Polityka rachunkowości 2017 z komentarzem do planu kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

Cena promocyjna 73,50 zł Regular Price 147,00 zł

Polityka rachunkowości 2017 w praktyczny sposób omawia aktualne zasady ewidencji księgowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych. Zawiera wzory i zarządzenia gotowe do zastosowania w każdej jednostce. Dodatkowo szczegółowa analiza przykładów różnych zapisów zdarzeń i operacji gospodarczych ułatwia odnalezienie się w nowej rzeczywistości prawnej i wykonywanie codziennych obowiązków.

Dostępność: W magazynie

Zamów: 22 518 28 27

Misją publikacji jest pomoc dla kierowników jednostek w przygotowaniu dokumentacji opisującej przyjęte w jednostce zasady (polityki) rachunkowości, jak również pomoc dla służb finansowo-księgowych w zakresie rozwiązań ewidencyjnych, które są częstokroć odmienne od rozwiązań ewidencyjnych występujących w podmiotach spoza sfery jednostek sektora finansów publicznych. W publikacji zawarte są rozwiązania co do zakresu formy, jak też treści dokumentacji dotyczącej przyjętych zasad rachunkowości oraz co do rozwiązań ewidencyjnych są propozycją do ewentualnego wykorzystania. Publikacja to kompendium wiedzy z tego zakresu i gwarantuje prawidłowe przygotowanie dokumentacji księgowej.

Więcej informacji
Nazwa produktu Polityka rachunkowości 2017 z komentarzem do planu kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych
ISBN 978-83-269-6046-8
Data wydania 17.02.2017
Symbol UOJ0052
Opis hasłowy plan kont, plan kont dla jednostek budżetowych, plan kont dla samorządowych zakładów budżetowych, polityka rachunkowości, polityka rachunkowości 2017, komentarz do planu kont, nowe zasady ewidencji księgowej, prowadzenie ksiąg rachunkowych
Korzyści dla Ciebie

Korzyści dla Ciebie:

  • dostosujesz sposób prowadzenia ewidencji w jednostce do aktualnych zasad,
  • zgodnie z aktualnymi regulacjami wprowadzisz zmiany w obowiązującej polityce rachunkowości,
  • bez problemów opracujesz prawidłowy plan kont.
Strona produktowa Nie
Grupa docelowa sektor publiczny
Format B5
Liczba stron 352
Oprawa miękka
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Katarzyna Bednarska
Autor Elżbieta Gaździk, Ewa Ostapowicz, Barbara Jarosz

Wstęp
I. Wprowadzenie do polityki rachunkowości
II. Polityka rachunkowości dla jednostek budżetowych
1. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości
2. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
2.1 Podstawa prawna
2.2 Charakterystyka jednostki
2.3 Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych
2.4 Określenie roku obrotowego oraz okresów sprawozdawczych
2.5 Technika prowadzenia ksiąg rachunkowych
2.6 Zasady i terminy inwentaryzacji składników majątkowych
3. Zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego
3.1 Zasady wyceny aktywów i pasywów obowiązujące w jednostce
3.2 Sposób ustalania wyniku finansowego
4. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych
4.1 Zakładowy Plan Kont
4.2 Wykaz kont księgi głównej
4.3 Zasady klasyfikacji operacji gospodarczych
4.4 Wykaz kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej
5. Wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych oraz ochrona zbiorów ksiąg rachunkowych
5.1 Wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe i ich ochrona
5.2 Przechowywanie zbiorów i dokumentów
5.3 Udostępnianie danych i dokumentów
III. Polityka rachunkowości (dokumentacja zasad prowadzenia rachunkowości) dla samorządowych zakładów budżetowych
1. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości
2. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
2.1 Podstawa prawna
2.2 Charakterystyka jednostki
2.3 Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych
2.4 Określenie roku obrotowego oraz okresów sprawozdawczych
2.5 Technika prowadzenia ksiąg rachunkowych
2.6 Zasady i terminy inwentaryzacji składników majątkowych
3. Zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego
3.1 Zasady wyceny aktywów i pasywów obowiązujące w jednostce
3.2 Sposób ustalania wyniku finansowego
4. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych
4.1 Zakładowy Plan Kont
4.2 Wykaz kont księgi głównej
4.3 Zasady klasyfikacji operacji gospodarczych
4.4 Wykaz kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej
5. Wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych oraz ochrona zbiorów ksiąg rachunkowych
5.1 Wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe i ich ochrona
5.2 Przechowywanie zbiorów i dokumentów
5.3 Udostępnianie danych i dokumentów
IV. Komentarz do planu kont
1. Konta bilansowe
1.1 Zespół 0 – Majątek trwały
1.2 Zespół 1 – Środki pieniężne i rachunki bankowe
1.3 Zespół 2 – Rozrachunki i rozliczenia
1.4 Zespół 3 – Materiały i towary
1.5 Zespół 4 – Koszty według rodzajów i ich rozliczenie
1.6 Zespół 5 – Koszty według typów działalności i ich rozliczenie
1.7 Zespół 6 – Produkty
1.8 Zespół 7 – Przychody, dochody i koszty
1.9 Zespół 8 – Fundusze, rezerwy i wynik finansowy
2. Konta pozabilansowe
2.1 Płatności ze środków europejskich
2.2 Wydatki strukturalne
2.3 Plany finansowe
2.4 Zaangażowanie środków i wydatków
V. Plan kont w przykładach
1. Ewidencja dochodów z tytułu najmu w jednostkach budżetowych – przypadek wystawienia faktury obejmującej okres przekraczający rok obrachunkowy
2. Ewidencja księgowa odsetek naliczonych w fakturze za usługi telekomunikacyjne
3. Ewidencja nadpłaty składek ZUS w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych
4. Ewidencja pierwszego wyposażenia w jednostkach budżetowych
5. Ewidencja sprzedaży lub likwidacji środka trwałego w księgach jednostek budżetowych
6. Ewidencja księgowa szkody wyrządzonej przez pracownika
7. Przyjęcie do ksiąg rachunkowych składników majątkowych rok później niż faktycznie przyjęto do użytkowania
8. Wadium i zabezpieczenie w księgach rachunkowych jednostek budżetowych
9. Ewidencja mylnego obciążenia przez bank
10. Ewidencja dotacji przedmiotowej w samorządowym zakładzie budżetowym
11. Ewidencja nakładów inwestycyjnych w jednostce budżetowej
12. Ewidencja spłat nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami w jednostkach budżetowych
13. Ewidencja kar naliczonych wykonawcy z tytułu nieterminowej realizacji umowy w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych
14. Ewidencja grzywny wraz z kosztami egzekucji w jednostkach budżetowych
15. Ewidencja kosztu szkolenia wyjazdowego pracownika w jednostkach budżetowych
16. Ewidencja wynagrodzeń wraz z pochodnymi w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych
17. Ewidencja odszkodowania otrzymanego od ubezpieczyciela za zniszczenie mienia jednostki w wyniku pożaru
18. Ubezpieczenia majątkowe w rozliczeniach międzyokresowych kosztów w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych
19. Ewidencja rezerw na przyszłe zobowiązania w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych
20. Ewidencja zastępczo uregulowanych przez pracownika zobowiązań w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych
21. Ewidencja księgowa pobranych przez pracowników zaliczek i ich rozliczenie
22. Błędy w ustaleniu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
23. Darowizna w księgach rachunkowych jednostki budżetowej
24. Sumy na zlecenia w księgach państwowej jednostki budżetowej
25. Ewidencja dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi sfinansowanych w samorządowej budżetowej jednostce oświatowej
26. Ewidencja zdarzeń związanych z kradzieżą środka trwałego
27. Ewidencja czeku gotówkowego
28. Ewidencja niedoboru ujawnionego w wyniku inwentaryzacji
29. Ewidencja inwestycji w samorządowych zakładach budżetowych z przychodów własnych
30. Ewidencja inwestycji w samorządowych zakładach budżetowych z dotacji celowej
31. Ujawnienie fałszywych znaków pieniężnych w ewidencji księgowej w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych
32. Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych w jednostce budżetowej i zakładzie budżetowym
33. Ewidencja wynagrodzenia przysługującego płatnikowi z tytułu terminowego wpłacania podatków
34. Ewidencja odpisów aktualizujących należności w jednostce budżetowej
35. Ewidencja odsetek w samorządowym zakładzie budżetowym – ujęcie bilansowo-podatkowe
36. Modernizacja budynku w księgach rachunkowych jednostki
37. Wymiana podłogi – remont a ulepszenie w księgach rachunkowych zakładu budżetowego
38. Odłączenie części składowej środka trwałego – wpływ na wartość początkową i umorzenie
39. Ewidencja nieruchomości przekazanej w trwały zarząd
40. Ewidencja dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
41. Ewidencja opłat leasingowych w jednostce budżetowej (leasing finansowy)
42. Zakup części składowej środka trwałego a zwiększenie wartości początkowej
43. Ewidencja umorzenia pożyczki udzielonej pracownikowi z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
44. Aktualizacja oprogramowania komputerowego a skutki amortyzacji w księgach rachunkowych
45. Amortyzacja nieużywanego środka trwałego
46. Wpływy sum niewiadomego pochodzenia na rachunek bieżący jednostki (subkonto dochodów) lub rachunek dochodów jednostek budżetowych (oświatowych)
47. Ewidencja opłat z tytułu gospodarowania odpadami
Wykaz wybranych aktów prawnych