FabrykaWiedzy.com
Pakiet płyt CD z materiałami szkoleniowymi bhp cz. 2
Pakiet płyt CD z materiałami szkoleniowymi bhp cz. 2

Pakiet płyt CD z materiałami szkoleniowymi bhp cz. 2

Zestaw płyt CD z materiałami szkoleniowymi bhp to zestaw wzorów dokumentów bhp, instrukcji bhp, testów i egzaminów, a także przykładowych prezentacji i programów szkoleń bhp

183,27 zł

brutto

Dostępność: W magazynie

Dodaj do koszyka

Interesuje Cię ten produkt?

Szczegóły

Zestaw płyt CD z materiałami szkoleniowymi bhp to kompleksowe opracowanie pomocne każdemu specjaliście ds. bhp odpowiedzialnemu za przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia bhp pracowników.


Spis treci

Zasady bezpieczeństwa przy ręcznych pracach transportowych
Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy: cieśla (monter konstrukcji drewnianych)
Ramowy program szkolenia pracownika wykonującego pracę w magazynach otwartych
Przykładowy program instruktażu stanowiskowego bhp salowej
Podstawowe wymagania dotyczące składowania
Zasady bezpieczeństwa dla przykładowych materiałów składowanych na placach magazynowych
Zasady bezpieczeństwa pożarowego przy pracy w magazynach otwartych
Porównanie tradycyjnych metod nauczania z metodami aktywnymi
Zachowania, których należy unikać w czasie szkolenia bhp
Wymagania dotyczące szkolenia ekspertów ADN
Lista wskaźników stresu psychicznego
Lista wydarzeń życiowych wywołujących stres psychiczny
Czynniki niebezpieczne na stanowisku pracy salowej
Czynniki szkodliwe na stanowisku pracy salowej
Czynniki chemiczne na stanowisku pracy salowej
Czynniki biologiczne na stanowisku pracy salowej

Zapobieganie i reagowanie na choroby zawodowe
Przykładowy program instruktażu stanowiskowego kierowcy wózka jezdniowego napędzanego podnośnikowego
Kierowca wózka widłowego – czynniki niebezpieczne na stanowisku pracy
Kierowca wózka widłowego – czynniki szkodliwe na stanowisku pracy
Źródła i rodzaje zagrożeń oczu
Zagrożenia, przy których wymagane jest stosowanie środków ochrony indywidualnej głowy
Rodzaje prac, przy których wymagane jest stosowanie środków ochrony indywidualnej twarzy i oczu oraz rodzaje tych środków
Ochrona oczu – wymagania dotyczące ochrony przed poszczególnymi rodzajami zagrożeń
Wykaz chorób zawodowych
Postępowania przed wprowadzeniem środka ochrony indywidualnej

Definicje ergonomii
Skutki nieergonomicznych stanowisk pracy
Ergonomiczne (biomechaniczne) czynniki ryzyka
Przykładowa ocena ryzyka zawodowego dla wybranych prac uwzględniająca zagrożenia związane z czynnikami ergonomicznymi
Karta substancji niebezpiecznej Bromowodór
Karta substancji niebezpiecznej Chlor
Zagrożenia przy pracach wykonywanych z drabiny
Identyfikacja i charakterystyka czynników środowiska pracy na stanowisku pracy tynkarza
Wartościowanie ryzyka na stanowisku pracy tynkarza
Zasady burzy mózgów
Definicje związane z wydatkiem energetycznym
Wzór karty obserwacyjnej fotografii dnia roboczego nr...
Wzór karty oceny wydatku energetycznego nr... do karty obserwacyjnej fotografii dnia roboczego nr...

Analiza wypadków (do wykorzystania w czasie szkolenia bhp) Przykład 1. Pracownik na stanowisku robotniczym: porażenie prądem, Przykład 2. Wypadek stażysty, Przykład 3. Pracownik robotniczy: zbiorowy wypadek przy osadzaniu studzienek kanalizacyjnych, Przykład 4. Pracownik na stanowisku robotniczym: wypadek podczas prac przeładunkowych
Gry szkoleniowe (do wykorzystania w czasie szkolenia bhp) Gra zapoznawcza: Prawda czy fałsz, Gra szkoleniowa nr 1: Klocki, Gra szkoleniowa nr 2: Pierwsza pomoc, urazy i choroby
Odpowiedzialność pracowników służby bhp
Szkolenie okresowe pracowników służby bhp
Ramowy program szkolenia okresowego pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby
Przykład szczegółowego programu szkolenia okresowego pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służb w firmie zajmującej się remontami maszyn, urządzeń
Zasady bezpiecznej pracy przy wykonywaniu zabiegów z zastosowaniem promieniowania UV i IR
Wniosek o zorganizowanie stażu
Program stażu bezrobotnych
Opinia po zakończeniu stażu
Lista obecności stażysty
Znak ostrzegawczy promieniowania laserowego – ostrzeżenie przed promieniami laserowymi (czarny
znak na żółtym tle, czarne obramowanie)
Znak ostrzegawczy promieniowania elektromagnetycznego – źródło promieniowania elektromagnetycznego.

Nowe rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych
Dokumentacja oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy sprzedawcy w sklepie wędkarskim
Szkolenie okresowe pracodawców i osób kierujących pracownikami (cz. 1)
Szkolenie okresowe pracodawców i osób kierujących pracownikami (cz. 2)
Przykładowy szczegółowy program szkolenia okresowego pracodawców
Zasady systemu HACCP 130
Ogólne zestawienie wytycznych co do sposobu organizacji stanowiska pracy
Zasady organizacji stanowiska pracy wyposażonego w komputer
Minimalne wymagania bhp oraz ergonomii, jakie powinny spełniać stanowiska pracy wyposażone w monitory ekranowe
Kolejność postępowania powypadkowego
Szkolenie okresowe pracodawcy
Karta szkolenia wstępnego

Przykładowy program szkolenia okresowego bhp pracownika sprzątającego
Przykładowy program instruktażu stanowiskowego bhp ślusarza
Przykładowy program szkolenia okresowego bhp pracownika sprzątającego
Algorytm postępowania przed wprowadzeniem środka ochrony indywidualnej
Grupy hałasu
Zbiorcze zestawienie zagrożeń na stanowisku pracy konserwatora terenów zielonych
Lista wskaźników stresu psychicznego
Lista wydarzeń życiowych wywołujących stres psychiczny
Lista kontrolna do identyfikacji stresu zawodowego
Kwestionariusz dotyczący stresu związanego z pracą
Przykładowy program szkolenia okresowego bhp pracownika sprzątającego
Lista obecności uczestników szkolenia bhp
Program szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest
Program szkolenia okresowego bhp wulkanizatora

Kwestionariusz do zdiagnozowania kultury bezpieczeństwa w zakładzie
Lista kontrolna kontroli obiektów należących do szkoły pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów

Protokół z kontroli stanu bhp
Protokół kontroli obiektów należących do szkoły pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów

Czynniki szkodliwe w pracy wulkanizatora
Identyfikacja i charakterystyka czynników środowiska pracy na stanowisku pracy szwacza
Wartościowanie ryzyka na stanowisku pracy szwacza
Instrukcja bhp wykonywania prac na wysokości

Przykładowa zakładowa dokumentacja dotycząca bhp w szkole

Szkolenie okresowe opiekuna medycznego – zagrożenia na stanowisku pracy

Przykładowy program szkolenia okresowego opiekuna medycznego

Książka szkolenia wstępnego na stanowisku pracy w dziedzinie bhp (instruktażu stanowiskowego) dla wydziału...
Rejestr wydanych zaświadczeń o odbyciu szkolenia w dziedzinie bhp
Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Informacje dodatkowe

TytułPakiet płyt CD z materiałami szkoleniowymi bhp cz. 2
SymbolOH3S
Data wydania16-10-2017
Opis hasłowyszkolenia bhp, dokumenty szkoleniowe bhp, prezentacje szkoleniowe, programy szkoleń, testy, egzaminy
Korzyści dla Ciebie

- kompleksowa dokumentacja szkoleniowa w jednym miejscu;

- zapewnisz sobie niezbędną pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu szkolenia bhp

Grupa docelowaspecjalista ds. bhp, inspektor ds. bhp
WydawnictwoWiedza i Praktyka
WydawcaRafał Kępka
AutorPraca zbiorowa
KategoriaSzkolenia BHP
183,27 zł

brutto

Dodaj do koszyka
Reklama
pixel