FabrykaWiedzy.com
Zamknięcie roku 2017. Obowiązki podatkowe i rachunkowe
Zamknięcie roku 2017. Obowiązki podatkowe i rachunkowe

Zamknięcie roku 2017. Obowiązki podatkowe i rachunkowe

Zamknięcie roku 2017" kompleksowo omawia zagadnienia związane z firmowym końcem roku. To przewodnik, który krok po kroku wskaże, jak postępować z ewidencjami, księgami i dokumentami. Wszystko omówione na praktycznych przykładach.

 

99,00 zł

brutto

Dostępność: W magazynie

Realizacja: 24h (dni robocze) + czas dostawy zamówienia

Dodaj do koszyka

Interesuje Cię ten produkt?

Szczegóły

Na dzień kończący rok obrotowy przedsiębiorca ma obowiązek zamknąć księgi rachunkowe.  Ma też obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji, która pozwoli na ocenę majątku firmy. Aby pomóc czynności te przeprowadzić bezbłędnie, przygotowaliśmy kompleksową publikację dotyczącą zamknięcia roku w firmie.

Spis treci

Rozdział 1. Zamknięcie roku w podatkowej księdze przychodów i rozchodów 
Sporządzenie remanentu a ustalenie dochodu za 2017 rok 
Przede wszystkim spis z natury 
Spis z natury w księdze podatkowej 
Rozliczenie kosztów zakupu w spisie z natury 
Sprawdzenie kwalifikowalności kosztów do kosztów uzyskania przychodów 
Koszty rozliczane w czasie 
Towary i materiały otrzymane przed końcem 2017 roku 
Wynagrodzenia i składki od tych wynagrodzeń 
Ustalenie dochodu z działalności 
Szczególne obowiązki związane ze zmianą sposobu ewidencji i opodatkowania 
Okres przechowywania księgi podatkowej 
Spis z natury u ryczałtowca 
Rozdział 2. Przejście na księgi rachunkowe 
Sporządzenie polityki rachunkowości 
Zorganizowanie rachunkowości jednostki 
Rozliczenia międzyokresowe kosztów 
Sporządzenie wykazu aktywów i pasywów 
Ustalenie kapitału podstawowego 
Pierwsze zapisy w księgach rachunkowych 
Złożenie w urzędzie skarbowym zgłoszenia aktualizacyjnego 
Rozdział 3. Inwentaryzacja 
Częstotliwość, terminy i formy inwentaryzacji 
Etapy rozpoczęcia prac 
Kierownik wydaje zarządzenie 
Powołanie zespołu przeprowadzającego inwentaryzację 
Określenie obowiązków i praw osób powołanych do przeprowadzenia spisu z natury 
Opracowanie planu i harmonogramu inwentaryzacji 
Organizacja szkolenia 
Przygotowanie do spisu rejonów i pól spisowych 
Przygotowanie dokumentacji inwentaryzacyjnej i sprzętu 
Inwentaryzacja metodą spisu z natury 
Spis z natury środków pieniężnych konieczny na ostatni dzień roku obrotowego 
Ważne jest prawidłowe oznaczenie środka trwałego 
Stosowanie uproszczeń 
Spis z natury zapasów – ewidencję magazynową trzeba uzgodnić z ewidencją księgową 
Zawartość arkuszy spisowych 
Zasady, o których trzeba pamiętać, sporządzając arkusze spisowe  
Obowiązki zespołu spisowego w związku z zakończeniem spisów z natury  
Inwentaryzacja metodą potwierdzenia salda  
Zweryfikowanie prawidłowości stanu należności  
Druk potwierdzenia salda w dwóch egzemplarzach 
Przyczyny powodujące różnice inwentaryzacyjne w formie potwierdzenia sald  
Odpisy aktualizujące wątpliwe należności  
Porównanie zapisów w księgach rachunkowych z dokumentacją 
Środki trwałe w budowie 
Wartości niematerialne i prawne 
Zasady rozliczania różnic inwentaryzacyjnych  
Straty w kosztach podatkowych  
Różnice inwentaryzacyjne mogą mieć postać niedoborów lub nadwyżek 
Nadwyżki to przychód podatkowy  
Zapasy księgowane w innej cenie niż cena zakupu 
Ewidencja księgowa niedoborów zaliczonych do ubytków naturalnych 
Ewidencja księgowa niedoborów w środkach trwałych
Zawiniony niedobór w kasie 
Fałszywy banknot wykryty w trakcie inwentaryzacji 
Korekta VAT 
Najczęstsze błędy popełniane w czasie inwentaryzacji  
Błędy dotyczące ogólnych zasad inwentaryzacji  
Błędy dotyczące dokumentacji  
Błędy dotyczące przebiegu spisów 
Błędy dotyczące przebiegu potwierdzeń salda 
Błędy dotyczące przeprowadzania weryfikacji  
Błędy dotyczące rozliczenia inwentaryzacji  
Rozdział 4. Sprawozdanie finansowe  
Zakres sprawozdania finansowego zależy od decyzji organu zatwierdzającego  
Która jednostka jest małą, a która mikrojednostką
Dwa warianty sporządzania rachunku zysków i strat 
Wynik finansowy i jego ustalanie
Ważne dla jednostek mikro  
Ewidencja wyniku finansowego w wariancie kalkulacyjnym i porównawczym 
Wariant kalkulacyjny
Wariant porównawczy 
Wariant kalkulacyjny – część dotycząca działalności podatkowej operacyjnej  
Wariant porównawczy – część dotycząca działalności podatkowej operacyjnej  
Wybór sposobu ewidencji kosztów 
Układ rodzajowy i kalkulacyjny kosztów  
Koszty wyłącznie na kontach zespołu 4 
Koszty wyłącznie na kontach zespołu 5  
Pozostałe elementy rachunku zysków i strat  
Zdarzenia finansowe
Obciążenia wyniku finansowego  
Aktywa trwałe w bilansie  
GRUPA A.I. Wartości niematerialne i prawne
A.I.1. Koszty zakończonych prac rozwojowych  
A.I.2. Wartość firmy  
A.I.3. Inne wartości niematerialne i prawne  
A.I.4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 
GRUPA A.II. Rzeczowe aktywa trwałe 
A.II.1. Środki trwałe 
Wycena środków trwałych  
Koszt wytworzenia środka trwałego  
Utrata wartości środków trwałych 
A.II.2. Środki trwałe w budowie 
A.II.3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 
GRUPA A.III. Należności długoterminowe 
A.IV. Inwestycje długoterminowe  
Inwestycje długoterminowe w bilansie 
A.IV.1. Inwestycje – nieruchomości 
A.IV.2. Inwestycje – wartości niematerialne i prawne 
A.IV.3. Długoterminowe aktywa finansowe 
A.IV.4. Inne inwestycje długoterminowe  
Wycena inwestycji długoterminowych 
GRUPA A.V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
A.V.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  
A.V.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 
Aktywa obrotowe prezentowane w bilansie 
Grupa B.I. ZAPASY  
B.II. Należności krótkoterminowe 
B.III. Inwestycje krótkoterminowe 
B.IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe  
Dodatkowe pozycje aktywów C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy i D. Udziały (Akcje) własne 
Pasywa w bilansie  
Ważne dla jednostek mikro 
GRUPA B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Ważne dla jednostek mikro  
B.I. Rezerwy na zobowiązania 
Zobowiązania w bilansie  
B.II. Zobowiązania długoterminowe w bilansie 
B.III. Zobowiązania krótkoterminowe w bilansie 
Zobowiązania krótkoterminowe 
B.IV. Rozliczenia międzyokresowe 
Ujemna wartość firmy 
Informacja dodatkowa  
Rachunek przepływów pieniężnych 
Odpis aktualizujący 
Prezentacja odpisów w sprawozdaniu finansowym 
Zestawienie zmian w kapitale własnym
Kierownik może odmówić podpisania sprawozdania finansowego 
Dodatkowy element do sprawozdania finansowego – sprawozdanie z działalności 
Obowiązki dotyczące sporządzania sprawozdania 
Podpisanie sprawozdania finansowego 
Prezentacja sprawozdania przed zatwierdzeniem 
Poddanie sprawozdania finansowego badaniu  
Wybór biegłego rewidenta 
Publikacja sprawozdania finansowego  
Rozdział 5. Koszty z przełomu roku 
Rozliczenie kosztów międzyokresowych czynnych  
Ewidencja kosztów w czasie 
Ujęcie w bilansie 
Rozliczenie kosztów międzyokresowych biernych 
Ujęcie w bilansie 
Skutki podatkowe tworzenia rozliczeń międzyokresowych  
Rezerwy na niewykorzystane urlopy 
Wycena świadczeń pracowniczych  
Ujęcie rezerw na niewykorzystane urlopy w księgach 
Ujęcie rezerw w bilansie 
Wynagrodzenia z przełomu roku  
Składki na ZUS opłacone do 15 stycznia 2018 r.
Ujęcie w bilansie 
Wynagrodzenia a nagrody z zysku

Informacje dodatkowe

TytułZamknięcie roku 2017. Obowiązki podatkowe i rachunkowe
ISBN978-83-269-6920-1
Data wydania04-12-2017
SymbolUOM0153
Opis hasłowyzamknięcie roku, inwentaryzacja, bilans
Korzyści dla Ciebie
  • dowiesz się, o czym pamiętać zamykając księgę rachunkową,
  • przeczytasz o niezbędnej dokumentacji, rozliczeniach kosztów, zasadach inwentaryzacji,
  • zdobędziesz podręczną publikację, która w przystępny sposób pozwoli dopełnić obowiązków związanych z zamknięciem roku w firmie,
  • uzyskasz praktyczne narzędzie w codziennej pracy
Grupa docelowaksięgowe
FormatB5
Liczba stron250
Oprawamiękka
WydawnictwoOficyna Prawa Polskiego
WydawcaKatarzyna Bednarska
Autordr Katarzyna Trzpioła
KategoriaRachunkowość
99,00 zł

brutto

Dodaj do koszyka
Reklama
pixel