Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków 2020

  • Nowość
79,89 zł

Niniejsza publikacja kładzie nacisk na praktykę dokonywania potrąceń z wynagrodzenia pracownika i przysługujących mu zasiłków. Stanowi cenne źródło wiedzy dla pracowników kadr i płac w firmach.

Data wydania 14 kwietnia 2020 r.

Dostępność: W magazynie

Zamów: 22 518 28 27

Pomniejszanie wynagrodzenia za pracę (odliczanie i potrącanie konkretnych kwot) jest dopuszczalne tylko w przypadkach określonych ustawowo. Pracodawca dokonując potrącenia w innych sytuacjach niż te uregulowane prawnie, naraża się na roszczenie podwładnego o zapłatę nienależnie potrąconego wynagrodzenia. Może ponieść też odpowiedzialność związaną z wykroczeniem przeciw prawom pracownika. Potrącenie następuje poprzez odliczenie konkretnych należności i rozdysponowanie ich zgodnie z przepisami lub dyspozycją pracownika. Potrącenia mogą dotyczyć zarówno wynagrodzeń za pracę, jak i innych przychodów (np.zasiłków), które są przekazywane za pośrednictwem pracodawcy pracownikom, zleceniobiorcom lub innym osobom.Potrąceń z wynagrodzenia za pracę dokonuje się według ściśle ustalonej kolejności (art. 87 § 2 kp). Pierwszeństwo w zaspokojeniu z wynagrodzenia za pracę mają świadczenia alimentacyjne. Następnie potrąceniu podlegają sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych, na pokrycie należności innych niż alimentacyjne, a w dalszej kolejności – odpowiednio udzielone pracownikowi zaliczki i kary pieniężne.

Więcej informacji
Product Name Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków 2020
ISBN 978-83-269-9063-2
Data wydania 14 kwi 2020
Symbol UOB0295
Opis hasłowy Wynagrodzenie pracownika, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński, potrącenia alimentacyjne, potrącenia niealimentacyjne, zaliczka na poczet wynagrodzenia, kary pieniężne, zgoda na potrącenia z wynagrodzenia, potrącenia z diet, orzecznictwo SN, GIP,
Korzyści dla Ciebie

Dzięki publikacji każdy zainteresowany dowie się:

  • jak uporządkować i poszerzyć wiedzę na temat aktualnie obowiązujących przepisów dotyczących potrąceń z wynagrodzenia pracownika,
  • jakich potrąceń można dokonać bez zgody pracownika, jaka obowiązuje ochrona wynagrodzenia przed potrąceniem, czy potrąceń dokonuje się z wynagrodzenia brutto czy netto,
  • jak poprawnie odliczać należności alimentacyjne, niealimentacyjne, zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi,
  • na jakiej zasadzie pracodawca może potrącić zawyżoną wypłatę wynagrodzenia, wynagrodzenie za wadliwie wykonaną pracę, które kwoty są niepotrącalne, mimo pisemnej zgody pracownika,
  • jaka jest kolejność i granice potrąceń ustawowych, jaki wpływ na kwoty potrąceń mają wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe,
  • jakie przepisy i zasady obowiązują przy egzekucji świadczeń pieniężnych z zasiłków chorobowych i macierzyńskich, jaka jest kwota wolna od potrąceń z tych świadczeń, obowiązująca od 1 marca 2020 r. do 28 lutego 2021 r.
Grupa docelowa Pracodawcy, specjaliści ds. kadr i płac
Format B5
Liczba stron 286
Oprawa miękka
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Hanna Komorowska
Autor Mariusz Pigulski

Spis treści ...................................................................................................................................................... 3
Wykaz skrótów i aktów prawnych użytych w książce .......................................................... 6
Rozdział 1. Zmiany w egzekucji świadczeń alimentacyjnych ........................................ 7
Potrącenia z wynagrodzenia za pracę – podstawowe zasady ............................................................. 10
Tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności ................................................................. 11
Ochrona wynagrodzenia ......................................................................................................................... 14
Potrącenia bez zgody zatrudnionego .................................................................................................... 15
Świadczenia alimentacyjne ..................................................................................................................... 15
Należności inne niż alimentacyjne ........................................................................................................ 17
Zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi ........................................................................................ 18
Kary porządkowe ..................................................................................................................................... 19
Odliczenie kwot wcześniej wypłaconych .............................................................................................. 19
Wynagrodzenie za wadliwie wykonaną pracę ...................................................................................... 20
Wypłata zawyżonego wynagrodzenia ................................................................................................... 22
Potrącenia dobrowolne ........................................................................................................................... 23
Kwoty niepotrącalne ................................................................................................................................ 24
Potrącenia dobrowolne, gdy pracownik choruje ................................................................................. 25
Zgody blankietowe ................................................................................................................................... 27
Kolejność i granice potrąceń ustawowych ............................................................................................ 29
Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe i ich wpływ na kwoty potrąceń ...................................... 32
Wpłaty do PPK ......................................................................................................................................... 33
Uwzględnianie wpłat do PPK przy potrąceniach ................................................................................ 34
Kwoty wolne od potrąceń ....................................................................................................................... 35
Wpływ „zerowego PIT” na dokonywanie potrąceń ............................................................................ 39
Kwota wolna od potrąceń dla niepełnoetatowca ................................................................................. 49
Kwota wolna od potrąceń a nieprzepracowanie pełnego miesiąca ................................................... 50
Pensja za grudzień otrzymana w styczniu ............................................................................................ 51
Wypłata innych składników wynagrodzenia ........................................................................................ 56
Kilka wypłat w danym miesiącu ............................................................................................................ 59
Kwoty wolne od potrąceń a wpłaty do PPK ......................................................................................... 61
Wpływ podatku należnego od wpłat do PPK fi nansowanych przez pracodawcę
na kwotę potrąceń .................................................................................................................................... 65
Rozdział 2. Potrącenia z innych świadczeń wypłacanych pracownikowi .............. 69
Świadczenia wypłacane w związku z podróżą służbową .................................................................... 70
Ekwiwalenty .............................................................................................................................................. 70
Odprawa emerytalno-rentowa ............................................................................................................... 71
Nagroda jubileuszowa ............................................................................................................................. 71
Odszkodowanie zasądzone pracownikowi po ustaniu stosunku pracy ............................................ 74
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastka) ................................................................................. 75
Świadczenia fi nansowane z ZFŚS ........................................................................................................... 76
Potrącenia z wybranych świadczeń pracowniczych ............................................................................ 83
Rozdział 3. Potrącenia z zasiłków chorobowych i macierzyńskich ........................... 85
Granice potrąceń i kwoty wolne przy potrąceniach z zasiłków ......................................................... 86
Wynagrodzenie i zasiłek chorobowy otrzymane w jednym miesiącu .............................................. 94
Potrącenia z zasiłku za zgodą pracownika ............................................................................................ 98
Rozdział 4. Potrącenia z umów cywilnoprawnych ............................................................ 103
Granice potrąceń .................................................................................................................................... 105
Oświadczenia składane przez zleceniobiorcę ..................................................................................... 108
Zmiany od 1 stycznia 2017 r. ................................................................................................................ 109
Umowy zlecenia zawierane z własnymi pracownikami .................................................................... 110
Rozdział 5. Współpraca pracodawcy z komornikiem .................................................... 112
Kolejność postępowania ........................................................................................................................ 112
Egzekucja administracyjna ................................................................................................................... 116
Wniosek wierzyciela .............................................................................................................................. 118
Składniki majątkowe niepodlegające egzekucji ................................................................................. 119
Zabezpieczenie należności .................................................................................................................... 120
Zawieszenie postępowania egzekucyjnego ......................................................................................... 122
Wzory zawiadomień o egzekucji administracyjnej ........................................................................... 123
Różnice i podobieństwa w egzekucjach .............................................................................................. 124
Informacje w nowych wzorach ............................................................................................................ 125
Zajęcie wynagrodzenia przez ZUS ...................................................................................................... 128
Sankcje wobec pracodawcy .................................................................................................................. 130
Dokumenty niezbędne przy egzekucji ................................................................................................ 132
Zatrudnienie pracownika, który w świadectwie pracy ma wzmiankę
o zajęciu wynagrodzenia ....................................................................................................................... 133
Obowiązki informacyjne pracodawcy ................................................................................................. 137
Nowa umowa oraz przejęcie zakładu a unieważnienie zajęcia ........................................................ 138
Rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem, którego wynagrodzenie
podlega egzekucji ................................................................................................................................... 139
Obowiązki pracodawcy po rozwiązaniu stosunku pracy z dłużnikiem .......................................... 140
Przykładowe pisma otrzymywane przez pracodawców w związku
z egzekucją komorniczą i administracyjną ......................................................................................... 143
Rozdział 6. Obowiązki pracodawcy przy zbiegu egzekucji sądowej
i administracyjnej ................................................................................................................................ 149
Informacja o zbiegu egzekucji .............................................................................................................. 150
Obowiązek przekazywania zajętego wynagrodzenia przez pracodawcę ........................................ 151
Zbieg egzekucji administracyjnych ..................................................................................................... 153
Rozdział 7. Pytania i odpowiedzi ............................................................................................... 155
W jaki sposób chroniona jest odprawa
emerytalno-rentowa .............................................................................................................................. 155
W jaki sposób dokonywać potrąceń alimentacyjnych z ekwiwalentu
za urlop wypoczynkowy ........................................................................................................................ 157
Czy trzynastkę należy w całości przeznaczyć na spłatę długu alimentacyjnego ........................... 158
Czy do potrącenia składki wystarczy pismo związków zawodowych ............................................. 159
Jak spłacać pożyczkę z funduszu socjalnego, gdy pracownik mało zarabia ................................... 162
Czy komornikowi należy przekazać otrzymaną przez pracownika zapomogę ............................. 163
Jak rozliczyć się z komornikiem, gdy pracownik zmarł .................................................................... 165
Czy komornikowi należy przekazać odprawę pośmiertną ............................................................... 166
Jakie obowiązki ma pracodawca po otrzymaniu egzekucji od dyrektora oddziału ZUS ............. 168
Ile może kosztować pracodawcę niewywiązywanie się z obowiązków wobec komornika ............ 170
Jak dokonywać potrąceń, w przypadku gdy w danym miesiącu pracownik
otrzymuje wypłatę w dwóch terminach .............................................................................................. 172
Jak dokonywać potrąceń z zasiłku chorobowego od 1 marca 2020 r.,
gdy alimenty przewyższają możliwe potrącenie ................................................................................ 186
50% diety z tytułu podróży służbowej na zaległe alimenty .............................................................. 194
Rozdział 8. Wskaźniki dotyczące potrąceń ........................................................................... 195
Potrącenia obligatoryjne ....................................................................................................................... 195
Kwoty wolne przy potrąceniach z zasiłków ........................................................................................ 197
Rozdział 9. Orzecznictwo Sądu Najwyższego ...................................................................... 198
Kolejność zaspokojenia należności alimentacyjnych jest ściśle określona ..................................... 198
Za błędy komorników odpowiada Skarb Państwa ............................................................................ 199
Dotacja na prowadzenie domu pomocy społecznej podlega egzekucji .......................................... 201
Organ egzekucyjny nie może badać zasadności tytułu wykonawczego ......................................... 203
Niepobrana emerytura jest majątkiem odrębnym małżonka .......................................................... 204
Nie każde postępowanie egzekucyjne ma przynosić komornikowi dochód .................................. 205
Niektóre emerytury można traktować egzekucyjnie jak wynagrodzenia za pracę ....................... 206
Odszkodowania nie są chronione przed potrąceniami ..................................................................... 208
Prowadzenie dwóch równoległych egzekucji stwarzałoby niebezpieczeństwo
kolejnych zbiegów .................................................................................................................................. 210
PESEL i NIP w klauzuli wykonalności obowiązuje dopiero od 7 lipca 2013 r. ............................. 212
Wybrane orzecznictwo Sądu Najwyższego w skrócie ....................................................................... 214
Rozdział 10. Wybrane interpretacje urzędowe ................................................................... 217
Rozdział 11. Najważniejsze przepisy dotyczące potrąceń ............................................ 223