Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków 2017 - zmiany przepisów od 1 lipca 2017 (E-book)

 • Ebook
69,90 zł

Od 1 lipca 2017 r. świadczenia z ubezpieczenia społecznego są wolne od egzekucji i potrąceń w części odpowiadającej 75% kwoty najniższej emerytury lub renty – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne, wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi.

Dostępność: W magazynie
Przeczytaj fragment
plik MOBI do pobrania
plik PDF do pobrania
plik E-PUB do pobrania

Zamów: 22 518 28 27

Rzecznik Prasowy Krajowej Rady Komorniczej w piśmie z 14 lutego 2017 r., w sprawie o zakres obowiązywania ochrony wynikającej z Kodeksu pracy w odniesieniu do wynagrodzenia z umów zlecenia, potwierdził utrwalone w literaturze przedmiotu stanowisko, iż ochronie przewidzianej w Kodeksie pracy podlegają: „nie tylko wynagrodzenie w rozumieniu prawa pracy, związane ze stosunkiem pracy, lecz także wszelkie inne świadczenia powtarzające się, których celem jest zapewnienie utrzymania, np. wynagrodzenie za pracę zlecone”. W publikacji sprawdzisz, co to oznacza dla pracodawcy.

Więcej informacji
Nazwa produktu Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków 2017 - zmiany przepisów od 1 lipca 2017 (E-book)
Symbol 3OB0176
ISBN 978-83-269-6371-1
Data wydania 7 sie 2017
Opis hasłowy potrącenia, zbieg egzekucji, wynagrodzenia
Korzyści dla Ciebie

Z książki dowiesz się:

 • co jest tytułem wykonawczym do prowadzenia egzekucji,
 • których potrąceń można dokonywać bez zgody zatrudnionego,
 • jak potrącać alimenty,
 • jak postąpić, w razie gdy Krajowa Rada Komornicza zajmuje inne stanowisko w przypadku potrąceń na przełomie roku niż Główny Inspektorat Pracy,
 • jakie kwoty można potrącać w przypadku umów zlecenia zawieranych z własnymi pracownikami,
 • jak powinna wyglądać współpraca pracodawcy z komornikiem i ile może kosztować firmę niewywiązywanie się z obowiązków wobec kancelarii komorniczej,
 • jak spłacać pożyczkę z funduszu socjalnego, gdy pracownik mało zarabia,
 • jakie stanowisko w sprawie potrąceń z wynagrodzenia i innych świadczeń pracowniczych zajmuje w ostatnich latach Sąd Najwyższy,
 • ile wynoszą kwoty wolne przy potrąceniach z wynagrodzenia i zasiłków. 
Grupa docelowa specjalista ds. płac, kadrowa, właściciel firmy, biuro rachunkowe
Format N/D
Liczba stron 244
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Agnieszka Konopacka-Kuramochi
Autor Elżbieta Młynarska-Wełpa

Rozdział 1. Potrącenia z wynagrodzenia za pracę – podstawowe zasady

 • Tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności 
 • Ochrona wynagrodzenia
 • Potrącenia bez zgody zatrudnionego 
 • Świadczenia alimentacyjne
 • Należności inne niż alimentacyjne 
 • Zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi
 • Kary porządkowe
 • Odliczenie kwot wcześniej wypłaconych 
 • Wynagrodzenie za wadliwie wykonaną pracę 
 • Wypłata zawyżonego wynagrodzenia
 • Potrącenia dobrowolne
 • Oświadczenie pracownika o potrącaniu składki na ubezpieczenie na życie 
 • Kwoty niepotrącalne
 • Potrącenia dobrowolne, gdy pracownik choruje 
 • Wzór zgody na potrącenie z wynagrodzenia i dyspozycji opłacenia składki z przysługującego zasiłku 
 • Zgody blankietowe
 • Kolejność i granice potrąceń ustawowych 
 • Kwoty wolne od potrąceń 
 • Kwota wolna dla niepełnoetatowca
 • Kwota wolna a nieprzepracowanie pełnego miesiąca
 • Limit potrąceń w pierwszym roku pracy 
 • Pensja za grudzień otrzymana w styczniu
 • Wypłata innych składników wynagrodzenia 
 • Kilka wypłat w danym miesiącu 

Rozdział 2. Potrącenia z innych świadczeń wypłacanych pracownikowi

 • Świadczenia wypłacane w związku z podróżą służbową 
 • Ekwiwalenty 
 • Odprawa emerytalno-rentowa
 • Nagroda jubileuszowa 
 • Odszkodowanie zasądzone pracownikowi po ustaniu stosunku pracy 
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastka) 
 • Świadczenia finansowane z ZFŚS 
 • Potrącenia z wybranych świadczeń pracowniczych

Rozdział 3. Potrącenia z zasiłków chorobowych i macierzyńskich

 • Granice potrąceń i kwoty wolne przy potrąceniach z zasiłków .
 • Wynagrodzenie i zasiłek chorobowy otrzymane w jednym miesiącu 
 • Potrącenia z zasiłku za zgodą pracownika 

Rozdział 4. Potrącenia z umów cywilnoprawnych

 • Granice potrąceń 
 • Oświadczenia składane przez zleceniobiorcę
 • Umowy zlecenia zawierane z własnymi pracownikami 

Rozdział 5. Współpraca pracodawcy z komornikiem

 • Kolejność postępowania 
 • Egzekucja administracyjna 
 • Wniosek wierzyciela
 • Składniki majątkowe niepodlegające egzekucji 
 • Zabezpieczenie należności 
 • Zawieszenie postępowania egzekucyjnego 
 • Wzory zawiadomień o egzekucji administracyjnej 
 • Różnice i podobieństwa w egzekucjach  
 • Informacje w nowych wzorach  
 • Zajęcie wynagrodzenia przez ZUS
 • Sankcje wobec pracodawcy
 • Dokumenty niezbędne przy egzekucji
 • Obowiązki archiwizacyjne i informacyjne pracodawcy
 • Zatrudnienie pracownika, który w świadectwie pracy ma wzmiankę o zajęciu wynagrodzenia
 • Obowiązki informacyjne pracodawcy
 • Nowa umowa oraz przejęcie zakładu a unieważnienie zajęcia
 • Rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem, którego wynagrodzenie podlega egzekucji
 • Obowiązki pracodawcy po rozwiązaniu stosunku pracy z dłużnikiem  
 • Przykładowe pisma otrzymywane przez pracodawców w związku z egzekucją komorniczą i administracyjną

Rozdział 6. Obowiązki pracodawcy przy zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej

 • Obowiązek informacyjny pracodawcy
 • Obowiązek przekazywania zajętego wynagrodzenia przez pracodawcę
 • Zbieg egzekucji administracyjnych
 • Depozyt

Rozdział 7. Pytania i odpowiedzi

 • W jaki sposób chroniona jest odprawa emerytalno-rentowa  
 • W jaki sposób dokonywać potrąceń alimentacyjnych z ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy
 • Czy trzynastkę należy w całości przeznaczyć na spłatę długu alimentacyjnego
 • Czy do potrącenia składki wystarczy pismo związków zawodowych
 • Jak spłacać pożyczkę z funduszu socjalnego, gdy pracownik mało zarabia  
 • Czy komornikowi należy przekazać otrzymaną przez pracownika zapomogę
 • Jak rozliczyć się z komornikiem, gdy pracownik zmarł
 • Czy komornikowi należy przekazać odprawę pośmiertną  
 • Jakie obowiązki ma pracodawca po otrzymaniu egzekucji od dyrektora oddziału ZUS
 • Ile może kosztować pracodawcę niewywiązywanie się z obowiązków wobec komornika
 • W jaki sposób chronić dane osobowe pracowników podczas korespondencji z komornikiem
 • Jak dokonywać potrąceń, w przypadku gdy w danym miesiącu pracownik otrzymuje wypłatę w dwóch terminach
 • Jak dokonywać potrąceń z zasiłku chorobowego od 1 marca 2016 r., gdy alimenty przewyższają możliwe potrącenie  

Rozdział 8. Wskaźniki dotyczące potrąceń  

Rozdział 9. Orzecznictwo Sądu Najwyższego

 • Kolejność zaspokojenia należności alimentacyjnych jest ściśle określona  
 • Za błędy komorników odpowiada Skarb Państwa  
 • Dotacja na prowadzenie domu pomocy społecznej podlega egzekucji
 • Organ egzekucyjny nie może badać zasadności tytułu wykonawczego
 • Nie każde postępowanie egzekucyjne ma przynosić komornikowi dochód
 • Niektóre emerytury można traktować egzekucyjnie jak wynagrodzenia za pracę
 • Odszkodowania nie są chronione przed potrąceniami  
 • Prowadzenie dwu równoległych egzekucji stwarzałoby niebezpieczeństwo kolejnych zbiegów
 • PESEL i NIP w klauzuli wykonalności obowiązuje dopiero od 7 lipca 2013 r.
 • Wybrane orzecznictwo Sądu Najwyższego w skrócie

Rozdział 10. Wybrane interpretacje urzędowe

 • Pismo Głównego Inspektoratu Pracy z 27 maja 2011 r. w sprawie kwoty wolnej od potrąceń przy przychodach, do których stosuje się różne koszty uzyskania (nr GPP-364-4560-15-1/11/PE/RP)
 • Pismo Głównego Inspektoratu Pracy z 7 marca 2011 r. w sprawie kwoty wolnej od potrąceń dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy (nr GPP-364-4560-12-1/11/PE/RP)
 • Pismo Głównego Inspektoratu Pracy z 22 lutego 2011 r. w sprawie proporcjonalnego zmniejszania kwoty wolnej przy potrąceniach dobrowolnych (nr GPP-364-4560-8-1/11/PE/RP)
 • Stanowisko Głównego Inspektoratu Pracy z 26 stycznia 2011 r. w sprawie kwoty wolnej od potrąceń przy wypłatach należności za rok poprzedni w roku następnym (nr GPP-364-4560-3-1/11/PE/RP)
 • Pismo Głównego Inspektoratu Pracy z 1 lipca 2009 r. w sprawie potrąceń z nadpłaconego wynagrodzenia za pracę (nr GPP-110-4560- -43/09/PE/RP)
 • Pismo Głównego Inspektoratu Pracy z 16 października 2007 r. w sprawie kwoty wolnej od potrąceń pracownika w pierwszym roku pracy (nr GPP-416-4560-465/07/PE)
 • Potrącenia przy wypłacie różnych świadczeń ze stosunku pracy – zmiana stanowiska MPiPS

Rozdział 11. Najważniejsze przepisy dotyczące potrąceń