Pakiet Kodeks Pracy 2019 + Akta osobowe 2019

 • Nowość
Cena promocyjna 89,00 zł Regular Price 108,00 zł

Kodeks pracy ze zmianami na 2019 r. Ujednolicone przepisy z komentarzem do zmian

Akta osobowe po 1 stycznia 2019 r. – prowadzenie, przechowywanie, zmiany

Dostępność: W magazynie Realizacja: 48h (dni robocze) + czas dostawy zamówienia

Zamów: 22 518 28 27

Kodeks pracy ze zmianami na 2019 r. Ujednolicone przepisy z komentarzem do zmian

TYLKO W TYM WYDANIU: ujednolicone przepisy z komentarzem do zmian

Już dziś sprawdź:

- co zmienia się w przepisach prawa pracy
- jak przejść na e-akta osobowe i skrócić okres przechowywania dokumentów
- kiedy wypłacimy wynagrodzenie na rachunek pracownika
- jak będą kontynuowane umowy po śmierci przedsiębiorcy


Akta osobowe po 1 stycznia 2019 r. – prowadzenie, przechowywanie, zmiany

NOWOŚĆ WYDAWNICZA NA RYNKU

Dowiedz się jako pierwszy:

- co zmieni się w papierowych aktach osobowych w 2019 r.
- jak prowadzić ewidencję czasu pracy po zmianach z 2019 r.
- jak przejść na elektroniczne akta osobowe

Więcej informacji
Nazwa produktu Pakiet Kodeks Pracy 2019 + Akta osobowe 2019
ISBN 978-83-269-7856-2
Data wydania 14.11.2018
Symbol ZOB0046
Opis hasłowy kodeks pracy, prawo pracy, akta osobowe, akta elektroniczne, dokumentacja kadrowa
Korzyści dla Ciebie

Dzięki tym publikacjom:

 • Sięgniesz po najnowszą wersję przepisów Kodeksu pracy, wraz z praktycznym omówieniem do zmian;
 • Sprawdzisz jakie zmiany do KP wprowadzne zostają od stycznia 2019 r. i w ostatnich miesiącach 2018 r.;
 • Usystematyzujesz swoją wiedzę.
 • Jak przejść na e-akta?
 • Jaka jest procedura?
 • Jakie warunki musi spełniać elektroniczna dokumentacja?
 • Czy akta elektroniczne mogą objąć część załogi (albo np. tylko osoby, które już nie pracują)?
 • Czy można zdigitalizować tylko część dokumentów z akt jednego pracownika?
 • Jakie są obowiązki informacyjne?
 • Komu – i pod jakimi warunkami – będzie można skrócić okresprzechowywania akt
 • Wszystko to i wiele innych kwestii wyjaśniamy w niniejszej publikacji
Strona produktowa N/D
Grupa docelowa kadrowa, specjalista ds. personlanych, specjalista ds. płac
Format B5
Liczba stron N/D
Oprawa miękka
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Agnieszka Gorczyca
Autor Praca zbiorowa

Kodeks Pracy 2019:

Komentarz do zmian

Skrócenie okresu przechowywania akt osobowych

Spór sądowy wydłuży okres przechowywania akt osobowych

Kiedy pracodawca ma obowiązek zniszczenia dokumentów?

10-letni okres przechowywania akt osobowych – dla zatrudnionych od 1 stycznia 2019 r.

Co w przypadku ponownego zatrudnienia pracownika?

Elektroniczne akta osobowe od 2019 r.

Do końca 2018 r. dokumentacja nadal papierowa

O przejściu na e-akta decyduje pracodawca

Możliwy powrót do formy papierowej

Należy powiadomić o zmianie formy prowadzenia akt

Zawiadomienie o możliwości odbioru poprzedniej wersji dokumentacji

Dokumentacja elektroniczna – równoważna papierowej

Kontynuacja umów o pracę po ustanowieniu zarządu sukcesyjnego

Umowy o pracę „automatycznie” nie wygasną

Zarządca przejmie uprawnienia pracodawcy

Obniżenie dolnej granicy wieku pracownika młodocianego

Stosowanie monitoringu przez pracodawcę

Monitoring musi mieć określony cel

Miejsca „zakazane”

Konieczność wydania przepisów zakładowych

Nakazy informacyjne

Przechowywanie zapisów

Monitoring poczty elektronicznej

Wykaz projektowanych zmian do Kodeksu pracy

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy

DZIAŁ PIERWSZY. Przepisy ogólne

Rozdział I. Przepisy wstępne

Rozdział II. Podstawowe zasady prawa pracy

Rozdział IIa. Równe traktowanie w zatrudnieniu

Rozdział IIb. Nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy

Rozdział III. (uchylony)

DZIAŁ DRUGI. Stosunek pracy

Rozdział I. Przepisy ogólne

Rozdział II. Umowa o pracę

Oddział 1. Zawarcie umowy o pracę

Oddział 2. Przepisy ogólne o rozwiązaniu umowy o pracę

Oddział 3. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

Oddział 4. Uprawnienia pracownika w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę

Oddział 5. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

Oddział 6. Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia

Oddział 6a. Uprawnienia pracodawcy w razie nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia

Oddział 7. Wygaśnięcie umowy o pracę

Rozdział IIa. (uchylony)

Rozdział IIb. Zatrudnianie pracowników w formie telepracy

Rozdział III. Stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę

Oddział 1. Stosunek pracy na podstawie powołania

Oddział 2. Stosunek pracy na podstawie wyboru

Oddział 3. Stosunek pracy na podstawie mianowania

Oddział 4. Stosunek pracy na podstawie spółdzielczej umowy o pracę

DZIAŁ TRZECI. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia

Rozdział I. Ustalanie wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą

Rozdział Ia. Wynagrodzenie za pracę

Rozdział II. Ochrona wynagrodzenia za pracę

Rozdział III. Świadczenia przysługujące w okresie czasowej niezdolności do pracy

Rozdział IIIa. Odprawa rentowa lub emerytalna

Rozdział IV. Odprawa pośmiertna

DZIAŁ CZWARTY. Obowiązki pracodawcy i pracownika

Rozdział I. Obowiązki pracodawcy

Rozdział II. Obowiązki pracownika

Rozdział IIa. Zakaz konkurencji

Rozdział III. Kwalifikacje zawodowe pracowników

Rozdział IV. Regulamin pracy

Rozdział V. Nagrody i wyróżnienia

Rozdział VI. Odpowiedzialność porządkowa pracowników

DZIAŁ PIĄTY. Odpowiedzialność materialna pracowników

Rozdział I. Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy

Rozdział II. Odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi

DZIAŁ SZÓSTY. Czas pracy

Rozdział I. Przepisy ogólne

Rozdział II. Normy i ogólny wymiar czasu pracy

Rozdział III. Okresy odpoczynku

Rozdział IV. Systemy i rozkłady czasu pracy

Rozdział V. Praca w godzinach nadliczbowych

Rozdział VI. Praca w porze nocnej

Rozdział VII. Praca w niedziele i święta

DZIAŁ SIÓDMY. Urlopy pracownicze

Rozdział I. Urlopy wypoczynkowe

Rozdział II. Urlopy bezpłatne

DZIAŁ ÓSMY. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem

DZIAŁ DZIEWIĄTY. Zatrudnianie młodocianych

Rozdział I. Przepisy ogólne

Rozdział II. Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę w celu przygotowania zawodowego

Rozdział III. Dokształcanie

Rozdział IIIa. Zatrudnianie młodocianych w innym celu niż przygotowanie zawodowe

Rozdział IV. Szczególna ochrona zdrowia

Rozdział V. Urlopy wypoczynkowe

Rozdział VI. Rzemieślnicze przygotowanie zawodowe

DZIAŁ DZIESIĄTY. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Rozdział I. Podstawowe obowiązki pracodawcy

Rozdział II. Prawa i obowiązki pracownika

Rozdział III. Obiekty budowlane i pomieszczenia pracy

Rozdział IV. Maszyny i inne urządzenia techniczne

Rozdział V. Czynniki oraz procesy pracy stwarzające szczególne zagrożenie dla zdrowia lub życia

Rozdział VI. Profilaktyczna ochrona zdrowia

Rozdział VII. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe

Rozdział VIII. Szkolenie

Rozdział IX. Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze

Rozdział X. Służba bezpieczeństwa i higieny pracy

Rozdział XI. Konsultacje w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz komisja bezpieczeństwa i higieny pracy

Rozdział XII. Obowiązki organów sprawujących nadzór nad przedsiębiorstwami lub innymi jednostkami organizacyjnymi państwowymi albo samorządowymi

Rozdział XIII. Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące wykonywania prac w różnych gałęziach pracy

DZIAŁ JEDENASTY. Układy zbiorowe pracy

Rozdział I. Przepisy ogólne

Rozdział II. Ponadzakładowy układ zbiorowy pracy

Rozdział III. Zakładowy układ zbiorowy pracy

DZIAŁ DWUNASTY. Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy

Rozdział I. Przepisy ogólne

Rozdział II. Postępowanie pojednawcze

Rozdział III. Sądy pracy

DZIAŁ TRZYNASTY. Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika

Rozdział II (uchylony)

DZIAŁ CZTERNASTY. Przedawnienie roszczeń

DZIAŁ CZTERNASTYA. (uchylony)

DZIAŁ PIĘTNASTY. Przepisy końcowe

Akta osobowe 2019:

Nowe okresy przechowywania akt osobowych od 1 stycznia 2019 roku?

Jakie zasady obowiązują przed 1 stycznia 2019 roku?

Co się zmieni od 1 stycznia 2019 roku?

Którym pracownikom można skrócić okres przechowywania
z 50 do 10 lat, a którym – nie?

Spór sądowy, a okres przechowywania dokumentacji

Upływa okres przechowywania dokumentacji – co z nią robimy?

Ponownie zatrudniamy tego samego pracownika – jaki jest termin przechowywania akt?

Elektroniczne akta osobowe od 2019 roku

Jak jest przed 1 stycznia 2019 roku?

Co zmieni się w zakresie e-akt od początku 2019 roku?

W jaki sposób przechodzimy z akt papierowych na elektroniczne (jak je digitalizujemy)?

Wymagana będzie odpowiednia numeracja e-dokumentów i spis treści

Trzeba dodać tzw. metadane Elektroniczne akta należy odpowiednio zabezpieczyć

Trzeba powiadomić pracowników (byłych pracowników)o możliwości odbioru

Zasady prowadzenia akt osobowych – z uwzględnieniem planowanego nowego rozporządzenia

Co przechowujemy w poszczególnych częściach akt

Co będziemy przechowywać w poszczególnych częściach od 2019 roku (zgodnie z nowym rozporządzeniem)?

Czy ochrona danych pozwala przechowywać dokumenty niewymienione w rozporządzeniu (a jeśli tak – to na jakiej podstawie) ?

Spis treści – zgodny z rozporządzeniem i łatwy do wymiany

Zaświadczenia lekarskie z poprzedniej firmy czasem umieszcza się w aktach

CV i list motywacyjny – niekoniecznie w aktach

8 zasad prowadzenia teczek osobowych

Po otrzymaniu nowego dokumentu powinniśmy wykonać 4 kroki