Ochrona ppoż. w praktyce

79,00 zł

Niniejsza publikacja została przygotowana z myślą o pracownikach służby bezpieczeństwa i higieny pracy, pracowników do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów oraz ewakuacji pracowników, a także samych pracodawcach.

Dostępność: W magazynie Realizacja: 24h (dni robocze) + czas dostawy zamówienia

Zamów: 22 518 28 27

W książce znajdują się  szczegółowe omówienia zagadnień dotyczących między innymi: obowiązków pracodawców i pracowników w zakresie ochrony ppoż.,   instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,   zasad postępowania w sytuacjach zagrożenia pożarem,  ewakuacji, wymogów bezpieczeństwa pożarowego w firmie,  bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkolenia bhp,  podręcznego sprzętu gaśniczego,  przygotowania się do kontroli Państwowej Straży Pożarnej.

Więcej informacji
Nazwa produktu Ochrona ppoż. w praktyce
ISBN 978-83-269-8019-0
Data wydania 20 gru 2018
Symbol UOH0045
Opis hasłowy Ppoż, pożar, ewakuacja
Korzyści dla Ciebie

Książka  pomaga w:

 • przygotowaniu się do kontroli Państwoej Straży Pożarnej;
 • wypełnieniu obowiązków przez pracodawców;
 • zachować życie i zdrowie w sytuacjach zagrożenia pożarem dzięki wiedzy jak postąpić w takiej sytuacji.
Grupa docelowa Służba bhp, pracodawcy, pracowników
Format B5
Liczba stron 88
Oprawa miękka
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Rafał Kępka
Autor Praca zbiorowa

Ochrona ppoż. w praktyce

Rozdział I. Pracownicy do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników 

 • Wyznaczenie pracowników do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników 
 • Konsekwencje niewyznaczenia pracowników do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników – kary ze strony Państwowej Inspekcji Pracy 

Rozdział II. Obowiązki pracodawców w zakresie ochrony ppoż. 

 • Zapewnienie właściwej ochrony ppoż. w firmie, czyli szczegółowe obowiązki pracodawców w zakresie ochrony ppoż.
 • Zaznajamianie pracowników z przepisami w zakresie ochrony ppoż. – problemy praktyczne 

Rozdział III. Obowiązki pracowników w zakresie ochrony ppoż. 

 • Obowiązek zapoznania się z przepisami w zakresie ochrony ppoż. 
 • Obowiązek zapoznania się z treścią instrukcji bezpieczeństwa pożarowego 
 • Szczegółowe obowiązki pracowników w zakresie ochrony ppoż. 

Rozdział IV. Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego 

 • Tematyka instrukcji bezpieczeństwa pożarowego 
 • Aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego 
 • Rozdział V. Zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia pożarem 
 • Zawiadomienie w przypadku pożaru 
 • Czas na ewakuację 

Rozdział VI. Ewakuacja 

 • Odpowiedzialność za ewakuację w firmie 
 • Zapewnienie możliwości ewakuacji 
 • Zapewnienie odpowiednich warunków ewakuacji 
 • Praktyczne sprawdzenie organizacji i warunków ewakuacji 
 • Akcja ewakuacyjna
 • Czynności po zakończeniu ewakuacji

Rozdział VII. Wymogi bezpieczeństwa pożarowego w firmie

 • Podstawowe wymogi bezpieczeństwa pożarowego w firmie 
 • Procedury eliminacji zagrożeń pożarowych w firmie – czynności zabronione w zakresie ochrony ppoż.

 Rozdział VIII. Bezpieczeństwo pożarowe w ramach szkolenia bhp 

 • Formy przekazywania wiedzy 
 • Instruktaż ogólny bhp 
 • Instruktaż stanowiskowy bhp 
 • Organizacja 
 • Główne treści 
 • Szczegółowy plan zajęć 
 • Ćwiczenia praktyczne 
 • Ćwiczenia praktyczne w zakresie organizacji ewakuacji 
 • Ćwiczenia praktyczne użycia podręcznego sprzętu gaśniczego 
 • Charakterystyka zagrożeń pożarowego i wybuchem 
 • Zagrożenie pożarowe – pojęcie 
 • Zagrożenie wybuchem – pojęcie  Trójkąt ognia pożaru 
 • Materiał palny – ciecze palne  Materiał palny – pyły 
 • Materiał palny – gazy palne 
 • źródło zapłonu
 • Proces samozapalenia 

Rozdział IX. Techniczne środki zabezpieczenia ppoż.

 • Podział technicznych środków zabezpieczenia ppoż.  Urządzenia ppoż. 
 • Podręczny sprzęt gaśniczy 
 • Instalacje ppoż. 
 • Rozwiązania budowlane 

Rozdział X. Podręczny sprzęt gaśniczy i jego uzupełnienie – przede wszystkim instalacja wodociągowa przeciwpożarowa, czyli hydranty wewnętrzne oraz zawory hydrantowe 

 • Rola podręcznego sprzętu gaśniczego
 • Skład podręcznego sprzętu gaśniczego 
 • Uzupełnienie podręcznego sprzętu gaśniczego – przede wszystkim instalacja wodociągowa przeciwpożarowa, czyli hydranty wewnętrzne i zawory hydrantowe 
 • Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa, czyli hydranty wewnętrzne i zawory hydrantowe 
 • Obowiązkowy podręczny sprzęt gaśniczy  Dobór podręcznego sprzętu gaśniczego 
 • Podręczny sprzęt gaśniczy a środki gaśnicze 
 • Zakres stosowania środków gaśniczych 
 • Uniwersalne środki gaśnicze 
 • Podręczny sprzęt gaśniczy i środki gaśnicze 
 • Gaśnice i agregaty proszkowe 
 • Gaśnice pod stałym ciśnieniem 
 • Gaśnice z nabojem wewnątrz 
 • Zastosowanie gaśnic proszkowych 
 • Agregaty proszkowe 
 • Działanie proszku 
 • Zastosowanie agregatów proszkowych 
 • Gaśnice i agregaty śniegowe
 • Gaśnice śniegowe 
 • Gaśnice GS 5 x – budowa 
 • Agregaty śniegowe 
 • Gaśnice i agregaty pianowe   58  Typy gaśnic pianowych 
 • Agregaty pianowe 
 • Zastosowanie piany gaśniczej 
 • Hydronetki wodne 
 • Budowa hydronetek wodnych 
 • Działanie hydronetek wodnych 
 • Koce gaśnicze 
 • Rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego 
 • Podstawa prawna rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego 
 • Ilość środka gaśniczego i rodzaj gaśnic – zasady 
 • Obciążenie ogniowe 
 • Wyjątki 
 • Usytuowanie podręcznego sprzętu gaśniczego – zasady 
 • Konserwacja podręcznego sprzętu gaśniczego 
 • Częstotliwość 
 • Autoryzacja serwisów 
 • Bezpieczne użycie gaśnic – zasady 
 • Ocena sytuacji w razie pożaru 
 • Dopasowanie gaśnicy do pożaru 
 • Gaszenie pożarów grupy F 
 • Pożar cieczy palnej 
 • Pożar gazu palnego  Zapewnienie drogi odwrotu 

Rozdział XI. System ochrony ppoż. w firmie, czyli ocena stanu  ochrony ppoż. 

 • Organizacja ochrony ppoż. 
 • Warunki ewakuacji
 • Wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy 
 • Stan techniczny instalacji elektrycznej, odgromowej i gazowej 
 • Instalacja elektryczna 
 • Sprawdzenie okresowe 
 • Częstotliwość badań eksploatacyjnych 
 • Zakres badań eksploatacyjnych 
 • Protokół okresowych sprawdzeń i badań eksploatacyjnych 
 • Instalacja odgromowa 
 • Badanie instalacji odgromowej
 • Instalacja gazowa 
 • Czujniki z sygnalizacją dźwiękową 
 • Rury i szafki instalacji gazowej 
 • Magazynowanie i składowanie materiałów, w tym niebezpiecznych pożarowo 
 • Drogi pożarowe i dojazdy do budynków 
 • Prace niebezpieczne pod względem pożarowym 

Rozdział XII. Wewnętrzna ocena warunków ochrony ppoż. – system wewnętrznego audytu warunków ochrony ppoż. 

 • Ocena warunków ochrony ppoż. 
 • Audyt warunków ochrony ppoż. 
 • Rozdział XIII. Przygotowanie do kontroli Państwowej Straży Pożarnej 
 • Podstawa prawna kontroli PSP 
 • Kontrola PSP 
 • Podstawa przeprowadzanej kontroli PSP 
 • Zakres kontroli PSP 
 • Kontrola PSP – aspekty praktyczne 
 • Upoważnienie do przeprowadzania kontroli PSP 
 • Obowiązki kontrolowanego przez PSP 
 • Protokół kontroli PSP 
 • Uruchomienie firmy – rola kontroli PSP 
 • Cel kontroli PSP w nowo wybudowanym obiekcie firmy 
 • Co kontrola w nowo wybudowanym obiekcie firmy 
 • Operacyjne zabezpieczenia obiektu lub terenu firmy 
 • Kary za naruszanie przepisów w zakresie ochrony ppoż.