FabrykaWiedzy.com
Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków 2018
Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków 2018

Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków 2018

Pomniejszanie wynagrodzenia za pracę jest dopuszczalne tylko w przypadkach określonych ustawowo. Pracodawca dokonując potrącenia w innych sytuacjach niż te uregulowane prawnie, naraża się na roszczenie podwładnego o zapłatę nienależnie potrąconego wynagrodzenia. Może ponieść też odpowiedzialność związaną z wykroczeniem przeciw prawom pracownika. 

69,00 zł

brutto

Dostępność: W magazynie

Realizacja: 24h (dni robocze) + czas dostawy zamówienia

Dodaj do koszyka

Interesuje Cię ten produkt?

Szczegóły

Dowiedz się:

 • jak właściwie dokonywać potrąceń z wynagrodzenia za pracę, z zasiłków chorobowych i macierzyńskich i umów cywilnoprawnych,
 • jak współpracować z komornikiem i jakie dokumenty musi wypełniać pracodawca,
 • ile wynoszą kwoty wolne od potrąceń w 2018 roku,
 • w jakiej części są wolne od egzekucji i potrąceń świadczenia z ubezpieczenia społecznego,
 • jakie są obowiązki pracodawcy przy zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej.

Spis treci

Rozdział 1. Potrącenia z wynagrodzenia za pracę – podstawowe zasady

 • Tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności 
 • Ochrona wynagrodzenia
 • Potrącenia bez zgody zatrudnionego 
 • Świadczenia alimentacyjne
 • Należności inne niż alimentacyjne 
 • Zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi
 • Kary porządkowe
 • Odliczenie kwot wcześniej wypłaconych 
 • Wynagrodzenie za wadliwie wykonaną pracę 
 • Wypłata zawyżonego wynagrodzenia
 • Potrącenia dobrowolne
 • Oświadczenie pracownika o potrącaniu składki na ubezpieczenie na życie 
 • Kwoty niepotrącalne
 • Potrącenia dobrowolne, gdy pracownik choruje 
 • Wzór zgody na potrącenie z wynagrodzenia i dyspozycji opłacenia składki z przysługującego zasiłku 
 • Zgody blankietowe
 • Kolejność i granice potrąceń ustawowych 
 • Kwoty wolne od potrąceń 
 • Kwota wolna dla niepełnoetatowca
 • Kwota wolna a nieprzepracowanie pełnego miesiąca
 • Limit potrąceń w pierwszym roku pracy 
 • Pensja za grudzień otrzymana w styczniu
 • Wypłata innych składników wynagrodzenia 
 • Kilka wypłat w danym miesiącu 

Rozdział 2. Potrącenia z innych świadczeń wypłacanych pracownikowi

 • Świadczenia wypłacane w związku z podróżą służbową 
 • Ekwiwalenty 
 • Odprawa emerytalno-rentowa
 • Nagroda jubileuszowa 
 • Odszkodowanie zasądzone pracownikowi po ustaniu stosunku pracy 
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastka) 
 • Świadczenia finansowane z ZFŚS 
 • Potrącenia z wybranych świadczeń pracowniczych

Rozdział 3. Potrącenia z zasiłków chorobowych i macierzyńskich

 • Granice potrąceń i kwoty wolne przy potrąceniach z zasiłków .
 • Wynagrodzenie i zasiłek chorobowy otrzymane w jednym miesiącu 
 • Potrącenia z zasiłku za zgodą pracownika 

Rozdział 4. Potrącenia z umów cywilnoprawnych

 • Granice potrąceń 
 • Oświadczenia składane przez zleceniobiorcę
 • Umowy zlecenia zawierane z własnymi pracownikami 

Rozdział 5. Współpraca pracodawcy z komornikiem

 • Kolejność postępowania 
 • Egzekucja administracyjna 
 • Wniosek wierzyciela
 • Składniki majątkowe niepodlegające egzekucji 
 • Zabezpieczenie należności 
 • Zawieszenie postępowania egzekucyjnego 
 • Wzory zawiadomień o egzekucji administracyjnej 
 • Różnice i podobieństwa w egzekucjach  
 • Informacje w nowych wzorach  
 • Zajęcie wynagrodzenia przez ZUS
 • Sankcje wobec pracodawcy
 • Dokumenty niezbędne przy egzekucji
 • Obowiązki archiwizacyjne i informacyjne pracodawcy
 • Zatrudnienie pracownika, który w świadectwie pracy ma wzmiankę o zajęciu wynagrodzenia
 • Obowiązki informacyjne pracodawcy
 • Nowa umowa oraz przejęcie zakładu a unieważnienie zajęcia
 • Rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem, którego wynagrodzenie podlega egzekucji
 • Obowiązki pracodawcy po rozwiązaniu stosunku pracy z dłużnikiem  
 • Przykładowe pisma otrzymywane przez pracodawców w związku z egzekucją komorniczą i administracyjną

Rozdział 6. Obowiązki pracodawcy przy zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej

 • Obowiązek informacyjny pracodawcy
 • Obowiązek przekazywania zajętego wynagrodzenia przez pracodawcę
 • Zbieg egzekucji administracyjnych
 • Depozyt

Rozdział 7. Pytania i odpowiedzi

 • W jaki sposób chroniona jest odprawa emerytalno-rentowa  
 • W jaki sposób dokonywać potrąceń alimentacyjnych z ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy
 • Czy trzynastkę należy w całości przeznaczyć na spłatę długu alimentacyjnego
 • Czy do potrącenia składki wystarczy pismo związków zawodowych
 • Jak spłacać pożyczkę z funduszu socjalnego, gdy pracownik mało zarabia  
 • Czy komornikowi należy przekazać otrzymaną przez pracownika zapomogę
 • Jak rozliczyć się z komornikiem, gdy pracownik zmarł
 • Czy komornikowi należy przekazać odprawę pośmiertną  
 • Jakie obowiązki ma pracodawca po otrzymaniu egzekucji od dyrektora oddziału ZUS
 • Ile może kosztować pracodawcę niewywiązywanie się z obowiązków wobec komornika
 • W jaki sposób chronić dane osobowe pracowników podczas korespondencji z komornikiem
 • Jak dokonywać potrąceń, w przypadku gdy w danym miesiącu pracownik otrzymuje wypłatę w dwóch terminach
 • Jak dokonywać potrąceń z zasiłku chorobowego od 1 marca 2016 r., gdy alimenty przewyższają możliwe potrącenie  

Rozdział 8. Wskaźniki dotyczące potrąceń  

Rozdział 9. Orzecznictwo Sądu Najwyższego

 • Kolejność zaspokojenia należności alimentacyjnych jest ściśle określona  
 • Za błędy komorników odpowiada Skarb Państwa  
 • Dotacja na prowadzenie domu pomocy społecznej podlega egzekucji
 • Organ egzekucyjny nie może badać zasadności tytułu wykonawczego
 • Nie każde postępowanie egzekucyjne ma przynosić komornikowi dochód
 • Niektóre emerytury można traktować egzekucyjnie jak wynagrodzenia za pracę
 • Odszkodowania nie są chronione przed potrąceniami  
 • Prowadzenie dwu równoległych egzekucji stwarzałoby niebezpieczeństwo kolejnych zbiegów
 • PESEL i NIP w klauzuli wykonalności
 • Wybrane orzecznictwo Sądu Najwyższego w skrócie

Rozdział 10. Wybrane interpretacje urzędowe

 • Pismo Głównego Inspektoratu Pracy z 27 maja 2011 r. w sprawie kwoty wolnej od potrąceń przy przychodach, do których stosuje się różne koszty uzyskania  
 • Pismo Głównego Inspektoratu Pracy z 7 marca 2011 r. w sprawie kwoty wolnej od potrąceń dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy  
 • Pismo Głównego Inspektoratu Pracy z 22 lutego 2011 r. w sprawie proporcjonalnego zmniejszania kwoty wolnej przy potrąceniach dobrowolnych  
 • Stanowisko Głównego Inspektoratu Pracy z 26 stycznia 2011 r. w sprawie kwoty wolnej od potrąceń przy wypłatach należności za rok poprzedni w roku następnym
 • Pismo Głównego Inspektoratu Pracy z 1 lipca 2009 r. w sprawie potrąceń z nadpłaconego wynagrodzenia za pracę
 • Pismo Głównego Inspektoratu Pracy z 16 października 2007 r. w sprawie kwoty wolnej od potrąceń pracownika w pierwszym roku pracy
 • Potrącenia przy wypłacie różnych świadczeń ze stosunku pracy – zmiana stanowiska MPiPS

Rozdział 11. Najważniejsze przepisy dotyczące potrąceń

Informacje dodatkowe

TytułPotrącenia z wynagrodzeń i zasiłków 2018
ISBN978-83-269-6860-0
Data wydania20-04-2018
SymbolUOB0190
Opis hasłowypotrącenia z wynagrodzenia, potrącenia z zasiłków, kwoty wolne od potrąceń, zbieg egzekucji, wynagrodzenia
Korzyści dla Ciebie

Z książki dowiesz się:
• co jest tytułem wykonawczym do prowadzenia egzekucji,
• których potrąceń można dokonywać bez zgody zatrudnionego,
• jak potrącać alimenty,
• jak postąpić, w razie gdy Krajowa Rada Komornicza zajmuje inne stanowisko w przypadku potrąceń na przełomie roku niż Główny Inspektorat Pracy,
• jakie kwoty można potrącać w przypadku umów zlecenia zawieranych z własnymi pracownikami,
• jak powinna wyglądać współpraca pracodawcy z komornikiem i ile może kosztować firmę niewywiązywanie się z obowiązków wobec kancelarii komorniczej,
• jak spłacać pożyczkę z funduszu socjalnego, gdy pracownik mało zarabia,
• jakie stanowisko w sprawie potrąceń z wynagrodzenia i innych świadczeń pracowniczych zajmuje w ostatnich latach Sąd Najwyższy,
• ile wynoszą kwoty wolne przy potrąceniach z wynagrodzenia i zasiłków.

Grupa docelowaspecjalista ds. płac, kadrowa, właściciel firmy, biuro rachunkowe
FormatB5
Liczba stron244
Oprawamiękka
WydawnictwoWiedza i Praktyka
WydawcaAgnieszka Konopacka-Kuramochi
AutorElżbieta Młynarska-Wełpa
KategoriaKsiążki
69,00 zł

brutto

Dodaj do koszyka
Reklama
pixel