FabrykaWiedzy.com
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu i szkole
Promocja
-55%
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu i szkole

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu i szkole

W książce znajdują się przykłady praktycznych rozwiązań związane z organizacją i dokumentowaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W poradniku dyrektor znajdzie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania m.in. związane z zatrudnianiem nauczycieli do prowadzenia zajęć z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W publikacji znajdują się także gotowe narzędzia, szablony, które dyrektor może wykorzystać w codziennej pracy. Wśród nich m.in. wzór indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego.(stan prawny 12.2016)

Normalna cena: 89,00 zł

Cena promocyjna: 39,90 zł


brutto

Dostępność: W magazynie

Realizacja: 24h (dni robocze) + czas dostawy zamówienia

Dodaj do koszyka

Interesuje Cię ten produkt?

Szczegóły

Publikacja składa się z pięciu głównych części. W pierwszej omówione zostały formalne uwarunkowania organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Część druga to opis zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W części trzeciej zawarto charakterystyki uczniów, którym ze względu na ich indywidualne potrzeby należy zapewnić odpowiednie wsparcie oraz wskazówki do pracy w odniesieniu do specjalnych potrzeb dzieci i młodzieży. Część czwarta zawiera informacje o kwalifikacjach, które powinni posiadań nauczyciele i specjaliści do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Natomiast część piąta to propozycje przydatnych wzorów i narzędzi. 

Spis treci

Wstęp
Rozdział 1. Prawne aspekty wsparcia dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami
1.1. Wymagania państwa
1.2. Odpowiedzialność dyrektora
1.3. Obowiązki nauczycieli
1.3.1. Zespołowe współdziałanie wychowawców
1.3.2. Działania nauczycieli w celu zapewnienia odpowiedniego wsparcia wychowankom
1.4. Zadania specjalistów
1.5. Prawo wewnątrzszkolne
1.6. Ochrona danych osobowych w związku z udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej
1.6.1. Szkolna polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych
1.6.2. Wgląd w dokumentacje ucznia tylko dla uprawnionych osób
1.7. Z praktyki – pytania i odpowiedzi
Rozdział 2. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej
2.1. Wymiar godzin przeznaczonych na pomoc psychologiczno-pedagogiczną
2.2. Diagnoza potrzeb i możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży
2.3. Formy wsparcia dzieci i uczniów, rodziców i nauczycieli
2.4. Ocena efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej
2.5. Dokumentacja szkolna w związku z udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej
2.5.1. Dziennik pracy specjalisty
2.5.2. Dziennik innych zajęć
2.5.3. Program prowadzonych przez specjalistę zajęć
2.5.4. Dokumentacja postępów dzieci
2.5.5. Indywidualne teczki ucznia
Rozdział 3. Wsparcie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
3.1. Organizacja kształcenia specjalnego
3.1.1. Zadania zespołu pracującego z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
3.1.2. Dodatkowe możliwości wsparcia uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
3.1.3. Przygotowanie placówki do pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
3.1.4. Środki finansowe na zorganizowanie kształcenia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
3.2. Dzieci i uczniowie uzdolnieni
3.2.1. Cechy dzieci zdolnych
3.2.2. Wskazówki dla nauczyciela do pracy z dzieckiem zdolnym
3.3. Dzieci z grupy ryzyka dysleksji i uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
3.3.1. Dziecko ryzyka dysleksji w przedszkolu
3.3.2. Uczeń ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
3.4. Dzieci i uczniowie z zaburzeniami komunikacji językowej
3.4.1. Dyslalia
3.4.2. Mutyzm
3.4.3. Afazja
3.4.4. Autyzm, w tym z zespół Aspergera
3.4.5. Uczniowie z dysfunkcją narządu słuchu
3.4.6. Uczniowie kształcący się wcześniej za granicą
3.4.7. Organizacja wsparcia
3.5. Dzieci i uczniowie z chorobą przewlekłą
3.5.1. Działania podejmowane przez szkołę w celu zapewnienia dziecku odpowiednich warunków edukacji
3.5.2. Pomoc pielęgniarki lub higienistki a podawanie dzieciom leków
3.5.3. Podawanie leków a odpowiedzialność pracowników szkoły
3.5.4. Organizacja indywidualnego nauczania
3.5.5. Nauczanie indywidualne a kwalifikacje nauczycieli
3.5.6. Dokumentowanie indywidualnego nauczania
3.5.7. Nauczanie indywidualne a udział ucznia w życiu szkoły
3.6. Uczniowie w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej
3.6.1. Reakcje na sytuacje traumatyczne
3.6.2. Interwencja kryzysowa
3.7. Dzieci i młodzież z trudnościami adaptacyjnymi
3.8. Dziecko i uczeń z trudnościami wynikającymi z zaniedbań środowiskowych
3.8.1. Pomoc socjalna dla dzieci z rodzin ubogich
3.8.2. Pomoc dla dzieci, których trudności uwarunkowane są sposobem spędzania czasu wolnego
3.9. Z praktyki – pytania i odpowiedzi
Rozdział 4. Kwalifikacje nauczycieli i specjalistów
4.1. Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielami i specjalistami
4.2. Z praktyki – pytania i odpowiedzi
Rozdział 5. Podsumowanie
Rozdział 6. Wzory dokumentów
6.1. Zadania wychowawcy – przykładowy zakres uregulowań w statucie
6.2. Wzór wykazu uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną w danym roku szkolnym prowadzony przez wychowawcę
6.3. Wzór pisma informującego rodziców o ustalonych dla ucznia formach udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wymiarze godzin i okresie ich trwania
6.4. Wzór arkusza oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej
6.5. Przykład konstrukcji arkusza wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dla ucznia z niepełnosprawnością ruchową
6.6. Wzór indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego
6.7. Wzór pisma zawiadamiającego rodziców ucznia lub pełnoletniego ucznia o terminie spotkania zespołu
6.8 Wzór wniosku w sprawie udziału przedstawiciela poradni w posiedzeniu zespołu
6.9. Wzór karty ustaleń zespołu
6.10. Wzór pisma dyrektora szkoły/przedszkola do dyrektora poradni psychologiczno-pedagogicznej
6.11. Przykład szkolnej procedury w sprawie wydawania zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki
6.12. Arkusz dostosowania wymagań do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia
6.13. Przykładowy zakres dostosowania wymagań wobec ucznia
6.14. Przykład szkolnej procedury regulującej możliwość podawania leków uczniom
6.15. Wzór zgody nauczyciela na podawanie leku dziecku z chorobą przewlekłą
6.16. Wzór zaświadczenia lekarskiego o chorobie dziecka i o konieczności podawania mu leków na terenie przedszkola/szkoły
6.17. Wzór upoważnienia rodziców dla nauczyciela do podawania leków dziecku
6.18. Wzór zarządzenia dyrektora w sprawie wdrożenia szkolnej procedury podawania leków
6.19. Wzór wniosku nauczyciela/specjalisty w sprawie wydania opinii o specyficznych trudnościach w uczeniu się dla ucznia gimnazjum/szkoły ponadgimnazjalnej
6.20.Wzór pisma dyrektora szkoły przekazującego wniosek o wydanie opinii o specyficznych trudnościach w uczeniu się dla ucznia gimnazjum/szkoły ponadgimnazjalnej
Rozdział 7. Podstawa prawna

Informacje dodatkowe

TytułPomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu i szkole
ISBN978-83-269-5717-8
Data wydania07-12-2016
SymbolZOO0008
Opis hasłowypomoc psychologiczno-pedagogiczna; dokumentacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej; organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej; uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego; kwalifikacje nauczyciel
Korzyści dla Ciebie
Dzięki książce:
  • zyskasz gotowe narzędzia (szablony, wzory, procedury),  które mogą być wykorzystane zarówno na etapie planowania, jak i realizacji zadań związanych z pomocy psychologiczno-pedagogiczną,
  • poznasz szczegółowe zasady organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach oświatowych,
  • dowiesz się kogo możesz, a kogo musisz zatrudnić, gdy do szkoły uczęszczają dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego,
  • poznasz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z organizacją pomocy psychologiczno-pedagogicznej (w książce znajdziesz około 75 pytań i odpowiedzi),
  • dowiesz się jak skonstruować indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny,
  • zyskasz wskazówki do pracy w odniesieniu do specjalnych potrzeb dzieci i młodzieży (m.in. informacje jak pracować z dziećmi z grupy ryzyka dysleksji; jak organizować zajęcia uczniom z zaburzeniami komunikacji językowej i chorobą przewlekłą), 
Grupa docelowadyrektorzy szkół i przedszkoli
FormatB5
Liczba stron200
Oprawamiękka
WydawnictwoWiedza i Praktyka
WydawcaPaulina Krzyżanowska
AutorMarzenna Czarnocka
KategoriaPolecamy dla Oświaty

Normalna cena: 89,00 zł

Cena promocyjna: 39,90 zł


brutto

Dodaj do koszyka
Reklama
pixel