Orzeczenia i interpretacje podatkowe. Część 1 (E-book)

  • Ebook
Cena promocyjna 18,38 zł Regular Price 38,33 zł

Od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r. minister finansów za pośrednictwem wyznaczonych do tego izb skarbowych odpowiedział na prawie 12,5 tys. wniosków o interpretacje podatkowe. Z kolei sądy administracyjne wydały ponad 57 tys. wyroków. W tak ogromnej liczbie stanowisk bardzo trudno znaleźć to, które jest ważne we własnej sprawie. Dlatego wybraliśmy 200 najważniejszych orzeczeń i interpretacji podatkowych z I półrocza 2013 r.

Dostępność: W magazynie

Zamów: 22 518 28 27

Aby nie tracić czasu na szukanie potrzebnych stanowisk, Oficyna Prawa Polskiego, przygotowała publikację, w której wybraliśmy najważniejsze interpretacje i orzeczenia z I półrocza 2013 r. W sumie znajduje się w niej 200 interpretacji i orzeczeń. Aby ułatwić odszukanie potrzebnej frazy publikacja jest podzielona na części według podatków: PIT, CIT, VAT, Ordynacja podatkowa i inne.

Więcej informacji
Product Name Orzeczenia i interpretacje podatkowe. Część 1 (E-book)
Symbol 3OM0022
Data wydania 1 sie 2013
Opis hasłowy Interpretacje i orzeczenia podatkowe
Korzyści dla Ciebie

Dowiesz się jakimi sprawami zajmowały się organy podatkowe i sądy

  • przeczytasz o najważniejszych stanowiskach z I połowy roku
  • zdobędziesz unikalną publikację, która będzie zawierać praktyczną wiedzę
  • uzyskasz poradnik, który będzie można wykorzystać w pracy

 

 

 

 

Grupa docelowa księgowe, kadrowe, doradcy podatkowi, sędziowie, urzędnicy
Format A5
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
ORZECZNICTWO
Podatki dochodowe 
1. Spółka, która otrzyma darowiznę, nie jest zwolniona z podatku 
2. Spółce nie przysługuje prawo do rozliczenia straty po cofnięciu zezwolenia na działanie w strefie 
3. Nie jest przychodem zaproszenie na imprezę integracyjną 
4. Przychód z najmu lokalu tylko w przypadku zgody współmałżonka 
5. Obowiązek prowadzenia dokumentacji cen transferowych podlega interpretacji MF 
6. Rzeczywiste wykorzystanie nieruchomości decyduje o zaliczeniu jej do środków trwałych 
7. Zadośćuczynienie za opieszałość sądu nie generuje przychodu 
8. Odszkodowania dla byłych podwładnych są opodatkowane 
9. Ujęcie wydatku w księgach jest warunkiem rozpoznania kosztów podatkowych  
10. Zwrot wydatków za nocleg przedstawicieli handlowych jest przychodem  
11. Napiwki są opodatkowane
12. Zwolnienie z podatku możliwe tylko w strefie 
13. Likwidację inwestycji trzeba ująć w księdze 
14. Nie można zaliczyć kosztów związanych z przychodami 2008 roku do kosztów 2010 roku 
15. Ordynator nie straci prawa do podatku liniowego 
16. Nie zawsze zapłacona kara umowna jest wyłączona z kosztów
17. Skorzystanie z ulgi na nowe technologie zależy od spełnienia warunków 
18. Wysokość składki OC dla członków zarządu jest ich przychodem  
19. Składki ZUS od nagród wypłacanych z zysku netto nie są kosztami 
20. Wypłata niemieckiemu kontrahentowi należności za transmisję meczu z podatkiem u źródła 
21. Laureat konkursu od otrzymanej nagrody zapłaci podatek 
22. Odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę nie jest kosztem spółki 
23. Poręczenie kredytu spółki zależnej przez miasto wpływa na przychód 
24. Ubezpieczenie pracownika w zagranicznej delegacji bez PIT 
25. Warunkiem powstania przychodu jest przypisanie świadczenia do pracownika 
26. Spotkanie opłatkowe nie jest przychodem pracownika 
27. Ulepszenie musi przynieść wzrost wartości użytkowej środków trwałych 
28. Opłaty za autostrady i parkingi będą kosztem 
29. Przekazanie sprzętu kontrahentom nie jest reprezentacją 
30. Wydatki za nocleg pracownika trzeba doliczyć do przychodu z umowy o pracę 
31. Odroczenie terminu zapłaty nie wpływa na przychód 
32. Firmowy lunch można zaliczyć do kosztów 
33. Po cesji leasingu nowy korzystający ma prawo zaliczyć raty leasingowe do kosztów  
34. Nagroda związana ze sprzedażą premiową nie jest opodatkowana VAT 
35. Można odliczyć cały VAT od samochodów demonstracyjnych 
36. Szkolenia z techniki Bowena bez VAT 
37. Montaż sauny w domu z niższym VAT  
38. Bankowozy z prawem do pełnego odliczenia VAT  
39. Montaż urządzeń SPA z preferencyjną stawką 
40. Oddziałowi zagranicznej firmy przysługuje prawo do pełnego odliczania VAT  
41. Podmiot wydzielony może poprawiać dane na fakturze notą korygującą 
42. Podatnik nie odliczy VAT od wydatków dla swojej grupy kapitałowej 
43. Następca prawny może odliczać VAT 
44. Aby otrzymać przyspieszony zwrot VAT, trzeba zapłacić wszystkie faktury 
45. Obrót roczny jest sumą kwot osiągniętych w okresach rozliczeniowych 
46. Fiskus nie oszacuje obrotu od transakcji w ramach podatkowej grupy kapitałowej 
47. Dostarczanie informacji geologicznej jest usługą
48. Nieodpłatne przekazanie nagród nie podlega VAT 
49. Nabywcę na fakturze zmieni tylko faktura korygująca  
50. Bankowóz musi być niezbędny w firmie  
51. Przedsiębiorca musi rozliczyć VAT z podrobionych faktur 
52. Pobranie krwi pępowinowej podlega VAT 
53. Odliczanie VAT tylko od czynności opodatkowanych  
54. Darmowy dowóz do pracy współpracowników firmy podlega VAT 
55. Na potrzeby VAT można stosować dowolną klasyfikację pomiaru pomieszczeń 
56. Nota korygująca nie tylko dla drobnych pomyłek
57. Sam fakt posiadania faktur nie przesądza o odliczeniu VAT  
58. O opodatkowaniu VAT decyduje status samego gruntu
59. Odliczenie VAT jest możliwe także przez oddział 
60. Preferencyjna stawka VAT tylko na roboty wewnątrz budynku 
61. Szkolenia dla księgowych są opodatkowane VAT
62. Za wstęp na siłownię trzeba doliczyć 8% VAT  
63. Przygotowanie stoisk na targach to usługa pomocnicza 
64. Montaż szafy z preferencyjną 8% stawką VAT 
65. Gminne jednostki budżetowe nie są podatnikami VAT 
66. Od rat leasingowych dotyczących zakupu pojazdu specjalistycznego przysługuje 100% odliczenie 
67. Nie można wyodrębnić usługi gwarancyjnej od świadczenia zasadniczego 
68. Nie zawsze VAT jest kosztem podatkowym firmy 
69. Podatnik nie od razu odliczy VAT z działalności spadkodawcy 
Procedury  
70. Złożenie korekty deklaracji nie powoduje umorzenia egzekucji 
71. Pełnomocnictwo ogólne obejmuje również kontrolę podatkową
72. Choroba podatnika nie przesądza o zawieszeniu czynności urzędników 
73. Tylko orzeczenie sądu może stwierdzić, że protokół z kontroli jest sfałszowany
74. Organ podatkowy jest związany klasyfikacją gruntów  
75. Organ podatkowy nie może ignorować wyroków 
76. Urząd skarbowy musi poinformować podatnika o egzekucji, zanim podatek się przedawni 
77. Kontrola podatkowa dotycząca zwrotu VAT może się przedłużać 
78. Kontrola skarbówki nie przerywa przedawnienia zobowiązania podatkowego 
79. Pytanie do ministra finansów może złożyć pełnomocnik podatnika  
Akcyza 
80. Opodatkowanie akcyzą olejów smarowych nie narusza przepisów 
81. Od ubytków w wyrobach akcyzowych powstałych w trakcie transportu paliw jest opłata paliwowa
Inne podatki  
82. Ustawa hazardowa nie obejmuje osób fizycznych 
83. Deklaracja złożona po czasie skutkuje sankcyjną stawką 
84. Korekt deklaracji podatkowych nie można składać w toku kontroli
85. Na najemcy ciąży obowiązek rozliczenia z fiskusem 
86. Wartość transformatorów zwiększa podatek od nieruchomości
87. Słupy oświetleniowe są opodatkowane podatkiem od nieruchomości 
88. Od użytków rolnych, na których prowadzona jest firma, trzeba płacić podatek 
89. Daninę od leśniczówki zapłaci pracownik, a nie nadleśnictwo 
90. Nie każdy podmiot skorzysta z preferencji w podatku od nieruchomości 
91. Polska nie musiała zwalniać z PCC podwyższenia kapitału 
92. W podatku od spadków i darowizn liczy się data nabycia 
93. Wkład przedsiębiorstwa osoby fizycznej do spółki podlega PCC 
94. Obdarowany nie zapłaci podatku, jeśli wpłaci darowiznę na swoje konto  
95. Piwnice przynależne do lokalu mieszkalnego z niższą stawką podatku 
96. Za lokale niemieszkalne spółdzielnia zapłaci najwyższą stawkę podatku 
97. Budynek mieszkalny może być używany w działalności 
98. Roszczenie o wypłatę zachowku wlicza się do długów spadku
99. Teren wokół wyrobiska górniczego to grunt niezbędny do prowadzenia działalności 
100. Ujawnienie pożyczki podczas kontroli skutkuje zastosowaniem 20% stawki 
INTERPRETACJE
Podatki dochodowe 
101. MSSF 8 nie ma zastosowania w obliczaniu podatku od dochodu uzyskanego w strefie  
102. Trzeba zapłacić podatek od kwoty wypłaconej z zysku wypracowanego przez spółkę akcyjną 
103. Umorzone wierzytelności stanowią koszty  
104. Dochód uzyskany przez pełnoletnie dziecko wpływa na możliwość skorzystania z ulgi
105. Zwrot wydatków poniesionych przez przedstawicieli handlowych jest przychodem 
106. Odpłatne zbycie akcji podlega opodatkowaniu PIT 
107. Podatnik może zmienić zasady ogólne na kartę podatkową 
108. Przychód ze sprzedaży mieszkania będzie zwolniony z opodatkowania 
109. Wartość niespłaconego zadłużenia nie stanowi przychodu dla spółki 
110. Zwolniony z PIT jest zwrot opłat za autostrady 
111. Odsetki od pożyczki hipotecznej można ująć w kosztach
112. Niezamortyzowaną część inwestycji w obcym środku trwałym można odliczyć od przychodu 
113. Firma nie musi uwzględnić opłat rejestracyjnych w wartości początkowej aut 
114. Przychód z biletów okresowych powstaje w miesiącu ich wydania 
115. Dodatkowa wpłata na ZFŚS może być zaliczona do kosztów 
116. Darowiznę na kościół można odliczyć od dochodu  
117. Usługi dla obecnego pracodawcy można rozliczać liniowym PIT
118. Wypłata zachowku nie ma wpływu na wysokość podatku przy sprzedaży nieruchomości 
119. Wycofanie działki z ewidencji środków trwałych nie wpływa na obowiązki podatkowe  
120. Lokale użytkowe w budynkach mieszkalnych mogą być objęte 2,5% stawką 
121. Wstępnych opłat leasingowych nie trzeba rozliczać w czasie 
122. Polisa ubezpieczeniowa jest kosztem 
123. Przedmiot darowizny może być amortyzowany
124. Wygaśnięcie najmu lokalu nie pozbawia odliczenia 
125. Opłatę rezerwacyjną można jednorazowo zaliczyć do kosztów 
126. Wartość umorzonych udziałów jest przychodem podatnika
127. Zaliczając wydatki na kształcenie do kosztów, trzeba pamiętać o ich celowości 
128. Realizacja obowiązków służbowych przez pracownika nie może generować przychodów 
129. Obniżanie stawki amortyzacji do dowolnego poziomu nie jest zakazane 
130. Spółka komandytowa jest uprawniona do kontynuacji odpisów 
131. Przejęty majątek jest amortyzowany według wcześniejszych zasad 
132. Prawo ochronne na znak towarowy nie będzie amortyzowane  
133. Nie wszystkie stypendia są wolne od podatku 
134. Obowiązek korekty kosztów podatkowych nie może być uzależniony od sposobu zapłaty 
135. Wydatki poniesione przez zarządzającego strefą nie są opodatkowane
136. Kwoty z delegacji można zaliczyć do kosztów w granicach limitu 
137. Drobne upominki są zwolnione z podatku 
138. Od nagrody za wybitne osiągnięcia student nie zapłaci podatku  
139. Z ulgi prorodzinnej mogą skorzystać także rodzice pełnoletniego dziecka 
140. Rozwód nie wpływa na możliwość skorzystania z ulgi na dziecko  
141. Tylko korzystanie z samochodu osobowego uprawnia do ulgi rehabilitacyjnej
142. Od prezentu o wartości nieprzekraczającej 2.280 zł nie trzeba pobierać PIT 
143. Prowadząc firmę po zmarłym ojcu, można rozliczyć straty 
VAT 
144. Odsetki i zabezpieczenie pożyczki zwolnione z VAT 
145. Brak paragonu nie przekreśla możliwości wystawienia faktury 
146. Przekazanie nagrody to dostawa towarów 
147. Fundacja nie jest podatnikiem VAT  
148. Przedsiębiorca odliczy VAT od kupna kawy, herbaty i wody 
149. Wniesienie przedsiębiorstwa jako wkładu nie podlega VAT  
150. Sprzedaż działek może być zwolniona z VAT 
151. Przy realizacji projektu można odliczyć VAT
152. Do rozliczenia VAT ważne jest wystawienie faktury 
153. Dostawa nieruchomości gruntowej nie podlega VAT 
154. Organizacja niebędąca podatnikiem VAT nie odliczy podatku 
155. Wynajmujący lokal nie może refakturować kosztów mediów na najemcę 
156. Dietetyk nie zapłaci VAT od porady służącej ratowaniu zdrowia 
157. Wydawanie dokumentacji medycznej jest zwolnione z VAT
158. Ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej na własną rzecz bez podatku 
159. Darowizna przedsiębiorstwa skutkuje koniecznością skorygowania VAT 
160. Sprzedaż towarów dostarczanych własnym transportem wymaga zapisu w kasie 
161. Przekazanie próbki do badań nie podlega VAT  
162. Działalność kulturalna nie zawsze podlega zwolnieniu z VAT 
163. Lody i soki z 5% stawką VAT 
164. Podatnik może skanować faktury  
165. Zaniechanie inwestycji nie wymaga skorygowania podatku 
166. Organizowanie kolonii to usługi turystyczne  
167. Podatnik, który zawiesił firmę, nie musi zwracać ulgi  
168. Nieodpłatne przekazanie samochodu bez VAT  
169. Odliczanie podatku z faktur VAT w 2013 roku nadal możliwe  
170. Opłata za media na cele mieszkaniowe ze zwolnieniem 
171. Paragony trzeba przechowywać z kopiami faktur 
172. Przy rozliczaniu WDT ważna jest dostawa towarów 
173. Dokumentowanie fakturą wewnętrzną WNT jest możliwe  
174. Stawka 0% tylko po spełnieniu warunków 
175. Opodatkowanie wynajmu pomieszczeń zależy od ich przeznaczenia 
176. Obrót determinuje zakup kasy
177. Dostawa musi odpowiadać dacie sprzedaży na fakturze
178. Nie każdy towar podlega VAT 
179. Nieodpłatne świadczenie usług na rzecz klientów bez VAT 
180. Błędna stawka na fakturze nie pozbawia odliczenia 
181. Usługa masażu nie zawsze będzie zwolniona z VAT  
182. Ważny jest związek zakupów z czynnościami opodatkowanymi  
183. Świadczenie usług zarządczych podlega podatkowi od towarów i usług 
184. Zwrot VAT tylko dla czynnych podatników 
185. Sprzedaż niezabudowanej działki bez VAT 
186. Stowarzyszenie nie odzyska VAT od budowy altanki 
187. Samochody do jazd próbnych z prawem do pełnego odliczenia VAT 
188. Korzystanie z samochodu służbowego bez VAT 
189. Sprzedaż otrzymanych w spadku samochodów nie jest działalnością gospodarczą 
190. Zaliczki przesłanej przelewem nie nabija się w kasie
191. Przedsiębiorca nie odliczy VAT od paliwa do samochodu 
192. Leasingodawcy mogą skorygować VAT w bieżących rozliczeniach 
Procedury 
193. Transakcje w walutach trzeba przeliczyć po odpowiednim kursie 
194. Jeśli nie ma przewalutowania, nie stosujemy kursu faktycznego 
Akcyza 
195. Rabat posprzedażowy nie obniży podatku akcyzowego 
196. Dokumentu e-AD nie można skorygować 
197. Stawka akcyzy zależy od wykorzystania benzyny
Inne podatki  
198. Nie ma PCC przy nabyciu udziałów własnych
199. Koszty sądowe wyegzekwowane przez komornika nie są opodatkowane 
200. Gmina zapłaci daninę od nieruchomości komunalnych