FabrykaWiedzy.com
Polityka Rachunkowości w firmie z komentarzem do planu kont (E-book)
Polityka Rachunkowości w firmie z komentarzem do planu kont

Polityka Rachunkowości w firmie z komentarzem do planu kont (E-book)

"Zakładowy plan kont z komentarzem 2013" to wyjątkowy przewodnik wraz z komentarzem, który zawiera wzorcowe rozwiązania w zakresie polityki rachunkowości, dostosowane do specyfiki firm według znowelizowanej ustawy o rachunkowości i innych aktualnych przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2013 roku.

103,32 zł

brutto

Dostępność: W magazynie

Przeczytaj fragment
Dodaj do koszyka

Szczegóły

Praktyczny komentarz zawiera omówienie zasad funkcjonowania poszczególnych kont syntetycznych oraz charakterystykę operacji ewidencjonowanych na tych kontach. Opracowanie zawiera przykładową dekretację na każdym z kont uwzględniając przy tym znowelizaowane przepisy prawa bilansowego. Komentarz uwzględnia nie tylko postanowienia ustawy o rachunkowości, ale także wydanych na jej podstawie rozporządzeń wykonawczych, jak i wiążących przepisów ustaw o podatku dochodowym.

Spis treci

Wstęp . 5
Rozdział I. Zakres zagadnień przyjętych w polityce rachunkowości 
1. Księgi rachunkowe 
1.1. Miejsce, czas oraz technika prowadzenia ksiąg rachunkowych 
1.2. Podstawa zapisów w księgach rachunkowych i korekta błędów
1.3. Dowody księgowe 
1.3.1. Cechy dowodu księgowego 
1.3.2. Kontrola dowodów księgowych 
1.3.3. Dekretacja dowodów księgowych 
2. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych i sprawozdawczości 
2.1. Nadrzędne zasady rachunkowości 
2.1.1. Zasada rzetelnego obrazu (wiarygodności) 
2.1.2. Zasada przewagi treści nad formą
2.1.3. Zasada ciągłości 
2.1.4. Zasada memoriału 
2.1.5. Zasada współmierności 
2.1.6. Zasada kontynuacji działania 
2.1.7. Zasada ostrożności 
2.1.8. Zasada istotności 
2.1.9. Zasada podwójnego zapisu 
2.1.10. Zasada kompletności i chronologii zapisów 
2.2. Błąd wpływający na jakość sprawozdania finansowego 
3. Opis stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów 
3.1. Podstawowe kategorie wyceny ( definicje) 
3.2. Bieżąca i bilansowa wycena aktywów i pasywów 
4. Zasady ochrony i archiwizowania dokumentacji systemu rachunkowości 
4.1. System przetwarzania danych  
4.2. Ochrona dokumentów i ksiąg rachunkowych 
4.3. Ochrona danych wprowadzonych do programu finansowo-księgowego 
5. Charakterystyka programów przetwarzania danych 
5.1. Ogólna charakterystyka i funkcje programu (modułu) 
5.1.1. „Księga handlowa” 
5.1.2. Komputerowe wydruki danych 
5.1.3. Program pomocniczy – „Środki trwałe” 
5.1.4. Program pomocniczy – „Sprzedaż i zakupy” 
5.1.5. Program pomocniczy – „Kadry i płace” 
5.1.6. Program pomocniczy – „Kasa, bank i rozrachunki” 
6. Zasady ochrony danych i ich zbiorów generowane z komputerowych programów przetwarzania  
7. Wykaz kont 
Rozdział II. Ogólna charakterystyka kont zespołu 0
1. Konto 01 „Środki trwałe” 
2. Konto 02 „Wartości niematerialne i prawne”  
3. Konto 03 „Długoterminowe aktywa finansowe” 
4. Konto 04 „Inwestycje w nieruchomości i prawa” i inne  
5. Konto 07 „Odpisy umorzeniowe środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji w nieruchomości i prawa” 
6. Konto 07-1 „Odpisy umorzeniowe środków trwałych” 
7. Konto 07-2 „Odpisy umorzeniowe wartości niematerialnych i prawnych” 
8. Konto 07-3 „Odpisy umorzeniowe inwestycji w nieruchomości i prawa”  
9. Konto 08 „Środki trwałe w budowie” 
10. Konto 09-0 „Obce środki trwałe”  
11. Konto 09-1 „Środki trwałe w likwidacji” 
Rozdział III. Ogólna charakterystyka kont zespołu 1
1. Konto 10 „Kasa” 
2. Konto 13 „Rachunki i kredyty bankowe” – zasady ogólne 
3. Konto 13-0 „Rachunek bieżący” 
4. Konto 13-1 „Rachunek walutowy” 
5. Konto 13-5 „Inne rachunki bankowe” 
6. Konto 13-9 „Środki pieniężne w drodze”  
7. Konto 14 „Krótkoterminowe aktywa finansowe” 
8. Konto 14-5 „Odpisy aktualizujące krótkoterminowe aktywa finansowe” 
Rozdział IV. Ogólna charakterystyka kont zespołu 2 
1. Konto 20 „Rozrachunki z odbiorcami” 
2. Konto 21 „Rozrachunki z dostawcami” 
3. Konto 22 „Rozrachunki publicznoprawne” 
4. Konto 22-0 „Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT”  
5. Konto 22-1 „VAT naliczony i jego rozliczenie”
6. Konto 22-2 „Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT należnego” 
7. Konto 22-3 „Rozrachunki publicznoprawne z urzędem skarbowym” i 22-4 „Rozrachunki publicznoprawne z urzędem miasta lub gminy” 
8. Konto 22-5 „Rozrachunki publicznoprawne z urzędem celnym” 
Polityka rachunkowości w firmie z komentarzem do planu kont
9. Konto 22-6 „Rozrachunki publicznoprawne z ZUS”  
10. Konto 22-7 „Rozrachunki publicznoprawne z PFRON”  
11. Konto 23-0 „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń” 
12. Konto 23-4 „Pozostałe rozrachunki z pracownikami” 
13. Konto 24 „Pozostałe rozrachunki”  
14. Konto 24-0 „Pożyczki” 
15. Konto 24-1 „Rozliczenie niedoborów i nadwyżek” 
16. Konto 24-5 „Rozrachunki wewnątrzzakładowe”  
17. Konto 24-6 „Należności dochodzone na drodze sądowej” 
18. Konto 24-9 „Pozostałe rozrachunki”  
19. Konto 28 „Odpisy aktualizujące wartość należności” 
20. Konto 29-0 „Należności warunkowe” 
21. Konto 29-1 „Zobowiązania warunkowe” 
22. Konto 29-2 „Weksle obce dyskontowane lub indosowane”
Rozdział V. Ogólna charakterystyka kont zespołu 3 
1. Konto 30 „Rozliczenie zakupu” 
2. Konto 31 „Materiały i opakowania” 
2. Konto 31-1 „Materiały” 
4. Konto 31-2 „Opakowania”  
5. Konto 31-3 „Materiały w przerobie” 
6. Konto 33 „Towary” 
7. Konto 34 „Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów i towarów” 
8. Konto 34-7 „Odchylenia z tytułu aktualizacji wartości zapasów materiałów i towarów” 
9. Konto 39 „Zapasy obce” – konto pozabilansowe  
Rozdział VI. Ogólna charakterystyka kont zespołu 4 
1. Konto 40-0 „Amortyzacja”  
2. Konto 40-1 „Zużycie materiałów i energii” 
3. Konto 40-2 „Usługi obce” 
4. Konto 40-3 „Podatki i opłaty” 
5. Konto 40-4 „Wynagrodzenia”  
6. Konto 40-5 „Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia” 
7. Konto 40-9 „Pozostałe koszty rodzajowe” 
8. Konto 49 „Rozliczenie kosztów” 
Rozdział VII. Ogólna charakterystyka kont zespołu 5 
1. Konto 50 „Koszty działalności podstawowej – produkcyjnej” 
2. Konto 51 „Koszty działalności podstawowej – handlowej” 
3. Konto 52 „Koszty wydziałowe” 
4. Konto 53 „Koszty działalności pomocniczej” 
5. Konto 54 „Koszty sprzedaży”  
6. Konto 55 „Koszty zarządu”  
7. Konto 58 „Rozliczenie kosztów działalności” 
8. Kompleksowe przykłady związane z księgowaniami w zespole 4, 4 i 5, 5 wraz z ustaleniem wyniku finansowego z podstawowej działalności operacyjnej
Rozdział VIII.Ogólna charakterystyka kont zespołu 6
1. Uchwała Komitetu Standardów Rachunkowości 
2. Konto 60 „Produkty gotowe i półprodukty” 
3. Konto 62 „Odchylenia od cen ewidencyjnych produktów” 
4. Konto 64 „Rozliczenia międzyokresowe kosztów” 
5. Konto 65 „Pozostałe rozliczenia międzyokresowe” 
Rozdział IX. Ogólna charakterystyka kont zespołu 7 
1. Konto 70-0 „Sprzedaż produktów” 
2. Konto 70-1 „Koszt sprzedanych produktów” 
3. Konto 73-0 „Sprzedaż towarów” 
4. Konto 73-1 „Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu (nabycia)” 
5. Konto 74-0 „Sprzedaż materiałów i opakowań” 
6. Konto 74-1 „Wartość sprzedanych materiałów i opakowań”  
7. Konto 75-0 „Przychody finansowe” 
8. Konto 75-1 „Koszty finansowe”  
9. Konto 76-0 „Pozostałe przychody operacyjne”
10. Konto 76-1 „Pozostałe koszty operacyjne”  
11. Konto 77-0 „Zyski nadzwyczajne”  
12. Konto 77-1 „Straty nadzwyczajne” 
13. Konto 79-0 „Obroty wewnętrzne” 
14. Konto 79-1 „Koszty obrotów wewnętrznych” 
Rozdział X. Ogólna charakterystyka kont zespołu 8 
1. Konto 80 „Kapitał (fundusz) podstawowy” 
2. Konto 801 „Kapitał (fundusz) zapasowy” 
3. Konto 802 „Kapitał (fundusz) rezerwowy”
4. Konto 803 „Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny”
5. Konto 82 „Rozliczenie wyniku finansowego” 
6. Konto 83 „Rezerwy” 
7. Konto 84 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów” 
8. Konto 85 „Fundusze specjalne” 
9. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 
10. Zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych  
11. Konto 86 „Wynik finansowy” 
12. Konto 87 „Podatek dochodowy i inne obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego”
Rozdział XI. Ustawa o rachunkowości 

Informacje dodatkowe

TytułPolityka Rachunkowości w firmie z komentarzem do planu kont (E-book)
Symbol3OM0025
ISBN978-83-269-2658-7
Data wydania28-10-2013
Opis hasłowypolityka rachunkowości, zakładowy plan kont, zakładowy plan kont komentarz
Korzyści dla Ciebie

Poznasz praktyczne rozwiązania w zakresie polityki rachunkowości oparte na znowelizowanej ustawie o rachunkowości i innych aktualnych przepisach obowiązujących od 1 stycznia 2013 roku, - zdobędziesz informacje na temat interpretacji oraz wytyczne wynikające z Krajowych i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, - zyskasz poradnik wraz z komentarzem do opracowania zakładowych planów kont dla różnych firm na rok 2013 i lata następne.

Grupa docelowaKsięgowość
FormatA4
Liczba stron279
WydawnictwoWiedza i Praktyka
Autordr Katarzyna Trzpioła
KategoriaVAT
103,32 zł

brutto

Dodaj do koszyka
Reklama
pixel