustawodawca z Unii.

Więcej informacji
Product Name Dyrektywa VAT (E-book)
Symbol 3OM0017
ISBN 978-83-269-2387-6
Data wydania 9 lip 2013
Korzyści dla Ciebie

Dowiesz się kiedy można stosować korzystniejsze przepisy wspólnotowe

  • przeczytaszo kiedy dyrektywa pozwala na wprowadzenie obniżonych stawek
  • zdobędziesz wszystkie niezbędne informacje, jak stosować dyrektywę 
Grupa docelowa prawnicy, sędziowie, doradcy podatkowi, adwokaci, radcowie prawni
Format A5
Liczba stron 304
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Autor Pod redakcją Wojciecha Maruchina

Wprowadzenie 

 

Rozdział 1 

Zakres przedmiotowy opodatkowania

 

A. Prawo unijne

    Czynności podlegające opodatkowaniu

    Wyłączenia z opodatkowania

B. Przepisy krajowe

 

Rozdział 2 

Podatnicy   

 

A. Prawo unijne

B. Przepisy krajowe

 

Rozdział 3  

Miejsce i moment powstawania obowiązku podatkowego

 

A. Prawo unijne

    Określenie miejsca powstania obowiązku podatkowego 

    Dostawa towarów bez transportu i z transportem

    Towary montowane i instalowane

     Dostawa towarów na pokładzie jednostki pływającej, statku powietrznego lub pociągu

    Dostawa towarów poprzez sieci dystrybucji

    Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów

    Usługi wykonywane dla podatnika

    Usługi wykonywane dla podmiotu niebędącego podatnikiem

    Usługi na nieruchomościach

    Usługi przewozu osób

    Usługi transportowe wykonywane przez pośrednika

    Usługi transportu towarów

    Usługi kulturalne, sportowe, edukacyjne i inne

    Usługi pomocnicze do usług transportowych

    Usługi restauracyjne i cateringowe 

    Wynajem krótkoterminowy

    Usługi elektroniczne 

    Usługi dla osób spoza UE niebędących podatnikami

    Import towarów

    Moment powstawania obowiązku podatkowego 

     Obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów

     Obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów

    Obowiązek podatkowy w imporcie towarów

B. Przepisy krajowe

 

Rozdział 4 

Podstawa opodatkowania

 

A. Prawo unijne 

    Podstawa opodatkowania u podmiotów powiązanych

    Podstawa podatkowania WNT

    Podstawa opodatkowania dla importu towarów 

    Obniżenie podstawy opodatkowania

    Przeliczanie waluty obcej

B. Przepisy krajowe

 

Rozdział 5 

Stawki podatkowe

 

A. Prawo unijne

    Stawka podstawowa i preferencyjna

B. Przepisy krajowe

 

Rozdział 6 

Zwolnienia podatkowe 

 

A. Prawo unijne

        Zwolnienia dotyczące określonych czynności wykonywanych w interesie publicznym

       Zwolnienia dotyczące innych czynności

       Zwolnienia związane z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi

       Zwolnienia z tytułu dostawy towarów

        Zwolnienia z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów

       Zwolnienia z tytułu niektórych usług transportu

       Zwolnienia w imporcie

        Zwolnienia w eksporcie z prawem do odliczenia podatku naliczonego

        Zwolnienia z prawem do odliczenia podatku naliczonego w transporcie

        międzynarodowym

        Zwolnienia z prawem do odliczenia podatku naliczonego dotyczące niektórych              eksportowych dostaw i usług

        Zwolnienia z prawem do odliczenia podatku naliczonego z tytułu świadczenia usług  przez pośredników

        Zwolnienia z prawem do odliczenia podatku naliczonego czynności związanych  

       z międzynarodowym obrotem towarowym

B. Przepisy krajowe

 

Rozdział 7 

Zasady odliczania podatku naliczonego

 

A. Prawo unijne

       Zasady ogólne

       Zwrot VAT zapłaconego w innym kraju UE

       Odliczanie proporcjonalne podatku naliczonego 

       Ograniczenia prawa do odliczenia podatku naliczonego

       Warunki do skorzystania z prawa do odliczenia VAT

       Korekta podatku naliczonego

B. Przepisy krajowe

 

Rozdział 8 

Fakturowanie i ewidencja na potrzeby VAT

 

A. Prawo unijne

    Dane umieszczane na fakturach

    Faktury papierowe i elektroniczne 

    Ewidencja na potrzeby VAT – obowiązki ogólne

     Obowiązki szczególne dotyczące przechowywania wszystkich faktur

B. Przepisy krajowe

 

Rozdział 9 

Składanie deklaracji i zapłata podatku 

 

A. Prawo unijne

    Deklaracje

    Zapłata podatku

    Zapłata VAT przy WNT

B. Przepisy krajowe

 

Rozdział 10 

Informacje podsumowujące

 

A. Prawo unijne

B. Przepisy krajowe

 

Rozdział 11  

Procedura szczególna dla małych przedsiębiorstw

 

A. Prawo unijne

    Uproszczone procedury naliczania i poboru podatku

    Zwolnienia lub stopniowe obniżanie podatku

B. Przepisy krajowe

 

Rozdział 12 

Wspólny system ryczałtowy dla rolników

 

A. Prawo unijne

B. Przepisy krajowe

 

Rozdział 13  

 

Procedura szczególna dotycząca towarów używanych, dzieł sztuki,  

przedmiotów kolekcjonerskich i antyków 

 

A. Prawo unijne

B. Przepisy krajowe

 

Rozdział 14  

Procedura szczególna dla złota inwestycyjnego

 

A. Prawo unijne

B. Przepisy krajowe

 

Zakończenie 

 

  • Dyrektywa Rady 2006/112/WE z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dziennik Urzędowy UE  L 347, 11/12/2006 P. 000-0118)  
  • Dyrektywa Rady 2008/8/WE  z 12 lutego 2008 r. zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do miejsca świadczenia usług (Dziennik Urzędowy UE L 44 z 20 lutego 2008 r.) 
  • Dyrektywa Rady 2010/45/UE z dnia 13 lipca 2010 r. zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do przepisów dotyczących fakturowania  (Dziennik Urzędowy UE L 189 z 22 lipca 2010 P.0001-0008) 
  • Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 282/2011 z 15 marca 2011 r. ustanawiające środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dziennik Urzędowy UE L 077, 23/03/2011 P. 0001-0022) (wersja przekształcona) 
  • Ustawa o podatku od towarów i usług z 11 marca 2004 r. (tekst jednolity Dz.U. z 26 sierpnia 2011 r. nr 177, poz. 1054 )